Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Kombinované formy vzdělávání
Odborný článek

Kombinované formy vzdělávání

21. 6. 2005 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Článek přináší základní popis a klasifikaci kombinovaných forem vzdělávání.

Co znamená pojem kombinované vzdělávání?

Kombinované vzdělávání (Blended learning) popisuje takové výukové metody, které spojují různé způsoby přenosu informací mezi učitelem a žákem. Cílem je dát každému studujícímu k dispozici pro každou výukovou činnost takové prostředí, v němž je schopen pracovat co nejefektivněji. Proto se nejčastěji kombinuje osobní kontakt učitele a studentů s eLearningem, tj. všemožným zapojením technologií (komunikace, synchronní i asynchronní spolupráce, využití systémů kontroly a řízení výuky, samostatné studium s podporou elektronických materiálů apod.).¨

Dnes je možno považovat za prokázané, že kombinované formy vzdělávání jsou vzhledem k širším možnostem, které poskytují, výhodnější než metody tradiční. Jsou však zároveň též úspěšnější než metody čistě eLearnigové (distanční), kterým byla ještě před několika lety přisuzována velká budoucnost.

Struktura kombinovaného vzdělávání:

Tvůrci vzdělávacího obsahu při přípravě kombinovaných metod vždy nejprve provedou analýzu výukových cílů kurzu nebo předmětu. Rozdělí látku do nejmenších logických celků – tzv. vzdělávacích objektů – a každému objektu přiřadí určitý typ, tj. nejvhodnější způsob, jakým má být vyučován. Někdy to je forma distanční, jindy zase živá prezenční výuka. Existují samozřejmě i případy, kdy elektronické materiály dostupné online slouží jen jako archiv umožňující studentům, kteří se prezenční výuky nezúčastnili nebo jsou pomalejší, doplnit si potřebné znalosti dodatečně.

Je-li rozdělení výukového obsahu kurzu dokončeno, je třeba jednotlivé objekty pospojovat tak, aby všechny části tématicky navazovaly a aby forma realizace byla fyzicky možná (časová dotace, rozvrh, přístup do internetu apod.). Typickým příkladem může být pro začátek třeba pouhé doplnění klasických prezenčních lekcí aktivitami distančními (drilovací cvičení, test, referát, WebQuest apod.).

 

Přehled základních typů kombinovaného vzdělávání:

Prezenční
• frontální výklad
• přátelské vazby
• dílna
• pracovní týmy
• osobní vedení učitelem
• hraní rolí
• vzájemné učení

Distanční - synchronní
• online setkání (chat, video konference, virtuální prostředí apod.)
• online vedení učitelem (např.vzdálené ovládání počítače)

Distanční - asynchronní
• Email
• online nástěnky
• elektronické konference
• diskusní skupiny
• virtuální komunity

Samostudium
• Webové vzdělávací moduly
• odkazy na vhodné materiály
• simulace
• učebnice pro samouky
• video a audio CD/DVD
• nástroje sebehodnocení
• pracovní záznamy (např. blog)

Pomocné funkce
• systémy nápovědy
• tištěné pomůcky
• znalostní báze dat
• dokumentace
• nástroje usnadňující rozhodování (myšlenkové mapy, modelování apod.)

 

S jakými obtížemi se zavádění kombinovaného vzdělávání potýká?

K typickým problémům kombinovaného vzdělávání patří:

  • Jak využít široký arzenál nástrojů?
  • Jak přidělovat role a zodpovědnost
  • Jak zaručit nepřerušovaný průchod výukovým procesem
  • Jak splnit očekávání?
  • Jak zajistit návratnost investic?

Jak využít široký arzenál nástrojů: Kombinované formy vzdělávání umožňují učiteli využít mnohem širší paletu nástrojů. Díky tomu lze vytvářet mnohem komplexnější výukové prostředí. To vše spolu se snižujícím se omezováním předpisy a osnovami (u nás RVP) má za následek daleko větší tlak na učitele jako tvůrce konkrétního obsahu výuky. Různorodost prostředí má vliv i na studenty. Může se zdát snadné ukončit jeden online modul (objekt) a přejít k jinému. Jenže ten další mívá často jinou formu než předchozí. Taková změna vyvolává potřebu adaptace. Proto je dobré pracovat s časovým plánem a dát k dispozici studentům nápovědu, např. v podobě demonstrace práce v právě aktuálním prostředí.

Jak přidělovat role a zodpovědnost: Na rozdíl od tradičních výukových forem, kde je přítomen většinou pouze jeden učitel, využívá kombinované vzdělávání často více instruktorů, případně asistentů. Přesné vyjasnění rolí každého zúčastněného je nutnou podmínkou, nechceme-li dopustit, aby došlo ke zmatení studentů.

Jak zaručit nepřerušovaný průchod výukovým procesem: Podmínkou úspěchu je zajištění návaznosti jednotlivých segmentů výuky (objektů). V praxi to znamená zaručit, aby studující měl pro využití každého objektu dostatečné počáteční znalosti (zařazení online testu není jedinou možností, jak toho dosáhnout!), aby jednotlivé segmenty nehledě na různorodost typů na sebe co nejlépe navazovaly a aby jejich dílčí výukové cíle byly splněny. V případě účasti více instruktorů je vhodné zajistit, aby i oni mezi sebou během výuky (nejen předem) komunikovali.

Jak splnit očekávání: Jako u každé nové technologie i zde se najdou tací, kteří možnosti kombinovaného vzdělávání přeceňují, i tací, kteří o nich pochybují. Přestože pochybnosti nejsou na místě, je třeba konstatovat, že mnohem nebezpečnější je bezmezná důvěra v tuto pokrokovou metodu. Ten, kdo si ji osvojí, začne přeceňovat její možnosti a může vzbudit falešná očekávání. Proto je třeba si dát pozor a vytyčovat vždy jen reálné cíle. Jedině tak lze dospět k úspěchu.

Jak zajistit návratnost investic: Kombinované vzdělávání jistě přináší velkou pružnost a dovoluje zajistit účinnost výukového procesu. Ne vždy však jsou úspěchy na poli výukovém provázeny též efektivností vynaložených investic. Proto je třeba, zvláště plánuje-li se zapojení více instruktorů, již od počátečních fází realizace daného záměru zvažovat nezbytnost všech výdajů. Riziko neefektivního nakládání s prostředky je nemalé. Úspory však nikdy nesmí jít na úkor kvality!

Jaké jsou výhody kombinovaného vzdělávání?

Jak již bylo řečeno, zřejmou výhodou kombinovaného vzdělávání je jeho schopnost dosáhnout maximální účinnosti volbou nejvhodnějších výukových metod pro každou činnost. Zde je několik příkladů výhodných postupů:

Učebna: výhodná pro dílny, frontální výuku, cvičení, zpětnovazební aktivity a testy.

Samostudium: výhodné pro simulace, přípravu referátů a studií, interaktivní výukové moduly, Email, asynchronní výměnu názorů, sebehodnocení i pro další formy počítačové podpory výukových aktivit.

eLearning: výhodný pro drilování, online vedení instruktorem, interaktivní kontakty mezi studenty, online zpětnou vazbu a hodnocení, chat ad.

Stručně shrnuto se dá říci, že kombinované vzdělávání nabízí takový potenciál, jež je nedosažitelný byť i dokonalým využitím jednotlivých typů výukových metod samostatně.

 

zdroj: Blended Learning, GrayHarriman.com

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.