Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak jsme animovali na ZUŠ Čakovice
Odborný článek

Jak jsme animovali na ZUŠ Čakovice

13. 8. 2012 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bc. Markéta Slachová
Spoluautor
Veronika Stojanovová

Anotace

Popis výukové aktivity v podobě výroby počítačové animace uskutečněné studentkami UK PedF v rámci pedagogické praxe na ZUŠ.

Následující příspěvek pojednává o mé zkušenosti s realizací výtvarné aktivity - animace z fotografií v rámci výuky výtvarné výchovy. Může Vás inspirovat pro uskutečnění obdobné práce s dětmi. Aktivita je určena pro žáky ve věku 9 až 13 let (3. až 7. třída). Zadání tématu a obtížnost lze však přizpůsobit i pro starší žáky. Je tedy ideální pro žáky ZŠ a ZUŠ. Lze krásně průřezově propojit s předměty jako je mediální výchova, výtvarná výchova, přírodopis nebo dějepis - záleží na zaměření úkolu např. na přírodu, historický příběh apod. Učitel, který by chtěl tuto aktivitu realizovat, by však měl mít potřebnou schopnost zpracovávat video na počítači (třeba v programu Windows Movie Maker), umět pracovat s digitálním fotoaparátem a předem si nastudovat principy animovaného filmu.

Já sama jsem tuto aktivitu uskutečnila ve spolupráci s mojí spolužačkou v květnu loňského roku na ZUŠ v Praze Čakovicích. Dělali jsme animaci z fotografií na téma pohyb rostlin. Výuka proběhla v rámci naší povinné pedagogické praxe při studiu navazujícího magisterského studia (obor výtvarná výchova).

Cílem bylo, aby žáci pochopili základní principy animovaného filmu a osvojili si práci s digitálním fotoaparátem a programem Windows Movie Maker. Zároveň měli také citlivě výtvarně pracovat s materiálem, který jsme pro tvorbu animace připravily, jednalo se o kousky látek, přízí, knoflíky, barevné papíry, ovoce apod. Jako motivaci jsme žákům pustily několik krátkých videí obsahujících časoměrné záznamy rostlin a přírody. O tématu jsme společně diskutovali. Také jsme se vyptávaly žáků, jaké znají animované filmy a jestli vědí, jak vznikají. Někteří zmínili jen známé snímky zahraniční produkce (např. z dílen jako je Walt Disney či Pixar), jiní si vzpomněli i na české pohádky, jako je Krteček či Mach a Šebestová. Mluvili jsme o tvorbě filmů kreslených, loutkových či animovaných na počítači a vysvětlily jsme základní principy jejich tvorby. Myslím si, že lépe si to děti dokázaly představit až u samotné práce na jejich vlastní animaci.

Žáci pracovali ve dvou skupinkách po 6 dětech. Jednu skupinku jsem vedla já a druhou skupinku moje spolužačka. Když to zpětně zhodnotím, tak se domnívám, že by bylo vhodnější pracovat s menší skupinkou, tak po 3-4 žácích. Během společné tvorby animace je totiž důležitá vzájemná komunikace a také to, aby se všechny děti zapojily a udržely pozornost. My jsme však měly k dispozici pouze dva digitální fotoaparáty se stativy, vytvořili jsme tedy dva pracovní „tábory“. Naše práce však byla určitě intenzivnější, než kdybychom musely přebíhat mezi více skupinkami.

 

Během focení snímků – posun objektů na pracovní podložce
Foto: Markéta Slachová

 

Vzhledem k tomu, že většina dětí dělala animaci poprvé, bylo dobré, že jsme se skupinkou byly po celou dobu práce. Vhodné jsou dva vyučovací bloky po 3 vyučovacích hodinách. V prvním bloku jsme provedli focení. Ve druhém bloku jsme realizovali postprodukci videa v Movie Makeru a vybrali jsme vhodnou hudbu/zvuky. Každý žák si také vyrobil a výtvarně ztvárnil svůj vlastní a originální papírový obal na DVD pro distribuci výsledné animace.

Domnívám se, že tvorba krátké animace z fotografií byla pro všechny zúčastněné zajímavá, což mi potvrdila i paní učitelka ze ZUŠ, ve které naše praxe proběhla. Dokonce ona sama projevila zájem o bližší informace, aby v budoucnu mohla něco obdobného zrealizovat. Tato aktivita byla pro žáky něčím novým, lišícím se od klasických úkolů, na kterých běžně pracují. Dětem se líbilo i to, že samotný výsledek jejich společné tvorby byl umístěn na youtube.com.

Digitální technologie se staly samozřejmostí našeho každodenního života a jejich využití v procesu výuky i v samotných úkolech je přínosné. Jako budoucí učitelka výtvarné výchovy zastávám názor, že je vhodné v rámci výtvarných aktivit pracovat jak s klasickými výtvarnými technikami (studijní kresba, malba atd.) tak i s digitálními prostředky a technologiemi. Výuka se tak stane atraktivnější, což zvýší motivaci žáků a více se nám podaří zapojit i žáky s menším zájmem či nižší výtvarnou šikovností. Během práce na obdobné aktivitě můžeme tedy společně fungovat jako tvůrčí tým. Rozdělíme úkoly tak, aby všichni mohli nejlépe uplatnit svůj talent. Někdo může například fotit, další mohou mít na starosti přesouvání objektů na animační podložce, zpracování snímků v počítačovém programu, výběr hudby atd. Je třeba prostě rozdělit úkoly co nejvíce podle zájmů a nadání žáků.

Výsledná animace žáků na téma Pohyb rostlin – název: Koloběh přírody

 

Budete-li mít zájem o realizaci stejné či obdobné aktivity ve své výuce, na portálu RVP najdete kromě detailního popisu naší lekce v podobě wiki stránky hned několik dalších článků, které vám pomohou:

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Markéta Slachová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova

Mezioborove presahy: