Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Licence Creative Commons pro podporu otevřeného vzdělávání
Odborný článek

Licence Creative Commons pro podporu otevřeného vzdělávání

14. 9. 2015 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
PhDr. Ondřej Neumajer Ph.D.
Tento článek je součastí seriálu: Otevřené vzdělávání v ČR

Anotace

Článek popisuje autorskou licenci Creative Commons využívanou při tvorbě výukových materiálů, u nichž má být umožněno volné sdílení. Je na nich založeno i otevřené vzdělávání.

Mezi brzdy otevřenějšího vzdělávání a šíření příkladů dobré pedagogické praxe v podobě různorodých učebních materiálů patří omezení dané autorskými právy. Již třináct let si ale mohou všichni autoři vybrat pro svá díla některou z veřejných licencí Creative Commons, které umožňují uživatelům těchto děl jejich další volné použití.

 

Soubor licencí Creative Commons je pro oblast vzdělávání skvělým nástrojem, jak umožnit dalším zájemcům využívat autorská díla mnohem volněji a vhodněji, nežli jsme na to běžně zvyklí. Tím, že sám autor rozhoduje, za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno, posilují licence Creative Commons pozici autora.

Co je to Creative Commons

Zjednodušeně řečeno, Creative Commons je balíček veřejných licencí, ze kterých si autor vybírá, která práva na užívání díla nabídne veřejnosti a která práva si naopak zachová. Autorem může být například učitel, který vytvořil zajímavou přípravu na vyučovací hodinu nebo nějaký digitální učební materiál. Pokud by daný materiál zveřejnil bez dalších specifikací, má se za to, že jej vzhledem k autorskému zákonu nemohou další učitelé bez domluvy s autorem dále šířit, natož do něj zasahovat například tím, že nějakou jeho část poupraví k obrazu svému a použijí ve výuce. A přitom právě takové použití a další sdílení může mít pro šíření vzdělávacích inovací a příkladů dobré praxe velký význam.

Podle zvolené licence s daným materiálem mohou další učitelé zacházet. Mohou ho nejen dále šířit třeba tím, že jej vystaví na školní web či vlastní blog, ale například do něj mohou i zasahovat a v některých případech třeba i komerčně využívat.

Licence Creative Commons nejsou obcházením autorského práva, naopak, využívají pouze efektivně jeho nástroje. Původem pochází ze severoamerického prostředí, ale dnes jsou plně v souladu s českým Autorským zákonem. O Creative Commons se stará stejnojmenná nezisková organizace působící v USA od roku 2001. Členem pracovní skupiny Creative Commons Česká republika je Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Národní technická knihovna a Iuridicum Remedium, o. s. Oficiální stránky veřejných licencí Creative Commons pro Českou republiku jsou dostupné na adrese http://www.creativecommons.cz/, mezinárodní pak na https://creativecommons.org/.

Základní vlastnosti díla

Balíček licencí Creative Commons, dnes již ve čtvrté verzi, je tvořen jednotlivými licencemi, které jsou kombinací čtyř základních pravidel pro užívání díla:

  •  CC-BY Uveďte autora: Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze při uvedení autora. Povinnost uvést autora a původ díla je součástí všech verzí licencí Creative Commons.
  •  CC-NC Nevyužívejte dílo komerčně: Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze pro nevýdělečné účely.
  •  CC-ND Nezasahujte do díla: Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat pouze dílo v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená.
  •  CC-SA Zachovejte licenci: Umožňuje ostatním rozšiřovat odvozená díla pouze za podmínek zachování stejné licence.

Licence Creative Commons

Výše uvedené čtyři licenční prvky svými kombinacemi tvoří šest prakticky použitelných variant licencí Creative Commons:

 Uveďte původ – CC BY

Tato licence BY opravňuje ostatní k šíření, upravování, vylepšování a vytváření dalších děl na základě tohoto díla, a to i komerčně, pod podmínkou, že uvedou autora původního díla. Tato licence je nejvíce benevolentní a je doporučená pro maximální sdílení a využívání licencovaných materiálů.

 Uveďte původ-Zachovejte licenci – CC BY-SA

Licence BY-SA umožňuje ostatním upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla, a to i pro komerční účely, za předpokladu, že uvedou autora původního díla a nově vzniklá díla budou zveřejněna pod stejnou licencí. Tato licence je například využívána známou encyklopedií Wikipedie pro veškeré texty. Odvozená díla, která je využívají nad rámec běžné citace, tak musí být licencována také pod touto licencí CC BY-SA.

 Uveďte původ-Nezpracovávejte – CC BY-ND

Licence BY-ND opravňuje ke komerčnímu i nekomerčnímu šíření díla, pokud je dílo šířeno v nezměněné, neupravené podobě a jako celek, a zároveň je uveden jeho autor a původ díla.

 Uveďte původ-Neužívejte komerčně – CC BY-NC

Licence BY-NC umožňuje ostatním nekomerčně šířit, upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla využitím takto licencovaného díla, a přestože tato nově vzniklá díla musí být také nekomerční a musí u nich být uveden původní autor, nemusí být zveřejněny za stejných podmínek - a dokonce ani pod některou z licencí Creative Commons.

 Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci – CC BY-NC-SA

Licence BY-NC-SA umožňuje ostatním nekomerčně šířit, upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla, pod podmínkou, že uvedou autora původního díla a tato nově vzniklá díla budou zveřejněna pod stejnou licencí.

 Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte – CC BY-NC-ND

Licence BY-NC-ND je ze všech šesti hlavních CC licencí nejpřísnější - nejvíce omezující. Umožňuje ostatním pouze stahovat vaše díla a sdílet je s ostatními za podmínky, že vás uvedenou jako autora, nesmějí však dílo nijak upravovat, ani ho užívat komerčně.

 

Z přehledu licencí je zřejmé, že u všech licencí je vždy nutné uvádět původního autora (vlastnost BY), což je i pravidlo, které by měli učitelé svým žákům vštěpovat, vyžadovat jej a kontrolovat.

K možnostem komerčního využití – jak je uváděno u některých licencí – v prostředí českého školství je vhodné doplnit, že pokud učitel například vytvoří nějaký digitální učební materiál (tzv. DUM) a získá za tuto činnost finanční odměnu z nějakého projektu financovaného z operačních programů EU, tak se nejedná o komerční charakter. Komerční charakter se týká užití díla nikoli způsobu financování jeho vytvoření. Naopak, takto vzniklý DUM by měl být šířen pod některou z výše uvedených licencí Creative Commons, ideálně pod některou z licencí otevřeného obsahu (BY a BY-SA), blíže viz dále.

Počet děl licencovaných pod některou licencí Creative Commons dosáhl v roce 2014 celosvětově neuvěřitelných 882 milionů. Například Metodický portál RVP.CZ začal Creative Commons pro DUMy využívat již v roce 2009, kdy byla dokončena lokalizace souboru veřejných licencí Creative Commons do českého jazyka. Následně byly různé licence Creative Commons použity pro další moduly RVP.CZ, jako například Články, Blogy či AudioVideo.

Interaktivní průvodce volbou licence

Na adrese https://creativecommons.org/choose/?lang=cs je v českém jazyce dostupný jednoduchý interaktivní průvodce, který autorovi díla umožní zvolit dle jeho zájmu vhodnou licenci Creative Commons a zároveň vygenerovat odkaz, který je možné společně s některou z ikonek symbolizujících příslušnou licenci umístit na webovou stránku nebo do nově vzniklého výukového materiálu. Důležité je, že název této licence nebo i ikonka funguje jako hypertextový odkaz na web Creative Commons s plným zněním licenčních podmínek, tedy v angličtině tzv. Legal Code, který mají rádi právníci.

Svobodná licence

Online průvodce autora informuje, zda jím zvolená licence umožňuje označení jeho výtvoru jako díla Svobodné kultury. Anglická značka Approved for Free Cultural Works, se kterou se pojí i speciální ikonka, označuje taková díla, která mohou být nejsnáze použita, sdílena, a remixována ostatními uživateli a vyzdvihuje tím klíčovou vlastnost volně opakovaně použitelných materiálů. V praxi se jedná o ta díla, která spadají pod dvě nejliberálnější licence Creative Commons: Uveďte původ (BY) nebo Uveďte původ-Zachovejte licenci (BY-SA). V oblasti vzdělávání a výzkumu jsou takové materiály označovány jako otevřené výukové zdroje, případně jako otevřené vzdělávací materiály v angličtině se používá zkratka OER pocházející ze slovního spojení Open Educational Resources.

Využití v českém školství

Délka ochrany majetkových autorských práv je stanovena na sedmdesát let od smrti posledního autora díla. Mnozí považují právě tuto část autorského zákona za nejvíce tmářské ustanovení, které je zcela neadekvátní dnešní akcelerované době, navíc zní dost bizarně odvozovat délku ochrany od něčí smrti. Na tomto ustanovení mají zpravidla velký zájem vydavatelé, kteří na něm mají postavený svůj byznys. Patrně nelze očekávat, že se v dohledné době změní.

Snaha o využití licencí Creative Commons se objevila již v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Například v tzv. tabletové výzvě č. 51 byli příjemci dotace v rozhodnutí o poskytnutí dotace zavázáni povinně zveřejnit výstupy vzniklé v projektu na Metodickém portálu RVP.CZ a to pod některou z licencí Creative Commons. Snaha podpořit sdílení a umožnit jednodušší šíření inovací by měla navázat i prostřednictvím nového operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na stanovení povinnosti zveřejnit výstupy projektů pod některou z veřejných licencí ministerstvo školství aktuálně pracuje. Ostatně, zajistit uveřejnění digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které byly podpořeny z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons je hned prvním opatřením Strategie digitálního vzdělávání vytvořené na MŠMT a schválené vládou ČR v listopadu 2014.

Pro zajímavost může být užitečné uvést, že europoslankyně za Pirátskou stranu Německa Julia Reda předložila začátkem června 2015 ve zprávě o dosavadním stavu autorského práva v EU výzvu Evropské komisi, ve které navrhuje k celoevropskému zavedení některé odvážné body, například:

  • díla vzniklá za peníze daňových poplatníků by měla být volná,
  • doba ochrany děl by měla být sjednocena v celé EU na 50 let po smrti autora,
  • měly by být výslovně povoleny audiovizuální citace (v čemž dnes nepanuje shoda),
  • měla by být celoevropsky zajištěna tzv. svoboda panoramatu, tedy možnost pořizování obrazových záznamů budov ve veřejném prostoru.

V Česku se do médií dostala tato zpráva v souvislosti s posledním bodem. Ač tento návrh hodnotí odborníci za vyhovující tolik potřebné a avizované reformě, návrh neprošel. Poslanci ještě nepochopili (a nebo mají důvody nechápat), že autorské právo ve věku digitálním musí doznat zásadních změn. Více informací je dostupných na https://juliareda.eu/copyright-evaluation-report-explained/, česky pak na http://www.lupa.cz/clanky/evropsky-parlament-autorske-pravo/.

Podporovat otevřené vzdělávání a otevřené licence je v dnešní době stále více rozšířené. Je to i doporučení Evropské komise, konkrétně EK doporučuje využití Creative Commons například v rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 (https://creativecommons.org/tag/european-union). K publikaci svých materiálů pod Creative Commons se zavazuje i UNESCO (http://en.unesco.org/open-access/creative-commons-licenses), otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu, tzv. Open Access, za využití Creative Commons podporuje i Univerzita Karlova v Praze (http://www.cuni.cz/UK-6477.html). A mohli bychom pokračovat dále…

Výše uvedené informace jsou zjednodušením určeným pro potřeby učitelů. Cílem není popsat Creative Commons do detailů, ale spíše přiblížit, jaký potenciál pro vzdělávání v sobě obsahují a že jejich využívání snad kromě menší informovanosti pedagogů již nic nebrání. Pro více informací o možnostech využití těchto licencí lze využít bezplatnou právní poradnu dostupnou na www.creativecommons.cz. S otevřenými vzdělávacími zdroji úzce souvisí i otevřené vzdělávání. Tomuto tématu se budeme věnovat příště.

 

Poznámka: Práce byla původně publikována jako - NEUMAJER, O. Licence Creative Commons pro podporu otevřeného vzdělávání. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a. s., 2015, roč. 12, č. 8, s. 24-26. ISSN 1214-8679

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Ondřej Neumajer Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Otevřené vzdělávání v ČR.
Ostatní články seriálu: