Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Jak aplikovat AI při hodnocení výuky
Odborný článek

Jak aplikovat AI při hodnocení výuky

9. 5. 2023 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o tom, jak vidí možnosti zapojení umělé inteligence do hodnocení práce žáků a studentů kanadská výzkumná organizace Contact North.

Kanadský Contact North na portálu TeachOnline vydal přehledový článek o možnostech, které současný překotný vývoj AI poskytuje specificky v oblasti evaluace [1]. Určitě nebude na závadu se s ním seznámit.

  1. Hodnocení s výsledkem (známkování, bodování)

AI se používá k hodnocení žáků již mnoho let. Pomocí výsledků hodnocení prací získaných zkušenými hodnotiteli se systémy pracující s umělou inteligencí naučí, jak klasifikovat výsledky podobně zadaných úkolů, které pak dokážou uplatnit ve velkém měřítku. V některých případech stačí pouhých 15 vzorových hodnocení k posouzení libovolného množství dalších prací. Přitom systémy umělé inteligence umí pracovat s různými typy úloh, od řešení matematických problémů až po krátké či dlouhé eseje a výběr z více možností (např. Copyleaks). V současnosti nic nebrání ani tomu, aby výstupy byly v různých jazycích, a hodnocení není ovlivněno ani jinými vnějšími faktory, jako je rukopis a kultura.

Přestože dnes existuje mnoho takových systémů, jejich většímu nasazení brání určité překážky. Je to cenová dostupnost, schopnost pedagogů tyto systémy používat a nutnost jejich počátečního zacvičení, které je pro správnou funkci nezbytné.

  1. Automatické generování testů

Jednou z výzev pro učitele je navrhnout vhodný nástroj, ať už to bude hodnocení formativní, které má pomoci při učení, nebo sumativní, které má posoudit výsledky. AI může generovat otázky používané v testech, zkouškách a hodnoceních (např. ASC). Učitel vytvoří model, který systému ukáže, jak vypadá ideální test nebo sada testů. Systém pak generuje vzorky, které lze upřesnit. Pokud má například hodnocení 10 položek (čtyři o klíčových teoretických znalostech, tři o používaných znalostech praktických a tři o alternativních přístupech k řešení problému), systém umělé inteligence tento přístup replikuje v každém vzorovém testu, který vytvoří. Jakmile učitel schválí vzorky, systém může vygenerovat tisíce odlišných verzí testu. Vzhledem k množství vytvořených srovnatelných testů mohou žáci své znalosti ověřovat kdykoli opakovaně.

  1. Vzájemné hodnocení

Jednou z metod, které se v posledním desetiletí výrazně rozšířily, je tzv. peer-to-peer (partnerské) hodnocení. Existuje celá řada nástrojů tuto funkci podporujících (např. Kritik, Peerceptiv, Teammates). Všechny využívají chytré technologie a umělou inteligenci k usnadnění spravedlivého a vhodného vzájemného hodnocení. Mají obvykle tyto vlastnosti:

  • Poskytnutí vedení a pomoci během hodnoticí činnosti tak, aby výsledkem byla lepší zpětná vazba partnerovi.

  • Integrace modelů pravděpodobnosti a analýzy textových zpráv pro zlepšení přesnosti výsledného hodnocení a odstranění možného zkreslení vzniklého dohodou mezi partnery.

  • Využití zpětné vazby k použitým strategiím hodnocení, jež zlepšuje kvalitu hodnocení a dovoluje posoudit též práci hodnotitelů.

  • Využití mechanismu namátkové kontroly, který pomáhá učitelům dohlížet na proces vzájemného hodnocení a posiluje shodu hodnotitelů.

  1. Hodnocení projektového učení

Efektivní učení založené na projektech je zaměřeno na uplatnění učení v akci – získávání znalostí, schopností a dovedností v rámci práce na projektu. V ideálním případě by znalosti, schopnosti a dovednosti měly být posuzovány před zahájením projektu, během práce (několikrát) a na konci, aby bylo možné zjistit přínos vzhledem k výukovým cílům. AI lze použít k vytvoření vhodných hodnoticích nástrojů.

Produkty jako ChatGPT nebo jiné formy generativní AI se používají k podpoře schopností žáků. Tyto nástroje poskytují návrhy, jak dokončit úkol, umožňují najít videa nebo jiné zdroje pro rozvoj dovedností a poskytují soustavnou pomoc při práci na projektu.

Podobné systémy jako Valid-8 podporují hodnocení kompetencí prostřednictvím prokazatelných důkazů, které mohou být předloženy v různých formátech: video, audio, textové dokumenty, odkazy na výsledky předchozí práce (nebo nějaká jejich kombinace). Díky důkazům založeným na hodnocení výsledků práce na projektu může AI usnadnit i realizaci právně akceptovatelného ověření způsobilosti.

Embedding Assessment Throughout the Project: Keys to PBL

  1. Inkluze

AI zásadním způsobem rozšiřuje možnosti zapojení znevýhodněných. Nevidomým převádí text na řeč (a naopak) a umožňuje komunikovat znakovou řečí, neslyšícím generuje titulky k videím, napravuje řečové vady, překládá v reálném čase. To vše dovoluje žákům s různými hendikepy alespoň do určité míry využívat hodnoticích nástrojů vytvořených pro běžné žáky.

Mnoho vývojářů umělé inteligence se zavázalo, že budou rovnost a inkluzi ve vzdělávání svými produkty podporovat.

   6. Kontrola podvádění

Když AI hodnotí žákovu práci, může také automaticky odhalovat plagiátorství a jiné formy podvádění (např. dva nebo více žáků poskytujících stejné odpovědi). Systémy AI mohou také porovnávat aktuální vzorky rukopisu s minulými pracemi, aby ověřily, zda žák či student, který zkoušku skládá, je stále stejná osoba. Nejnovější formou plagiátorství, kterou je obtížné běžnými nástroji odhalit, je využití generativní AI k samotné tvorbě dokumentů, ale i na řešení tohoto problému se již pracuje.

Některé služby využívají kontroverzní biometrické metody ověřování totožnosti – rozpoznávání obličeje, otisky prstů, styl psaní na klávesnici apod. (ExamOnline, ProctorEdu, Examroom). Tyto systémy většinou též zároveň monitorují aktivitu v prostoru, který student používá, aby se pravděpodobnost, že dojde k podvádění, snížila (Podvádění při online výuce).

  1. Co dál?

Díky velkému růstu využití AI můžeme očekávat, že se bude zvyšovat i zájem o její aplikaci v rámci hodnocení žáků a studentů. Mnoho zemí provádí transformaci vzdělávání směrem k více kompetenčnímu pojetí, a tak se asi dočkáme vyšší orientace na průběžnou formativní zpětnou vazbu a na hodnocení dosažených kompetencí. Přestože se někteří učitelé obávají akademického pochybení, jiní bez problémů aplikují nové vysoce funkční systémy umělé inteligence za účelem zlepšení způsobu hodnocení svých žáků.

Literatura a použité zdroje

[1] – Seven Major Developments in AI and the Assessment of Learning. 2023. [cit. 2023-4-9]. Dostupný z WWW: [https://teachonline.ca/tools-trends/seven-major-developments-ai-and-assessment-learning].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.