Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Kalkulátor – můj nový pomocník
Odborný článek

Kalkulátor – můj nový pomocník

8. 9. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Darja Školníková

Anotace

Příklad dobré praxe je ukázkou využití metody kooperativního vyučování v hodině matematiky v prvním ročníku. Skupinová práce v hodinách matematiky je nejen oživením, ale i možností, jak rozvíjet některé klíčové kompetence žáků. Dvoufázová práce s kooperativními prvky, která je popsána v tomto příkladu, zajišťuje, aby pracoval i ten žák, který se při běžné práci ve skupinách takzvaně veze. Žáci se pro práci s goniometrickými funkcemi seznamují s použitím kalkulátoru. Kromě kompetence k učení a k řešení problémů rozvíjejí hlavně kompetenci komunikativní, sociální a personální.


Kontext

Výuka probíhá v prvních ročnících SŠ. Ve třídách je maximálně 28 žáků, většinou chlapců z různých základních škol regionu. Žáci se adaptují v novém prostředí, v novém třídním kolektivu, vytvářejí nové sociální a personální vztahy a vazby.

Východiska

Uskutečnění této vyučovací hodiny vyžaduje předchozí teoretickou i praktickou přípravu.

Předchází definování základních goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku (opakování a rozšíření učiva ZŠ), odvození tabulkových hodnot goniometrických funkcí ostrého úhlu, způsoby vyjadřování velikosti ostrého úhlu a odvození vztahů pro vzájemné převody velikostí úhlů v míře stupňové a obloukové.

Pro praktickou práci je nutné, aby všichni žáci měli své kalkulátory, seznámili se s manuály, porovnali typy, značky kalkulátorů a na základě typologie vytvořili maximálně čtyřčlenné skupiny. Při přípravě a realizaci této vyučovací jednotky žáci uplatňují případné zkušenosti a dovednosti ze skupinového vyučování, aplikují prvky kooperativního učení a současně rozvíjejí občanské, klíčové i odborné kompetence při řešení úkolů.

Tato hodina byla připravena se záměrem zaujmout a zaměstnat žáky takovým způsobem, aby si každý uvědomil zodpovědnost za svoji práci a byl motivovám k dalším aplikacím v matematice a odborných předmětech.

Naše škola je pilotní školou pro tvorbu ŠVP v oboru Strojírenství a Technické lyceum. Vlastní ŠVP ověřujeme druhým rokem a snažíme se aplikovat takové metody, které by vedly k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Metoda skupinové práce s kooperativnimi prvky je jednou z možností, jak zefektivnit a zpestřit průběh vyučovací hodiny a podpořit aktivní učení žáků.

Cíle

Hlavní vyučovací cíle:

 • prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti ze základní školy
 • aplikovat informace z odborných textů, manuálů a vzájemně si je předávat
 • osvojit si základní postupy a principy pro práci s goniometrickými funkcemi s využitím kalkulátoru
 • třídit a propojovat informace, pracovat s odbornými termíny a symboly
 • tvořit vývojové schéma záznamu postupu
 • určit hodnoty goniometrických funkcí ostrého úhlu
 • určit velikost úhlu z hodnoty goniometrické funkce
 • převádět velikost úhlu z míry obloukové do stupňové a obráceně
 • určit hodnoty výrazů s goniometrickými funkcemi - základní matematické operace,
 • pořadí operací, závorky, zaokrouhlování,...

Hlavní výchovné cíle:

 • učit se pracovat a jednat ve skupině, spolupracovat s ostatními
 • vytvářet pravidla práce v týmu a příjemnou pracovní atmosféru
 • adaptovat se na nové podmínky, tvořivě do těchto podmínek zasahovat
 • učit se zodpovědnému, cílevědomému, soustředěnému, vytrvalému a pečlivému přístupu k práci
 • respektovat stanovená pravidla při plnění úkolů
 • učit se správně zvažovat své možnosti a schopnosti a respektovat možnosti a schopnosti druhých
 • rozvíjet dovednosti a schopnosti potřebné k diskusi, k obhájení svého stanoviska i přijímání stanoviska jiných
 • chápat pracovní činnosti jako příležitost k seberealizaci a sebeaktualizaci
 • prohlubovat sebereflexi, sebepoznání a sebehodnocení
 • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům
 • volit při řešení úkolů odpovídající postupy techniky
 • vytvářet grafický záznam postupů - schéma kroků při práci s kalkulátorem
 • aplikovat dovednosti a postupy při řešení technických problémů v odborných předmětech
 • vytvářet pozitivní postoj k matematice a aplikačním oborům
 • motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Realizace

 • úvod - učitel žáky seznámí s cíly vyučovací hodiny a s jejím plánovaným průběhem.
 • program hodiny je připraven (tabule, zpětný projektor, vizualizer, dataprojektor,...):
  • vytvoření skupin
  • charakteristika kalkulátoru ve skupině
  • práce ve skupině podle pracovního listu
  • samostatná práce
  • kontrola samostatné práce
  • reflexe
  • závěr
 • učitel zdůrazní důležitost zručné práce s kalkulátorem a širokou aplikovatelnost matematických znalostí a dovedností v odborných předmětech i technické praxi.
 • žáci vytvoří připravené skupiny, uspořádají lavice pro pracovní místa tak, aby byly vždy dvě lavice u sebe a u nich čtyři až pět pracovních míst (většinou vyžaduje pomoc
 • a koordinaci vyučujícího)
 • jeden zvolený žák z každé skupiny stručně popisuje a charakterizuje typ kalkulátoru ve skupině

Práce ve skupině podle pracovních listů

 • Každý žák obdrží od vyučujícího 1. pracovní list se zadanými úkoly.
 • V 1.části práce jsou úkoly včetně výsledků pro kontrolu správnosti práce.
 • Jednotlivé úkoly žáci postupně řeší, pomáhají si při realizaci správného postupu a vytvářejí schémata postupů s využitím označení tlačítek kalkulátoru do pracovního listu.
 • Učitel je v roli pozorovatele a případného konzultanta.
 • Jakmile se všichni žáci ve skupině dopracují k daným výsledkům, měli by být připraveni
 • na samostatnou práci.

Samostatná práce

 • Žáci obdrží od vyučujícího 2. pracovní list s úkoly pro samostatnou práci.
 • Tento pracovní list je bez výsledků.
 • Pokud žák dokončí samostatnou práci v kratším čase, obdrží od učitele list se správným řešením, provede zpětnou kontrolu a vyhodnotí úspěšnost své práce. Popřípadě se snaží o opravu výsledků a rozbor chyb.

Reflexe

 • Vybraní zástupce skupin popíší, jak se jim ve skupině pracovalo.
 • Zhodnotí, co se jim dařilo a hlavně upozorní na problémy, se kterými se při práci setkali a vysvětlí, jak je řešili.
 • Pomocí škály ohodnotí míru úspěšnosti při práci v plnění zadaných úkolů.
 • Společně s učitelem hledají cesty k úspěšnější práci jednotlivců v dané oblasti.

Závěr

 • Závěrečné shrnutí provede učitel.
 • Stručně zhodnotí práci skupin i jednotlivců a poděkuje za spolupráci.

Výsledky příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

 • Kolektiv třídy si vyzkoušel práci v nově vytvořených pracovních skupinách a jednotlivci si prověřili své schopnosti pracovat s ostatními i samostatně na zadaném úkolu.
 • Žáci při plnění úkolů živě diskutovali, komunikovali, vzájemně si pomáhali při práci na společném úkolu.
 • Zároveň vytvářeli pravidla společné práce ve skupině tak, aby práce probíhala efektivně a plynule.
 • Poznatky a dovednosti si vzájemně předávali a zapisovali.
 • Předávané informace musely být stručné, srozumitelné a věcně správné.
 • Všichni tak pociťovali zodpovědnost vůči ostatním i k vlastní práci.
 • V hodině se tak podařilo zapojit každého žáka.

Pohotová a bezchybná práce s kalkulátorem je potřebná nejen při výuce matematiky, ale i v dalších technických předmětech již v prvním ročníku.

V dalších tematických celcích a aplikacích je možno práci s kalkulátorem dále rozšířit užítím grafických a programovatelných kalkulátorů.

Spolupráce a využití mezipředmětových aplikací, spolu se zvládnutím dalších dovedností s použitím ,,nového pomocníka", je silnou motivační složkou při učení.

Kontakt

Skolnikova.Darja.sspst@seznam.cz

SŠPST a VOŠ

Čáslavská 973,

537 01 Chrudim

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Darja Školníková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kalkulátor, návody k obsluze kalkulátorů – manuály, pracovní listy.