Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Výchova ke zdraví – přednosti a úskalí nového předmětu
Odborný článek

Výchova ke zdraví – přednosti a úskalí nového předmětu

18. 3. 2010 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Dušan Pilík

Anotace

Vzdělávání pro zdraví a oblast biologické a ekologické vzdělávání zahrnuje učivo, které prostupuje celým ŠVP, a je možné probírat jednotlivá témata v různých předmětech. Aby toto učivo bylo sjednoceno a zpřehledněno, vznikl samostatný předmět pod názvem Výchova ke zdraví.

Kontext

Nový předmět Výchova ke zdraví byl uveden do ŠVP pro obor Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce ve školním roce 2006/2007 v rámci projektu Pilot S. Pracuje se s žáky střední průmyslové školy se zaměřením na obory zpracování dřeva, střední vzdělání žáků je ukončeno maturitní zkouškou. Škola je lokalizována do malého města v regionu Šumavy, žákům poskytuje ubytování ve vlastním domově mládeže.

Východiska

Iniciátorem realizace nového předmětu bylo vedení školy, učitel tělesné výchovy a chemie a učitel tělesné výchovy a českého jazyka, který zajišťuje školní preventivní strategie. Tento program je úzce spojen s cíli výchovy ke zdraví a spolupracuje s řadou mimoškolních organizací (Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Armáda ČR, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, K centrum, Prevent, Junák a další obecně prospěšné organizace zabývající se pobytem v přírodě a komunikací mezi lidmi).

Cíle

 • Sjednocení a zpřehlednění učiva z oblasti vzdělávání pro zdraví a oblasti biologického a ekologického vzdělávání, které prostupuje celé ŠVP.
 • Předmět výchova ke zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví a ochranu životního prostředí. Rozšiřuje a prohlubuje biologické a ekologické poznatky, vztahy a zákonitosti získané při studiu v základní škole. Vede žáky k poznání a porozumění tomu, jak působí výživa, životní prostředí, pohybové aktivity, stres, disharmonické mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem a k odpovědnému přístupu k sexu. V neposlední řadě učí žáka správnému chování při mimořádných událostech a poskytování první pomoci.
 • Vytvoření pracovního kolektivu, schopného samostatného řešení daných úkolů nejen v rovině teoretické, ale i praktické.

Realizace

 • Nový předmět výchova ke zdraví byl uveden do ŠVP pro obor Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce ve školním roce 2006/2007 v rámci projektu Pilot S. Je vyučován v prvním ročníku s hodinovou týdenní dotací, některé výsledky vzdělávání zůstávají i v ostatních předmětech.
 • Učivo nového předmětu je rozděleno do sedmi tematických celků. V úvodním jsou žákům objasněny cíle a význam předmětu. Ve druhém a třetím si žáci připomínají základy biologie a ekologie. Ve čtvrtém celku se žáci zabývají problémy vztahu člověka a životního prostředí. Zdraví, partnerské vztahy a lidská sexualita jsou náplní dalšího tématu. Poslední dva bloky seznamují žáky se zásadami jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí a s dovednostmi poskytnutí první pomoci.
 • Běžná učební jednotka se skládá z několika částí. Úvodní část – seznámení s programem. Druhá – přednes referátů na zvolená témata. Třetí – diskuze k předem zvoleným námětům spojená s opakováním. Čtvrtá – seznámení se základními fakty daného učebního celku a procvičení v diskuzi, do které žáci přispívají vlastními zkušenostmi, podněty a řešeními. Pátá část – vyhodnocení, zadání referátů a diskuzních témat, příprava na mimoškolní aktivity.
 • Při výuce se prolínají metody přednášky, kladení otázek, diskuze a práce individuální nebo ve skupinách, které jsou doplněny metodami řízeného objevování a samostatného studia. Důraz je kladen také na samostatnou přípravu mimo vyučování a možnosti využití moderních technologií při získávání informací.
 • Jiné organizační formy:
 1. učební jednotka zaměřená na praktickou výuku – první pomoc (obvazové techniky, resuscitace apod.)
 2. videoprojekce – je využívána ve všech tematických celcích
 3. exkurze – K centrum
 4. "tematické" hodiny v terénu – čištění studánek, péče a výsadba zeleně, eko-biologická informační tabule, úklid "černých" skládek odpadu
 5. akce školní preventivní strategie:

-       Za školou
-       Čtyřiadvacítka
-       Zážitkovka
-       Bájná cesta
-       Vánoce
-       Poznáváme snowboarding
-       Dny pro zdraví
-       Denali - dobrodružství v srdci
-       Immrama
-       Zkouška na prázdniny

 • Osoby zapojené do realizace: učitel předmětu výchova ke zdraví, koordinátor školní preventivní strategie, třídní učitel, učitelé tělesné výchovy, výchovní pracovníci, zaměstnanci organizací spolupracující na školní preventivní strategii. Organizace zapojené do realizace – Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Armáda ČR,
 • Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, K centrum, Prevent, Junák a další obecně prospěšné organizace zabývající se pobytem v přírodě a komunikací mezi lidmi.
 • Hodnocení žáků probíhá každou vyučovací hodinu, a to především slovně, případně klasifikací na stupnici od 1 do 5. Podkladem pro průběžné hodnocení je prověřování žáků těmito způsoby: praktické ukázky, zapojení žáků do diskuzí, písemné testy, samostatné práce, práce na projektech školy, ústní zkoušení. Vyučující hodnotí znalosti a dovednosti v jednotlivých tématech, přístup žáka k řešeným problémům a jeho aktivitu v hodinách.
 • Příkladem žáky oblíbené a úspěšné mimoškolní aktivity je takzvaná čtyřiadvacítka. Tato akce se koná v září a je určená pro jednotlivé třídy prvních ročníků. Trvá dvacetčtyři hodiny, odehrává se v přírodním prostředí a účastní se jí žáci jedné třídy se svým třídním učitelem. Na přípravě a realizaci se podílí koordinátor školní preventivní strategie, třídní učitel a pracovníci organizace Prevent a K centrum. Hlavním úkolem kurzu je adaptace jednotlivých žáků do nového středoškolského prostředí a do nového kolektivu. Slouží k uvědomění si svého nezastupitelného postavení v kolektivu a učí týmové spolupráci. Vytváří důvěru a poznání mezi jednotlivými žáky včetně třídního učitele. Program je tvořen řadou her a aktivit, které jsou různého charakteru – pohybového, dobrodružného, komunikativního, důvěry, sebepoznání a jiných, vycházejících ze zážitkové pedagogiky. Náplň kurzu úzce koresponduje s kompetencemi předmětu výchova ke zdraví, především v oblasti průřezových témat občan v demokratické společnosti a člověk a životní prostředí.

Využité zdroje a pomůcky

 • audio-vizuální technika (poslech hlasů zvířat, instruktážní filmy, apod.)
 • odborná literatura, výukové programy, informační letáky, modely
 • prostředky první pomoci
 • zahradnické nářadí
 • sportovní náčiní
 • specifické pomůcky pro jednotlivé mimoškolní aktivity

Finančně náročnější akce jsou hrazeny se spoluúčastí žáků. Ti se podílejí především na dopravě, ubytování a stravování.

Výsledky PDP

Došlo ke sjednocení a zpřehlednění učiva z oblasti vzdělávání pro zdraví a oblasti biologického a ekologického vzdělávání, které prostupuje celé ŠVP. Žáci mohou vnímat jednotlivé informace v širším kontextu. Vyučující je schopen lépe působit na rozvoj žáků i celého kolektivu. Po vytvoření nového předmětu Výchova ke zdraví se může s žáky účastnit projektů (čištění studánek, apod.), dříve těžko realizovatelných.

Základní úskalí spatřuji v rozsahu a náročnosti jednotlivých kompetencí všech tematických celků a hodinové dotaci předmětu, která není zcela dostačující. Určitým řešením je možnost realizovat část výuky ve zmiňovaných mimoškolních aktivitách. Ve středních průmyslových školách s odborným zaměřením je problematické určení počtu vyučovacích hodin pro jednotlivé předměty. Ani v naší škole nebylo jednoduché rozhodování o dotaci výchovy ke zdraví.

Důležitý je také správný výběr hloubky probíraného učiva. Pokud se vyučující rozhodne pro příliš podrobný výklad (a většina témat k tomu láká), opět se objeví problém s hodinovou dotací.

Další úskalí se týká motivace žáků. Převažující slovní hodnocení svádí žáky k nedostatečné domácí přípravě, především v oblasti  osvojení nových základních fakt a odborných termínů. Lepší situace je při praktickém vyučování, kdy žáci projevují větší aktivitu a přiměřenou míru osvojení různých dovedností.

Budoucnost PDP

Vytvoření podobného předmětu, který sjednotí a zpřehlední učivo z oblasti vzdělávání pro zdraví a oblasti biologického a ekologického vzdělávání, mohu doporučit v závislosti na možnosti vytvoření příslušné hodinové dotace. Úspěch nového předmětu je dán mimo jiné i přístupem a obětavostí vyučujícího a kvalitou jeho žáků.

 

 

Literatura a použité zdroje

[1] – ROSYPAL, S. et al. Nový přehled biologie. Praha : Scientia, 2003.
[2] – ŠLÉGL, J.; KISLINGER, F.; LANÍKOVÁ, J. Ekologie pro gymnázia.
[3] – DEJMALOVÁ, K.; PETERKA, J. Ekologická čítanka.
[4] – DONÁTOVÁ, N. Důvěrně a otevřeně o sexualitě.
[5] – Zásady chování při úniku nebezpečné látky. Krajský úřad Jihočeského kraje,
[6] – Ochrana člověka za mimořádných událostí. Ministerstvo vnitra, GŘ Hasičského záchranného sbo,
[7] – Zdraví 21. Ministerstvo zdravotnictví,
[8] – SRNSKÝ, P. Základní norma zdravotnických znalostí .

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Dušan Pilík

Hodnocení od uživatelů

Martin Rusek
21. 3. 2010, 17:59
Nebyla by do budoucna opravdu lepší včlenit předmět Výchov ke zdraví do Základů přírodovědného vzdělávání zastřešujícího učivo fyzikální, chemické i biologické povahy? Podle specifikace předmětu Výchova ke zdraví tvoří zvláště biologie a chemie úzké mezipředmětové vazby, z nich by se dalo těžit. Navíc s hodinovou dotací na výše zmíněné předměty, v průměru 2h-F, 1h-Ch, 1h-Bi by se vyučovací hodina navíc dala využít velice efektivně.

Odpadl by tak i společný problém tzv. okrajových předmětu s hodnocením, jelikož s vyšší hodinovou dotací je možno žáky racionáněji i efektivněji hodnotit.

Nabízí se tak otázka, zdali je RVP SOV v této oblasti opravdu vytvořen s ohledem na školní realitu. To ať posoudí předně kolegové ze škol s běžícím Pilotem S. Moc by mě ale zajímal jejich názor.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.