Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Projekt Kurikulum S pomáhá středním odborným školám v jejich reformě
Odborný článek

Projekt Kurikulum S pomáhá středním odborným školám v jejich reformě

Anotace

Tříletý národní projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání realizuje MŠMT s Národním ústavem odborného vzdělávání. Hlavní náplní projektu je přímá bezplatná pomoc učitelům středních odborných škol s kurikulární reformou – s tvorbou, zaváděním a inovací školních vzdělávacích programů (ŠVP). Pro snadnou dostupnost této pomoci byla v jednotlivých krajích zřízena regionální konzultační centra, která pro pedagogy pořádají vzdělávací akce a poskytují jim konzultace a metodické rady. Mezi další aktivity projektu patří sledování výuky ŠVP na pilotních školách, rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdělávání a příprava profilové části maturitní zkoušky.

Projekt Kurikulum S poskytuje přímou bezplatnou pomoc středním odborným školám a konzervatořím při tvorbě, zavádění a inovacích školních vzdělávacích programů (ŠVP). V jednotlivých krajích byla k tomuto účelu zřízena regionální konzultační centra. Do projektu je také zapojeno 27 pilotních škol různých oborů, na kterých je sledována výuka podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) a formy jejich spolupráce se sociálními partnery. Pilotní školy se spolu s dalšími školami rovněž podílejí na přípravě profilové části maturitní zkoušky.

Regionální konzultační centra

Regionální konzultační centra vznikla při školách a dalších vzdělávacích institucích v krajích v říjnu 2009 (jedenáct center) a v květnu 2010 (dvě centra). Zástupci center s pomocí týmu lektorů nabízejí učitelům konzultace a metodické materiály, organizují a pořádají vzdělávací akce (semináře, workshopy), provádějí kontrolu formální správnosti školních vzdělávacích programů. Centra dále umožňují školám výměnu zkušeností mezi sebou navzájem a sbírají příklady dobré praxe. Jejich činnost koordinuje a metodicky řídí Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Přehled konzultačních center, kontakty a nabídku pořádaných seminářů najdete na webu projektu www.nuov.cz/kurikulum.

Regionální konzultační centra poskytla za dobu svého fungování zástupcům škol dohromady přes 330 konzultací a uspořádala více než 100 vzdělávacích akcí, na kterých bylo proškoleno téměř 2 000 osob. Ve své nabídce vycházejí centra z průzkumu potřeb a požadavků škol, který provedla na začátku své činnosti ve svém kraji a který inovují. O své činnosti a nabízených aktivitách informují školy a veřejnost mimo jiné prostřednictvím vlastních webových stránek.

Sledování výuky podle ŠVP na pilotních školách

Ověřování pilotních ŠVP, které byly vytvořeny v systémovém projektu Pilot S, bude v rámci projektu Kurikulum S dokončeno. Poznatky z pokusného ověřování výuky podle pilotních ŠVP a ze zkušeností 27 pilotních škol zapojených do projektu slouží pro inovace ŠVP těchto škol a ostatním odborným školám jako podnět a inspirace ke snadnější přípravě vlastních ŠVP.

V rámci pokusného ověřování ŠVP je sledována řada prvků uplatňovaných ve výuce podle ŠVP na pilotních školách. Uskutečnila se např. Evaluace práce se ŠVP z hlediska výukových strategií, jejímž cílem bylo zmapovat, jaké výukové strategie pilotní školy uplatňují a které považují pro dosažení plánovaných výsledků vzdělávání za efektivní. Výsledky ze zpětné vazby jsou rozděleny podle tematických oblastí dotazníku a tvoří je několik tematických zpráv: Matematika a její aplikace, Motivace a odpovědnost žáků, Přechod žáků na SŠ, Simulační metody, Vzdělávací aktivity a Čtenářská gramotnost. Získané poznatky mohou být inspirací pro další učitele středního odborného vzdělávání při zkvalitňování vlastních výukových strategií.

V rámci této aktivity sledujeme a vyhodnocujeme celkové zkušenosti pilotních škol z výuky podle ŠVP a porovnáváme je s výukou v oborech, kde se ještě vyučuje podle dobíhajících učebních dokumentů. Pozornost věnujeme také vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, evaluaci (revizím) a úpravám ŠVP a práci koordinátora po zavedení ŠVP.

Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdělávání

Projekt podporuje i různé formy spolupráce mezi školami a sociálními partnery i mezi školami navzájem - monitoruje různé formy spolupráce, shromažďuje a prezentuje příklady dobré praxe. Nejzajímavější příklady připravujeme do samostatné publikace, která vyjde do konce roku 2010. Pilotní školy spolupracovaly při tvorbě školních vzdělávacích programů v předchozím projektu Pilot S a při výuce podle nich se zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery. V projektu Kurikulum S vyhodnotíme úspěšnost této spolupráce, jejíž konkrétní příklady mohou ostatní školy také inspirovat. Současně zjišťujeme překážky v užší spolupráci škol, které je třeba odstranit.

Od února 2010 probíhá hlubší analýza sociálního partnerství středních odborných škol a středních odborných učilišť. Cílem analýzy je zhodnotit rozvoj sociálního partnerství středních odborných škol (nejen pilotních) při tvorbě ŠVP a zajišťování výuky a možnosti jeho posilování. Analýza bude mít část kvantitativní a kvalitativní s typovými příklady spolupráce. Výsledky této analýzy zveřejníme na celostátní konferenci začátkem roku 2011.

Příprava profilové části maturitní zkoušky

Kromě výše uvedených aktivit se pilotní školy zapojené do projektu podílejí na přípravě profilové části maturitní zkoušky, která ověřuje odborné kompetence žáků. V osmi oborech se řeší otázky pojetí profilových maturitních zkoušek, aby odpovídaly požadavkům RVP a zároveň zohledňovaly i profilaci školy vymezenou ŠVP. Na řešení se vedle pilotních škol podílejí také zástupci z vybraných dalších SOŠ. Současně uskutečnili experti Národního ústavu odborného vzdělávání monitorování průběhu profilových maturitních zkoušek přibližně v 50 SOŠ a SOU, pilotních i nepilotních, s cílem získat poznatky využitelné pro další řešení jednotného pojetí profilové části maturitních zkoušek a pro metodickou pomoc školám při ukončování studia maturitní zkouškou.


O projektu

Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt, který trvá od dubna 2009 do března 2012. Realizuje ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání jako partnerem. Projekt navazuje na ověřování školních vzdělávacích programů (ŠVP), které se uskutečnilo v rámci předchozího projektu Pilot S (2005-2008). Je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Bližší informace o projektu a jeho aktivitách najdete na webových stránkách projektu www.kurikulum.nuov.cz, kde je také přehled konzultačních center s kontakty a programem plánovaných vzdělávacích akcí pořádaných pro pedagogy. Ke stažení je zde Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a všechna vydaná čísla zpravodaje Informace projektu Kurikulum S.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Šnajdrová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.