Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Deset doporučení pro školu 21.st. podle IDEO
Odborný článek

Deset doporučení pro školu 21.st. podle IDEO

5. 5. 2009 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Článek informuje o mimořádně důležitých kvalifikovaných doporučeních, které školám dává jedna ze špičkových poradenských společností světa IDEO.
Jednou z firem, jež se pravidelně umísťují v první desítce nejvíce inovativních na celém světě, je podle časopisu Fast Company IDEO (viz The Fast Company 50 z dubna 2009). Hlavní náplní činnosti IDEO, jež má dnes pobočky na celém světě a hlavní sídlo v kalifornském Palo Alto, byl původně design průmyslových výrobků na zakázku. Od návrhu vzhledu elektroniky, zdravotnických zařízení či vesmírných přístrojů posouvá se aktivita firmy stále více k poradenství při řešení otázek spojených s prodejem a celkovou prosperitou podniku.

V poslední době si IDEO s úspěchem najímají i takoví giganti jako Ford, Bank of America, Červený kříž ad. Všechna řešení, která jsou zákazníkům nabízena, jsou značně inovativní hlavně proto, že berou v úvahu celkový současný technologický vývoj světa. Dnes patří IDEO mezi vyhledávané poradce řešící potíže způsobené finanční krizí. Může se nám to zdát u podobné firmy překvapivé, ale faktem je to, že se nevěnuje jen korporacím orientovaným na zisk. Kromě zdravotnictví (zvýšení počtu dárců krve, dětská obezita), zabývá se stále ve větší míře také vzděláváním. Jedna z nejlepších amerických škol (podle výsledků amerických národních srovnávacích testů) Ormondale Elementary School z kaliforského Portola Valley požádala IDEO o pomoc s návrhem nového vzdělávacího plánu odpovídajícího potřebám 21. století.

IDEO svůj úkol pojala komplexně. Nejdříve uspořádala pro celý učitelský sbor workshop seznamující s ideou na člověka orientovaného vývoje světa a jeho dopadem na výukové cíle školy. Účastníci hledali analogické systémy a snažili se definovat vlastnosti žáka 21. století. Poté začali vyvíjet odpovídající modely a nástroje podporující nové výukové metody, jež nazvali Investigative Learning (IL). Cílem je podnítit žáky k vlastní aktivitě směřující ke vzdělávání sebe sama v kontrastu s dříve běžným pouhým přijímáním fakt. Učitelé byli posléze vyzváni, aby v duchu tohoto nového přístupu promysleli a modifikovali své výukové postupy.

IDEO neponechala nic náhodě. Na základě průběžné získávaných zpětnovazebních dat pracovala individuálně s každým učitelem a pomáhala mu zorganizovat si práci, vypracovat nové postupy a hodnotit své vlastní výsledky. Dopad na činnost školy byl neustále sledován rodiči i celou místní komunitou. Kromě nového vzdělávacího plánu Ormondale Elementary School, jež nyní lépe odpovídá potřebám pro život v 21. století, patří k výstupům projektu i sada materiálů a nástrojů použitelných ve všech školách, které se chtějí vydat stejnou cestou. Patří k nim i následujících 10 doporučení:

 

1.Táhněte, netlačte!
Vytvářejte prostředí, které vyvolává u žáků potřebu klást otázky, pomáhejte jim pronikat do podstaty a porozumět. Výuka je často chápána jako přenos znalostí, jenže opravdové vzdělávání se uskutečňuje pouze tehdy, když žák pociťuje potřebu hledat řešení pro otázky, které považuje za relevantní.
2.Budujte na základě souvislostí!
Zapojujte žáky tak, aby pro ně měly výsledky význam, a získáte jejich pozornost. Nejdříve je seznamte se souvislostmi, a pak se, místo pouhého výkladu, pokuste jim každé téma předložit formou, která je osloví.
3.Přestaňte používat označení „soft skills“!
Soft skills“ neboli „měkké dovednosti“ je pojem označující ty schopnosti, které přímo nesouvisí s konkrétními znalostmi. Patří sem kreativita, schopnost komunikovat
a spolupracovat, empatie, adaptabilita ad. Tyto vlastnosti ale nelze u kompetencí pro 21.st. chápat jako nadstavbové (soft zde znamená nepovinné a neměřitelné). Jsou naopak přímo základem, na němž je třeba stavět další poznávání.
4.Akceptujte odlišnosti!
Zbavte se představy, že každý žák má dělat totéž. Taková výuka je jednotvárná a nudná. Umožněte každému přizpůsobit si výukovou činnost svým schopnostem a zájmům. Každý jde odjinud a jinam!
5.Přestaňte kázat ze stupínku!
Angažované učení se nemůže realizovat v řadách způsobně sedících žáků. Je třeba, aby si během práce „zamazali ruce“, cítili, zažili, tvořili. Role učitele se mění. Už není expertem znajícím všechny odpovědi, je zprostředkovatelem učení vyvolávajícím.
6.Buďte tvořiví!
Vytvořte ve škole prostředí, v němž jsou učitelé aktivně zapojeni do hledání nových postupů a experimentování s nimi. Místo důvodů, proč něco nejde, pokuste se hledat způsob, jak udělat téměř cokoli. Uvidíte, že dokážete i nemožné.
7.Budujte vzdělávací komunitu!
Vzdělávání se neuskutečňuje v mysli žáka odděleně. Je závislé na sociálních vazbách s jinými dětmi, učiteli, rodiči, sousedy,…. Škola musí hledat cesty, jak do výukové činnosti zapojit komunitu lidí, jež má širší rozměr – jiné školy, rodiče, vzděláváním se zabývající instituce, experti na různá výuková témata apod. Takové spojení přináší poznání i nové podněty. Dochází k obohacení všech.
8.Buďte antropology, ne archeology!
Archeolog se snaží poznat minulost zkoumáním jejích reliktů. Zabývá se tudíž skutečnostmi, které nastaly v minulosti. Antropolog studuje hodnoty, potřeby a touhy současných lidí. Pokud je vaším cílem otevřít možnost nových řešení v budoucnosti, musíte se snažit chápat zájmy současných lidí a stavět na nich.
9.Formujte budoucnost!
Naše školy by se měly zapojit do řešení problémů současného světa. Umožněte žákům pochopit jejich roli v tomto procesu. Zabývejte se studiem takových témat, jako globální oteplování, doprava, nakládání s odpadem, zdravotnictví, chudoba, a také vzdělávání. Neznamená to hledat jednoznačná řešení. Znamená to stát se místem, kde se kromě přírodních věd, matematiky a literatury buduje odpovědnost a snaha změnit svět k lepšímu.
10. Změňte hodnocení výsledků!
Chcete-li vyvolat nové způsoby chování, musíte zároveň změnit způsob hodnocení výukových výsledků. Schopnost kreativity nebo týmové spolupráce nezměříte zaškrtávacím testem. Proto potřebujeme nové způsoby hodnocení, takové, jež zohledňují vývoj potřebných kompetencí pro 21.st. Je třeba měřit nejen výstupy ale také postupy. Tradiční čistě statistické (sumativní) metody hodnocení výukových výsledků je třeba doplnit formativními. Vtip je v tom, že určitou formou hodnocení musí projít i hodnotící postupy samotné!

 

Podobně jako mě, i vás možná napadá, že připravovat inovovaný ŠVP s asistencí nejlepší poradenské agentury na světě v jedné z nejlepších škol je snadné. Umění je, pokoušet se o totéž plošně všude, a bez peněz! Je otázkou, jestli něco takového lze vůbec nazývat uměním?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.