Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Vzdělání pro příští generaci v Británii
Odborný článek

Vzdělání pro příští generaci v Británii

22. 2. 2010 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Anotace

Zpráva o britské státní koncepci na podporu integrace technologií do výuky na školách včetně kampaně pro veřejnost.
Opakovaně poslední dobou narážíme na skutečnosti potvrzující dojem, podle něhož lze současnou státní koncepci Velké Británie v oblasti vzdělávacích technologií považovat za příkladnou. V mnohém předčí dokonce i decentralizovanou politiku Spojených Států. Nejdůležitější roli zde hraje vládní agentura Becta, jejímž úkolem podle vlastních slov je „usměrňovat národní úsilí zajišťující efektivní a inovativní využití technologií ve vzdělávání“. Učitelský spomocník o ní referoval již několikrát (např. Výzkum Becta prokázal výukový přínos Webu 2.0 nebo Vzdělání pro nastávající generaci – kampaň agentury Becta). Jak patrno, v Británii je budoucnost dětí skutečnou prioritou. Jestliže počáteční fáze kampaně Vzdělání pro příští generaci (Next Generation Learning) v roce 2008 byla orientovaná hlavně na jednotlivé činitele zapojené do vývoje – rodiče, žáky, učitele i veřejnost, současné aktivity se již soustřeďují komplexně na činnost celých škol.

Podíváme-li se na priority Becty pro tento rok, zjistíme, že v plánu je kromě jiného toto:
·ušetřit 55 milionů liber organizací nákupu technologií a software do škol;
·pomoci dětem z více jak 12 tis. rodin získat přístup na internet z domova;
·rozvíjet podporu dalšího vzdělávání prostřednictvím portálu FE and Skills, který již nyní zajišťuje eTutoring a online spolupráci více jak 20 tisíc uživatelů;
·zajistit vybavení všech škol systémem pro předávání informací rodičům;
·do kampaně Vzdělání pro příští generaci zapojit alespoň 1.4 milionu rodičů;
·motivovat školy, aby používaly specializovaný online systém sebe-hodnocení a plánování integrace technologií - Self-review framework (ze zapojených 16 tis. by mělo alespoň 1500 dosáhnout úrovně odpovídající národnímu ICT standardu).
Pro nás je mimořádně zajímavý ten poslední bod. Do určité míry totiž připomíná postup použitý v našem loňském nerealizovaném Akčním plánu „Škola pro 21. století“. To není náhoda! Náš Difuzní model školy (viz Difuze technologií ve škole 21. století) je založen na modelu irském, který původně vznikl modifikací rané verze britského řešení z roku 2007. Asi není vůbec důležité, co bylo dříve, ale to, jak se daří v Británii plán plnit a čím je specifický.
Řekněme si rovnou, že specifický je především komplexním přístupem, který celý záměr v režii Becty má. Reforma školství v duchu potřeb 21. století je založena primárně na zájmu vlády. Rozhodnutí dát školám do ruky nástroj umožňující jim řídit svůj postup pomocí určité „cestovní mapy“ bylo oznámeno předsedou vlády na konferenci BETT v roce 2005. Nutno přiznat, že potřeba řešit problematiku vzdělávacích technologií byla v té době do značné míry vyvolána kritikou schopnosti některých škol vhodným způsobem využívat technická zařízení pořízená za státní peníze. Becta úkol realizovala ve spolupráci s celou řadou organizací, na prvním místě se školní inspekcí (Ofsted).

Záhy se ukázalo, že k úspěchu je třeba podpora veřejnosti, tj. hlavně rodičů. Proto byla do plánu transformace škol zahrnuta kampaň
Next Generation Learning, která věnuje značnou pozornost též tomu, jak děti využívají počítače doma. Vede rodiče k tomu, aby se zajímali o dění ve škole a ukazuje, jak jim ke spojení se školou mohou pomoci technologie. Předkládá celou řadu odkazů na zajímavé výukové materiály pro domácí využití, pomáhá s řešením domácí internetové bezpečnosti apod.

Školy jsou v centru zájmu všech aktivit. Jsou vedeny k tomu, aby se zapojily do procesu, jehož smyslem je nedovolit, aby kterákoli z nich sešla z pečlivě připravené cesty. V ideálním případě to může vypadat třeba jako onen pohádkový eTwinningový příběh paní ředitelky Lent Rise School z Burhamu Brendy Bigland, který jsem vyprávěl nedávno (viz eTwinning jako nástroj změny). I Becta si je dobře vědoma nutnosti mediální podpory, a proto přesvědčuje dosud nerozhodnuté prostřednictvím soustavného publikování příkladů dobré praxe. Sekce Next Gen TV portálu Next Generation Learning obsahuje přes 1000 videí zaznamenávajících různé případy dokumentující, kudy se vývoj může ubírat.

Typickým příkladem je 8 dílný seriál s názvem The Journey (Cesta) z
Elm Park Primary, jehož hlavní hrdinkou je mladá paní ředitelka Vicki Knox. Jedná se o časosběrný dokument věrně popisující nepříliš dlouhou cestu této školy od naprostých začátků až k ICT centru excelence a oceněním. První díl zabývající se tím, co musí vždy být na počátku jakékoli cesty, je zde:


Záměr transformovat školy zdaleka nestojí jen na mediální podpoře. Cestu k plné integraci technologií do života školy Becta detailně sleduje a ovlivňuje. Pro žáky existují celkem 4 formálně popsané fáze připomínající zjednodušené standardy:
Žák chápe výukovou roli technologií. Je schopen je využívat k vytváření vlastních nápadů a zaznamenávat výsledky své kreativní tvorby.
Žák rozvíjí své schopnosti využití technologií k vyhledávání informací a rozhodování, které z nich jsou potřebné pro jeho práci. Učí se rozlišovat mezi různými druhy výstupů podle účelu jejich určení.
Žák je schopen vyhodnotit nalezené informace a použít je k prezentaci vlastních myšlenek. Začíná chápat význam technologií pro svůj vlastní rozvoj.
Žák je schopen používat široký repertoár technologických nástrojů na podporu své práce v různých předmětech. Má přístup ke znalostem a zkušenostem mnoha lidí z různých komunit a kultur. Je schopen se zamýšlet nad kvalitou a smysluplností získaných informací.
Učitelé jsou do procesu zatahování mnoha různými cestami. Hlavně samozřejmě děním, které se kolem nich odehrává. Je celkem jasné, že vzdorovat počítačové formě spojení s rodiči asi není možné. Požaduje-li vedení školy spolu s rodiči, aby byl učitel schopen integrovat technologie do výuky v duchu standardů, a je-li navíc k dispozici jasný plán vzdělávání i místo, kam je možno se obrátit pro radu, je vyhráno. Každý učitel si může zcela soukromě vyplnit dotazník (21st century checklist) a dozvědět se, jak na tom se svými schopnostmi připravovat příští generaci na život v 21. století je. Budete-li mít čas si ho prohlédnout, povšimněte si, prosím, toho, že zde nejde o formální splnění nějakého evaluačního kritéria. Takové otázky, jako, zda se podílíte na formování školní vize, snažíte-li se rozšířit školní aktivity do mimoškolního prostředí, nebo jestli sdílíte své poznatky s kolegy, by možná leckterého našeho učitele přivedly do rozpaků.

Ke zjištění, jak na tom z pohledu využití technologií je celá škola, slouží vícestupňový strukturovaný online dotazník. Zájemce si může nejprve vyplnit dotazník orientační, z něhož se během 30 minut dozví základní informace. Poněkud složitější a pochopitelně zase obsažnější je vyplnění sebe-evaluačního dotazníku (Self-review framework), který má 8 modulů – řízení, vzdělávací plán, výuka, hodnocení, DVPP, rozšiřující možnosti výukového využití ICT, výukové zdroje, vliv technologií na žáky. Tyto dotazníky většinou vyplňují učitelé společně s vedením až po přípravě, třeba během k tomu určeného pracovního setkání. Otázky samy o sobě dávají určitou představu, jak by měly být technologie ve škole využívány.

V lednu 2009 dala Becta školám možnost se k programu Vzdělání pro příští generaci přihlásit veřejně. Vytvořila něco jako akreditační systém tzv. Charter Schools, který má opět 4 stupně – 1. přihláška, 2. uznání, 3. akreditace, 4. excelence. To, na kterém stupni vývoje ta která škola je, lze snadno na webu zjistit. Celý systém tak, ač založený na dobrovolnosti, nutí školy se naznačenou cestou vydat.

Za zmínku stojí ještě jeden důležitý prvek aktivitu škol podporující. Kampaň je doprovázena systémem ocenění dobrých výsledků. Již samotný zisk 4. stupně v Charter Schools, tj. označení za centrum excelence, lze považovat za výjimečné ocenění. Navíc je v Británii každoročně pořádáno hned několik soutěží pro jednotlivce i školní kolektivy předkládající výsledky své práce v oblasti vzdělávacích technologií. Nedávno jsem referoval o
Be Very Afraid (viz eTwinning jako nástroj změny), vyhodnocení jiné velké soutěže bývá pravidelně součástí konference BETT. Aktuálně se blíži termín další mimořádně zajímavé celostátní soutěže nového typu. Nazývá se The Next Generation Learning National School Quiz. Dne 12. března dostanou týmy 8-9 letých žáků ze zaregistrovaných škol příležitost hravou formou předvést své znalosti ve škole probírané látky.

Všechny aktivity snažící se o transformaci britských škol jsou důkladně promyšleny a propracovány. Tento článek je těžko mohl popsat do detailů. Je mimořádně důležité, že jsou vzájemně propojeny a koordinovány. Na počátku stojí vlastní výzkum agentury Becta, který ukazuje, jakým směrem je třeba působit. Dění uvnitř škol je provázáno se zájmem veřejnosti, jež je samotnou kampaní vhodným způsobem ovlivňován. A většina škol, tj. i učitelů, si plně uvědomuje svou roli a je ochotna se jí aktivně zhostit.

Vše bohužel nasvědčuje tomu, že nám momentálně nezbývá, než závidět!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.