Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Linwoodský vzdělávací cyklus: ze školeného školitelem
Odborný článek

Linwoodský vzdělávací cyklus: ze školeného školitelem

3. 1. 2007 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o zajímavém projektu školského obvodu Linwood v americkém New Jersey .

Značné investice do vybavování škol technologiemi vedou vlády vyspělých zemí ke snaze získat jednoznačné důkazy o tom, že je využití technologií ve vzdělávacím procesu nezbytné a přínosné. Celá řada studií v poslední době ukazuje, že zdaleka ne všechny případy zavádění vzdělávacích technologií do škol mohou takové důkazy poskytnout. Nezbytnou podmínkou úspěchu je důkladná příprava všech komponent ovlivňujících výsledek. Učitelé jsou tou nejdůležitější.

Školský obvod Linwood v americkém New Jersey se rozhodl provádět další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím vědeckých poznatků. Po prostudování dostupných výzkumných zpráv (např. Apple Classrooms Of Tomorrow, West Virginia Basic Skills/Computer Education program, Idaho Technology Initiatives ad.) bylo rozhodnuto připravit zcela nový systém technologického vzdělávání učitelů. Nese název LIT3 (Linwood Integration of Technology Training for Teachers) a v současnosti běží již druhým rokem.

Obsah i forma kurzů se snaží vyhovět nejen vědeckým poznatkům, které v souvislosti s aplikováním technologií odhalují potřebu inovativních změn vzdělávacích postupů, ale též skutečným potřebám učitelů, které byly před vlastní realizací zjišťovány prostřednictvím dotazníku. Ukázalo se, že učitelé dávají přednost lektorům z vlastních řad a preferují co nejvíce diverzifikované způsoby vzdělávání. LIT3 proto používá jak prezenční formy práce ve velkých i malých skupinách (např. formou dílen), tak samostatnou práci s učebnicí či manuálem nebo práci online. Jedním z nejprogresivnějších prvků, jež tento program na základě několika doporučení (Descamps, MacArthur, Slobojan) aplikuje, je systém vedení účastníků pomocí osobních rádců, kteří jsou vybíráni z řad zkušenějších kolegů.

Kurzy LIT3 probíhají v 10 měsíčních cyklech. Postup každého frekventanta je individuální. Je stanoven ve spolupráci s řídícím výborem kurzu na základě osobního profilu, který je u každého průběžně veden. Zjišťuje se pomocí odškrtávání dosažených dovedností či schopností v přehledu cílů, který byl pro potřeby školení vyvinut. Hned na počátku kurzu si každý frekventant přehled vyplní. Dovednosti, které ovládá, odškrtne a u těch, které dosud nezvládl, si stanoví termín jejich osvojení. Pak s řídícím výborem projedná plán svého individuálního postupu. Z něj vyplyne, kterých výukových aktivit se frekventant v průběhu kurzu zúčastní.

Individuální přehled cílů je tudíž nosným prvkem celého kurzu LIT3. Jednotlivé položky byly stanoveny tak, aby byly v souladu nejen s nejnovějšími vědeckými poznatky ale též s platnými oficiálními dokumenty státu New Jersey. Jedná se hlavně o Vzdělávací plán škol a o Kvalifikační požadavky pro výkon učitelského povolání. Jednotlivé položky jsou vzhledem k potřebě dosažení konečných cílů rozděleny do pěti úrovní:

  1. Úvodní – základní dovednosti spojené s ovládáním počítačů.
  2. Adopce – schopnost využití technologií k podpoře tradičních výukových postupů.
  3. Adaptace – integrace technologií do tradičních výukových postupů s cílem posílit kritické myšlení, řešení problémů, komunikaci, tvořivost a aktivizaci studentů.
  4. Osvojení – experimentování za účelem nastartování nových výukových postupů vedoucích k vyšším formám myšlení využívajících mezipředmětové projekty a týmovou spolupráci studentů i učitelů.
  5. Inovace – vytvoření vlastních výukových metod implementujících nejnovější technologické nástroje do postupů, při nichž dochází k aktivnímu konstruování studentských znalostí a schopností. Schopnost předávat modely nejvhodnějších postupů v rámci vlastní lektorské činnosti.

Kompletní přehled všech cílů je značně rozsáhlý. Zájemci se s ním mohou seznámit v originálním dokumentu - LIT3 Self-Check List. Úvodní tři úrovně jsou ve značné shodě s obvyklým obsahem školení našich učitelů např. v rámci SIPVZ, a nepřinášejí tudíž nic překvapivě nového. Čtvrtá úroveň je důsledkem uplatnění konstruktivních výukových metod, které u nás přináší rámcový vzdělávací program. Ani zde pro nás není způsob využití technologií něčím zcela novým. Přehled mezipředmětových projektů využívajících technologie lze nalézt např. v publikaci Role internetu ve vzdělávání, týmovou spolupráci mezi studenty a učiteli lze budovat na základě WebQuestů. Náš nástroj WebQuest.cz disponuje dostatečnou metodickou podporou umožňující komukoli začít.

Podívejme se však blíže až na úroveň pátou. Je nejvyšším stupněm, k němuž lze v rámci kurzu LIT3 dospět, završujícím technologické vzdělání učitele. Zde je kompletní přehled schopností, jichž by měl frekventant nakonec dosáhnout

 

Přehled cílů kurzu LIT3

5. Inovace

dosaženo
(termín)

5.1 integrovat a modelovat všechny dovednosti dosažené v předchozích úrovních

 

5.2 ovládat postupy podporující vlastní konstruování znalostí studenty

 

 

5.3 prosazovat sociální integraci studentů – vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností, kladení otázek apod.

 

 

5.4 realizovat vzdělávací plán integrující technologie a podporující kritické myšlení, řešení problémů i komunikaci, a přitom zároveň přiměřeným způsobem kombinující tradiční instruktivní pojetí i moderní konstruktivní projektové metody

 

5.5 uplatnit všechny vhodné způsoby ověřování dosažení výukových cílů u studentů (kombinace tradičního testování a portfolia)

 

5.6 nalézat nové netradiční výukové postupy využívající nové technologické nástroje

 

 

5.7 dokázat přimět učitele a studenty ke vzájemné spolupráci a předávat modely takové spolupráce do jiných škol

 

5.8 využívat interaktivní nástroje mezinárodní online spolupráce k výměně informací a zkušeností s jinými učiteli a lektory zabývajícími se obdobnou problematikou

 

5.9 prezentovat výsledky své práce na místní, národní i mezinárodní úrovni (např. konference, média apod.)

 

 

Dosažení 5. úrovně opravňuje učitele obvodu Linwood k zařazení do seznamu školitelů, z něhož si další frekventanti kurzu mohou vybírat své osobní rádce. Systém osobních rádců sice není nový, je ale pro tento typ školení něčím dosud využívaným spíše jen výjimečně. Každý frekventant kurzu si může, blíží-li se k zakončení kurzu (alespoň 3.úroveň), podle svého přání vybrat ze seznamu svého vlastního rádce, který mu pomáhá dostat se až na úroveň nejvyšší.

Tato metoda má mnoho zřejmých výhod. Učitelé preferují vzájemné předávání zkušeností před školením vedeným externistou. Ideální je, pracuje-li rádce ve stejné škole jako frekventant a učí-li podobný předmět. Pak může jejich kontakt být soustavný a je usnadněno též předávání metodických postupů formou vzájemných hospitací. Blízký osobní kontakt umožňuje mnohem snáz odbourat zábrany, které jsou u každého začátečníka běžné a zvláště učitelé se s nimi při práci s technologiemi často potýkají. Zkušený rádce ví, jak je důležité, aby jeho svěřenec zpočátku postupoval kupředu jen malými krůčky a aby při každém z nich zažil alespoň malý pocit uspokojení, který je tou nejlepší motivací usnadňující další pokrok.

Vypadá to, že LIT3 je skutečně velmi úspěšným programem vzdělávání učitelů. Některým absolventům loňského běhu se podařilo dostat na seznam potencionálních rádců a byli letos vybráni novými účastníky, aby se této role zhostili. Znamená to, že v Linwoodu se podařilo vzdělávací cyklus šířící ověřené technologické kompetence učitelů uzavřít.

Nestálo by za to, zkusit něco takového i u nás?

 

Odkaz:

 

zdroje: Frank Rudnesky - Full Circle: From Mentee to Technology Mentor, TechLearning.com, April 1, 2006
Frank Rudnesky - The LIT3 Peer Mentoring Model: Bridging the Technology Proficiency Gap, 2006

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.