Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Inspirace pro manažery SVČ a NNO
Odborný článek

Inspirace pro manažery SVČ a NNO

27. 7. 2011 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Svatava Šimková

Anotace

Podstatnou součástí projektu Klíče pro život je systém vzdělávání řídících pracovníků školských zařízení (SVČ, ŠK, ŠD) a neziskových organizací zaměřených na výchovu a vzdělávání. V následujícím příspěvku přinášíme čtyři ročníkové práce absolventů 1. a 2. ročníku, které mohou být inspirativní i pro další okruh řídících pracovníků.

Funkční vzdělávání

     Jedná se o inovované manažerské studium pro vedoucí pracovníky školských zařízení a NNO, kterým získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.
     V projektu Klíče pro život je tříletý vzdělávací program složen z jednotlivých modulů, které jsou akreditovány v rámci DVPP dle § 10 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. Rozsah studia (3 roky):
      275 hod. přímé výuky,
      168 hod. manažerské praxe a praktických činností a
      220 hod. rozšiřujícího e-learningového studia.
      Obsahově celý program odpovídá požadavkům kladeným na studium pro ředitele škol a školských zařízení dle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb

     Podmínkou absolvence každého ze tří ročníků je i vypracování závěrečné práce. Čyři z nich - které podle našeho názoru mají určitou přesažnost využitelnou i dalšími zájemci - nyní nabízíme (bez redakčních úprav) s krátkým úvodem a kompletním zněním.


Proces vzniku pracovních náplní zaměstnanců CSVČ

     Mnoho nejasností a často zbytečných sporů vzniká kolem otázky, jaké práce je zaměstnanec povinen vykonávat a které vykonávat nemusí. Jde o konkrétní pracovní náplň - popis práce a její soulad s pracovní smlouvou. To bylo východisko závěrečné práce Anny Palowské, vedoucí střediska CSVČ Sv. Jana Boska v Havířově.
Autorka využila znalostí nabytých během studia 1. ročníku funkčního vzdělávání, a to zejména v oblasti řízení lidských zdrojů. Seznamuje nás s průběhem změny, jíž je tvorba nových pracovních náplní. Jejím cílem je pomoci k vytvoření úspěšně fungujícího spokojeného pracovního kolektivu. Takového kolektivu, který se může plně věnovat výchovné činnosti.
     Při obhajobách závěrečných prací ocenila zkušební komise propojení teoretických znalostí s praxí a využitelnost práce. Příkladem a inspirací mohou být například podrobně zpracované popisy náplní práce několika pracovníků střediska.
     Celá práce je k dispozici zde
 

Podpora a rozvoj dobrovolnictví v Brně a Jihomoravském kraji 

     Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví. Účastnice 1.ročníku funkčního vzdělávání Kateřina Petrášová, pracovnice Dobrovolnického centra v Brně, se této tématice věnuje ve svojí závěrečné práci.
     Evropský rok dobrovolnictví znamenal pro toto centrum rychlý nárůst aktivit - vytvoření databáze organizací pracujících s dobrovolníky v Jihomoravském kraji, první síťovací setkání v prosinci 2010, nastartování dobrovolnického Infopointu, podpora různých dobrovolnických projektů jednotlivců, atd.
     Závěrečná práce je zaměřena výrazně prakticky. Při jejím zpracování autorka využila získaných znalostí z oblasti strategického managementu, ať už plánování, řízení lidských zdrojů či public relations. Zkušební komise ocenila praktičnost a srozumitelnost práce, inovativní propojení budování centra s aktivitami Evropského roku dobrovolnictví.
     Celá práce je k dispozici zde.


Když letní tábor potřebuje změnu

     K letním prázdninám stále neodmyslitelně patří letní dětské tábory. Jaroslava Jeriová, zástupkyně ředitelky DDM v Bílině, má s jejich organizací opravdu bohaté zkušenosti. Ve svojí závěrečné práci zpracovala přípravu změny, jejíž realizace zlepší využití táborové základny.
     Autorka ve svojí práci využila znalostí získaných během funkčního vzdělávání, a to zejména v tématu Management změny. Analyzuje současný stav využití stanové základny, přehledně popisuje stanovení cílů i kroků k jejich splnění. Uvědomuje si, že zároveň s vlastní přípravou táborů je nutná manažerská činnost - výběr spolupracovníků, kvalitní komunikace s cílovou skupinou, propagace základny.
     Práce, kterou si kompletně můžete stáhnout zde, může být příkladem či inspirací pro další organizátory letních táborů, kteří řeší podobné problémy.
 

Kvantifikace činnosti jako nástroj plánování

     Účastník 1. ročníku funkčního vzdělávání Ing. Martin Šrom pracuje v SVČ Lipka v Brně jako vedoucí střediska Rozmarýnek. Jeho závěrečná práce se zabývá nástroji, které mají zkvalitnit plánování i samotný provoz vzdělávací instituce. 
     Důvodem potřebnosti změny je nevyhovující situace v zajišťování plynulého provozu pracoviště Rozmarýnek, jež v uplynulých letech výrazně navýšilo svou pedagogickou činnost, ale nekladlo zároveň důraz na systémové zabezpečení této činnosti.
     Práce ilustruje aplikaci teoretických znalostí z oblasti strategického plánování získaných během studia 1. ročníku. Při obhajobách závěrečných prací ji zkušební komise hodnotila jako nadprůměrnou, ocenila inovativnost, srozumitelnost a také metodickou využitelnost.
     Vlastní práce je k dispozici zde, přílohy jsou pak tady.

Chceme slyšet váš názor

       Ivana Ondrová ze SVČ Ivančice si téma svojí závěrečné práce zvolila v souladu s obsahem 2. ročníku Funkčního studia, jehož mottem je „Vezměte s sebou své kolegy“. Účastníci zde získávají takové dovednosti, aby dokázali implementovat participační řízení do činnosti svojí organizace.
     Autorka se věnuje nastavení změny spolupráce s externími pracovníky, tedy s vedoucími zájmových útvarů a s dobrovolníky, kteří pomáhají organizovat různé akce Střediska volného času Ivančice. Východiskem pro nastavení změny je zde nejen analýza SWOT, ale také anketa mapující názory a přání externích pracovníků, jichž se změna bude týkat. Zvolené téma autorka „obrací ze všech stran“, hledá všechny využitelné možnosti, ať už v oblasti komunikace či motivace. Její práce dokazuje, že pracovníci SVČ v Ivančicích si práce svých externistů opravdu váží. Práce je k dispozici zde.


 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Svatava Šimková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
  • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí