Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Šance jen pro bohaté? III
Odborný článek

Šance jen pro bohaté? III

4. 6. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Jiří Zajíc

Anotace

Třetí část miniseriálu o vlivu socio-ekonomického postavení rodičů a jejich vzdělání na hodnotový svět dětí, jak jej prokázal výzkum NIDM v rámci projektu Klíče pro život.

Hodnoty

         Z předchozích dvou dílů už víme, že vliv společensko-ekonomického postavení rodičů a jejich vzdělání je pro všechny hlavní sféry dětského života, kterými jsme se zabývali, velmi podstatný. A to vždy stejně: Čím vyšší postavení a čím vyšší vzdělání, tím pro děti lépe. Jak to dopadlo v té poslední – svým způsobem nejdůležitější oblasti? Platí aspoň tady, že „nouze cti netratí“? Jsou děti z chudšího prostředí nebo méně vzdělaných rodičů na tom, co se týče uznávaných hodnot, stejně, jako děti ostatní, nebo i tady jsou v nevýhodě?

         Bohužel náš výzkum jasně ukázal, že i pro vývoj hodnotové orientace dítěte je nižší vzdělání rodičů nebo nižší společensko-ekonomické postavení vážným handicapem. Tomu samozřejmě nelze rozumět tak, že každé dítě chudých nebo méně vzdělaných rodičů uznává méně kvalitní hodnoty nebo dokonce je méně charakterní, zatímco dětem z dobře zajištěných rodin a rodin, kde rodiče jsou vysokoškoláci, jde o kvalitní hodnoty. Přesto se dost jasně ukázalo, že vzdělání rodičů a jejich dobré společensko-ekonomické postavení má pozitivní vliv na vývoj jejich dětí ve všech námi sledovaných položkách hodnotového světa.

Co je důležité

        Připomeňme si nejprve, že jsme pro lepší vhled do situace seskupili hodnoty, ke kterým se děti vyjadřovaly, do pěti skupin:
        1. „Sociální hodnoty“ = Chovat se slušně, Dobře se učit, Pomáhat druhým, Chránit přírodu
        2. „Vnější hodnoty“ = Být hezký/á, Značkové oblečení, Hodně peněz, Být slavný
        3. „Politika a Bůh“ = Zájem o politiku, Víra v Boha
        4. „Úspěch ve sportu“ = Dobrý/á ve sportu, Být slavný
        5. „Rodina a přátelé“ = Dobří přátelé, Šťastná rodina, Poznávat svět, Mít partnera

A co jsme konkrétně zjistili?

        Pro děti z velmi dobře situovaných rodin jsou důležitější všechny popisované hodnotové orientace. Jak sociální hodnoty, tak i vnější hodnoty a rodina i přátelé. Vnější hodnoty jsou pak důležité i pro děti z rodin hůře a špatně socioekonomicky postavených. Ovšem u dětí z rodin ekonomicky slabých klesl význam sociálních hodnot i úspěchu ve sportu.

         Podobně jako děti z hůře situovaných rodin jsou na tom i děti rodičů s nižším vzděláním. Ani pro ně nejsou tak důležité sociální hodnoty či orientace na rodinu a přátele. Naopak děti rodičů s vysokoškolským vzděláním se orientují více právě na sociální kompetence a důležitost sociálních vztahů – je to nejlepší výsledek z hlediska hodnotové orientace dětí:

Co vadí a nevadí

          Dalším důležitým zjištěním je, že děti pocházející z rodin spíše hůře nebo špatně situovaných vykazují větší toleranci k většině jevů, které nesou určité znaky rizikového chování, jako je kouření, mluvení sprostě a občasné lhaní. Rodinou je tato skupina dětí také pravděpodobně méně vedena k náležitému nakládání s odpady. Současně se ale ukázalo, že i mezi dětmi z nejlépe situovaných rodin se už častěji projevují některé nežádoucí tendence – méně vadí opisování a odhazování odpadků než u dětí z rodin spíše dobře situovaných a naopak se zvyšuje určitý odpor k cizincům, což lze chápat jako náznak určitého elitářství. Dobře je to vidět z tohoto grafu (sloupce v grafu znázorňují podíl dětí, které uvedly, že jim daný jev rozhodně vadí):

          K podobným výsledkům docházíme také tehdy, když se na toto téma díváme skrze vzdělání rodičů. S narůstajícím vzděláním roste i přesvědčení dětí o škodlivosti nevhodných způsobů jednání; v případě rodin, kde nemá ani jeden z rodičů maturitu, je výrazná tolerance ke kouření a znečišťování okolí (sloupce v grafu znázorňují podíl dětí, které uvedly, že jim daný jev rozhodně vadí):

Čeho chci dosáhnout

        To, že životní zaměření dětí podstatně určuje jak vzdělání rodičů, tak jejich postavení, může sotva koho překvapit. Spíš jde o to, v jakém směru se tato výchozí situace dítěte projeví. A to ukazují následující dva grafy – nejprve z hlediska postavení rodičů (sloupce v grafu znázorňují jednotlivé socioekonomické úrovně rodin a v nich jsou zaznamenány podíly dětí, které uvedly danou aspiraci):

         Tady vidíme zajímavý úkaz, který by se dal shrnout příslovím všeho moc škodí či úslovím zlatá střední cesta: Ambice dětí z nejlépe i nejhůře situovaných rodin se až překvapivě podobají – významnou roli tam hrají peníze, sláva a nějaké konkrétní pracovní místo, pokud možno dobře placené. Děti z bohatých rodin navíc dost často vidí svou budoucnost ve sportovní kariéře. Pro děti ze středně situovaných rodin je dominantní z hlediska jejich touhy po budoucím směřování dvojice vzdělání a konkrétní profese (často uváděly lékaře, učitele).

          Druhý graf ukazuje, jaká je závislost dětských ambicí v závislosti na vzdělání rodičů (sloupce v grafu znázorňují jednotlivé vzdělanostní úrovně rodičů a v nich jsou zaznamenány podíly dětí, které uvedly danou aspiraci):

         Vidíme, že zjištěné výsledky odpovídají očekávání: děti z rodin, kde rodiče mají alespoň střední vzdělání, kladou častěji důraz na vzdělání a naopak méně často vidí svou perspektivu ve slávě a penězích..

Štěstí

          Čím lépe je rodina situována a čím vyššího vzdělání rodiče dítěte dosáhli, tím častěji děti uvedly, že se cítí být v životě rozhodně šťastný. Naopak děti z opačné části spektra rodin mnohem častěji na otázku nedokázaly odpovědět, nebo rovnou sdělovaly, že se šťastné necítí.

 

         Závěr, který nám děti sdělily v souvislosti s tím, jakým vkladem je společensko-ekonomické postavení a vzdělání jejich rodičů, se dá shrnout do pouhých dvou vět, které ale nesou velmi vážné důsledky:

•Dobré vzdělání rodičů a většinou i dobré materiální zajištění představují pro děti nadprůměrně dobrou startovní pozici do života, která je zvýhodňuje oproti ostatním dětem prakticky ve všech ohledech.
•Naopak dětem, jejichž rodiče nemají dobré postavení a neabsolvovali aspoň střední školu s maturitou, reálně hrozí, že se budou propadat – vzděláním, společensky, existenčně i mravně.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jiří Zajíc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • opírat své mravní rozhodování o živé, dialogické svědomí
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku;