Odborný článek

Co jsou DUMy

11. 9. 2012 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
PhDr. Ondřej Neumajer Ph.D.
Tento článek je součastí seriálu: DUM – od historie do současnosti

Anotace

Druhý díl seriálu mapující historii vzniku Digitálních učebních materiálů (DUM) se zaměřuje na specifika, která by DUM vytvořený podle původní koncepce měl splňovat.

První slova popisující uživatelům, co to DUMy jsou, se objevila začátkem roku 2008 na titulní stránce dum.rvp.cz: V převážné většině jde o pracovní listy, prezentace, testy, videa a zvukové ukázky, které můžete používat ve výuce. Jejich kombinace a způsob využití závisí na konkrétním uživateli. Mají svá specifika, jsou vytvářeny učiteli z praxe a obsahově je garantují odborní recenzenti. Slovo „digitální“ neznamená, že je k jejich použití vždy nutný počítač, ale fakt, že jsou distribuovány elektronicky. Aktuální popis DUMů je v podstatě nezměněn a je stále umístěn v rubrice Pro autory DUM.

Pro upřesnění toho, co vlastně DUMy jsou a především toho, co nejsou, bylo potřeba jít za hranice obecnější definice. Proto vznikl v květnu 2008 blogový příspěvek Patří sem ten DUM?, na který se z titulní stránky několik let odkazoval výše uvedený text. Pro vytvoření textu detailněji pojednávajícího o DUMech byl ještě jeden důležitý důvod – strategie v konkurenčním „boji“ o návštěvníky (můžeme-li to tak nazvat) vyžadovala odlišení portálu od ostatních webů a portálů podobného zaměření cílících na stejnou uživatelskou skupinu. Proto byl jednoznačně deklarován požadavek na to, aby se z úložiště DUMů nestalo skladiště, které je svým obsahem pro všechny a v důsledku pak vlastně pro nikoho.

Obrázek 3 Horní část titulní stránky dum.rvp.cz z 6. června 2008. Zajímavé může být srovnání tehdejšího počtu DUMů (321) s aktuálním stavem v roce 2012 (7 735)

 

Specifika DUM

Nově vzniklý prostor pro sdílení učebních materiálů potřeboval detailnější vysvětlení toho, co lze za DUM považovat a co jím již není. Tato specifika byla důležitá jak pro autory DUMů (vznik byl autorům z řad učitelů honorován), tak pro recenzenty (i to byli placení učitelé). Níže uvádím původní specifika Metodického portálu RVP.CZ pro DUMy a doplňuji je aktuálními informacemi a komentáři.

Soulad s RVP

Výzkumný ústav pedagogický v Praze jakožto provozovatel RVP.CZ byl zároveň autorem rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a gymnázia. Těžko tedy hledat instituci, která by byla povolanější pro další podporu školské reformy. Právě tou měl Metodický portál RVP.CZ být.

Dnes je možné na Internetu najít velké množství materiálů označených jako DUMy, které ale s RVP nesouzní nebo dokonce svým zaměřením a didaktickým podáním jdou proti jeho principům. Metodický portál RVP.CZ by takové materiály obsahovat neměl.

Přiřazení k očekávanému výstupu

Činnostně zaměřené očekávané výstupy vyjadřují, jaké úrovně osvojení učiva mají žáci na konci vzdělávání, resp. období, v daném oboru dosáhnout, tzn. jakými žádoucími vědomostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami mají disponovat. Očekávané výstupy jsou v rámcových programech přesně definovány, proto by neměl být problém pro každý očekávaný výstup najít digitální materiál, který může pomoci k jeho dosažení. Tímto propojením DUM s důležitou složkou vzdělávacího obsahu RVP je úložiště Metodického portálu zcela unikátní.

Existuje několik málo výjimek, kde se s očekávanými výstupy nepracuje. První je zaměření DUM na konkrétní průřezové téma, kde očekávané výstupy není možné přiřadit (v RVP nemají průřezová témata formulované povinné očekávané výstupy) a materiál lze zařadit pouze do tematických okruhů. Druhou výjimkou je předškolní vzdělávání, kde se materiály řadí do činností, témat nebo jejich kombinací. Poslední výjimkou je odborné vzdělávání, kde se v RVP s očekávanými výstupy taktéž nepracuje, místo toho je možné pracovat s nabídkou odvětví, průřezových témat a gramotností, pododvětví, oborů a vzdělávacích oborů.

Garantována kvalita a obsahová správnost

Všechny metodické příspěvky umístěné na Metodickém portálu musely projít obsahovou a gramatickou kontrolou. Tu zajišťovali odborní recenzenti z praxe i akademických institucí a jazykoví korektoři. Stejně je tomu i u DUMů. Pokud je příspěvek na portálu zveřejněn, měly by být tyto vlastnosti v pořádku. Jelikož ale nikdo nedisponuje „jediným správným názorem“, mohou sami uživatelé uvádět ke každému DUMu vlastní hodnocení (pomocí hvězdiček) a komentářů.

V tomto bodě se střetávají dva trendy, které se mohou zdát být v protikladu. Na jednu stranu se očekává garance kvality a obsahové správnosti, na druhou stranu hovoříme o komunitním profesním serveru založeném na (spolu)práci uživatelů. Dosažení obojího je náročná, nikdy nekončící práce, na které je potřeba neustále pracovat. Posouzení úspěšnosti je v rukou čtenáře. Typické pro tento bod mohou být někdy vyhrocené komentáře v diskuzi pod jednotlivými DUMy – ač někdy neomalené, přesto právě kritika a komentáře z praxe pomáhají zásadním způsobem kvalitu udržovat.

Nepotřebují speciální programy pro spuštění a aplikaci

Učitel musí být schopen použít (otevřít a měnit) DUM na většině počítačů, které jsou v českých školách k dispozici. Proto jsou např. textové DUMy uveřejněny jak ve formátu otevřeném (např. OpenOffice.org), tak hojně rozšířeném (Microsoft Office).

Toto specifikum bylo mnohokrát kriticky zvažováno, vždy se ale nakonec podařilo uzavřít diskuzi tak, že by pravidlo mělo být dodržováno i nadále. Problém z hlediska provozovatele portálu je zřejmý: zveřejňování ve více formátech je finančně velmi nákladné. Každý DUM musí být zkontrolován odborným pracovníkem ve všech zveřejněných formátech, a jelikož některé aplikace nejsou z důvodů kompatibility schopny zachovat všechny jeho původní vlastnosti, musí být některé DUMy ručně upravovány. To zásadním způsobem celý portál prodražuje a zpomaluje proces publikace.

Oblast informačních a komunikačních technologií se velmi dynamicky vyvíjí, nikde jinde nelze nalézt takovou četnost inovací, jako právě v ICT. Proto bylo v průběhu let nutné posuzovat specifikum multiplatformity s trochou tolerance. V současné době lze nalézt několik výjimek z tohoto pravidla. Pokud by k nim nebylo přistoupeno, bylo by úložiště ochuzeno o mnohé zajímavé formáty materiálů. Ve snaze zjednodušit přístup uživatelů k dokumentům je možné využít stránku s odkazy na Software ke stažení. Všechny zde uvedené aplikace jsou bezplatné. To je opět vlastnost, kterou se DUMy na RVP.CZ liší od jiných českých úložišť.

Možnost tisku a okamžitého použití

Slovo digitální vystihuje podstatu a způsob distribuce, tedy šíření učebního materiálu. Díky elektronické podstatě je možné takové soubory posílat elektronickou poštou, zveřejňovat na webových stránkách nebo obsahově měnit pomocí příslušného software. Všechny dostupné materiály jsou vytvořeny tak, aby je bylo možné ihned použít. Učitel například stáhne z portálu a následně vytiskne na papír testovou sadu úloh a rovnou ji žákům rozdá k vypracování. Samotné použití tedy nemusí být spojeno s počítačem.

Jistou recesí, která se ale místy ujala, je označování Digitálních učebních materiálů v tištěné podobě za PUMy neboli Papírové Učební Materiály. Obecně ale platí skutečnost, že toto specifikum se vztahuje jen na některé typy textových dokumentů. Interaktivních a multimediálních materiálů se to pochopitelně netýká.

Jsou určeny k přímému užití ve výuce

Rovnou s nimi tedy mohou pracovat žáci. Tím se liší DUMy od jiných příspěvků (například metodických postupů), které jsou primárně určeny učiteli. Důvodem tohoto specifika bylo vyhnout se dlouhým návodům zpravidla metodického charakteru, které by bylo nutné před využitím DUMu nastudovat. V některých případech, kdy se jedná o zajímavou myšlenku, ale bez alespoň minimálního návodu by to nešlo, může být toto specifikum omezeno.

Všechna specifika uvedená výše je nutné nebrat jako nepřekročitelná. Jejich cílem bylo upřesnit směr, kterým se mají DUMy profilovat, neměly by ale omezovat jejich využití. Proto je možné, že mnohé DUMy se mohou z některých důvodů v jednom nebo i více případech daným pravidlům vymykat.

Jsou šířeny pod otevřenou licencí

Přestože toto specifikum nebylo v době vzniku úložiště DUM možné využít, od začátku se hledal způsob, jak zajistit, aby mohli učitelé DUMy legálně stahovat, měnit a pozměněné dále šířit. Teprve lokalizace souboru veřejných licencí Creative Commons do českého jazyka, do které se mj. portál RVP.CZ zapojil, umožnila v roce 2009 zavést pro DUMy jednotnou licenci Creative Commons – Uveďte autora-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko

Obrázek 4 Letáček propagující DUM z roku 2008. Obrázek měl navozovat fakt, že DUMY připomínají kostičky stavebnice LEGO®, protože i ty jsou dílčí, lze je kombinovat a způsob jejich použití závisí na konkrétním uživateli. Stejně jako kostičky stavebnice LEGO® můžete vzdělávací objekty využívat bez podrobných metodických návodů, složitých úprav či speciálního vybavení.

 

Další díl se zabývá propojením projektu EU peníze školám s konceptem DUM, soutěžemi pro učitele ve vytváření DUMů a přínosem DUMů pro pedagogickou praxi. 

Poznámka: Text byl původně publikován na webu KVIC Nový Jičín zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – EU peníze školám. Příručka pro základní školy - žadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 2012. [cit. 2012-8-25]. Dostupný z WWW: [http://hosting0-205.qcm.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-1-4].
[2] – NEŠPOR, O.; NEUMAJER, O.; SOKOL, P. Rozšíření Metodického portálu o výukové objekty a aktivity podporující aktivizaci návštěvníků. Praha : Výzkumný ústav pedagogicky v Praze, 2007.
[3] – NEUMAJER, Ondřej. Výukové objekty jako pomocná ruka učitelům. 2010. [cit. 2012-8-25]. Dostupný z WWW: [http://ondrej.neumajer.cz/?item=vyukove-objekty-jako-pomocna-ruka-ucitelum].
[4] – WAGNER, Janek. EU peníze školám: Co je to DUM a co mají školy sdílet?. 2011. [cit. 2012-8-25]. Dostupný z WWW: [http://www.ceskaskola.cz/2011/06/eu-penize-skolam-co-je-to-dum-co-maji.html].
[5] – WAGNER, Janek. EU peníze školám: Pozor na chybný výklad komerčního díla!. 2011. [cit. 2012-8-25]. Dostupný z WWW: [http://www.ceskaskola.cz/2011/11/eu-penize-skolam-pozor-na-chybny-vyklad.html].
[6] – WILEY, David. Connecting learning objects to instructional design theory: a definition, a metaphor, and a taxonomy. [cit. 2012-8-25]. Dostupný z WWW: [http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Ondřej Neumajer Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu DUM – od historie do současnosti.
Ostatní články seriálu: