Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > DUMy za evropské peníze
Odborný článek

DUMy za evropské peníze

12. 9. 2012 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
PhDr. Ondřej Neumajer Ph.D.
Tento článek je součastí seriálu: DUM – od historie do současnosti

Anotace

Třetí díl seriálu mapující historii vzniku Digitálních učebních materiálů (DUM) popisuje propojení projektu EU peníze školám s konceptem DUM, soutěže pro učitele ve vytváření DUMů a přínos DUMů pro pedagogickou praxi.

Koncept DUM a EU peníze školám

Opravdový rozmach šíření termínu DUM napříč celým školským systémem zapříčinil projekt financovaný z ESF s názvem EU peníze ZŠ, resp. SŠ. Oprávněnými příjemci peněz jsou v těchto projektech všechny základní, střední školy a konzervatoře, které požádají a splní veškeré formální náležitosti a podmínky přijatelnosti projektu a mají sídlo na území ČR, mimo hl. m. Prahy.

Například v šabloně Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) jsou za výstup aktivity na straně školy považovány dle příručky pro základní školy - žadatele a příjemce sady vzdělávacích materiálů a za příklad vzdělávacího materiálu je zde uveden DUM včetně odkazu na koncept DUMů na Metodickém portálu www.rvp.cz.

V případě šablony Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků (II/2) lze za jeden vzdělávací materiál například považovat Digitální učební materiál určený pro obohacení výkladu multimediálními pomůckami, které budou spustitelné při výkladu např. na interaktivních tabulích nebo vhodné pro samostatné studium žáků za využití digitálních nosičů nebo Internetu: animace, video/audio nahrávky, prezentace; on-line publikovaný výukový objekt; materiál určený pro získávání zpětné vazby, testování a ověřování znalostí a dovedností; žáků pomocí počítače – cvičení, e-kurz, e-test, e-úkol, anketa apod.; jedna výuková lekce e-learningového kurzu pro žáky; powerpointová prezentace pro představení jazyků, kultur a zemí; a jiné dle potřeb a zkušeností školy.

Šablona ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) upřesňuje, že DUMem rozumíme především pracovní listy, prezentace, testy, videa, zvukové ukázky, animace, flashe, simulace, křížovky, hry, hodnocení, webquesty, ale také metodicky zpracované již existující odkazy, které je vhodné využít v jednotlivých vzdělávacích oblastech. DUM tedy může být i dokument, který je připraven a sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě je určen pro využití žáky i bez digitálních technologií.

Žádná další definice

Jednoduše řečeno, projekt EU peníze školám, ať ve své podobě pro základní nebo pro střední školy, se vícekrát odkazuje na koncept DUM vytvořený na Metodickém portálu. Přesto mohou být pod označení DUM zahrnuty a z tohoto projektu financované i výukové materiály, které by s výše uvedenými specifiky RVP.CZ mohly mít v jednom nebo dokonce ve více bodech problém. Zde je ovšem nutno podotknout, že to byl vlastně určitým způsobem záměr autorů šablon.

Při vytváření konceptu šablon zaměřených na digitální materiály a formulování jejich konkrétního znění byla snaha nevytvářet nějakou novou a tudíž i další definici určenou výhradně pro tento dotační titul. Stručná a přesná definice by totiž nikdy nebyla schopna pojmout velkou různorodost, kterou koncept DUM autorům, ale i jejich uživatelům přináší. Právě tato volnost umožňuje vyjít vstříc potřebám, které konkrétní učitel vnímá jako důležité. A je jistě v pořádku, pokud v odůvodněných případech překročí pravidla a poučen poruší některé ze specifikací konceptu DUMů.

Na druhou stranu je pochopitelné, že pro účely kontroly je nutné stanovit mantinely, které vyhovují podmínkám financování tohoto evropského projektu. O této problematice bylo publikováno hodně článků a metodických doporučení pro učitele. Jako největší problém v praxi se nejeví samotné vyhovění specifikům DUM (viz. minulý díl tohoto seriálu), ale spíše autorskému zákonu a otázkám souvisejícím se zveřejněním a sdílením DUMů, viz např. články EU peníze školám: Co je to DUM a co mají školy sdílet?EU peníze školám: Pozor na chybný výklad komerčního díla! Portál Česká škola nabízí samostatnou rubriku, resp. štítek, kterým jsou označeny všechny články, které se problematiky DUM dotýkají.

Další aktivity kolem DUM

DUMy se díky své popularitě staly fenoménem, který rezonuje nejen mezi učiteli ve školách regionálního školství, ale postupně proniká také do akademické sféry, kde o DUMech a jejich úložištích vznikají nejen semestrální, ale také bakalářské a diplomové práce.

Za poslední roky vzniklo i několik samostatných webů, které DUMy vytvořené učiteli v projektu EU peníze školám shromažďují a zveřejňují. Mezi největší z hlediska počtu umístěných objektů patří DUMy.cz.

Za zmínku jistě stojí i množství soutěží, které pro učitele připravují různé organizace. Zpravidla je cílem vytvoření a předvedení nejlepšího digitálního učebního materiálu. Například soutěž DOMINO – Celostátní přehlídka výukových objektů 2011, kterou organizuje Národní institut pro další vzdělávání a za kterou stojí ředitel pražské ZŠ Lupáčova Milan Hausner, získala i záštitu ministra školství. Ostatně, sám název DOMINO byl vytvořen jako akronym spojením počátečních písmen didaktických kritérií výukových objektů (Dynamika a uživatelská příjemnost, Originalita a grafika, Motivace, Interaktivita, Návodnost – metodika, Otevřenost pro změnu a ověření ve výuce).

Myšlenkou zjednodušení dostupnosti výukových objektů pro pedagogy se již delší dobu zabývají víceméně všechny státy Evropské unie (viz Byla účast ČR v projektu Calibrate úspěšná?). To byl také důvod, proč organizace European Schoolnet zprovoznila on-line službu Learning Resource Exchange for Schools (LRE). Ta umožňuje školám vyhledávání vzdělávacího obsahu v mnoha různých zemích a od různých poskytovatelů vzdělávacího obsahu. Ve své dnešní verzi se jedná o propracovaný systém propojených serverů, na něž učitelé z jednotlivých členských států EU a několika dalších zemí mohou ukládat své elektronické soubory, které je možné využít při přípravě na vyučování nebo přímo při výuce. České úložiště DUM na RVP.CZ je s LRE propojeno, takže vyhledávat zahraniční DUMy mohou čeští učitelé přímo z prostředí DUM na Metodickém portálu RVP.CZ. Je však třeba upozornit, že koncept výukových objektů je v každé zemi trochu odlišný a tak i samotné objekty na LRE v naprosté většině nesplňují specifika českých DUMů. Bližší informace o LRE nabízí Dům zahraničních služeb.

Obrázek 5 Ukázka z prezentace, kterou pro pedagogy připravilo Centrum vzdělanosti libereckého kraje společně se svými partnery sdruženými ve společenství ITveskole.cz. Zdroj: http://www.cvlk.cz/cs/projekty-zakladkam/aktualni-informace/priprava-projektu-na-zakladni

 

Přínos DUMů pro pedagogickou praxi

Hodnotit objektivně pedagogické přínosy a rizika konceptu DUM pro pedagogickou praxi jde nad rámec tohoto článku. Navíc je vhodné si uvědomit, že koncept DUM díky mnoha aktivitám kolem něj (financování z ESF, národní a nadnárodní portály atp.) měl v českém školství dopady nejen na pedagogickou stránku vyučovacího procesu, ale i na další oblasti, jako je např. úroveň dovedností v práci učitelů s technologiemi, vzdělávání v této oblasti, vybavování škol technologiemi, modernizace vybavování, rozvíjení spolupráce škol s komerčním či neziskovým sektorem atd. Jako důležitý aspekt při hodnocení významu DUMů pro učitele, žáka a i pedagogickou praxi si přesto dovolím uvést alespoň dvě jejich vlastnosti, které by neměly zapadnout.

Metodický portál RVP.CZ a na něm budované úložiště DUM nebylo nikdy primárně vytvářeno pouze za účelem vybudování rozsáhlé nabídky výukových objektů pro pasivní učitele. Ti samozřejmě mohou DUMy využívat, aktivnější z nich je mohou sami před pedagogickým využitím jednoduše modifikovat a případně dále šířit. Nezpochybnitelným a důležitým cílem konceptu DUM bylo vytvoření prostředí, ve kterém budou sami učitelé tvořit, zkoušet, vyvíjet, mixovat a používat vlastní materiály. Jinými slovy podpořit inovativní a aktivní pedagogy a nabídnout jim možnosti uplatnění (a v neposlední řadě i finanční odměny) v rámci své odbornosti.

Druhým často opomíjeným aspektem DUMů je myšlenka, že pedagogická hodnota DUMů není ani tak v jejich samotném obsahu (formátu či textu), ale především v kvalitě pedagogů a výukových postupů, kterým tyto didaktické prostředky pomáhají dosahovat stanovených výukových cílů. Jak je známo, učební materiály mohou být využity mnoha metodami a postupy. Ačkoli by DUMy v sobě měly obsahovat aktivizační složku pro žáky, teprve jejich konkrétní použití učitelem z nich může vytvořit skutečně užitečný nástroj.

 

Poznámka: Text byl původně publikován na webu KVIC Nový Jičín zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – EU peníze školám. Příručka pro základní školy - žadatele a příjemce 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 2012. [cit. 2012-8-25]. Dostupný z WWW: [http://hosting0-205.qcm.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/prirucka-pro-zadatele-a-prijemce-1-4].
[2] – NEŠPOR, O.; NEUMAJER, O.; SOKOL, P. Rozšíření Metodického portálu o výukové objekty a aktivity podporující aktivizaci návštěvníků. Praha : Výzkumný ústav pedagogicky v Praze, 2007.
[3] – NEUMAJER, Ondřej. Výukové objekty jako pomocná ruka učitelům. 2010. [cit. 2012-8-25]. Dostupný z WWW: [http://ondrej.neumajer.cz/?item=vyukove-objekty-jako-pomocna-ruka-ucitelum].
[4] – WAGNER, Janek. EU peníze školám: Co je to DUM a co mají školy sdílet?. 2011. [cit. 2012-8-25]. Dostupný z WWW: [http://www.ceskaskola.cz/2011/06/eu-penize-skolam-co-je-to-dum-co-maji.html].
[5] – WAGNER, Janek. EU peníze školám: Pozor na chybný výklad komerčního díla!. 2011. [cit. 2012-8-25]. Dostupný z WWW: [http://www.ceskaskola.cz/2011/11/eu-penize-skolam-pozor-na-chybny-vyklad.html].
[6] – WILEY, David. Connecting learning objects to instructional design theory: a definition, a metaphor, and a taxonomy. [cit. 2012-8-25]. Dostupný z WWW: [http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Ondřej Neumajer Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu DUM – od historie do současnosti.
Ostatní články seriálu: