Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Standardizace organizací neformálního vzdělávání v cíli
Odborný článek

Standardizace organizací neformálního vzdělávání v cíli

27. 10. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Pavel Brabenec
Spoluautor
Jiří Zajíc

Anotace

Kvalita poskytovaných služeb je rozhodující otázkou pro rozvoj každé organizace či instituce fungující ve veřejném prostoru. Výjimkou nejsou ani organizace ve sféře zájmového a neformálního vzdělávání, střediska volného času, školní kluby a družiny, ale i nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží (NNO).

 OLINA - vstup      Hlavním cílem aktivity Standardizace organizací neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život (NIDM) bylo posílit jejich kvalitu cestou podpory jejich řízení v oblasti procesů i rozvoje kompetencí těch, kteří jsou za procesy odpovědni. Nové téma, jež bývá spojováno nejčastěji s výrobní či obchodní sférou, vzbuzovalo v naší oblasti nejprve rozporuplné reakce, které se s prohlubující se spoluprací jednotlivých organizací na výstupech postupně vytrácely.      
      Rozhodujícím výstupem práce členů realizačního týmu klíčové aktivity č. 02 je OLINA – on-line nástroj pro řízení kvality organizací opřený o upravený model CAF a interní audit, obsahující modul hodnocení klíčových kompetencí pracovníků i jejich rozvoj v interaktivních e-learningových vzdělávacích programech. „OLINA“ je připravena k použití všude tam, kde si zástupci jednotlivých sdružení či zařízení chtějí dobrovolně otestovat kvalitu řízení svých organizací, vzdělávat se, pracovat na sobě s cílem být lepší a poskytovat kvalitnější služby.
        Klíčová aktivita Standardizace organizací neformálního vzdělávání tak na konci své realizace splnila své zadání – přispěla k řešení základního problému v oblasti rozvoje lidských zdrojů organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci klíčové aktivity č. 02 podíleli.
Realizační tým KA 02

_____________________________________________________________________________________________________

      Toto seznámení s OLINOU doplňujeme rozhovorem s garantem klíčové aktivity KA 02 Standardizace organizací neformálního vzdělávání Pavelm Brabencem.

1. Kdo se podílel na vytváření obsahu OLINY - testů i výukových lekcí?
      Lze říci, že na tvorbě obsahu systému OLINA se podílely všechny organizace, které se zúčastnily jakékoliv aktivity (dotazník, workshop, expertní skupiny apod.) od počátku realizace KA 02 Standardizace organizací neformálního vzdělávání. Celkem jsme napočítali cca 40 organizací. Jejich přehled je zde.

2. Jak vůbec vypadal proces vytváření obsahu OLINY?
      Podklady pro kompetenční modul byly vytvořeny v dubnu roku 2012, kdy bylo identifikováno 30 klíčových kompetencí pro řídící pracovníky zájmového a neformálního vzdělávání. Byly vytvořeny popisy úrovní jednotlivých kompetencí přímo na míru NNO a SVČ. Na základě toho byly vytvořeny kompetenční modely/profily pro pět řídících pracovních pozic:
      a)
Kompetenční model manažera NNO pracující s dětmi a mládeží s jednostupňovým řízením
      b)
Kompetenční model manažera střediska volného času s jednostupňovým řízením
      c)
Kompetenční model manažera SVČ a NNO pracující s dětmi a mládeží s minimálně dvoustupňovým řízením
      d)
Kompetenční model zástupce pro ekonomickou činnost SVČ nebo ekonoma NNO pracující s dětmi a mládeží
      e)
Kompetenční model zástupce pro pedagogickou činnost SVČ nebo garanta vzdělávání NNO pracující s dětmi a mládeží.

      Na základě konzultací s cílovou skupinou bylo vybráno 8 klíčových kompetencí, pro které byly v srpnu 2012 vytvořeny vzdělávací e-learningové programy odpovídající kompetenčním modelům. Inovativnost vzdělávacích programů spočívá v propojení výuky s reálným životem organizací, kdy účastníci získávají v dostatečném rozsahu znalosti a dovednosti, které se učí aplikovat přímo v praxi svých organizací. Za inovativní prvek vzdělávacích programů lze považovat i samotný systém vzdělávání, který staví na on-line učení založeném na analýze případových studií z oblasti řízení organizací pracujících s dětmi a mládeží. Čtyři z osmi vzdělávacích programů (Efektivní komunikace a prezentace, Plánování a organizace práce, Řešení problémů, Vedení lidí) jsou navíc doplněny o výukové filmy vycházející z daných případových studií. Vzdělávací programy se v systému OLINA nacházejí na záložce E-learningový modul.
      V srpnu 2012 byly vytvořeny testy úrovně kompetencí, testy znalostí, víceúrovňové hodnocení 360°zpětná vazba, development centre včetně psychodiagnostických testů a metodik k hodnotícím rozhovorům. Tyto výstupy zpracovali odborníci z oboru spolupracující s KA 02.
      V březnu 2012 byly vytvořeny metodické materiály k hodnocení na úrovni organizace. Vznikly dvě expertní skupiny z řad cílových organizací, první skupina modifikovala model CAF, tak aby vyhovoval potřebám zájmového a neformálního vzdělávání. Druhá skupina upravovala checklist pro nástroj interní audit opět se zaměřením na SVČ, NNO. V rámci obou skupin vznikla i metodika k procesní analýze. Tyto nástroje jsou hlavní součástí hodnotícího modulu v systému OLINA.
Expertní skupiny byly složeny ze zástupců těchto organizací:
Lužánky – Středisko volného času, Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála, Pionýr, Středisko volného času Déčko, o. s. Kadet, DDM Vila Doris Šumperk, YMCA v České republice, Junák – svaz skautů a skautek ČR

3. Jak dlouho bude trvat nějaký zkušební provoz, během něhož se budou "odchytávat" chyby, které každý takový systém má?
      Systém OLINA je prozatím interně testován pracovníky KA 02 a každou chybu se snažíme ihned opravit. Oficiální zkušební provoz bude probíhat skrze projekt K2 (Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání – projekt započatý 1. října 2012, který má končit 28.2. 2015), kdy budeme systém pilotovat v šestnácti organizacích, které budou vybrány ve výběrovém řízení. OLINU však mohou využívat i organizace mimo výběrové řízení.

4. Jak mohou uživatelé přispět k jeho vylepšování?
      Samozřejmě vítáme každý nápad na vylepšení či upozornění na jakoukoliv obsahovou nepřesnost. Uživatelé mohou své připomínky zasílat pomocí Helpdesk, který je v OLINĚ připraven. Veškeré připomínky budou shromažďovány a následně vyhodnocovány.

5. Jaký je výhled na další rozvoj systému (např. skrze projekt K2)?
      Na konci projektu K2 je plánována úprava systému OLINA na vycházející z připomínek uživatelů.

Ptal se Jiří Zajíc

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavel Brabenec

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;