Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Olina je na světě!
Odborný článek

Olina je na světě!

27. 10. 2012 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Jiří Zajíc
Spoluautoři
Denisa Urbanová
Marek Herman
Tomáš Machalík
Pavel Brabenec

Anotace

Článek seznamuje s implementační příručkou k systému hodnocení kvality organizací neformálního vzdělávání a výchovy - OLINĚ - který byl vyvinut v rámci aktivity Standardizace organizací neformálního vzdělávání  projektu NIDM Klíče pro život.

      Kdy se dřevorubci pracuje lépe? Když má k dispozici dobře nabroušenou pilu, nebo když se lopotí s pilou zrezivělou a tupou? Pochopitelně, že v prvním případě mu jde práce mnohem lépe od ruky, pouze je potřeba, aby se čas od času o svůj pracovní nástroj trochu postaral. Vždyť přece tam, kde investujeme do zdrojů, se nám to mnohonásobně vrátí na výstupech. A právě na tohle léty prověřené pravidlo se v každodenním shonu a v zajetí běžné pracovní rutiny často zapomíná.

     Tak začínají autoři dlouho očekávané implementační příručky k OLINĚ – online nástroje pro řízení kvality v organizacích zájmového a neformálního vzdělávání - a pokračují:

      Pokud se domníváte, že „broušení pily“ se týká pouze dřevorubců nebo obecně výrobních podniků, tak se šeredně mýlíte! Toto pravidlo totiž platí všeobecně, a bytostně se týká fungování všech organizací poskytujících služby, tedy i těch, které působí v oblasti školství, vzdělávání a výchovy.
     Otázka kvality je stará snad jako lidstvo samo. Bez kvalitního spánku nemů­žeme v životě z dlouhodobého hlediska fungovat, ba ani přežít, kvalitní strava nám dává životní energii a bez kvalitních vztahů by naše životy postrádaly smysl. Úsilí o dosažení a udržení kvality se dávno netýká jen našich soukromých životů a základních životních potřeb.
     Pro dnešní turbulentní dobu vyznačující se stíráním hranic mezi soukromou a veřejnou sférou života a sílícím konkurenčním prostředím, které nezadržitelně proniká snad do všech oblastí lidské činnosti, se otázka řízení kvality stává nadmíru aktuální. Mnohé instituce a firmy se zabývají tím, jak v podnicích, firmách či veřejných institucích kýžené kvality dosáhnout, jak ji udržet a správně „řídit“. Za tímto účelem byla vytvořena řada hodnoticích nástrojů vycházejících z prin­cipů standardů ISO (International Standard Organization) či modelu excelence EFQM (European Foundation for Quality Management). Jednou z cest k dosaže­ní a udržení kvality je zavedení pravidelného a systematického sebehodnocení (autoevaluace).
     Smyslem sebehodnocení je identifikovat silné stránky organizace a získat pře­hled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování na všech organizačních úrovních. Důležitým aspektem sebehodnocení je přitom jeho dobrovolnost. Pokud se or­ganizace rozhodne zapojit do sebehodnocení, jednoduše to znamená, že chce zlepšit svůj systém řízení, zefektivnit řízení vlastních činností, a tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. Přidanou hodnotou sebehodnocení pak může být, že jeho výsledky dobře poslouží vedení dané organizace jako potvrzení kvality řízení při jednání s partnery nebo při srovnávání a sdílení zkušeností s ostatními organiza­cemi podobného typu.

     V rámci aktivit projektu Klíče pro život jsme připravili sadu sebehodnoticích nástrojů vytvořenou na míru organizacím poskytujícím zájmové a neformální vzdělávání, které vám, vedoucím představitelům těchto organizací, pomohou se zaváděním a udržováním kvality jak na úrovni organizační a personální, tak i ve výsledku na úrovni výstupů.
Tato publikace, dostupná také na www.kliceprozivot.cz, slouží jako návod na implementaci vytvořených sebehodnoticích nástrojů do vaší organizace. Velkou výhodou je, že všechny vytvořené nástroje jsou dostupné online – jsou integrovány do prostředí interaktivní platformy pro řízení kvality organizací pra­cujících s dětmi a mládeží na poli zájmového a neformálního vzdělávání. Tuto platformu jsme nazvali OLINA a do jejího znaku umístili hranostaje. Je pro nás symbolem něčeho výjimečného, obratného, a především cenného, co je však současně nutno chránit. Takové jsou dle našeho názoru i organizace, které pra­cují s desítkami a stovkami dětí na poli smysluplného trávení volného času, mnohdy bez nároku na odměnu, ale vždy odpovědně a s vědomím, že jejich účastníci si do svého profilu zapisují velmi důležité kompetence pro další rozvoj a životní uplatnění.
    
Věříme, že pokud se rozhodnete tyto sebehodnoticí nástroje vyzkoušet a na­vštívit portál http://olina.nidm.cz, odměnou pro vás bude zjištění, že trocha času navíc věnovaná systematickému plánování toho, jak zlepšit fungování vaší orga­nizace a jak lépe využít potenciál vašich pracovníků, je investice, která se vám v budoucnu mnohonásobně vyplatí. Nyní už je jen a jen na vás, jak se rozhodnete – půjdete s námi „brousit“ pilu?

Co přesně znamená OLINA

     OLINA je zkrácený název pro „online platformu pro řízení kvality organizací posky­tujících zájmové a neformální vzdělávání“. Tento inovativní nástroj pro sebehod­nocení organizací byl po tříleté přípravě vyvinut týmem pracovníků klíčové akti­vity Standardizace organizací neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život v roce 2012. U jejího zrodu stály organizace i jednotlivci pracující s dětmi a mlá­deží v České republice, stejně jako experti na procesy, na otázky řízení kvality. Přehled všech organizací,které se na vzniku OLINY podílely, je zde.
     Posláním OLINY je nabídnout komplexní podporu při zavádění procesu řízení kvality do vaší organizace. Kromě metodických materiálů zde najdete interak­tivní nástroje, které vám pomohou s hodnocením jak na úrovni organizace, tak na úrovni pracovníků. Výsledky hodnocení jsou propojeny s nabídkou unikátních e-learningových programů, jejichž jádro tvoří případové studie v podobě výuko­vých filmů přímo z prostředí zájmového a neformálního vzdělávání. Jednotlivé části si nyní představíme podrobněji.
Obsah OLINY simůžete prohlédnout tady.

     OLINA sestává ze tří samostatných modulů

 • hodnoticího,
 • kompetenčního
 • e-learningového.

     Hodnoticí modul je zaměřen na sebehodnocení organizace jako celku a má několik funkcí. Předně seznamuje uživatele s jednotlivými nabízenými nástroji pro sebehodnocení. Uživatel má možnost si na základě nabízené metodiky vybrat ta­kový nástroj, který je pro jeho organizaci nejvhodnější. Třídicím hlediskem je počet úrovní řízení v organizaci, časová, ale i personální náročnost na provedení takového hodnocení. Ve chvíli, kdy se uživatel pro jeden z nabízených nástrojů rozhodne, sys­tém jej provede celým procesem hodnocení organizace a nabídne mu zpracování různých forem výstupních zpráv a reportů využitelných pro další práci či sebepre­zentaci. Výsledky jednotlivých cyklů hodnocení se automaticky v OLINĚ ukládají, takže uživatelé mohou při opakovaném hodnocení srovnávat své výsledky s mi­nulým obdobím. Během celého procesu sebehodnocení má uživatel pochopitelně možnost využít průběžných konzultací a metodické podpory ze strany NIDM.
     Hodnoticí modul vás provede procesem sebehodnocení na úrovni organizace. Zde se můžete jednak seznámit s jednotlivými nabízenými nástroji pro sebehod­nocení, dále máte možnost si na základě nabízených doporučení vybrat takový nástroj, který je pro vaši organizaci nejvhodnější. Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro jeden z nástrojů, systém vás provede celým procesem hodnocení organizace a nabídne vám zpracování různých forem výstupních zpráv a reportů. Výsledky jednotlivých cyklů hodnocení se automaticky ukládají, takže máte možnost při opakovaném hodnocení srovnávat své výsledky s minulým obdobím.

     Co vám sebehodnocení za použití některé z aplikací hodnoticího modulu OLINY přinese?
     • zlepšení systému řízení organizace
     • potvrzení, že řada činností funguje
     • identifikaci řady činností, které nefungují (doposud se jimi nikdo nezabýval, nebo upadly v zapomnění v rámci předchozího zjišťování slabých stránek)
     • v případě působení a přítomnosti externího konzultanta – pohled z jiného úhlu, nové náměty
     • konkurenční výhodu s možností prezentovat se navenek jako organizace pracující na své kvalitě
     • zapojení pracovníků i dobrovolníků do sebehodnocení, jejich seznámení s dalšími činnostmi prováděnými v rámci organizace

     Sebehodnocení je třeba chápat jako prostředek, nikoliv jako cíl sám o sobě. Sebehodnoticí nástroj je prostředkem, který vám pomůže zajistit kvalitu posky­tovaných služeb a spokojenost klientů a zainteresovaných stran. Mezi předpo­klady pro úspěšnou realizaci sebehodnocení patří zejména aktivní přístup ze strany vedení, stanovení kompetentního týmu a jeho získání pro věc. Dále také stanovení rozsahu sebehodnocení a v neposlední řadě znalost systémů řízení alespoň u vedoucího sebehodnoticího týmu.
     Hodnoticí modul nabízí možnost provedení sebehodnocení pomocí dvou nástro­jů upravených na míru organizacím poskytujícím zájmové a neformální vzdělávání. V první řadě lze využít společného hodnoticího rámce (Common Assessment Fra­mework) pro organizace veřejného sektoru (dále jen CAF), jakožto systému řízení organizace vycházejícího z principů EFQM2. K sebehodnocení lze využít také druhý z nabízených nástrojů, založený na zpětném pohledu na již nastavený systém – Inter­ního auditu, který vychází z požadavků normy ISO 9001 a směrnice pro auditování systému managementu ISO 19011. Nedílnou součástí hodnoticího modulu je aplika­ce Procesní analýza, která usnadňuje nastavení procesního řízení v organizaci. Pod­kladem aplikace je metodika procesní analýzy vycházející z typizované mapy procesů organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání.

     Kompetenční modul přináší sebehodnocení na úrovni pracovníků organizace. Jeho aplikace umožňují otestování úrovně až 30 klíčových kompetencí u všech pra­covníků, kteří jsou v organizaci zodpovědní za řízení či vykonávání klíčových procesů.

     Pro měření úrovně kompetencí jsou k dispozici dva typy testů. První se nazývá Test úrovně kompetence a je založený na sebehodnocení uživatele. Druhý je Test znalostí ověřující skutečnou úroveň znalostí souvisejících s danou kompetencí. Každý z testů umožňuje okamžité automatické vyhodnocení, které uživateli uká­že, na jakou úroveň dané kompetence se v rámci toho kterého testu dostal. Aby však byl celkový výsledek co možná nejobjektivnější, je doporučováno se v každé kompetenci změřit oběma testy. Průměrný výsledek obou testů ukazuje celkovou skutečnou úroveň dané kompetence. Přehled kompetencí, jež jsou v OLINĚ rozpracovány, je k dispozici zde.

     Další aplikací, kterou kompetenční modul nabízí, je Systém online 360° zpět­né vazby. Jedná se o metodu vícezdrojového hodnocení pracovníků, do kterého jsou zapojeni kromě samotného pracovníka a jeho nadřízeného také spolupra­covníci, podřízení, klienti, dodavatelé, externí pracovníci a další osoby dle vašeho výběru. Systém 360° zpětné vazby v kompetenčním modulu OLINA nabízí více­zdrojové hodnocení úrovní k 30 klíčovým kompetencím, které může být doplněno doprovodným komentářem. Metoda 360° zpětné vazby poskytuje výstupy, které napomáhají koncepčnímu řízení lidí v organizaci. Může být významnou součástí tzv. systematického hodnocení v organizaci, jehož pilířem je hodnoticí rozhovor.

     Součástí kompetenčního modulu je také metodický materiál k realizaci Develop­ment centre zaměřeného na diagnostiku a následný rozvoj vybraných měkkých kom­petencí u jednotlivých účastníků. Základní matice kompetencí a metod nabízí výběr až ze 16 rozvojových a diagnostických aktivit až pro 11 klíčových kompetencí. V kompe­tenčním modulu jsou dále k dispozici materiály k psychodiagnostickým testům, které mohou být vhodným doplňkem realizovaného development centre nebo je lze použít i samostatně. V nabízených materiálech je popsána řada standardizovaných psycho­diagnostických i nestandardizovaných testů, včetně jejich možných výstupů.

     Kromě development centre bylo ke zvyšování stávající úrovně kompetencí vedoucích pracovníků vytvořeno spektrum inovovaných e-learningových vzdělávacích programů v prostředí LMS Moodle, které tvoří jádro pro E-learningový modul OLINY. V přímé vazbě na kompetenční modul jsme vyvinuli 8 vzdělávacích programů zaměřených na 8 vybraných klíčových kompetencí (Efektivní komunikace a prezentace; Plánování a organizace práce; Projektové řízení; Řešení problémů; Řízení lidských zdrojů, personalistika; Strategické řízení; Vedení lidí (Leadership); Vyhledávání a zajištění finančních zdrojů – fundraising), z nichž 4 jsou postaveny na unikátních výukových filmech. Jejich výsledky se zapisují do osobního profilu jednotlivých uživatelů a po čase se k nim lze vrátit. K rozvoji těch kompetencí, které prozatím nejsou součástí e-learningového modulu OLINY, lze využít nabídky krátkodobých kurzů i dlouhodobých studií (jako je například Funkční studium) nabízených v rámci systému dalšího vzdělávání Národním institutem dětí a mládeže na portále Vzdělávacího modulu http://vm.nidm.cz.

Vstup do systému, technické požadavky a zkušební provoz

     Jak je již uvedeno na začátku článku, systém řízení kvality organizací zájmového a neformálního vzdělávání OLINA funguje v internetovém prostředí (http://olina.nidm.cz). OLINA je optimalizována pro nejrozšířenější webové prohlížeče, jakými jsou Mozilla Firefox, Google Chrome či Internet Explorer.
      V následujícím období bude probíhat zkušební povoz, během něhož může každý pispět ke zkvalitnění systému (zpřesení formulací, doplnění, "vyčištění chyb" - viz rozhovor ve druhé části článku Standardizace organizací neformálního vzdělávání v cíli)
.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jiří Zajíc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Neformální vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
 • Neformální vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
 • Neformální vzdělávání
 • Personální a sociální kompetence
 • stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;