Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Národní institut pro další vzdělávání a jeho projekty ESF pomáhají pedagogům zvyšovat kvalifikovanost
Odborný článek

Národní institut pro další vzdělávání a jeho projekty ESF pomáhají pedagogům zvyšovat kvalifikovanost

18. 4. 2014 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Vlasta Kohoutová

Anotace

Národní institut pro další vzdělávání pomáhá pedagogům doplnit chybějící kvalifikaci. Nabízí jim kvalifikační studia, která probíhají nejen na 13 krajských pracovištích NIDV rozmístěných po celé republice, ale i v rámci ESF projektů, jako je například projekt K2.

 

Při řešení problému vysokého procenta nekvalifikovaných učitelů především v některých regionech České republiky sehrává již řadu let významnou roli Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), a to nabídkou dostupné možnosti pro učitele a další pedagogické pracovníky doplnit si potřebné vzdělání. Studia jsou realizována prostřednictvím celorepublikové sítě 13 krajských pracovišť NIDV.

Národní institut pro další vzdělávání – přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, komplexně a celorepublikově plní úkoly v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a DVPP pro zájmové a neformální vzdělávání. Poskytuje systematickou odbornou a profesní podporu pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníkům s dětmi a mládeží v oblasti volného času. Nabídka NIDV je od 1. ledna 2014 rozšířena o zájmové a neformální vzdělávání, tedy o činnosti, které do 31. prosince 2013 zajišťoval zrušený Národní institut dětí a mládeže. Nově formovaná organizace je tedy schopna realizovat širokou škálu vzdělávacích služeb a odborné a metodické podpory s celorepublikovou působností i v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, systémové péče o talentované, nadané a mimořádně nadané děti a mládež.

V rámci nabídky studií ke splnění kvalifikačních předpokladů dle platné legislativy umožňuje Národní institut pro další vzdělávání doplnění potřebné kvalifikace ředitelům škol a školských zařízení, učitelům, vychovatelům, pedagogům volného času a asistentům pedagoga. Studium pedagogiky je v NIDV realizováno již od roku 2006, nejdříve tři roky v rámci Rozvojového programu MŠMT a od roku 2009 v rámci DVPP (v letech 2006 až 2009 – Rozvojový program MŠMT, který NIDV pilotně realizoval na pěti krajských pracovištích ve školním roce 2006/2007 a na deseti krajských pracovištích ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009; v letech 2009 až 2012 – DVPP v deseti krajích České republiky a v roce 2013 na krajském pracovišti Praha a Střední Čechy pouze pro účastníky z hlavního města Prahy). Do srpna 2014 získá vyšší kvalifikaci v rámci DVPP celkem 1 631 účastníků Studia pedagogiky.

Vedle dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kmenové činnosti NIDV probíhají kvalifikační studia pro učitele, vychovatele, asistenty pedagoga a pedagogy volného času také prostřednictvím projektů financovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Výhodou těchto vzdělávacích programů je, že jsou pro zájemce o studium zdarma, proto je o ně poměrně velký zájem (http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf.ep/).

Individuální projekt ostatní „Zvyšování kvalifikace pedagogů“ je zaměřen na podporu zvýšení odborné kvalifikovanosti pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ČR prostřednictvím vzdělávacích programů DVPP – Studia pedagogiky a Vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga (na základě zákona 563/2004 Sb. a Vyhlášky č. 317/2005 Sb.) v souladu s požadavky standardu vzdělávacího programu.

Důležité je plošné zaměření projektu, které zvyšuje dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky DVPP pro pracovníky škol a školských zařízení v rámci celé ČR. Potřebnost realizace projektových aktivit vyplývá i ze současného stavu kvalifikovanosti pedagogických pracovníků v ČR a nutnosti zabezpečit kvalitní a dostupné DVPP pro všechny ze zákona určené skupiny pedagogických pracovníků. A realitou je, že se zde nachází početná skupina pedagogů, kteří k výkonu své praxe potřebují získat právě tento odpovídající stupeň kvalifikace.

V uplynulých dvou letech se zapojilo do Studia pedagogiky „Zvyšování kvalifikace pedagogů“ 556 účastníků, letos do něj přistoupilo dalších 328 zájemců. Od září 2006 do srpna 2014 získá vyšší kvalifikaci celkem 2 515 absolventů Studia pedagogiky (v rámci DVPP 1 631, v rámci projektu 884).

V době udržitelnosti projektu bude NIDV nabízet kvalifikační studia po dobu pěti let. Jedná se o obory pro učitele odborných předmětů střední školy, učitele praktického vyučování střední školy, učitele odborného výcviku střední školy, učitele uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoří, učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga.

Další projekt, který realizuje NIDV spolu s ministerstvem školství, je Individuální projekt národní „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ (www.ka2.cz). Jeho cílem je podpořit kvalitu organizací a konkurenceschopnost účastníků neformálního vzdělávání. Směřuje do oblasti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a školských zařízení pro zájmové vzdělávání. Mimo jiné aktivity nabízí vzdělávací program Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost. V praxi to znamená, že pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny, školní kluby), kteří nemají potřebnou kvalifikaci, si ji musí podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, doplnit, a to například absolvováním výše zmíněného programu. Toto studium bylo na počátku projektu K2 v roce 2012 akreditováno ministerstvem školství a v současné době je realizováno jako kvalifikační studium. Vzdělávací program Studium pedagogiky volného času (SPVČ) má rozsah 40 hodin a skládá se z pěti tematických bloků zakončených obhajobou písemné závěrečné práce a zkouškou před komisí. Minulý rok toto studium ve dvou etapách ukončilo 1 973 účastníků, letos si ve 3. a 4. etapě doplní vzdělání dalších 3 100 pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost.

Za zmínku také stojí realizace ročního studia SPVČ pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v rámci pětileté udržitelnosti národního projektu ESF „Klíče pro život“ (probíhal v letech 2009–2013). Letos byl otevřen první ročník tohoto studia a přihlásilo se do něj 21 účastníků. Absolventi získají akreditované osvědčení, které je opravňuje k výkonu práce pedagoga volného času vykonávajícího komplexní přímou pedagogickou činnost ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání.

Pro podrobnější informace o možnostech kvalifikačního studia v rámci Národního institutu pro další vzdělávání se zájemci mohou s dotazy obracet na Ing. Ladislavu Haškovou, metodičku pro vzdělávání NIDV a hlavní manažerku projektu „Zvyšování kvalifikace pedagogů“ (haskova@nidv.cz), jak se zapojit do Studia pedagogiky volného času v rámci projektu K2 a v rámci udržitelnosti projektu Klíče pro život poradí Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D., supervizor projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (machalik@nidv.cz).

Vlasta Kohoutová, NIDV

PR specialistka projektu K2

 


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vlasta Kohoutová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.