Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Koncepce školství v rychle se měnícím světě...

Koncepce školství v rychle se měnícím světě podle Britské Kolumbie

Akční plán transformace školství z dílny ministerstva školství kanadské Britské Kolumbie, který byl nastartován v letech 2012-13 a má plnit podobné cíle jako naše aktuální Strategie 2020. Pokusme se o srovnání.

Pro školství v Britské Kolumbii nastává doba vzrušujících změn. Máme motivované a talentované žáky, skvělé učitele, aktivní rodiče, schopné ředitele, horlivé partnery, a máme navíc to štěstí, že žijeme v provincii, kde má školství vysokou prioritu a mladí lidé dostávají příležitost vyniknout. Přesto je náš vzdělávací systém stále založen na modelu vyvinutém v minulých stoletích. Abychom to změnili, musíme žáky dostat do centra jejich vlastního rozvoje. Musíme lépe propojit to, co se naučí ve škole, s tím, co se dozvídají v každodenním životě mimo školu. Musíme vytvořit nové vzdělávací prostředí, které jim umožní objevovat, poznávat a naplňovat vlastní touhy. Musíme nastavit podmínky tak, aby naše děti uspěly ve světě, který si málokdo dnes umí představit.

Inspirováni inovativními změnami, které se již v našem společenství odehrávají, po konzultacích, které jsme prováděli řadu měsíců, předkládáme Vzdělávací plán Britské Kolumbie, jenž reaguje na skutečnost, že svět se mění a bude se dramaticky měnit i v budoucnosti. Před námi leží obrovské příležitosti. Víme dnes mnohem více o tom, jak se děti učí, a měli bychom tyto poznatky použít a umožnit každému dospět k maximu svých individuálních možností.

Tak toto je podstatná část předmluvy pana ministra George Abbotta k dokumentu [1], který popisuje, jak má být v příštích letech nasměrovaná školská politika kanadské provincie Britská Kolumbie. Detaily o tomto akčním plánu, který začal být zaváděn do praxe ve školním roce 2012/13, najdete na specializovaném webu BC's Education Plan. Podívejme se alespoň na jeho hlavní priority:

1)     Personalizovaná výuka pro každého
Je třeba zajistit splnění všech osobních vzdělávacích potřeb každého žáka, jež budou postaveny na nově definovaných klíčových kompetencích, dovednostech a znalostech potřebných pro život ve 21. století. Zvýšená flexibilita vzdělávacího systému musí umožňovat naplňování osobních zájmů a vést k růstu zájmu o studium.

2)      Kvalita výukového procesu
Při zavádění personalizované výuky je zásadní role učitelů. Jejich úkolem je nastavovat podmínky vyhovující vzdělávacím potřebám každého žáka. Protože tento přístup vyžaduje částečně změněné kompetence, potřebují učitelé podporu ze strany státu i všech zúčastněných institucí. Výrazným způsobem musí být přizpůsobeny programy dalšího vzdělávání ped. pracovníků a příprava učitelů na ped. fakultách. Kromě změny legislativy bude hlavním nosným prvkem přípravy učitelů mentoring a vzájemná výměna poznatků v podobě online kooperace.

3)      Flexibilita a volba
Místní školské úřady mají za úkol poskytnout žákům větší volnost v tom, kdy, kde a co se učí. Mohou například modifikovat školní kalendář tak, aby více vyhovoval potřebám žáků. Měly by lépe strukturovat zdroje tak, aby bylo více příležitostí se vzdělávat. U studujících se předpokládá, že se budou vzdělávat kombinovaně, tj. že některé výukové aktivity budou realizovat online. Existenci mimoškolních vzdělávacích aktivit musí reflektovat změněný způsob ověřování dosažených výukových výsledků. Do tohoto procesu poznávání žáků musí být ve větší míře zapojováni rodiče.

4)      Kvalitní standardy
Je třeba upravit stávající standardy tak, aby lépe odpovídaly potřebám 21. st. (základní znalosti, klíčové kompetence, kritické myšlení, týmová práce) a zavést komplexní systém hodnocení jejich naplňování dávající okamžitou zpětnou vazbu nejen žákům a učitelům, ale též rodičům, jejichž role má být výrazně posílena. Cílem je zajistit možnost co nejdříve reagovat na vznikající výukové problémy žáků. Metody hodnocení budou vyvíjeny ve spolupráci s učiteli.

5)      Výuka umocněná technologiemi
Britská Kolumbie je díky 85 % občanů běžně pracujících s internetem na čele mezi všemi kanadskými provinciemi. Vhodná integrace technologií do výuky je proto samozřejmou součástí akčního plánu. Žáci musí být připraveni uspět v digitálním světě. K tomu je třeba i nadále posilovat konektivitu škol (smlouva se společností TELUS), poskytnout podporu a pomoc s vhodným využíváním technologií k výukovým účelům učitelům a vyvinout systém řízení výuky disponující analýzou výsledků umožňující personalizaci výukových postupů (např. viz Learning and performance support system).

BC's Education Plan

Je pozoruhodné, že právě Britská Kolumbie, jejíž výsledky v mezinárodních porovnáních jsou velmi dobré a vykazují rostoucí úroveň, se se současným stavem nespokojuje a snaží se školství přesto dále inovovat, aby bylo pružnější a umožňovalo vlastní iniciativu žáků a větší angažovanost rodičů. Záměr je celkem jasný. Jde o to připravit žáky na budoucnost – na život ve světě, kde dochází k prudkým změnám, jež nelze předvídat, uspět na trhu práce bude stále obtížnější a nikdo se neobejde bez digitálních kompetencí či informační gramotnosti.

Je logické se ptát, jak velký je rozdíl mezi touto kanadskou koncepcí a naší Strategií 2020 včetně její digitální přílohy. Obávám se, že mi nezbývá než konstatovat, že veliký. Ta naše v dostatečné míře nereflektuje změny, které se kolem nás odehrávají, nesnaží se skutečně upravit výukové cíle tak, aby obsahovaly kompetence pro 21. století. Je bohužel vedena hlavně snahou splnit podmínky pro čerpání evropských fondů, koncentruje se na přítomnost, snaží se nevyvolávat kontroverze a za hlavní prioritu si klade místo osobní iniciativy žáka nastavování podmínek, tj. řízení výukového procesu, testování, zvyšování prestiže učitele – jakkoli samozřejmě jednotlivě nejsou tato opatření zavrženíhodná.

A je zde ještě jeden zásadní rozdíl. Roli technologií ta naše koncepce vyčleňuje do samostatné přílohy tak, aby ji bylo bez větších problémů možné i nadále ignorovat.

Citace a použitá literatura:
[1] - BC Education in a Fast-Changing World. 2012. [cit. 2014-6-23]. Dostupný z WWW: [http://www.bcedplan.ca/assets/pdf/bc_edu_plan.pdf].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.