Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Standardy ISTE 2016 pro žáky

Standardy ISTE 2016 pro žáky

Informativní příspěvek
Autor: ISTE
Překlad dokumentu známé americké společnosti ISTE (International Society for Technology in Education), který popisuje potřebnou úroveň výstupních kompetencí žáků v oblasti digitálních technologií.
 1. Umocněný student
  Žáci využívají technologie k aktivnímu zapojení do volby, získávání a prokazování kompetencí odpovídajících jejich vzdělávacím cílům, to vše s podporou pedagogické vědy. Žáci:
  1. formulují a nastavují své osobní vzdělávací cíle, vyvíjejí strategie zapojující technologie a reagují na proces poznávání s cílem ho zdokonalit;
  2. budují sítě a osobní vzdělávací prostředí tak, aby podporovalo jejich poznávání;
  3. používají technologie k získávání zpětné vazby, která jim různými způsoby pomáhá zdokonalovat postupy při učení a demonstrovat nabyté kompetence;
  4. rozumí základním konceptům fungování současných digitálních technologií, dokáží je vybrat, použít i vyřešit problém, jsou schopni použít stávající znalosti při studiu novinek.
 2. Digitální občan
  Žáci chápou práva, zodpovědnost a příležitosti života, vlastního zdokonalování a práce v propojeném digitálním světě. Chovají se v souladu s pravidly, bezpečně a eticky. Žáci:
  1. spravují a kultivují svou digitální identitu a jsou si vědomi neodvolatelnosti činů v online světě;
  2. při práci s online technologiemi, zvláště pak na sociálních sítích, jsou pozitivní a chovají se tak, aby jejich činnost byla bezpečná, legální a etická;
  3. prokazují porozumění a respekt k pravidlům a povinnostem při využívání a sdílení intelektuálního vlastnictví;
  4. spravují svá osobní data zachovávajíce soukromí a bezpečnost, včetně toho, že si uvědomují existenci služeb sledujících a zaznamenávajících jejich činnost online.
 3. Budovatel znalostí
  Žáci s využitím digitálních nástrojů kriticky zkoumají různorodé zdroje za účelem poznávání a vytváření vlastních produktů, to vše s cílem podpořit smysluplné výukové aktivity své i ostatních. Žáci:
  1. nastavují a aplikují efektivní výzkumné postupy k nalezení informací a dalších zdrojů pro své intelektuální a tvůrčí potřeby;
  2. hodnotí přesnost, vhodnost, věrohodnost a závažnost informací, médií i ostatních použitých zdrojů;
  3. zpracovávají informace v digitální podobě pomocí různých nástrojů a metod s cílem vytvořit soubor výstupů demonstrujících smysluplné souvislosti a závěry;
  4. budují své znalosti aktivním zkoumáním skutečného světa a problémů, rozvíjením nápadů a teorií, nacházením odpovědí a řešení.
 4. Inovativní tvůrce
  Žáci tvůrčím způsobem využívají různé technologické nástroje k identifikaci a řešení problémů s cílem dospět k novým, užitečným a nápaditým výsledkům. Žáci:
  1. dokáží uvědoměle použít tvůrčí postupy na generování nápadů, testování teorií, tvorbu inovativních produktů či na řešení autentických problémů;
  2. vybírají a používají digitální nástroje k plánování a řízení procesu tvorby s přihlédnutím k existujícím omezením a rizikům;
  3. v rámci tvůrčích cyklů vyvíjejí, testují a upravují prototypy svých produktů;
  4. umí se vyrovnat s nejistotou, jsou vytrvalí a jsou schopni pracovat na problémech s otevřeným koncem.
 5. Informatický myslitel
  Žáci si osvojují a aplikují takové strategie porozumění a řešení problémů, které maximálně využívají potenciál digitálních technologií. Žáci:
  1. formulují způsob řešení problémů tak, aby bylo možno použít technologiemi podporované postupy – např. analýzu dat, abstraktní modely či algoritmické myšlení;
  2. sbírají data nebo identifikují relevantní soubor dat a pomocí vhodných digitálních nástrojů je analyzují s cílem vhodnou vizualizací výsledků podpořit řešení problému či rozhodování;
  3. problém řeší po částech – identifikují klíčové komponenty, zjistí potřebné informace a na základě komplexního pochopení souvislostí vytvoří model postupu vedoucí k řešení;
  4. chápou princip fungování automatizace a, je-li to možné, s využitím algoritmického myšlení vytvářejí sled kroků nastavujících automatické postupy řešení problémů.
 6. Kreativní komunikátor
  Žáci komunikují srozumitelně a kreativně se vyjadřují při různých příležitostech s využitím všech dostupných platforem, nástrojů, stylů a formátů používajíce pro své cíle nejvhodnější média. Žáci:
  1. vybírají ta nejvhodnější média a nástroje pro naplnění požadovaných záměrů své tvorby či komunikace;
  2. tvoří originální díla či zodpovědně (s akceptováním autorských práv) remixují digitální zdroje do nových výtvorů;
  3. své zprávy formulují srozumitelně a efektivně s využitím všech dostupných prostředků a forem – vizualizace, modely, simulace ad.;
  4. před publikací či prezentací přizpůsobují své výstupy cílové skupině, které jsou určeny.
 7. Globální spolupracovník
  Žáci využívají digitální nástroje k rozšiřování svého rozhledu a zdokonalování svých poznávacích možností prostřednictvím spolupráce s jinými lidmi a týmovou spoluprací lokálně i globálně. Žáci:
  1. používají digitální nástroje ke spojení s lidmi se zájmem o poznávání, kteří se nacházejí v různých prostředích a kteří pocházejí z různých kultur, s cílem zlepšovat vzájemné poznání a porozumění;
  2. prostřednictvím technologií spolupracují s jinými lidmi včetně spolužáků, vrstevníků, expertů či dalších členů jejich komunity (osobního vzdělávacího prostředí) s cílem zkoumat aktuální témata a problémy z různých perspektiv;
  3. v rámci projektové spolupráce v různých rolích konstruktivně a zodpovědně přispívají k naplnění očekávaných cílů;
  4. zkoumají místní i globální problémy a využívají digitální technologie ke spolupráci s jinými lidmi ve snaze nalézt řešení.

Pozn.: Standardy ISTE pro žáky, vytvořila společnost ISTE, s povolením ISTE přeložil Bořivoj Brdička.

Citace a použitá literatura:
[1] - ISTE Standards for Students. 2016. [cit. 2016-8-25]. Dostupný z WWW: [http://www.iste.org/standards/standards/for-studen...].  
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.