Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Standardy ISTE 2016 pro žáky
Odborný článek

Standardy ISTE 2016 pro žáky

5. 9. 2016 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
ISTE

Anotace

Překlad dokumentu známé americké společnosti ISTE (International Society for Technology in Education), který popisuje potřebnou úroveň výstupních kompetencí žáků v oblasti digitálních technologií.
 1. Umocněný student
  Žáci využívají technologie k aktivnímu zapojení do volby, získávání a prokazování kompetencí odpovídajících jejich vzdělávacím cílům, to vše s podporou pedagogické vědy. Žáci:
  1. formulují a nastavují své osobní vzdělávací cíle, vyvíjejí strategie zapojující technologie a reagují na proces poznávání s cílem ho zdokonalit;
  2. budují sítě a osobní vzdělávací prostředí tak, aby podporovalo jejich poznávání;
  3. používají technologie k získávání zpětné vazby, která jim různými způsoby pomáhá zdokonalovat postupy při učení a demonstrovat nabyté kompetence;
  4. rozumí základním konceptům fungování současných digitálních technologií, dokáží je vybrat, použít i vyřešit problém, jsou schopni použít stávající znalosti při studiu novinek.
 2. Digitální občan
  Žáci chápou práva, zodpovědnost a příležitosti života, vlastního zdokonalování a práce v propojeném digitálním světě. Chovají se v souladu s pravidly, bezpečně a eticky. Žáci:
  1. spravují a kultivují svou digitální identitu a jsou si vědomi neodvolatelnosti činů v online světě;
  2. při práci s online technologiemi, zvláště pak na sociálních sítích, jsou pozitivní a chovají se tak, aby jejich činnost byla bezpečná, legální a etická;
  3. prokazují porozumění a respekt k pravidlům a povinnostem při využívání a sdílení intelektuálního vlastnictví;
  4. spravují svá osobní data zachovávajíce soukromí a bezpečnost, včetně toho, že si uvědomují existenci služeb sledujících a zaznamenávajících jejich činnost online.
 3. Budovatel znalostí
  Žáci s využitím digitálních nástrojů kriticky zkoumají různorodé zdroje za účelem poznávání a vytváření vlastních produktů, to vše s cílem podpořit smysluplné výukové aktivity své i ostatních. Žáci:
  1. nastavují a aplikují efektivní výzkumné postupy k nalezení informací a dalších zdrojů pro své intelektuální a tvůrčí potřeby;
  2. hodnotí přesnost, vhodnost, věrohodnost a závažnost informací, médií i ostatních použitých zdrojů;
  3. zpracovávají informace v digitální podobě pomocí různých nástrojů a metod s cílem vytvořit soubor výstupů demonstrujících smysluplné souvislosti a závěry;
  4. budují své znalosti aktivním zkoumáním skutečného světa a problémů, rozvíjením nápadů a teorií, nacházením odpovědí a řešení.
 4. Inovativní tvůrce
  Žáci tvůrčím způsobem využívají různé technologické nástroje k identifikaci a řešení problémů s cílem dospět k novým, užitečným a nápaditým výsledkům. Žáci:
  1. dokáží uvědoměle použít tvůrčí postupy na generování nápadů, testování teorií, tvorbu inovativních produktů či na řešení autentických problémů;
  2. vybírají a používají digitální nástroje k plánování a řízení procesu tvorby s přihlédnutím k existujícím omezením a rizikům;
  3. v rámci tvůrčích cyklů vyvíjejí, testují a upravují prototypy svých produktů;
  4. umí se vyrovnat s nejistotou, jsou vytrvalí a jsou schopni pracovat na problémech s otevřeným koncem.
 5. Informatický myslitel
  Žáci si osvojují a aplikují takové strategie porozumění a řešení problémů, které maximálně využívají potenciál digitálních technologií. Žáci:
  1. formulují způsob řešení problémů tak, aby bylo možno použít technologiemi podporované postupy – např. analýzu dat, abstraktní modely či algoritmické myšlení;
  2. sbírají data nebo identifikují relevantní soubor dat a pomocí vhodných digitálních nástrojů je analyzují s cílem vhodnou vizualizací výsledků podpořit řešení problému či rozhodování;
  3. problém řeší po částech – identifikují klíčové komponenty, zjistí potřebné informace a na základě komplexního pochopení souvislostí vytvoří model postupu vedoucí k řešení;
  4. chápou princip fungování automatizace a, je-li to možné, s využitím algoritmického myšlení vytvářejí sled kroků nastavujících automatické postupy řešení problémů.
 6. Kreativní komunikátor
  Žáci komunikují srozumitelně a kreativně se vyjadřují při různých příležitostech s využitím všech dostupných platforem, nástrojů, stylů a formátů používajíce pro své cíle nejvhodnější média. Žáci:
  1. vybírají ta nejvhodnější média a nástroje pro naplnění požadovaných záměrů své tvorby či komunikace;
  2. tvoří originální díla či zodpovědně (s akceptováním autorských práv) remixují digitální zdroje do nových výtvorů;
  3. své zprávy formulují srozumitelně a efektivně s využitím všech dostupných prostředků a forem – vizualizace, modely, simulace ad.;
  4. před publikací či prezentací přizpůsobují své výstupy cílové skupině, které jsou určeny.
 7. Globální spolupracovník
  Žáci využívají digitální nástroje k rozšiřování svého rozhledu a zdokonalování svých poznávacích možností prostřednictvím spolupráce s jinými lidmi a týmovou spoluprací lokálně i globálně. Žáci:
  1. používají digitální nástroje ke spojení s lidmi se zájmem o poznávání, kteří se nacházejí v různých prostředích a kteří pocházejí z různých kultur, s cílem zlepšovat vzájemné poznání a porozumění;
  2. prostřednictvím technologií spolupracují s jinými lidmi včetně spolužáků, vrstevníků, expertů či dalších členů jejich komunity (osobního vzdělávacího prostředí) s cílem zkoumat aktuální témata a problémy z různých perspektiv;
  3. v rámci projektové spolupráce v různých rolích konstruktivně a zodpovědně přispívají k naplnění očekávaných cílů;
  4. zkoumají místní i globální problémy a využívají digitální technologie ke spolupráci s jinými lidmi ve snaze nalézt řešení.

Pozn.: Standardy ISTE pro žáky, vytvořila společnost ISTE, s povolením ISTE přeložil Bořivoj Brdička.

Literatura a použité zdroje

[1] – ISTE Standards for Students. 2016. [cit. 2016-8-25]. Dostupný z WWW: [http://www.iste.org/standards/standards/for-students-2016].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
ISTE

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
5. 9. 2016, 00:06
Nechtěl jsem psát komentář přímo do příspěvku, který v této podobě může být odkazován jako překlad aktuálních Standardů ISTE. Vložím ho tedy sem.
Toto je již 3. verze Standardů ISTE pro žáky. O obou předchozích (1998, 2007) jsme svého času informovali: ISTE a její standardy technologických dovedností studentů ISTE zveřejnila návrh nových technologických standardů Standardy technologických dovedností pro žáky od ISTE
Posun směrem k aktuálnímu vývoji světa je v nejnovější verzi samozřejmě patrný. Mnohem zřetelnější jsou schopnosti (konektivistické) spolupráce a konstruktivní tvorby v online prostředí. Mě osobně nejvíce potěšilo, že se na prvním místě objevila pro nás dosud ne zcela zažitá schopnost používat technologie ke svému vlastnímu zdokonalování (Umocněný student).
 
ISTE chápe tyto standardy jako obecný cíl pro absolventy škol všech úrovní. Předpokládá se, že si je školy a jednotliví učitelé přizpůsobí svým konkrétním potřebám a integrují do výukových plánů. Blíže se ISTE věnuje propojení s nejpoužívanějšími americkými všeobecnými standardy Common Core (ISTE Standards and the Common Core). Za přečtení stojí 5 důvodů potřebnosti ISTE Standardů pro žáky 2016 od samotné jejich editorky Sarah Stoeckl: 1. Musíme žáky připravovat na budoucnost. 2. Život již není rozdělený na digitální či fyzický – je hybridní. 3. Důležité nejsou nástroje, ale učení. 4. Stát se globálním občanem nemá alternativu. 5. Žáci samotní vnímají význam technologií v životě i při učení.
Bořivoj Brdička
23. 10. 2016, 10:55
Pro úplnost (a pro případné vlastní studium) je třeba dodat, že existují i další podobné aktuální aktivity směrem ke standardizaci schopností technologie využívat:- K–12 Computer Science Framework vyvinutý pod vedení americké Association for Computing Machinery- EU e-Skills for growth and jobs (politika Evropské komise)

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.