Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Kdo je Jackie Gerstein?
Odborný článek

Kdo je Jackie Gerstein?

20. 2. 2017 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Martin Kadrnožka

Anotace

Informace o mimořádně inspirativní americké učitelce, která příkladným způsobem pracuje s technologiemi.

Hledám v každém studentovi moment, který vystihuje splynutí jeho intelektu, srdce, těla i jeho ducha.“

Doktorka Jackie Gerstein je žena mnoha tváří – učitelka, inspirátorka, koordinátorka mnoha projektů zaměřených na rozvoj ICT kompetencí a zároveň přednášející na čtyřech amerických univerzitách o vlatních poznatcích, dosavadních zkušenostech s výukou žáků a o dynamických implementacích nových prvků do kurikula. J. Gerstein má praxi s výukou na mnoha základních, středních i vysokých školách. Specializuje se na integraci vědy a techniky, a to nejen u nadaných žáků, ale i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či u žáků ze slabšího sociálně-ekonomického prostředí. Všechny své poznatky předává studentům, kteří se připravují na výkon učitelského povolání.

Své poznatky šíří na svém blogu, webu či sociálních sítích (twitter, facebook). Jako příklad vezměme článek Beyond the game: Quest Atlantis as an online learning experience for gifted elementary student, který pojednává o vzdělávací hře zabývající se problematikou environmentálního prostředí. 3D virtuální prostředí a nelehké úkoly vyžadující spolupráci žáků ve věku 8–15 let se stávají výzvou hlavně pro talentované žáky. Aktivita spočívá především ve spolupráci, kooperaci při plnění úkolů a při řešení problémových situací, což hra vyžaduje. Podle Jackie žáci oceňují především angažovanost, se kterou se mohou zapojit do skupinové práce se spolužáky, atraktivní 3D virtuální prostředí a nové počítačové dovednosti, které při hře získávají.

Cílem dlouholeté práce J. Gerstein je v první řadě podporovat žáky v rozvíjení dovedností uplatnitelných ve dvacátém prvním století. Mezi hlavní principy vzdělávání Jackie zahrnuje kvalitní výuku, nejlépe formou zkušeností, důraz na individuální přístup a motivovanost prostřednictvím výzev přizpůsobených schopnostem žáků. Většina zmíněných principů vychází z filozofického pojetí sociálního konstruktivismu, který Jackie dále rozvíjí a transformuje. Na základě této filozofie klade ve své výuce důraz především na aktivizaci žáků. Výuka je dynamická a žáci se během ní stávají objeviteli, kteří staví na neustále nových poznatcích – konstruktech, které si posléze i v praxi sami ověřují. Ve své výuce propojuje umění (hudbu), výukové hry, počítačové technologie, výuku mimo školní budovu. Věří, že takto modifikovaná výuka přináší pozitivní odezvu u žáků, kteří aktivně spolupracují a tím se učí dynamickou formou.

Prohlédneme-li si její blog, zjistíme, že J. Gerstein je žena s neuvěřitelnou fantazií a se zálibou v robotice, umění a vzdělávání dětí různého věku. Když spojíme všechny tyto zájmy, objevíme neuvěřitelně iniciativního, originálního a nevšedního pedagoga, jehož žáci mohou zažít netradiční výuku, která je školou hrou v pravém slova smyslu. Mezi jedny z mnoha projektů, které J. Gerstein na svém blogu prezentuje, patří sestrojování a posléze programování zjednodušených modelů robotů, kteří jsou inspirováni Sphero roboty z dílny LAB. Tyto roboty nadaní žáci sami sestrojují a programují například v rámci specializovaného letního tábora, který ona sama pořádá.

Programování robotů vychází z jednoduchého principu kódování, který je dětem zpřístupněn formou hry například v projektu Hodina kódování. Každý si tak může vyzkoušet, zadáním jednoduchých logických příkazů, naprogramovat pohyb určitých těles či postav z oblíbených pohádek a her. J. Gerstein s žáky vždy postupuje od jednoduchého ke složitějšímu. Nejdříve probere samotnou podstatu věci, poté s účastí žáků vypracuje plán projektu, aby pochopili základní principy dané problematiky formou hry, například již zmíněného robota. Žáci tak musí sami přijít na to, z jakých komponent se robot skládá a jak funguje. Samotné programování poté probíhá například prostřednictvím aplikace. Žáci tak postupně objevují, co všechno je možné s robotem provést na základě jednoduchých procesů, které se postupem komplikují. Výsledkem je, že bez jakéhokoli nátlaku dospějí sami k poměrně složitým logickým procesům.

Mě osobně zaujal odkaz na blogu Jackie k projektu Makey Makey z tvorby komunity učitelů, který se zabývá využitím technologií ve výuce. Hlavní myšlenkou Makey Makey (Make + Key) je vzbudit v žácích zájem o elektroniku. Díky tomuto zařízení je možné udělat touchpad nebo klávesnici téměř z čehokoli, co alespoň trochu vede elektrický proud – několik příkladů mluvících za vše.

Na závěr uvádím příklad, jakým J. Gerstein teoretickým způsobem aplikuje téma technologie do výuky. V jednom ze svých projektů se zabývá tématem závislosti na technologiích. Klade důraz na aktuální problémy související s bezpečností využívání technologií. Žáci společně s učitelem vytváří Maslowovu pyramidu potřeb, které mají vztah k technologiím. Díky tomu si žáci mohou lépe ujasnit, jaké priority v životě mají. Žáci nejdříve navrhují svou vlastní pyramidu potřeb a posléze s učitelem postupně rozebírají jejich důležitost, funkčnost a bezpečnost. Pro úspěch projektu je vždy nutné vysvětlit žákům kontext vyžadovaného úkolu (v tomto případě, co je to Maslowova pyramida potřeb) a dovést je ke kvalitní reflexi úkolu.

Autor díla: J. Gerstein

Jako podnětné na závěr spatřuji, že J. Gerstein na svém blogu nabízí nejen možné příklady projektů, ale sama popisuje jejich klady a negativa, se kterými se v praxi setkala, a to vše ještě detailně dokumentuje. Ve skutečnosti je pro nás čelnou učitelkou, která provádí vlastní akční výzkum, jehož výsledky přenáší ihned do praxe. Určitě stojí za sledování.

Jackie Gerstein – Moving Education from 1.0 to 3.0

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martin Kadrnožka

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.