Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Standardy ISTE 2017 pro učitele
Odborný článek

Standardy ISTE 2017 pro učitele

31. 8. 2017 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
ISTE

Anotace

Překlad dokumentu známé americké společnosti ISTE (International Society for Technology in Education), který popisuje současnou potřebnou úroveň kompetencí učitelů v oblasti digitálních technologií.

1. Badatel

Soustavně zdokonaluje svou praxi studiem zkušeností druhých a zkoumáním vyzkoušených postupů, které využívají technologie ke zlepšení výukových výsledků.

Učitel:

 1. Do svých studijních cílů zahrnuje zkoumání a aplikaci pedagogických konceptů závislých na technologiích a reflektuje jejich účinnost.
 2. V rámci svých odborných zájmů buduje a aktivně se zapojuje do lokálních i globálních profesních sítí.
 3. Drží krok s aktuálními poznatky výzkumů zabývajícími se technologiemi podporovanými výsledky výuky včetně nejnovějšího vývoje pedagogiky.

2. Vůdce

Zkoumá možnosti vedení žáků k vlastnímu osobnímu růstu i úspěchu a snaží se zlepšovat své výukové postupy.

Učitel:

 1. V rámci školní komunity buduje, zdokonaluje a posiluje sdílenou vizi výukově přínosného využití technologií.
 2. Podporuje spravedlivý přístup k technologiím, digitálnímu obsahu a vzdělávacím příležitostem za účelem naplňování potřeb všech žáků.
 3. Sdílí své poznatky o zapojení nových digitálních nástrojů a zdrojů do výuky s kolegy.

3. Občan

Inspiruje žáky k pozitivnímu ovlivňování a zodpovědnému přístupu k digitálnímu světu.

Učitel:

 1. Vytváří příležitosti, při nichž se žáci pozitivně a sociálně zodpovědně zapojují do online světa. Přitom vykazují empatické chování, rozvíjejí vztahy a budují komunitu.
 2. Vytváří kulturu poznávání, která podporuje zvídavost, kritické zkoumání online zdrojů a napomáhá rozvoji digitální a mediální gramotnosti.
 3. Vede žáky k bezpečnému, legálnímu a etickému využití digitálních nástrojů i k ochraně intelektuálního vlastnictví a autorských práv.
 4. Zabývá se správou osobních dat a digitální identitou, přičemž chrání soukromí žákovských dat.

4. Spolupracovník

Věnuje čas spolupráci s kolegy i s žáky s cílem zdokonalit pracovní postupy, nacházet nová řešení, sdílet nápady i zdroje a řešit problémy.

Učitel:

 1. Cílevědomě plánuje spolupráci s kolegy za účelem vytváření autentických výukových aktivit využívajících technologie.
 2. Spolupracuje s žáky při zkoumání možností využití nových technologií, zjišťuje a odstraňuje technické problémy.
 3. Používá nástroje pro online spolupráci k podpoře autentických poznávacích zkušeností lokálním i globálním zapojením expertů, týmů či vzdálených žáků.
 4. Prostřednictvím online interaktivit a komunikace s žáky, rodiči a kolegy posiluje kulturní kompetence zúčastněných.

5. Tvůrce

Připravuje autentické na žáka orientované výukové aktivity a buduje prostředí, které identifikuje a akceptuje individuální odlišnosti žáků.

Učitel:

 1. Technologie používá k vytváření, modifikaci a personalizaci výukových aktivit, které podporují nezávislé učení a zohledňují rozdílné potřeby žáků.
 2. Buduje autentické výukové prostředí propojující učivo s příslušnými standardy a používá digitální nástroje a zdroje k posílení aktivního hlubokého učení.
 3. Objevuje a aplikuje principy tvořivého učení s cílem rozvíjet inovativní digitální vzdělávací prostředí motivující žáka k práci.

6. Facilitátor

Napomáhá učení s podporou technologií v souladu se Standardy ISTE 2016 pro žáky.

Učitel:

 1. Pěstuje kulturu osobního zapojení žáků směrem k realizaci vhodných výstupů a k naplnění jejich výukových cílů během individuální i skupinové výuky.
 2. Řídí využití technologií během realizace žákovských aktivit v rámci digitálních platforem, ve virtuálním pracovním prostředí či v prostředí reálné tvorby.
 3. Vytváří vzdělávací příležitosti vybízející žáky k aplikaci procesu tvorby v souladu s informatickým myšlením v rámci inovativního řešení problémů.
 4. Modeluje a rozvíjí vlastní kreativitu a kreativní vyjadřování s cílem sdílet nápady, znalosti či kontakty.

7. Analytik

Rozumí významu dat a používá je k nasměrování své výuky a k dosažení výukových cílů žáků.

Učitel:

 1. Poskytuje žákům alternativní cesty umožňující prokázat dosažené kompetence a reflektovat výsledky učení.
 2. Používá technologie k přípravě a realizaci formativního i sumativního hodnocení výukových výsledků tak, aby odpovídalo potřebám žáků, poskytovalo jim vhodně načasovanou zpětnou vazbu a pomáhalo formovat další postupy.
 3. Využívá hodnocení k řízení výukového procesu, ke komunikaci s žáky, rodiči i nadřízenými. S jeho pomocí ovlivňuje vlastní rozvoj žáka.

Pozn.: Standardy ISTE pro učitele, vytvořila společnost ISTE, s povolením ISTE přeložil Bořivoj Brdička

Literatura a použité zdroje

[1] – ISTE Standards for Educators. 2017. [cit. 2017-7-18]. Dostupný z WWW: [https://www.iste.org/standards/standards/for-educators].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
ISTE

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.