Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Multikulturní společnost
Odborný článek

Multikulturní společnost

24. 8. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Miroslav Kouřil

Anotace

Výuková hodina Multikulturní společnost je zasazena do výuky předmětu Společenskoekonomická nauka, cílovou skupinou je třída tříletého 1. ročníku učebního oboru Elektrikář. Dotace tématu je 1 hodina, navazuje na téma národ, český národ, následující hodina se věnuje problematice migrace – příčiny, druhy, migrační vlny, problematika začlenění minorit v České republice. Cílem je rozvoj kompetencí k učení, kompetencí ke znalosti komunikace, sociálních kompetencí.

Kontext

Předmět Společenskoekonomická nauka byl vytvořen v rámci tvorby ŠVP Elektrikář. Jeho absolvováním by žák měl získat občanské kompetence, ekonomickofinanční kompetence, pracovněprávní kompetence. Třída, v níž výuka probíhá, má 28 žáků. Práci zde komplikuje poměrně vysoké zastoupení opakujících žáků a vyšší absence žáků, která působí problém při práci ve skupinách u témat, která překračují 1 hodinu. Mezi žáky jsou výrazné rozdíly ve znalostech, schopnostech a v sociálních návycích

Východiska

Provedení takto strukturované hodiny je podmíněno teoretickou znalostí a praktickým používáním skupinového vyučování s prvky aktivizačních metod. Metodickou oporou vyučujícího bylo úspěšné absolvování vzdělávacího kurzu „Aktivizační metody ve výuce" a vzdělávacího kurzu „Inovační metody".

Cíle

Vzdělávací cíle

  • porozumění pojmům majorita, minorita, předsudek, nacionalismus, xenofobie, rasismus

  • charakterizace multikulturní společnosti

  • pochopení hodnoty člověka bez ohledu na jeho původ

Výchovné cíle

  • rozvoj komunkativních kompetencí

  • rozvoj kompetencí sociálních a k řešení problémů

  • rozvoj schopností stručně a vhodně vyjádřit svůj názor a naslouchat názoru druhých, aktivně se účastnit diskuze

Realizace:

Úvod- 3minuty

Zahájení hodiny, TK - zápis, seznámení s tématem a s cílem hodiny.

Evokace - 5 minut

Vymezení pojmu multikulturní společnost za pomoci metody brainstormingu:

zopakování látky minulých hodin - co je to kultura, jaké jsou odlišnosti jednotlivých kultur, co je multikulturní společnost, je v České republice multikulturní společnost a pokud ano, proč, vztah minority a majority.

Skupinová práce - Multikulturalita - postavení člověka ve společnosti - 24 minut

  • Použití metody brainwriting, na otázku vyučujícího „Podle čeho hodnotíme člověka ve společnosti?" žáci píší své názory ( krátce, stručně, např. krása, bohatství, chytrost,...) na papír A5 a lepí na tabuli - výhodné - může se hýbat pořadím. 3 minuty

  • Seskupení žáků do skupin. Skupiny jsou dány z předchozích hodin, počet skupin 7, počet členů skupiny 4 (3) žáci dle aktuální docházky. Zkušenost - skupiny musí být rozesety po celé ploše třídy s maximálním odstupem od sebe, přiměřený klid na práci. Rozdání sad kartiček s charakteristikou osob dle jejich postavení ve společnosti (Špaček,L. Etiketa, ...ve společnosti si nejsme rovni...). Žáci v jednotlivých skupinách dostanou soubor 9 kartiček s charakteristikou osob a snaží se je seřadit podle jejich postavení ve společnosti: - 6 minut. Kartičky viz příloha.

  • Prezentace názorů jednotlivých skupin. Doplňující otázky: Proč jste na nejvyšší místo zařadil...., Proč jste na nejnižší místo zařadili...., Proč se liší názor skupiny x a skupiny y. Změní žáci názor, když učitel doplní k dané kartičce údaj, např. odsouzen za podvod, daňový únik, profesní selhání, záchrana dítěte, humanitární práce, precizní plnění pracovních povinností - změní nové informace už vytvořený názor na daného člověka? - 10 minut

  • DVD Sociální spoty - Rasizmus - 5 minut

Reflexe- 10 minut

Diskuse ve skupinách - co je to předsudek, máme předsudky pouze vůči jiným etnickým skupinám, nebo i vůči např. jazykovým minoritám, vymezení pojmu nacionalismus, xenofobie, rasizmus. Na data-projektoru jsou vyučujícím promítnuty správné charakteristiky a žáci je slovně přiřazují k pojmům, tyto charakteristiky dostanou žáci následně vytisknuté a vlepí je do sešitu.

Shrnutí tématu vyučujícím - 3 minuty

Zopakování pojmů ve slovní interakci se žáky. Zadání domácího úkolu - ve 100 slovech napsat do sešitu zkušenost s odlišnou kulturou.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Časté střídání metod během hodiny, vede k probuzení zájmu žáků o danou problematiku, lépe udrží pozornost a během práce ve skupině si uvědomují nutnost naslouchat, korektním způsobem řešit vzniklé problémy v komunikaci a zodpovídat za práci skupiny.

Úzká místa

Časový „press", v případě podnětné diskuse raději zvolit variantu zúžení tématu, neprobrat vše a dát žákům možnost k většímu vyjádření. Je možnost rasistických projevů žáků, v tomto konkrétním případě bydlí velká část žáků ze třídy na problematickém sídlišti Máj v Č. Budějovicích. Ve skupině může být žák z minoritní skupiny, nutná výborná znalost atmosféry ve třídě.

Kontakt

Mgr. Miroslav Kouřil

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou

kouril@sosehl.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslav Kouřil

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

osobní počítač, tiskárna, papír, sady karet, tabule, křída, barevné popisovače, plastové přílepky, listy pro žáky, dataprojektor, DVD Sociální spoty – Rasizmus vydaný společností Člověk v tísni