Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Spolupráce školy a sociálních partnerů při tvorbě ŠVP
Odborný článek

Spolupráce školy a sociálních partnerů při tvorbě ŠVP

26. 8. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Dana Votrubcová

Anotace

Cílem tvorby nových školních vzdělávacích programů je zkvalitnění přípravy budoucích odborných pracovníků pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Pro kvalitní školní vzdělávací program je bezpodmínečně nutné sledovat faktor uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Při tvorbě školních vzdělávacích programů jsme proto úzce spolupracovali se sociálními partnery školy. Škola má ve spolupráci s partnery již dlouhodobou tradici.

Kontext

Naše škola spolupracuje s více než třiceti sociálními partnery, kteří zajišťují našim studentům učební praxi. Práce s tak rozsáhlým týmem pracovníků by byla z našeho pohledu neefektivní. Proto jsme přistoupili k vytvoření užší pracovní skupiny. Vzhledem k pracovnímu vytížení a značné vzdálenosti některých sociálních partnerů jsme oslovili tyto :

MěÚ Turnov

 • paní Ing. Jana Chlupová, personální referent MěÚ
 • pan Aleš Hozdecký, vedoucí odboru cestovního ruchu

Ontex CZ s.r.o. Turnov

 • paní Alena Ajchlerová, vedoucí personálního oddělení firmy

Ingtours cestovní kancelář spol. s r.o. Vrchlabí

 • pan Martin Hrubý, vedoucí kanceláře

Hotel RENT s.r.o.

 • paní Zdeňka Hatalová, provozní vedoucí hotelu Svornost Harrachov


Realizace

Uspořádali jsme workshop, kterého se zúčastnili oslovení zástupci a učitelé. Společně jsme vyhodnotili výchozí situaci, tedy to, jaké jsou dosavadní zvládnuté kompetence našich žáků, jaká zlepšení očekáváme a jak daného zlepšení dosáhneme.

Východiska

Výchozí situace - zvládnuté kompetence

 • Obecné požadavky pro výkon pracovních činností

Absolventi umí profesionálně vystupovat a chovat se společensky. Dovedou si organizovat účelně práci i pracoviště, umí využívat prostředků informačních a komunikačních technologií v pracovní činnosti, pracují s informacemi a informačními zdroji.

 • Odborné požadavky pro absolventy Hotelové školy

Absolventi znají funkci a umí využívat technické a technologické vybavení gastronomických provozoven, orientují se v sortimentu potravin a nápojů, dodržují správně technologické normy a technologické postupy, využívají ekonomických informací, znají i a aplikují nástroje obchodně podnikatelské činnosti. Má základní znalosti z oblasti marketingu cestovního ruchu.Většinou mají dobré znalosti dvou cizích jazyků.

 • Odborné požadavky pro absolventy Obchodní akademie

Absolventi mají dobré základy a orientují se v účetnictví či daňové evidenci, v personální a mzdové agendě, ve statistice dle příslušné oblasti působení. Umí připravit podklady za účelem sestavení účetní závěrky, mají základy z vedení podvojného účetnictví na syntetických a analytických účtech. Vedou evidenci oběžného a dlouhodobého majetku a zpracovávají jednoduché podklady pro obchodní jednání a podklady na základě požadavků pro uzavírání smluvních vztahů. Vedou administrativní agendu včetně písemností podle pravidel normalizované úpravy, zvládají administrativní agendu sekretariátu.

Cíle

Jaká zlepšení očekáváme:

 • Zlepšit techniku sociální a obchodně podnikatelské komunikace.
 • Řešit samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti.
 • Umět řídit, organizovat a kontrolovat činnost a výsledky pracovního týmu.
 • Umět pracovat v týmu, upevňovat interpersonální vztahy a adekvátně jednat s lidmi.
 • Sledovat vývojové trendy oboru v rámci systému celoživotního vzdělávání .
 • Orientovat se v nových směrech finančního trhu a schopnost je aplikovat ve financování podniku, kreativní myšlení a obchodní dovednosti.
 • Pracovat v souladu s platnou legislativou a platnými normami a standardy v daném oboru.

Jaké kroky pro zlepšení podnikneme:

 • Zavedeme nový předmět Efektivní komunikaci, který bude zaměřen na komunikativní dovednosti a týmovou práci. Tento předmět bude vyučován v prvním, nejdéle v druhém ročníku, aby znalosti a dovednosti v získané během studia tohoto předmětu mohli žáci uplatnit při prezentování vědomostí a dovedností v dalších předmětech.
 • Zlepšování komunikativních dovedností ve vyučovacích hodinách.
 • Zaměřit se na dovednost řídit, organizovat a kontrolovat činnost a výsledky školního pracovního týmu.
 • Zkvalitnit koordinaci získávání dovedností v rámci mezipředmětových vztahů.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení:

Sociální partneři i učitelé došli ke vzájemné shodě v problematice stanovení priorit profilu absolventa. Ze strany partnerů bylo kladně hodnoceno, že škola má zájem o zpětnou vazbu z uplatnění absolventů v praxi. Učitelé si ověřili, že absolventi mají velmi dobré odborné znalosti, někdy dle názoru partnerů až nadstandardní. Měli by se ale více zaměřit na to, aby absolventi uměli vhodněji prezentovat výsledky své práce.

Kontakt

Dana Votrubcová

d.votrubcova@oahs.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Dana Votrubcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

RVP / ŠVP