Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Výskyt fyzikálních veličin a jednotek v běžném životě
Odborný článek

Výskyt fyzikálních veličin a jednotek v běžném životě

8. 9. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Stanislava Štenclová

Anotace

Příklad dobré praxe je ukázkou zadání projektu ve vyučování fyziky v 1. ročníku oboru strojírenství. Žáci si všímají příkladů použití fyzikálních veličin a jednotek v prostředí školy i mimo školu, zaznamenávají použití správná i chybná, rozvíjejí kompetence k učení a schopnost komunikace ve skupině.

Kontext

Třídy, ve kterých je projekt zadán, má cca 28 žáků. Žáci se již navzájem poznali a jsou schopni vytvořit pěti- až šestičlenné pracovní skupiny, do kterých jsou zapojeni všichni žáci třídy. Žáci mají zkušenost se skupinovým vyučováním v hodinách laboratorních cvičení, včetně rozdělení práce v průběhu měření i v průběhu zpracování úlohy. V žádné ze tříd, ve které byl projekt zadán, nejsou mimořádně nadaní jedinci ani jednoznačně vůdčí typy.

Východiska

Projekt je zadán v posledním čtvrtletí školního roku, tedy v době, kdy žáci probrali značnou část učiva tématických celků mechanika, elektřina a magnetismus, termodynamika. Jsou seznámeni se základními jednotkami soustavy SI, s celou řadou jednotek hlavních i vedlejších, s jejich násobky a díly. Znají použití jednotek ve slovních úlohách a nyní si všímají jejich využití i v praktickém životě.

Žáci zároveň musí

 • prokázat svoji schopnost být platným členem skupiny,
 • mít zodpovědnost za výsledky svého pozorování, které se stanou podkladem pro práci celé skupiny,
 • být schopni předložit svá pozorování skupině a integrovat je do pozorování ostatních,
 • zapojit se do prací na zpracování pozorování,
 • zapojit se do prezentace skupinové práce,
 • zhodnotit svůj podíl na výsledcích práce celé skupiny a posoudit roli ostatních členů skupiny.

Cíle

Vyučovací

 • upevnit znalost fyzikálních veličin a k nim příslušných jednotek,
 • procvičit převody násobků a dílů jednotek,
 • seznámit se s možností grafického zpracování výsledků pozorování,
 • třídit a propojovat informace, pracovat s odbornými termíny,
 • procvičovat tvorbu a používání fyzikálně správných formulací.

Výchovné

 • osvojit si dovednost soustředění na zadaný úkol,
 • procvičit sociální dovednosti při práci skupiny, schopnost komunikace v průběhu získávání podkladů, při zpracování výsledků pozorování i v době prezentace práce skupiny,
 • třídit informace pocházející z různých zdrojů - novin, časopisů, televize, informačních letáků, rozhovorů apod.,
 • vzájemně si informace předávat,
 • podílet se na vytváření pravidel ve skupině, vzájemně se podporovat a povzbuzovat a vytvářet tak dobrou pracovní atmosféru,
 • vyzkoušet si roli vedoucího skupiny, člena skupiny, který se zabývá grafickým zpracováním výsledků, mluvčího skupiny atd.,
 • přijmout zodpovědnost za práci vlastní i za práci celé skupiny,
 • učit se sebehodnocení,
 • zhodnotit přínos každého člena skupiny.

Realizace

Motivační část

Žáci na příkladech z praxe opakují fyzikální veličiny a jejich jednotky. Například:

 • Bude vát severní vítr rychlostí 5 m/s.
 • Půjdu si koupit 10 deka salámu.
 • Na zimu byly objednány 4 t uhlí.
 • Potrubí má průměr 5 palců.
 • Mám s sebou litrovou láhev minerálky.
 • Teď už jsem chlap jak hora, šest stop a palců pět.
 • Do večera jsme ujeli ještě třicet mil.

Žáci k sobě přiřazují fyzikální veličiny a příslušné jednotky.

Všímají si použití jednotek soustavy SI, jednotek vedlejších, jednotek stále používaných v technické praxi, jednotek, se kterými se setkávají v anglosaských zemích atd.

S využitím Matematických, fyzikálních a chemických tabulek se pokoušejí jednotky, které nejsou u nás povoleny, vyjádřit pomocí soustavy SI nebo jednotek vedlejších.

Pozorují počet případů, ve kterých se mluví např. o jednotkách rychlosti, času, elektrického proudu, teploty,...

Seznámení se zadáním projektu

Zadání projektu a příklady tabulek dostanou žáci písemnou formou. Písemný návod jim slouží jako podklad, který mohou dále přetvářet, rozvíjet a obměňovat podle plánu, který si v průběhu času vytvoří.

Žáci jsou vyzváni, aby v průběhu nejméně dvou týdnů sledovali výskyt fyzikálních veličin a příslušných jednotek ve svém okolí - doma, v médiích, ve svém volném čase, ve škole (kromě hodiny fyziky), atd. Vlastní pozorování zapisují do tabulky, ve které vyznačí, o jakou fyzikální veličinu šlo, zda byla použita jednotka v souladu se soustavou SI nebo vedlejší, zda byl název veličiny či jednotky použit správně nebo chybně apod. Například

Údaj

Veličina

Pozorováno kde

Poznámka

Vítr 5 metrů

rychlost

předpověď počasí

CHYBA - 5 m/s

Spotřeba 15 kubíků vody

objem

odečet v domácnosti

hovorově 15 m3

...

Dále jsou žáci vyzváni, aby vytvořili pěti až šestičlenné pracovní týmy, ve kterých se dohodnou, jakou formou budou výsledky dále zpracovávat, jaké budou mít jednotliví členové skupiny postavení v rámci týmu a jaký bude jejich podíl na zpracování úlohy. Například:

Pracovní skupina:

Jméno a příjmení

Podíl na projektu

Jan Novák

vedoucí skupiny

Zpracování výsledků do tabulek

Josef Novotný

člen skupiny

Záznam pozorování, pomoc při tvorbě fólií

...

Práce ve skupině

Práce probíhá po dobu 4 - 6 týdnů. Část této doby je věnována sběru dat, zbytek doby připadá na volbu strategie při zpracování pozorování a přípravu materiálů pro prezentaci výsledků.

Skupina má možnost kdykoli konzultovat svůj postup s vyučující.

Zpracování údajů skupiny může mít například formu tabulky:

Veličina

Jednotka v SI

Používané jednotky

Počet výskytů

Počet nesprávných užití

rychlost

m.s-1

km/h, m

38

5

objem

m3

m3, l, ml, cm3

57

0

...

Skupina může zvolit i jiná hlediska při tvorbě tabulky, například, v jakých souvislostech se s jednotkami setkávali nejčastěji (při výuce v dílnách, doma v kuchyni, při četbě časopisů,...)

Skupina se schází v průběhu přestávek ve třídě nebo ve společných prostorách školy a diskutuje o formách zpracování zaznamenaných pozorování.

Prezentace

Skupina je po celou dobu vedena záměrem prezentovat výsledky své práce před spolužáky takovou formou, která by byla nejen přehledná, ale i zajímavá.

Skupiny vytvořily nejen tabulky podle výše uvedeného vzoru, ale i fólie s grafy frekvence používání fyzikálních veličin. Některé skupiny připravily pro spolužáky úlohy, ve které se hledaly chyby v jednotkách. Jedna ze skupin předvedla scénku, ve které jeden ze žáků překládal věty druhého tak, aby formulace využívaly pouze jednotky soustavy SI a zdůraznila tak vhodnost používání vedlejších jednotek. Například:

Cesta do školy mi dnes trvala 23 minut. - Cesta do školy mi dnes trvala 1380 s.

Závěrečné shrnutí

Závěrečné zhodnocení je provedeno učitelkou společně s celou třídou - zhodnotí se, pokud ve výsledcích jednotlivých skupin došlo ke shodě, hodnotí se i obsah a forma prezentace. Protože skupina odevzdává podklady pro prezentaci i v písemné formě, hodnotí se následně i grafická úprava, pravopis atd.

Při hodnocení je přihlíženo i k názorům žáků.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Žáci:

 • si vyzkoušeli dlouhodobou práci ve skupině, pokusili se domluvit nejen na plánu a strategii získávání podkladů pro další zpracování, ale i na spolupráci při tomto zpracování a následné prezentaci výsledků,
 • si uvědomili potřebu znalosti fyzikální veličin a jednotek nejenom ve školní a technické praxi, ale i v každodenním životě,
 • se zapojili všichni do řešení problému,
 • vytvářeli pravidla společné práce ve skupině, aby výsledné zpracování bylo pokud možno efektivní,
 • zapisovali informace o výskytu fyzikálních jednotek tak, jak se předem dohodli, aby s nimi mohli ve skupině pracovat,
 • pracovali tak, aby předávané informace byly přehledné a věcně správné, nalezené nedostatky musely být vyznačeny, případně opraveny,
 • využívali prostředky ICT,
 • prováděli sebehodnocení,
 • porovnávali svůj přínos s ostatními členy skupiny,
 • měli možnost se vyslovit k hodnocení práce každého člena skupiny.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Stanislava Štenclová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

učebnice fyziky; matematické, fyzikální a chemické tabulky