Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Využití audiovizuální techniky a informačních technologií ve výuce cizího jazyka
Odborný článek

Využití audiovizuální techniky a informačních technologií ve výuce cizího jazyka

Anotace

Příklad dobré praxe je ukázkou využití audiovizuální techniky, informačních technologií a dalších informačních zdrojů v hodině anglického jazyka, při níž žáci prvního ročníku vyhledávají, rozšiřují a osvojují si poznatky o zemích dané jazykové oblasti a porovnávají je s reáliemi vlastní země. Jako zdroj informací slouží internet, audionahrávka, videoprogram, mapky, atlas, slovníky a časopis Bridge, který ve velké míře odebírají. Ve výuce je realizováno několik metod, které přispívají kromě získání nových poznatků k rozvoji klíčových kompetencí. Je využita metoda brainstormingu, kooperativního vyučování, diskuse, samostatné práce, prezentace a zaujímání postoje žáka.

Kontext

Škola se nachází ve městě s cca 12 000 obyvateli 65 km od Prahy. Sociokulturní prostředí, z něhož pocházejí naši žáci, není ničím specifické. Pro mnoho žáků je výhodou je snadná dostupnost Prahy, takže mohou využívat nabídky kulturních a vzdělávacích akcí, které skýtá hlavní město.

Druhou skupinu tvoří žáci z hůře dostupných míst, kteří mohou stěží využívat této nabídky, jednak z důvodů špatné dostupnosti a často i z důvodu nedostatečné podpory rodičů. Ti většinou cizí jazyk neovládají a nedokáží své děti dostatečně motivovat k využívání všech možností, vedoucích k efektivnějšímu zvládnutí cizího jazyka. V těchto případech hraje velmi důležitou roli pedagog, který by měl žáka motivovat k výuce cizího jazyka a připravit pro život v multikulturní Evropě.

Třídy jsou tvořeny většinou 30 žáky, jazykové skupiny mají průměrně 15 žáků. Od prvního ročníku žáci studují 2 cizí jazyky, z nichž alespoň jeden navazuje na znalosti získané na základní škole. Příklad dobré praxe je realizován u žáků, kteří se angličtinu učili již na základní škole.

Východiska

Základním východiskem je dobrá vybavenost školy jazykovou laboratoří, výpočetní technikou, audiovizuální technikou, dataprojektorem a multimediálními programy. Především je však nutná ochota pedagogů tuto techniku využívat a řídit s její pomocí vyučovací proces. Pestrost takové výuky má žáky podchytit a motivovat ke studiu cizího jazyka a připravit je na další intenzívní výuku.

Uskutečnění takto strukturované hodiny je podmíněno znalostí a využíváním metody brainstormingu (původcem je A. Osborn), metody skupinového vyučování, dialogu a vedení žáků k samostatné práci.

Cíle

Hlavní vyučovací cíle

 • Vyhledat informace o anglicky mluvících zemích s využitím různých zdrojů.
 • Setřídit získané informace, porovnat s reáliemi vlastní země a zaujmout k nim postoj.
 • Prezentovat své poznatky a ověřit si, do jaké míry je žák schopen své poznatky formulovat a předávat.
 • Evaluovat dosažené výsledky se spolužákem.

Rozvoj klíčových kompetencí

 • Využívat vlastního úsudku při promýšlení způsobu řešení problému a postoje k získaným skutečnostem.
 • Umět formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, přehledně a jazykově správně v písemné i ústní podobě.
 • Vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.

Realizace

Před hodinou si učitel připraví videoukázku, audionahrávku na CD nebo audiokazetě, dále připraví počítač, nástěnné mapy, jazykovou laboratoř. Žáci přinesou do hodiny atlasy, slovníky, časopisy.

Na začátku hodiny učitel zapíše na tabuli téma a seznámí žáky s cíli hodiny.

Jako motivační vstup do hodiny je použita metoda brainstormingu, při níž žáci navrhnou první spontánní nápady (slovní zásobu a okruhy, týkající se poznatků o zemích dané jazykové oblasti), které se mohou tématu týkat. Jsou zapsány na tabuli, aniž by byly komentovány. Následně je vybrána užitečná slovní zásoba a okruhy, které budou dále zpracovávány. Motivace k učení využitím diverzity informačních zdrojů - práce ve skupinách.

Poté jsou žáci rozděleni do tří skupin (po cca 5 žácích) a ve stanoveném čase se snaží získat pro skupinu co nejvíce informací z dohodnutých oblastí. Jako zdroj informací používají internet, nástěnné mapy, atlasy, časopisy, slovníky.

Žáci musí koordinovat svou práci, aby zdárně dokončili zadaný úkol. Mohou si rozdělit práci podle jednotlivých informačních zdrojů, kterým dávají přednost, nebo se musí dohodnout, jak práci rozdělit, aby všechny zadané oblasti zpracovali.

 • Učí se pracovat v týmu, komunikovat na základě ohleduplnosti, upevňovat mezilidské vztahy - rozvíjejí sociální a personální kompetenci.
 • Využívají vlastní úsudek při promýšlení způsobu řešení problému a postoje k získaným skutečnostem - rozvíjejí kompetenci k řešení problémů.
 • Vyhledávají a třídí informace, promýšlejí efektivní metody a strategie - rozvíjejí kompetenci k učení.

V další části hodiny každá skupina prezentuje získané poznatky. Žáci se učí formulovat své myšlenky srozumitelně, souvisle, přehledně a jazykově správně - rozvíjejí komunikativní kompetenci.

Žáci společně s učitelem hodnotí výsledky jednotlivých skupin, zapojují se do diskuse, obhajují svůj názor, vyslechnou názory druhých lidí a vhodně na ně reagují.

Pro lepší osvojení probíraných jevů je vhodné, aby si žáci zopakovali a zafixovali nabytou slovní zásobu a poznatky. Pokud je škola vybavena jazykovou laboratoří, lze to provést vyslechnutím audionahrávky na dané téma ve sluchátkách jazykové laboratoře - žáci procvičují poslech s porozuměním. Následně zhlédnou videonahrávku. V této části již žáci vidí a slyší informace řádně strukturované a vhodně formulované.

Dále již každý žák pracuje samostatně. Připravuje si svůj vlastní projev, třídí a strukturuje informace a porovnává získané poznatky o zpracovávaných zemích s reáliemi vlastní země.

 • Rozvíjí kompetenci k řešení problémů - využívá vlastní úsudek při promýšlení způsobu řešení problému a postoje k získaným skutečnostem.
 • Třídí informace, osvojuje si poznatky - rozvíjí kompetenci k učení.

Tuto část lze v hodině vynechat a zadat žákům jako domácí úkol.

Reflexe

V poslední části hodiny žáci pracují ve dvojicích. Prezentují před spolužákem své poznatky, které si z hodiny odnesli a vzájemně se hodnotí. Jsou učitelem vybídnuti, aby se snažili již co nejlépe strukturovat a formulovat své myšlenky.

Učí se formulovat své myšlenky srozumitelně, souvisle, přehledně a jazykově správně - rozvíjejí komunikativní kompetenci.

Ukončení hodiny

Učitel provede shrnutí, zhodnotí činnost a výsledky žáků a poděkuje za odvedenou práci.

Využité zdroje a pomůcky

 • SKALKOVÁ J.: Obecná didaktika (2.,rozšířené a aktualizované vydání).Praha. Grada 2007.
 • MAŇÁK J., ŠVEC V.: Výukové metody. Brno. Paido 2003.
 • Časopis Bridge, zeměpisné atlasy, nástěnné mapy

Kontakt

Alena Trachtová, předseda PK anglického jazyka

Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, 258 01 Vlašim

Tel.: 317 842 026

Tel/fax: 317 844 328

www.alena@vlasimoa.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Trachtová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k řešení problémů
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Komunikativní kompetence

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Internet, audionahrávka k učebnici Headway Pre-Intermediate, videonahrávka Windows on Britain