Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Individuální tematický den odborného výcviku – VEGETARIÁNSTVÍ
Odborný článek

Individuální tematický den odborného výcviku – VEGETARIÁNSTVÍ

11. 9. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Ludmila Krčmová

Anotace

Den odborného výcviku je příkladem toho, jak učit jinak. Již z titulu vyplývá, že se jedná o určité dny, kdy se učitel se svými žáky věnuje určitému tématu a práci jinak. Výukový cíl je stanoven tak, aby byl komplexní, což znamená, že plánované změny v osobnosti žáka jsou zaměřeny na tři oblasti osobnosti žáka ( kognitivní – poznatkovou, psychomotorickou i na oblast afektivní – postojovou.) Výuka má vazbu na několik vyučovacích předmětů, vzdělávacích oblastí, průřezových témat a rozvíjení kompetencí k řešení problémů, kompetencí sociálních a personálních, kompetencí k učení a komunikativních kompetencí.

Kontext

Žáci ve skupinách odborného výcviku během školního roku pracují na různých pracovištích, kde se připravují na svou profesi, podle tématických plánů a ŠVP oboru kuchař-číšník a provádí mnohdy dílčí práce na přípravě jídel. Učitelé odborného výcviku u každé skupiny připraví tzv. individuální tématický den zaměřený na jedno odborné téma zadané učitelem odborného výcviku, které si žák připraví písemně, organizačně a prakticky vyzkouší pod vedením učitelky odborného výcviku. Provede sebehodnocení před závěrečným zhodnocením učitelkou odborného výcviku.

Východiska

Odborný výcvik vedený metodou individuální práce od počátku až po sebehodnocení vyžaduje od žáků znalost a dovednost. Své názory žák dokáže argumentovat a je zodpovědný za výsledek vlastní práce ( nelze se schovat za práci kolektivu ).

Osobní odpovědnost

Žáci se učí společně osobní odpovědnosti. Každý žák je odpovědný za to, že prokáže splnění úkolu.

Interakce tváří v tvář

Odborný výcvik probíhá ve cvičné kuchyňce, kde každý žák má vyčleněno své pracovní místo, za které odpovídá.

Formování interpersonálních dovedností

Přestože každý žák pracuje na svém pracovním místě je komunikace mezi žáky velmi důležitou dovedností pro dodržení bezpečnosti a hygieny při práci.

Reflexe

Je nedílnou součástí i pro práci jednotlivce ve skupině žáků, kdy jednotlivec hodnotí vlastní úsilí a kvalitu své práce a co by do budoucna zlepšil.

Cíle

Hlavní - komplexní výukový cíl odborného výcviku

Dovést žáky přes rovinu kognitivní- poznatkovou ( písemná příprava receptu - slovní obhájení, popř. doplnění), dovedností - psychomotorickou ( praktické provedení - příprava vegetariánského jídla) až k afektivním- postojovým ( názor na vegetariánskou kuchyni, na chutnost připraveného jídla, oslovila tato kuchyně žáka), které každý samostatně obhájí.

Konzistentní výukový cíl - k dosažení výsledné práce předchází naplnění nižších cílů ( příprava pracoviště, materiálu apod. ).

Kontrolovatelnost výukového cíle na základě - požadovaného výkonu, normy výkonu a podmínek výkonu.

Přiměřenost výukového cíle - stanovení cílů, které jsou náročné, ale pro většinu dostupné.

Hlavní výchovné cíle

  • Na základě vlastního prožitku zaujmout a obhájit názor na prospěšnost a možná úskalí vegetariánství přitom nebylo důležité, zda je žák vegetarián a nezáleželo ani na konkrétních specifických znalostech. Žáci z prekonceptů ze základní školy dokáží porovnat zatížení životního prostředí člověkem „masožravcem" a vegetariánem, vyjmenují hospodářsky významné rostliny, které můžeme použít jako náhradu masa na základě znalostí o lidském těle rovněž posoudí vliv vegetariánské výživy na lidské tělo.
  • Osvojit si dovednost soustředění na samostatnou práci.
  • Rozvíjet kompetenci k řešení problémů ( promýšlejí a plánují způsob řešení problémů a využívají k tomu vlastního úsudku a zkušenosti ).
  • Rozvíjet kompetence sociální.

Realizace

Seznámení s cíli výukového dne

Výukový cíl dne odborného výcviku bude komplexní, konzistentní, kontrolovatelný a přiměřený ( viz. výše ). Žáci si rozšíří znalosti z oblasti vegetariánství a chápou, že pro mnohé vegetariány nejde jen o to nejíst maso, ale jde o určitý životní styl nebo postoj.

Zadání pro žáky

Podle svého uvážení si žáci předem připraví recept pro přípravu vegetariánského pokrmu s přílohou, ve kterém využijí nejméně jednu surovinu z předložené nabídky -pohanka, jáhly, luštěniny, sojové maso, ROBI maso, ŠMAKOUN.

Motivační část

Učitelka odborného výcviku zdůrazní, jakých chyb se mají žáci vyvarovat, zvolí správný postup a časovou návaznost prací, aby byl pokrm připraven ve stanovenou dobu, žáci s pomocí učitelky provedou zhodnocení použitých surovin na přípravu pokrmu z výživového hlediska. Žáci jsou poučeni o bezpečnosti práce na svých pracovních místech a hygieně při práci.

Práce ve cvičné kuchyňce

  • žáci si připraví potřebné suroviny
  • u potravin, které to vyžadují provedou předběžnou úpravu
  • každý žák podle svého receptu a předem stanoveného rozvrhu pracuje na přípravě pokrmu
  • na svém pracovním místě udržuje čistotu, pracuje v souladu s hygienickými předpisy a předpisy o bezpečnosti práce.
  • případné dotazy konzultuje s učitelem nebo po doporučení vyučujícího se spolužáky a vzájemně si předávají své poznatky.

Reflexe

V poslední části dne odborného výcviku se žáci vyjadřují ke své práci, každý žák hodnotí úspěšnost své práce, popřípadě se snaží zdůvodnit příčiny neúspěchu a naznačit možná řešení.

Žáci se vyjadřují k naplnění zadaných cílů a společně s učitelem odborného výcviku hledají, co by pomohlo jednotlivcům, aby byli ve své práci úspěšnější. Soustředění na vlastní práci a nemoci se spoléhat na druhé, přineslo některým žáků nedostatek času při plnění zadané práce a žáci sami narazili na problém zvolení správného postupu pracovní činnosti.

Závěrečná část

Na závěr den odborného výcviku provede závěrečné zhodnocení učitel odborného výcviku, kdy stručně hodnotí vzhled a úpravu všech připravených pokrmů na talíři, zhodnotí chuť a vhodnost použitých surovin, organizaci práce a dodržení hygieny při práci.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Stanovené cíle dne odborného výcviku se naplňují podle toho, jaká skupina žáků se sejde. Skupina žáků si vyzkoušela práci individuální, tedy každý sám za sebe. Při provedením rozboru dne odborného výcviku se jednotlivý žáci vyjadřují a hodnotí svou přípravu, samostatnou práci a její výsledek a často je diskuze po těchto ukončených dnech odborného výcviku hodně aktivní a přínosná.

Žáci také přednesou z jakých zdrojů čerpali pro přípravu jednotlivých jídel, která připravili.

Skupina žáků si vyzkoušela individuální den odborného výcviku a každý jednotlivec zjistil, jak byl nebo nebyl připraven pro daný úkol, co musí pro příští individuální odborný výcvik udělat lépe, aby byl sám se sebou spokojen.

Přesto jsou téměř všichni překvapeni, co obnáší být vegetarián. Často si uvědomí, že mají základní nedostatky ve vlastní výživě. A to i tehdy, když nejsou vegetariáni. Nejde totiž o to, udělat z tohoto tématu něco zvláštního, neobvyklého. Lze touto cestou rozvíjet základní znalosti o potřebách lidského těla. Jde o vlastní prožitek žáků. Na jeho základě si pak určují, jestli získané vědomosti a dovednosti přenesou do vlastního života. Tedy do roviny postojů. A o to by mělo jít ve školství především.

Kontakt

Ludmila Krčmová

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ludmila Krčmová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna