Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Hodina českého jazyka s využitím skupinového vyučování
Odborný článek

Hodina českého jazyka s využitím skupinového vyučování

11. 9. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Jarmila Suchá

Anotace

Metoda kooperativního vyučování byla použita v hodině českého jazyka, při níž si žáci zopakovali charakteristické rysy publicistického stylu se zřetelem na inzerát. Rozvíjejí se kompetence sociální a komunikativní.

Kontext

Třída, v níž tato hodina probíhala, má 15 žáků prvního ročníku čtyřletého studijního oboru. Celkově mají tři hodiny českého jazyka každý týden, střídá se literatura, mluvnice a sloh, některá témata se vzájemně prolínají a navazují na sebe.

Na skupinové vyučování si žáci teprve zvykají, ale přijali ji a zvládají celkem dobře. Předpokládám, že tuto metodu už znají ze základní školy. Žáci jsou uspořádáni do skupin po pěti /toto uspořádání není konstantní, lze jej operativně měnit podle počtu žáků ve třídě). Je vidět, že žáci jsou ochotni se v jednotlivých skupinách vzájemně respektovat a ochotně spolupracovat na společném cíli.

Východiska

Takto připravená vyučovací hodina je založena jednak na předchozích znalostech žáků získaných z předešlých hodin při výuce českého jazyka, jednak na vzájemné schopnosti komunikovat , spolupracovat a předávat si získané poznatky. Dále žáci jsou ve zdravé míře nuceni uplatnit a srozumitelným způsobem obhájit svůj názor opřený o nasbírané argumenty, dále se žáci učí akceptovat názory druhých, vyslechnout je , případně smysluplným způsobem oponovat a najít kompromisní řešení.

Cíle

Vyučovací cíle:

  • Procvičit znaky publicistického stylu se zaměřením na seznamovací inzerát současnosti
  • Vytvořit podle vlastní fantazie inzeráty současnosti, minulosti (pravěku) a budoucnosti
  • Porovnat inzeráty z hlediska lexikologie, syntaxe a stylistiky.

Realizace

Nejprve žákům sdělím cíle hodiny a zapíšu je na tabuli.

Pak probíhá rozdělení. žáků do skupin: v obálce jsou připravené lístečky s různými symboly /hvězdička, čtvereček atd.), jednotliví žáci si vylosují po jednom lístečku a ti, kteří mají stejný symbol, vytvoří jednu skupinu (v tomto případě po pěti žácích).

Každá skupina si z lavic vytvoří pracovní místo a společně si domluví rozdělení funkcí ve skupině (mluvčí, zapisovatel). Pracovní skupiny jsou vytvořeny a společně s vyučujícím se dohodnou na společných pravidlech při práci s ohledem na zadané téma, kterým je vytvoření seznamovacího inzerátu v různých historických obdobích.

Zástupce z každé skupiny si u vyučujícího vylosuje tři pracovní listy. Na listu je připravena krátká křížovka, jejíž tajenkou jsou tři historická období (pravěk, současnost, budoucnost). To je první, motivační část úkolu, v níž žáci zjistí, v jakém historickém období budou inzerát vytvářet. Jednotlivé části legendy jsou sestaveny převážně z pojmů stylu publicistického či z oblasti literatury dějepisu (mezipředmětové vztahy).

Pak následuje hlavní část úkolu, což je samotné sestavení inzerátu v jednotlivých skupinách. Žáci pracují nejprve na pracovní list s křížovkou a pak inzerát přepíší na větší formát balicího papíru, aby jej posléze mohli připevnit na tabuli. Tam už bude důležitou součástí úkolu i grafické ztvárnění, jak by měl inzerát vypadat, pokud bychom jej četli v novinách - písmo, rozdělení do řádků, použití zkratek atd.

Učitel v této fázi působí jako pozorovatel, případně koordinátor a rádce, do činnosti skupin příliš nezasahuje.

Asi po 20 až 25 minutách práce připevní skupiny svoje inzeráty na tabuli (lze použít i magnetickou tabuli, nástěnky i stěny ve třídě - podle možností a počtu skupin).

Následuje další fáze hodiny. Jednotliví členové skupin se shromáždí u svého inzerátu a mluvčí z každé skupiny vysvětlí, jaký měli úkol. Pak vysvětluje, jak a proč svůj inzerát sestavili zrovna tímto způsobem, jakou použili slovní zásobu a proč. Vždy je důležité i odůvodnění každého kroku při sestavování inzerátu. Tady má sice hlavní slovo mluvčí každé skupiny, ale po skončení jeho projevu mohou ostatní členové skupiny doplňovat. Je také ponechán prostor pro případné dotazy žáků z dalších skupin.

Po skončení prezentaci jednotlivých skupin provede učitel hodnocení práce celých skupin i jednotlivců, pochválí, případně vhodným způsobem upozorní na nedostatky a umožní, aby se na hodnocení podíleli i sami žáci. Tady je možné navázat případně na dotazy a doplnění, které proběhly již v průběhu prezentační části hodiny.

Inzeráty napsané na balicích papírech lze ponechat ve třídě jako doplnění výuky v jiných předmětech.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Žáci si vyzkoušeli metodu skupinového vyučování, ověřili si možnosti práce jednotlivce pro sebe i pro celek, zjistili, jakým způsobem mohou uplatnit a vysvětlit svůj názor. Důležitou roli tady hraje i osobnost každého žáka, jeho schopnost uplatnit se ve skupině, umět ustoupit ze svých pozic, uznat svoji chybu a prosadit i jiný názor, než je ten vlastní. Toto je dlouhodobý proces, který nelze uspěchat.

Dále si žáci ověřili, zda a jak dokáží sestavit seznamovací inzerát s ohledem na různá historická období. Důležité bylo i zapojení vlastní fantazie.

Kontakt

Mgr. Jarmila Suchá

Integrovaná střední škola Klatovy

Voříškova 823

e-mail: isskt.sucha@seznam.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jarmila Suchá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída