Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Proč a jak jsme tvořili ŠVP
Odborný článek

Proč a jak jsme tvořili ŠVP

11. 9. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Dana Haviarová

Anotace

Shrnutí přístupu školy a učitelů k přípravě školních vzdělávacích programů. Průběh procesu přípravy školních vzdělávacích programů na naší škole. Co přinesla příprava ŠVP učitelům, žákům, škole.

Východiska

Jakékoliv nařízení či koncepce MŠMT jsou k ničemu, když jejich obsah nepřijmou za své učitelé. Změn koncepcí jsme zažili mnoho, snad každý nový ministr se snaží o novou. Bohužel se obsazení tohoto postu mění tak často, že někdy není ani dost času novou koncepci pochopit, natož přijmout a uskutečnit.

Nelze se proto divit, že pedagogové jsou vůči novým záměrům už nedůvěřiví až skeptičtí. Naštěstí pro ministry jsou učitelé vzdělaní a disciplinovaní, přístupní novým podnětům a většině z nich na vlastní práci záleží a chtějí vidět výsledky své práce, o své práci přemýšlejí a chtějí ji zlepšovat.

Myslím, že tohle byl i důvod, proč jsme kývli na výzvu stát se školou zapojenou do projektu Pilot S. Přiznávám, že to z mé strany to bylo rozhodnutí asi dost zbrklé a neuvážené, protože jsme neměli dosud s podobnými akcemi zkušenosti.

Po prvním setkání s přestaviteli projektu ve mně převládal pocit, že jde o další formální snahu něco změnit. Zase nějaká koncepce, která má spasit náš vzdělávací systém. Protože ale zastávám názor, že všechno zlé je i něčemu dobré, snažila jsem se přesvědčit nejprve sama sebe a pak náš sbor, že to zkusíme. Přijetí myšlenky, že to k něčemu bude, bylo na projektu nejtěžší.

Realizace

Přijetí RVP

Začali jsme se seznamovat s textem a terminologií RVP. Co vlastně chtějí změnit v té koncepci vzdělávání. Proč učit jinak, když tohle mi funguje?

Obtížné bylo už jen prokousat se jazykem RVP. Co jsou to ty kompetence, proč do toho cpou tolik cizích slov, jako by nebyla čeština tak bohatá. Jsme dostatečně kompetentní, abychom žákům pomohli vytvořit si ty správné kompetence pro život?

A co s cíli a výsledky vzdělávání? Zatím učiteli většinou stačily dosavadní učební osnovy, které uváděly obsah učiva, které má být zařazeno do výuky a nechávalo na učiteli, jak učit a jak si ověřit, co žák umí. Ale teď nestačí říci, že žák umí. Žák může být seznámen, vysvětlí, odvodí, určí, či dokonce aplikuje. Výchovně vzdělávací cíle jsme přece kdysi uváděli v tématických plánech, to už tady bylo.

A tak dalším krokem bylo podívat se na svůj učební proces trochu z nadhledu. Uvědomit si, co chceme, aby si žák z hodiny odnesl. Jaké znalosti nebo dovednosti si má v daném předmětu osvojit, jak a kde by je měl dále použít.

A řada učitelů mi řekla, ale to já přece dělám. Ano, nejedná se o nic převratného. Berte tedy projekt jako příležitost posoudit svoji práci, zamyslet se nad metodami a postupy výuky, promyslet další souvislosti, příležitost udělat své hodiny zajímavější, formulovat svůj přístup. A sledujte jeden hlavní cíl - aby to, co se žák učí, mu bylo prospěšné a užitečné pro další profesní i osobní život.

Učební plán

Sestavení rozumného učebního plánu je asi základním kamenem ŠVP. Je dobré vycházet z požadovaných dotací a také ze zkušeností. Samozřejmě že to byla příležitost, aby každý učitel protlačoval ten svůj předmět. A argumenty byly nejrůznější - žáci jsou hloupější a pomalejší, zařazování skupinových metod vyžaduje víc času, rychlý pokrok technologie a množství novinek v oboru atd. Kdyby si každý učitel dosadil požadovaný počet hodin, bude žák sedět v lavicích od slunka do slunka a ekonomický systém školy se zhroutí. Je třeba včas najít rozumný kompromis a nebo direktivně stanovit počet hodin na předmět.

Provázanost

Základem společného vytváření učebních osnov je změna v přístupu k učivu. Ne striktně oddělovat jednotlivé předměty, ale vycházet z přístupu vzájemné provázanosti a návaznosti učiva.

Vytvořit školní program je příležitost sestavit učivo do jiných souvislostí než umožňovaly učební osnovy, lépe provázat obsah předmětů, aby vznikly nové vazby nejen mezi odbornými předměty, kde je to celkem běžné, ale i mezi odbornými a všeobecně vzdělávacími předměty. Nad rámcovými programy se sešli učitelé různých předmětů, společně rozebírali témata jednotlivých vzdělávacích oblastí, ze kterých vybírali témata do svých předmětů. Vznikaly a vznikají nové mezipředmětové vazby. To je samozřejmě náročnější na odbornou připravenost pedagogů. Nelze být jen odborníkem ve svém předmětu, je třeba se zajímat také o to, co učí kolega. To přineslo učitelům další podněty v oblasti metod a hodnocení, příležitost porovnat své postupy s jinými pedagogy, vyměnit si dobré zkušenosti, nechat se inspirovat.

Učební osnovy

Formulace výsledků vzdělávání a jejich vazba na učivo nebyl až tak velký problém. Mnohem obtížnější bylo formulování pojetí předmětu. Navíc co učitel, to jiný přístup. Jazykáři inklinovali k dlouhým a složitým charakteristikám, technici si vystačili se zkratkami. Aby měl ŠVP jednotný styl, muselo dojít ke kompromisům, abychom používali jednotný jazyk a podobný způsob vyjádření.

Je také třeba si uvědomit, že učební osnovu si nepíše učitel jen pro sebe. Co když bude příští rok tenhle předmět učit někdo jiný? Vyjádření musí být srozumitelné a obsah natolik stručný či podrobný, aby podle něj mohl učit i jiný pedagog.

Nelze pominout ani grafickou úpravu stránek. Má-li být dokument nabídnut i k nahlédnutí veřejnosti, musí být dostatečně přehledný a srozumitelný.

Osvědčilo se nám nastavení jedné společné šablony pro učební osnovy. Po složení dílčích částí jeden zástupce týmu přečetl a upravil celou složku v jednotném stylu.

Učební metody

Obsahem modernějšího pojetí vyučování by mělo být i bohatší používání netradičních metod vyučování. Naučit se týmové spolupráci není možné jen suchým výkladem, ukázka pomůcek ušetří zbytečný slovní popis, hry zpestří rytmus hodiny a zapojí více žáků a podobně. Nelze samozřejmě netradiční formy používat v každé hodině a na každé učivo, ale pestře zorganizovaná hodina pomáhá žáky udržet v aktivním soustředění.

Jednou z oblastí vzdělávání pedagogů je také seznámení se s různými metodami a formami výuky. Ne všichni učitelé jsou schopni vymyslet si sami použití netradičních způsobů ve vyučování. Při tvorbě ŠVP se rozšiřovala diskuse v učitelském kolektivu i na toto téma. Probíraly se metody a zajímavé náměty z různých předmětů a od různých kolegů. Zlepšilo se využívání výpočetní techniky v předmětech, postupně zlepšujeme technické vybavení školy. Konečně jsme zužitkovali předchozí školení z oblasti počítačové gramotnosti nebo metod výuky. Ale stále je nejdůležitějším prvkem výuky učitel, který o své práci přemýšlí a má k žákům vstřícný přístup.

Týmová spolupráce

Spolupráce učitelů je při přípravě ŠVP nutnou podmínkou. Samozřejmě, že si každý učitel může napsat svůj předmět jak chce, ale pracujeme přece na společném úkolu. Důležité jsou obsahové vazby předmětů, stejný přístup k rozvíjení kompetencí, zapojení různých předmětů při naplňování průřezových témat a tak dále. V týmech se sešli učitele různých předmětů a při dolaďování programu se zlepšovala provázanost a návaznost předmětů, odstraňovaly se duplicity, rozšiřovali jsme si povědomí o práci kolegy. Počáteční konflikty a nechuť vyplývaly vesměs z neznalosti problému a nejistoty. Zlepšení komunikace ve sboru učitelů a pestřejší spolupráci považuji za jeden z nejdůležitějších výsledků práce na ŠVP.

Hodnocení přínosu ŠVP

Není nutné brát RVP a ŠVP jako nutné zlo. Napsání ŠVP nepřinese samo o sobě převratné výsledky ve vzdělávacím procesu. Záleží na přístupu každé školy, každého pedagoga. Jsou tu možnosti originální profilace školy, hledání cest ke spolupráci se sociálními partnery. Pozitivní je, že dochází ke sjednocení požadavků v oblasti všeobecného vzdělávání u různých oborů, i když jsou velmi vysoké a utiskují odborné zaměření. Učitelé mohou využít svých zkušeností a navrhnout vlastní rozvržení obsahu učiva. Sestavení a formulace učebních dokumentů staví učitele před náročný odborný úkol, který dříve neřešil, ale rozšiřuje jeho odbornou zdatnost. Práce na společném úkolu poskytuje kolektivu učitelů příležitost pro rozvíjení týmových vztahů.

ŠVP představuje také hodiny práce nad klávesnicí. Přináší nevyřešené ekonomické problémy s financováním hodin, požadavky na technické vybavení škol. Po roce ověřování také vidíme, že ŠVP není dopsanou knihou, ale vyžaduje stálé úpravy a doplňování ve vazbě na materiální změny ve škole, společenské potřeby, rozvoj technologií atd. Ale hlavně, stále je to o lidech.

Kontakt

Ing. Dana Haviarová

Integrovaná střední škola Klatovy

Voříškova 823

e-mail: isskt.havirova@seznam.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Dana Haviarová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

RVP / ŠVP