Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Možnosti prezentace vizuální kultury
Odborný článek

Možnosti prezentace vizuální kultury

15. 9. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. František Kocourek

Anotace

Tento příklad obsahuje několik menších úkolů – krátkodobých projektů. Je zaměřen k cílené práci s informacemi a jejich následnému zpracování. Stěžejní je zde využití internetu jako hlavního informačního zdroje. Připomíná také úskalí relevance dostupných informací. Projekty se zabývají vznikem dokumentu, PC prezentací či tvorbou akcidenčních tiskovin jako jsou např. pozvánka či plakát. Zpracované materiály se žáci učí prezentovat dle zásad typografie, prezentace a dalších doporučených pravidel, časem prověřených. Neméně důležité je také vzájemné hodnocení a schopnost obhajoby vlastní práce. Nejlépe zpracované materiály mohou být rovněž použity k další výuce (dějiny výtvarné kultury, navrhování, ...). Rozsah projektů je přibližně 20 vyučovacích hodin (průběžně během roku) v závislosti na osvojení práce ve výukovém softwaru. Propojuje dějiny výtvarné kultury s ICT (textové editory, bitmapové a vektorové editory, vyhledávání na internetu,...). Zahrnuje též prvky mediální výchovy – rozvíjí potřebu čtení, hodnocení, selekce a zpracovávání mediálních informací a jejich modifikaci pro další média (prezentace, plakát, časopis).

Kontext

Žáci nastupující na naši školu mají rozdílné návyky, znalosti a způsoby práce s ICT. V prvním ročníku nově zavedeného ŠVP je nutno v předmětu ITZ (informačně technologický základ) všechny žáky srovnat na přibližně stejnou úroveň znalostí a vědomostí.

Škola není prioritně zaměřena na obor vizuální komunikace či práce s mediálními prostředky, přesto je důležité informovat žáky o možnostech, využívajících některých principů takové tvorby. Žáky studující na uměleckoprůmyslové škole je nutné kultivovat i v této oblasti tak, aby oni sami mohli později v praxi uplatnit samostatnou a kreativní práci ve společnosti. Mohou tak zásadně měnit či ovlivňovat své nejbližší okolí, komunikovat prostřednictvím vizuálních prvků a vlastních počinů. Jejich činnost v pozdější praxi by tedy měla nést, spolu s dalším výtvarným a teoretickým školením, všechny atributy vzdělaného a kulturního člověka.

Jedním z prostředků jsou i možnosti vizuální komunikace - cca 80% všech informací člověk vnímá zrakem. Její pomocí je možno prezentovat vizuální kulturu současnou i minulou. Vhodným předmětem (kromě výtvarné přípravy a navrhování) dávajícím prostor ke kreativitě a formování vkusu je počítačová grafika (ve 2. ročníku v rámci ITZ).

Předmět probíhá ve dvouhodinovém bloku jednou týdně. Žáci pracují v těchto projektech samostatně. Je však možná modifikace i pro týmovou spolupráci (zvláště v poslední fázi navazující na představené projekty).

Východiska

Důležitým faktorem v úspěšnosti projektů je vhodně vybavená učebna ITZ s možností přistupovat ke zdrojům informací - především k internetu - bez většího omezení. Softwarové vybavení kombinuje freeware licence s dostupností komerčních programů. Současná časová dotace ITZ na naší škole (blok 2 × 45 min / týdně pro skupinu) umožňuje žákům zvládnout základy práce s informačními technologiemi a plně dostačuje (oproti minulosti).

Žáci by se měli umět pohybovat v operačním systému, ve složkách, souborech a provádět základní operace. Z předchozího studia rovněž ovládají práci v textovém a tabulkovém editoru a umějí vyhledávat a zpracovávat informace na/z internetu.

Cíle

Hlavní cíle:

 • Na úkolech si žáci prohloubí vyhledání, zpracování a použití (využití) informací.
 • Projekty (úkoly) směřují k rozvíjení a utváření klíčových kompetencí.
 • Naučí se porovnávat varianty možného přístupu (několik úhlů pohledu).
 • Budou schopni koncentrace pouze na jedno zadané téma. Důraz je kladen na jeho komplexní zpracování.
 • Získají schopnost návyku zpracovávat rozsáhlejší úkoly uceleně.
 • Žáci mají také být schopni posoudit, zhodnotit a obhájit výsledky své práce a zvolené postupy k jejich dosažení.
 • Měli by rovněž vytvářet a využívat i mezipředmětové přesahy.

Další cíle žáka:

 • dle zadaného tématu žák vytvoří dané výstupy, efektivně zpracuje informace získané z elektronických či klasických informačních zdrojů a prezentuje výsledky své práce,
 • seznámí s novými informacemi a je schopen vybrat pouze ty relevantní (vyhledávání na internetu či jiných zdrojích - multimediální encyklopedie apod.),
 • zopakuje si základy práce s počítačem (z předchozího ročníku, práce s textovým editorem),
 • naučí se základům práce v dalších programech vhodných pro daný záměr (grafický a prezentační software apod.),
 • zopakuje si typografické zásady při tvorbě dokumentů,
 • nově se naučí správně a věcně zacházet se způsoby a principy základů vizuální gramotnosti při komunikaci; s prvky mediální tvorby,
 • využije možnosti pracovat s cizojazyčným textem (práce s elektronickým slovníkem - ne všechny kvalitní odkazy jsou v češtině),
 • zopakuje si důležité body etiky při přejímání informací (správná citace, uvedení zdroje použitých informací, autorský zákon),
 • uplatní a prohloubí své estetické cítění (nové možnosti).

Posílení a rozvoj klíčových kompetencí

Komunikační kompetence - žák

 • rozvojem svých poznávacích schopností interpretuje okolní svět a umí komunikovat v ústní i psané formě v různých situacích a sleduje a přizpůsobuje své vlastní vyjadřování požadavkům situace
 • dále je schopen rozlišovat a používat různé typy textů, vyhledávat, shromažďovat a zpracovávat informace, používat pomůcky, formulovat a přesvědčivým způsobem odpovídajícím dané situaci vyjadřuje ústně a písemně své vlastní argumenty
 • pojímá smysl pro estetické kvality, posiluje a rozvíjí kreativitu, rozhodnost, etická a estetická pravidla, vytváří návyky v oblasti kultury a kultivace sebe i ostatních.

Kompetence k práci s digitálními technologiemi - žák

 • disponuje základními znalostmi a dovednostmi informačních a komunikačních technologií, tj. používání počítačů k získávání, hodnocení, ukládání, vytváření a výměně informací a ke komunikaci a spolupráci v rámci sítí prostřednictvím internetu.

Kompetence k učení - žák

 • si umí osvojit elementární základní dovednosti, jako je čtení, psaní, počítání a informační a komunikační technologie, jež jsou nezbytné pro další učení
 • na základě těchto dovedností je schopen získávat znalosti a dovednosti nové, osvojovat si je, zpracovávat a vstřebávat.

Kompetence sociální a personální (estetické, tvořivé) - žák

 • si osvojuje povědomí o místním, národním a evropském kulturním dědictví a o vlastním místě ve světě
 • získává základní znalost významných kulturních děl, včetně současné pop kultury
 • je schopen vlastního vyjadřování různými výrazovými formami díky vrozeným schopnostem a vlastním smyslem pro vnímání uměleckého díla
 • nechybí mu tvořivost, ochota rozvíjet schopnosti estetického projevu osobním uměleckým vyjádřením a účastí v kulturním životě.

Realizace

Předpokládá se základní znalost ovládání operačního systému, práce se soubory a příslušným softwarem pro každý projekt. Učitel připraví seznam autorů a přesné zadání ke každému řešenému úkolu.

Téma projektu - vybraný umělec z dějin vizuální kultury - malíř, sochař, umělecký směr, (alternativně např. architektura, divadlo, film, apod.). Každý žák si zvolí jednoho autora, kterého zpracuje ve všech předkládaných úkolech. V projektech vytvoří a pochopí některé možnosti prezentace vizuální kultury, použitelné v dalším studiu či praxi (text - PC prezentace - tištěný materiál). Dále je možné pokračovat a volně navazovat (např. tvorba webové prezentace, animace, ...).

Textový dokument

Software: OpenOffice Writer

Dotace: 4 × 45 min

Zde dochází k částečnému opakování práce s textovým editorem a typografickými zásadami při tvorbě a úpravě textových dokumentů. Žáci mají za úkol vyhledat kvalitní a relevantní informace, roztřídit je a využít ve své práci. Dále pak vyhledat, upravit a vložit vhodné ilustrace (obrazové) k danému tématu - stahují si větší náhledy (v lepší kvalitě) do samostatné složky, k použití pro další práci (slideshow, plakát). Důraz je kladen na dodržení autorského zákona, možností citace, interpretace, a správného zadání zdrojů informací. Vytvoří tak dokument, vhodný např. také jako referát do předmětu dějiny výtvarné kultury. Dále je text po korekturách pravopisných a typografických (učitelem) vyexportován do formátu PDF a uložen do archivu prací žáků pro jejich další užívání. Také je možné zpracovat původní data ve školním časopise (medailony umělců) apod.

Slideshow

Software: XnView

Dotace: 4 × 45 min

Žáci si po úvodním seznámení a procvičení jednoduché editace obrázků a fotografií (úpravy jasu, kontrastu, zostření, ořezu, vložení textu, atd.) připraví obrazovou dokumentaci. Každý obrázek (slide) bude obsahovat popisek s názvem díla a úvodní samostatný slide bude se jménem autora. Celkový design je vhodné udržet v jednotě. (stejný font, řez, velikost, barevnost,...) Pomocí XnView vytvoří jednoduchou prezentaci (slideshow) z cca 10-15 obr., sloužící k seznámení ostatních s vybraným autorem a s vybranými díly. Žáci tak vytvoří svou „virtuální výstavu" (galerii).

Plakát a pozvánka k výstavě

Software: Corel Draw, Corel Photopaint

Dotace: 6 (8) × 45 min

Úkolem bude vytvořit pozvánku a plakát k fiktivní výstavě skutečného autora (žákem zpracovaného). Předcházet všemu bude poučení o základech práce v programech Corel Photopaint (vrstvy, masky, retuš, koláž,...), Corel Draw (vektorová tvorba, objekty, design tiskovin) a zásad přípravy dokumentů k tisku. Výstupem bude tištěný materiál (1ks pozvánka A6 či jiný formát, plakát A3 (A2), možné využití zdrojů z úkolu č. 1 - propagační skládačka se životopisem autora k jeho výstavě). Celkový design je opět vhodné udržet v jednotě (stejný font, řez, velikost, grafické prvky, ...).

Prezentace

Software: OpenOffice Impress

Dotace: 4 + 2 × 45 min

Přednáška před kolegy na fiktivní výstavě, s možností následné diskuze. Každý žák si připraví prezentaci (dle zásad správné prezentace - procvičeno v hodině) s využitím všech svých nalezených zdrojů. Zjednodušením, slovní zkratkou (vybrat pouze důležité a přesné informace) a grafickým ztvárněním prezentace, uvede vybraného autora-umělce ve známost svým spolužákům. Vhodné rovněž jako doplnění předmětu DVK. Prezentaci je možno doplnit hudebním podkladem - dobová hudba.

Další možnosti

Zde je namístě zvážit další možnosti pokračování na dané téma. Zcela jistě nejsou vyčerpány všechny možnosti, jak účinně prezentovat kvalitní vizuální kulturu. Je možné další pokračování s použitím jiného softwaru a jeho procvičením na praktických úkolech. Téma lze zpracovat např. jako webové stránky.

Zdroje

 • Roubal P.: Informatika a výpočetní technika pro střední školy 1, 2. Computer press. Brno, 2005. ISBN: 80-251-0761-2.
 • Komárková R., Vysekalová J.: Psychologie reklamy. Grada Publishing. 2000. ISBN 80-247-9067-X.
 • Klíčové kompetence pro celoživotní učení - evropský referenční rámec. Úřední věstník Evropské unie ze dne 30. 12. 2006.
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_394/l_39420061230cs00100018.pdf

Kontakt

Mgr. František Kocourek

SUPŠ a VOŠ, Skálova 373, 511 01 Turnov

frantisek.kocourek@sups.info

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
35.16 kB
Dokument
Ukázka zadání

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. František Kocourek

Hodnocení od uživatelů

Jitka Petřeková
30. 6. 2010, 11:09
Františku, skvěle zpracováno! :)
jitka petřeková

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Personální a sociální kompetence
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k učení
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Komunikativní kompetence

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Software: OpenOffice Writer, Impress Corel Draw, Corel Photopaint XnView Hardware: počítač, skener tiskárna, kopírka dataprojektor