Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Finanční gramotnost - Analýza zapracování finanční gramotnosti do ŠVP středních odborných škol
Odborný článek

Finanční gramotnost - Analýza zapracování finanční gramotnosti do ŠVP středních odborných škol

3. 2. 2011 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Ing. Eva Rathouská Grmelová
Spoluautoři
Hana Hušáková
Taťána Vencovská
Lukáš Hula
Věra Němcová
Blanka Vážná

Anotace

NÚOV vydává publikaci s názvem Finanční gramotnost - Analýza zapracování finanční gramotnosti do školních vzdělávacích programů (ŠVP) středních odborných škol (SOŠ). Jedná se o publikaci, která je součástí realizace metodické podpory MŠMT v oblasti počátečního vzdělávání, která vychází z Národní strategie finančního vzdělávání. V publikaci je uvedena metodika analýzy úrovně finanční gramotnosti na SOŠ a SOU a její vyhodnocení v rámci odvětví oborů vzdělání. Součástí publikace je doporučení řešitelského týmu, jak zapracovat problematiku finanční gramotnosti do ŠVP škol.

Analýza vybraných školních vzdělávacích programů (ŠVP) byla provedena v rámci plnění úkolu zařazeného v Plánu činnosti NÚOV na r. 2010 pod označením 3A08KOV Finanční gramotnost ve středním odborném vzdělávání – analýza vybraných ŠVP.

Úkol navazuje na předešlé resortní projekty MŠMT zaměřené na finanční gramotnost. Vychází z harmonogramu implementace finanční gramotnosti do RVP, resp. ŠVP, který je součástí společného dokumentu MF ČR, MŠMT ČR a MPO ČR Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách vypracovaného na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005 a v souladu s dokumentem Strategie finančního vzdělávání.

Cílem Strategie finančního vzdělávání je vytvoření uceleného systému finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti v České republice. Strategie vymezuje hlavní problémy a navazující prioritní úkoly v této oblasti, včetně specifických úloh klíčových aktérů s důrazem na roli institucí veřejné správy. Finanční vzdělávání je tu nástrojem ke zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů České republiky.

Dokument v úvodní části shrnuje obecný přínos finančního vzdělávání a vazby na komplexní problematiku ochrany spotřebitele na finančním trhu. Na definici finanční gramotnosti a popis současného stavu úrovně finanční gramotnosti v České republice, ze kterých vyplývají klíčové priority a cílové skupiny finančního vzdělávání, navazuje popis základní struktury finančního vzdělávání, rámcové role pro efektivní spolupráci jednotlivých typů aktérů s důrazem na roli institucí veřejné správy a doporučení pro cílenou přípravu projektů finančního vzdělávání.

Meziresortní pracovní skupinou byly připraveny Standardy finanční gramotnosti pro základní i střední vzdělávání. V současné době jsou již Standardy finanční gramotnosti pro střední odborné vzdělávání implementovány do vydaných rámcových vzdělávacích programů (RVP).

Standardy finanční gramotnosti jsou strukturovány do třech úrovní vzdělávání. Úroveň pro 1. stupeň ZŠ, úroveň pro 2. stupeň ZŠ a úroveň pro SŠ. Standard pro základní vzdělávání se skládá ze tří oblastí, které se nazývají Peníze, Hospodaření domácností a Finanční produkty, Standard pro střední vzdělávání obsahuje navíc ještě oblast věnovanou právům spotřebitele. V souladu s uvedenou strukturou Standardu byla provedena analýza zapracování finanční gramotnosti do ŠVP vybraných SOŠ a SOU.

Cílem úkolu bylo pomocí analýzy ŠVP vyhodnotit, zda a jak střední odborné školy zapracovaly finanční gramotnost do jednotlivých částí ŠVP. Výsledky analýzy budou sloužit jednak jako jeden z podkladů pro úpravu Standardu finanční gramotnosti, což je jeden z úkolů vyplývajících z harmonogramu implementace finanční gramotnosti do RVP, dále předpokládáme, že pomocí analýzy se podaří identifikovat výsledky vzdělávání, jejichž zapracování činilo školám potíže. Díky této analýze bude možné cíleně pomoci školám při zapracování finanční gramotnosti do dalších verzí ŠVP při jejich inovaci.

V rámci úkolu byly zpracovány analýzy vybraných ŠVP (které byly vytvořeny na základě RVP schválených v 1. vlně) z hlediska realizace finančního vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání.

Publikaci je možné stáhnout zde.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Eva Rathouská Grmelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články: