Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Chemie v životě
Odborný článek

Chemie v životě

14. 3. 2011 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
PhDr. Václav Pumpr, CSc.
Spoluautoři
Václav Pumpr,
Jan Maršák,

Anotace

Jedná se o jedenáctý díl seriálu článku Motivace žáků ve výuce chemie SOŠ pomocí úloh z běžného života. Článek obsahuje zadání kratší i širší verze úlohy č. 1–18, včetně uvedení správného řešení obou verzí těchto úloh. Dále článek obsahuje i tabulku úloh pro využití ve výuce.

Jak pracovat s úlohami ve výuce

Na začátku je třeba uvést, že třídní kolektivy se velmi liší, stejně jako žáci v nich, a přístup k nim tudíž musí být velmi individuální. Proto nelze sestavit jeden univerzální soubor úloh a volit stejný postup zadávání úloh.

Předkládáme proto soubor úloh, vesměs úloh otevřených, které jsou (prozatím) uspořádány do sedmi tematických celků, které kopírují RVP a zároveň představují logické doplnění učebnic Základy přírodních věd: Chemie a Základy přírodních věd: Ekologie a životní prostředí. Uvádíme i několik postupů, jak lze úlohy ve výuce aplikovat.

Tam, kde je to možné, jsou úlohy uváděny ve dvojí verzi. V první, stručné, ve které je zadání formulováno pomocí několika málo vět, a ve druhé rozsáhlejší, ve které již samotné zadání představuje jeden z motivačních prvků. Jedná se totiž o jakýsi stručný dialog se žákem. Všechny úlohy jsou opatřeny řešením pro usnadnění práce vyučujícího. Řešení jsou věcně správná, i když někdy ne zcela komplexní, protože jsme byli vedeni snahou je formulovat v úrovni možných žákovských vědomostí a schopností.

A jaké jsou tedy varianty aplikace úloh ve výuce?

Varianta pro prospěchově „slabší“ nebo méně aktivní třídy

Pro třídy, kde žákovské výkony nejsou příliš dobré nebo přes veškeré snahy nejsou žáci příliš aktivní, můžeme kratší variantu otázek úloh použít k výkladu. Výklad je zahájen položením jednoduché otázky, na kterou vyučující sám odpovídá, k čemuž mu napomáhá uvedené řešení. Otázka má zejména přitáhnout pozornost k probíranému tématu, motivovat žáky pro poslech daného tématu, které jsou tak schopni propojit s vlastní zkušeností. Naše pedagogická zkušenost ukazuje, že pokud se vyučovací hodina začne takto položenou otázkou, zájem žáků se zvýší.

Další možností je kratší varianty úloh využít ke krátké diskuzi (max. 10 minut) se žáky. Postřehli jsme totiž, že žáci (bez ohledu na prospěch a aktivitu) v daném věku velmi rádi diskutují a mají na věci často i vyhraněný názor, pokud se jedná o téma, které je jim známé (z médií, z bezprostředního okolí, z doslechu). Diskutuje-li se např. o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie, protože ve zprávách právě mluvili o tom, že si opět za elektřinu připlatíme a rodiče tudíž nemůžou koupit upgrade jakéhosi softwaru, o poškození gumy stěračů na ojetých autech, které sice nemohou řídit (sic!), ale ze záhadného důvodu si toho všímají, nebo proč nedokážou rychleji zhltnout tu hnusnou polívku v jídelně, aby už mohli vysmažit ze školy (dle jejich slov), seznáte, že v diskuzi zaslechnete tu a tam i pro výklad využitelné odpovědi, které se velmi blíží realitě skutečného života. A nejen to, zjistíte, že žáci v některých případech uplatňují informace, které jim byly ve výuce zprostředkovány. Těchto informací není sice zpravidla mnoho a nepřispějí zcela k vyřešení problému, poskytnou ale určité vodítko vašeho vlastního výkladu.

Pokud upozorníte na fakt, že na cestě k rozřešení problému přispěli i žáci a svou argumentací podpořili výklad, cítí se být součástí výkladu a ve většině referují o tom, že tento způsob výuky i z hlediska zapamatování si informací považují za prospěšný. Stále ještě ale velmi převažuje nutnost vašeho vlastního výkladu, který opřete o některou z informací, jež vyplynula z diskuze. To je také důvodem toho, proč by diskuze neměla přesahovat shora uvedený časový limit.

Varianta pro prospěchově „silnější“ nebo více aktivní třídy

Širší a kratší verze úloh lze využít ke společnému hledání řešení se žáky. Pedagogická situace se velmi podobá předchozí diskuzi, ale žákům je poskytnut větší časový prostor pro vyřešení problému. Postup začíná tím, že je žákům dán určitý časový rámec nepřesahující 5 minut pro zamyšlení se nad daným tématem, a pak je učitelem zahájena diskuze. Vhodnými dotazy směřujícími k řešení úlohy usměrňuje učitel žáky k dosažení cíle. Pokud se vývoj v řešení nikam neposouvá, může učitel poskytnout tu informaci, která je pro posun v poznání nutná a nechat žáky posléze tuto informaci využít pro další postup řešení úlohy. Vyučující sám musí posoudit, ve kterém stadiu začíná upadat žákovský zájem. V tuto chvíli (i přesto, že úloha nebyla zcela dořešena) je správný okamžik shrnout dosavadní informace přispívající k řešení problému a sdělení správného řešení úlohy. Žáci podobně jako v předchozím případě pozitivně vnímají možnost participace na výuce.

Další možností je úlohy využít jako podklad pro hodnocení ve výuce. Zde existují dvě varianty. První varianta je zadání širší verze úlohy k samostatnému domácímu řešení jednomu nebo dvěma žákům. Ti přednesou před třídou jimi navržené řešení úlohy. Učitel potom zhodnotí jejich postup a řešení koriguje. Druhou variantou je zadání úlohy dvojici žáků opět pro domácí zpracování. Žáci si vybírají úlohy podle svého zájmu (viz tabulky pro zadávání úloh ve třídě). Princip je takový, že žáci vytvoří dvojice a každé dvojici je dán nakopírovaný seznam úloh. Jakmile si dvojice vybere, hlásí vybranou úlohu učiteli, který úlohu „zablokuje“ pro ostatní dvojice (podle principu "kdo dřív přijde, ten dřív mele"). Už tato aktivita je pro žáky poměrně zábavná. Dvojice potom dostanou časový interval pro domácí vyřešení úlohy. Své závěry dvojice prezentují v k tomu speciálně vyčleněné hodině (vhodné například při uzavírání určitého tematického okruhu). Hodnocení provádí nejen vyučující, ale také „oponentní“ trojice k tomu vybraných žáků. Žáci v závěru mohou a nemusí být oceněni příslušnou známkou.

(Tabulky pro úlohy jsou připraveny pro skupiny úloh počínající kapitolou 3.)

 1. Úvod do studia chemie
 2. Chemické látky a jejich směsi
 3. Voda a vzduch
 4. Chemické prvky
 5. Oxidy
 6. Anorganické kyseliny a hydroxidy
 7. Soli anorganických kyselin
 8. Uhlovodíky
 9. Deriváty uhlovodíků
 10. Přírodní látky
 11. Chemie v životě

Chemie v životě

Kratší verze úlohy 1

Často se hovoří o kyselých deštích. Jak k nim přispívá příroda a jak svou činností člověk?

Širší verze úlohy 1

O tom, že kyselé deště nejsou nic, po čem bychom měli jako lidé toužit, není sporu. Pokud nás nezajímá (i když by mělo) právě poškození ekosystémů, které kyselé deště způsobují, možná nám alespoň vadí koroze gumy na stěračích našich aut nebo poškození omítek a povrchů budov, ve kterých bydlíme. Ale co vlastně zmíněné kyselé deště způsobuje? Může za ně jen člověk, nebo se na nich podílí i příroda? Vysvětlete svými slovy, jak se to s kyselými dešti má.

Řešení

Kyselý déšť je považován za druh srážek s pH nižším než 5,6. Normální déšť má pH mírně pod 6 – je tedy mírně kyselý. Toto jeho přirozené okyselení způsobuje oxid uhličitý, který tvoří s vodou slabou kyselinu uhličitou.

Příležitostně pH dešťových srážek dosahuje v silně průmyslových (a tedy i silně obydlených) oblastech hodnot až 2,4, což je např. kyselost citrónové šťávy. Kyselý déšť je způsoben oxidy síry pocházejícími ze sopečné činnosti a oxidace sulfanu (vzniká při mikrobiálním rozkladu biomasy) a hlavně spalováním fosilních paliv – především hnědého uhlí. Protože jsou u nás všechny tepelné elektrárny „odsířené“, přispívají u nás nyní ke kyselosti dešťů zvláště oxidy dusíku pocházející hlavně z výfuků automobilů, popř. z velkých topenišť (tepelné elektrárny, teplárny), kde teplota plamene přesahuje 1000 °C.

Jakmile se molekuly oxidů s centrálním atomem sírou nebo dusíkem rozptýlí do atmosféry, začnou reagovat s vodou za tvorby kyselin a (často i po delší době) padají na zem ve formě deště.

Kratší verze úlohy 2

Vysvětlete, proč kyselý déšť urychluje zvětrávání uhličitanových materiálů (vápencové skály, omítky, sochy a další výrobky z mramoru apod.).

Širší verze úlohy 2

V předchozí úloze jsme uvedli, že kyselé deště poškozují povrchy některých staveb, ale mohou i za poškození soch a dalších výrobků z vápence nebo mramoru. To jsou látky, které obsahují uhličitany, zejména uhličitan vápenatý (CaCO3). Vysvětlete slovně i pomocí rovnice vliv kyselých dešťů na tyto materiály.

Řešení

Vápenec i mramor je uhličitan vápenatý. A ten reaguje s kyselinami v kyselých deštích. Tak se narušuje povrch soch a produkty těchto reakcí jsou odplavovány. Například může proběhnout tato reakce:

2 HNO3 + CaCO3 Ca (NO3)2 + CO2 + H2O

Kratší verze úlohy 3

S využitím poznatků z chemie vysvětlete, proč se má mleté maso co nejrychleji spotřebovat?

Širší verze úlohy 3

Už jste si toho všimli? Pokud sledujete data spotřeby na obalech potravin, pak jste možná postřehli, že datum spotřeby mletého masa často bývá kratší, než kdybyste si to samé maso koupili nerozemleté. Zvlášť, když není balené v inertní atmosféře. Zlé jazyky tvrdí, že je to proto, že je to maso už těsně před dovršením doby spotřeby. Ale není to tak. Mleté maso se prostě kazí rychleji, pokud není kryto nějakou inertní atmosférou. Víte, proč je tomu tak?

Řešení

Mletím se výrazně zvětší plošný obsah povrchu masa, to zapříčiní rychlejší průběh chemických reakcí způsobujících „kažení“ masa.

Kratší verze úlohy 4

Proč zeleninový salát s olejem vydrží čerstvý déle než za stejných podmínek salát bez oleje?

Širší verze úlohy 4

Důvodů, proč dáváme olej do salátu, je několik. Přidává se do něj pro lepší chuť, dále proto, aby se vitamíny rozpustné v tucích mohly vstřebávat. A také proto, že takový salát, ve kterém je přítomen olej, vydrží déle čerstvý než salát tímto způsobem neupravený. Proč tomu tak je?

Řešení

Olej vytvoří na kouscích zeleninového salátu tenkou vrstvičku, která jen velmi málo propouští vodu ze salátu a zároveň k salátu propouští ze vzduchu jen málo kyslíku. Tím zamezuje rychlejšímu průběhu reakcí, které souvisí s „vadnutím“ salátu.

Kratší verze úlohy 5

Jak doporučíte veřejnosti praní textilu s využitím enzymatických pracích prášků?

Řešení

Enzymy pomáhají odstraňovat (rozpouštět) hlavně nečistoty bílkovinného původu. Účinné jsou pouze při teplotách do 60 °C. Nesmí se ale používat na vlnu a hedvábí, obsahující bílkovinné složky, a ze stejného důvodu se nehodí pro ruční praní bez rukavic.

Kratší verze úlohy 6

A) Pomocí internetu vyhledejte alespoň 5 složek cigaretového dýmu a uveďte, které z nich tělu škodí, popř. prospívají, a v čem.

B) Vymyslete slogan, který by se uvedením na tabákových výrobcích měl podílet na omezení kouření a napište ho. (Slogan by neměl obsahovat více než 32 znaků, včetně mezer.)

Širší verze úlohy 6

A) Že cigaretový kouř poškozuje lidský organismus, je známá věc, žádná novinka. Ostatně na každé krabičce se můžeme dočíst varování typu: „Kouření může zabíjet.“ „Kouření vážně poškozuje vaše zdraví.“ apod.  Jaká je ale vlastně příčina poškození lidského organismu cigaretovým kouřem? S pomocí odborné literatury nebo internetu vyhledejte aspoň 5 chemických látek, kterou jsou složkami cigaretového kouře, a uveďte, jakým způsobem poškozují lidský organismus.

B) Navrhněte na základě svých zjištění z internetu slogan, který by se uvedením na tabákových výrobcích měl podílet na omezení kouření, a napište ho. (Slogan by neměl obsahovat více než 32 znaků, včetně mezer.)

Řešení

Tabákový dým obsahuje přes 4 000 látek. Mnohé z nich patří mezi karcinogeny, mutageny, alergeny a toxické látky. Například

Oxid uhelnatý – váže se na hemoglobin daleko pevněji než kyslík, což má za následek, že krev přenáší méně kyslíku. Silní kuřáci proto mohou mít sníženou schopnost přenášet krví  kyslík z plic do tkání až o 15 procent

Dehet dehet je hnědá, páchnoucí tekutina, která je kondenzátem z tabákového dýmu. Obsahuje látky způsobující rakovinné bujení a mnoho dalších toxických látek.

Nikotin silně toxická, bezbarvá, olejovitá látka. Má stimulační a uvolňující účinky.

Kyanovodík –  velmi silný jed – toxický účinek spočívá v blokování enzymů tkáňového dýchání. Transport kyslíku v krvi je zachován, ale nastává tkáňová hypoxie (nedostatek kyslíku pro tělesný metabolizmus).

Akrolein –  prudce dráždí plíce a způsobuje slzení. Byl použit i jako chemická zbraň během 1. světové války.

Kratší verze úlohy 7

Bude kynout těsto kypřené účinkem droždí nejlépe ve vyhřáté místnosti, v horké páře, nebo v zapnuté chladničce? Proč?

Širší verze úlohy 7

Připravujeme-li v domácnosti kynuté těsto na knedlíky, buchty apod., pak hledáme vhodné místo, kde by nám těsto vykynulo. Kde to bude? Bude to ve vyhřáté místnosti, horké páře, nebo v zapnuté ledničce? Svůj výběr zdůvodněte.

Řešení

Těsto bude nejlépe (nejrychleji) kynout ve vyhřáté místnosti, protože účinek kvasinek (přesněji enzymů v nich přítomných) z droždí se urychlí jen za mírně zvýšené teploty. Enzymy v kvasinkách mají bílkovinou složku, která by se za vysoké teploty horké páry zničila. (Při kynutí těsta štěpí enzymy z kvasinek některé cukry na oxid uhličitý a vodu.  Vznikající plynné produkty pak těsto kypří.)

Kratší verze úlohy 8

Je vhodná stejně tvrdá voda pro pití a pro praní? Zdůvodněte.

Řešení

Pro pití je vhodná středně tvrdá voda (obsahuje určitou koncentraci vápenatých a hořečnatých kationů). Při praní vznikají z vápenatých a hořečnatých kationtů z vody a z účinných látek z pracích prášků nerozpustné sloučeniny, které by bez přidávaných změkčovadel neúměrně zvyšovaly jejich spotřebu. Tedy „měkká“ voda šetří také naši peněženku.

Kratší verze úlohy 9

Uveďte alespoň tři pokyny pro spotřebitele, které musí dodržovat při práci s rychleschnoucí barvou. Pokyny zdůvodněte.

Řešení

Například nepracovat u otevřeného ohně, neurychlovat její schnutí nad otevřeným plamenem, při práci nejíst, nepít, větrat, k ochraně rukou používat rukavice.

Kratší verze úlohy 10

Proč praktický lékař přivítá, když k němu přijde nemocný s vysokým krevním tlakem, který si měření tlaku prováděl opakovaně ve stejných denních dobách po několik dnů?

Širší verze úlohy 10

Řada lékařských úkonů se dělá opakovaně, pokud jste nemocní. Opakovaně dáváte krev, opakovaně vám měří tělesnou teplotu, opakovaně vám měří krevní tlak. Proč lékař přivítá, když k němu přijde nemocný s vysokým krevním tlakem, který si opakovaně tlak měřil ve stejných denních dobách po několik dnů?

Řešení

Krevní tlak se nám všem – každému však jinak – během dne mění, a proto je potřeba pravidelná měření opakovat několik dní a několikrát za každý den pro minimalizaci chyb měření. Některým pacientům dokonce zapůjčí na 24 hodin přenosný tlakoměr, který mají stále umístěný na těle a ten automaticky po určitém čase měří pacientovi krevní tlak v běžném životě a zaznamenává naměřené hodnoty. Lékař tak získá poměrně přesný „snímek“ krevního tlaku pacienta během 24 hodin při jeho běžných aktivitách.

Kratší verze úlohy 11

Proč vědci měření téže zkoumané veličiny mnohokrát opakují?

Řešení

Opakovaným měřením se minimalizují chyby měření a případně se vyloučí nahodilost určitého jevu.

Kratší verze úlohy 12

Přečtěte si obaly tří potravin, vyhledejte přísady označené písmenem E a zhodnoťte vhodnost těchto potravin k častější konzumaci. K vašemu posudku můžete využít následující přehled a samozřejmě vaše další znalosti o zdravé výživě.

Neškodné přísady:

E 100, 101, 140, 150a, 160a, c, d, e, 161b, 162, 163, 170, 175, 270, 290, 300, 306, 307, 308, 322, 410, 440, 901, 948,

Přijatelné přísady:

E141, 172, 174, 260, 296, 301, 302, 304, 309, 315, 316, 325, 326, 327, 334, 350, 351, 352, 363, 406, 460, 470b, 551, 552, 553, 640, 650, 902, 903, 904, 920, 949, 1102, 1103,

Méně vhodné přísady:

E 150b, c, d, 153, 160b, f, 171, 200, 202, 203, 261, 263, 297, 330, 331, 332, 335, 337, 353, 354, 400–404, 407, 415–418, 420–422, 425, 445, 461, 463–466, 469, 470–475, 481–483, 491–495, 500–504, 508–511, 514–517, 524–530, 554–559, 570, 574–579, 585, 912, 914, 938, 939, 941, 942, 953, 956, 957, 965, 966, 967, 999, 1105, 1200, 1404, 1420, 1422, 1451, 1520,

Přísady působící nepříznivě:

E120, 161g, 173, 234, 236, 251, 252, 262, 280–283, 338–341, 343, 355–357, 380 385, 405, 407a, 412–414, 432–436, 442, 444, 450–452, 459, 468, 476, 477, 479b, 507, 513, 518, 520–523, 535, 536, 538, 541, 620–636, 900, 943, 950, 951, 959, 1201, 1202, 1410–1414, 1440, 1442, 1450, 1505, 1518,

Přísady s výrazně nepříznivým účinkem

E 102, 104, 110, 122–124, 127–133, 142, 151, 154, 155, 180, 210–224, 226–228, 230-233, 235, 242, 249, 250, 284, 285, 310–312, 320, 321, 512, 905, 927, 944, 952, 954

Kratší verze úlohy 13

Horký nápoj nejrychleji vychladne v nádobě vyrobené

a) z plastu
b) ze skla
c) ze stříbra
d) z porcelánu

Svůj výběr zdůvodněte.

Řešení

c)  Stříbro je z uvedených materiálů nejlepší vodič tepla, a proto je teplo z nápoje nejrychleji odvedeno stěnami nádoby do okolí.

Kratší verze úlohy 14

Ve veřejných médiích se stále mluví o nebezpečnosti skleníkového efektu pro naše životy. Zkuste si představit, že by se lidstvu podařilo skleníkový efekt zcela odstranit. Uveďte (pro tento případ) svou teorii o existenci života na Zemi.

Řešení

Bez ochrany Země tzv. skleníkovým efektem by průměrná teplota Země klesla cca o 15 °C. Za těchto podmínek by na Zemi neexistoval život, jak jej známe dnes.

Kratší verze úlohy 15

Rodina Nováků bydlí v Českých Budějovicích. Koupili si novou rychlovarnou konvici do kuchyně. Stejnou rychlovarnou konvici si pořídili Matouškovi, kteří bydlí v Hradci Králové. Po nějaké době se na topných spirálách obou konvic začal usazovat vodní kámen. Na konvici Novákových však v mnohem menší míře než u Matouškových. Na co z toho můžeme usuzovat?

Řešení

a) V Č. Budějovicích je měkčí voda.
b) Novákovi v ní ohřáli mnohem méně vody než Matouškovi.
c) Oba důvody uvedené v bodech a), b) současně.

Kratší verze úlohy 16

Při řešení prakticky každého problému bychom měli zachovat určitý postup. Pokuste se následující etapy činnosti očíslovat od 1 do 6, jak by měly po sobě následovat.

 1. Kontrolovat vlastní práci ……
 2. Formulovat problém ………
 3. Rozpoznat základní proměnné a jejich vzájemné vztahy ………
 4. Vybrat správný postup ………
 5. Prezentovat výsledky ………
 6. Rozpoznat a chápat podstatu problému ……

Řešení

A. 5,    B. 2,    C. 3,    D. 4,    E. 6,    F. 1

Kratší verze úlohy 17

Uveďte tři příklady činností, které může vaše rodina s látkami, které používáte v domácnosti, dělat lépe, aby bylo životní prostředí méně zatěžováno. U každého příkladu uveďte, jak to děláte nyní a jak byste to podle vašeho názoru měli dělat lépe.

Kratší verze úlohy 18

Uveďte jedno poučení pro váš život, které jste si odnesli z výuky chemie.

XI.

Úlohy

Jména a datum prezentace

1

O tom, že kyselé deště nejsou nic, po čem bychom měli jako lidé toužit, není sporu. Pokud nás nezajímá (i když by mělo) právě poškození ekosystémů, které kyselé deště způsobují, možná nám alespoň vadí koroze gumy na stěračích našich aut nebo poškození omítek a povrchů budov, ve kterých bydlíme. Ale co vlastně zmíněné kyselé deště způsobuje? Může za ně jen člověk, nebo se na nich podílí i příroda? Vysvětlete svými slovy, jak se to s kyselými dešti má.

2

V předchozí úloze jsme uvedli, že kyselé deště poškozují povrchy některých staveb, ale mohou i za poškození soch a dalších výrobků z vápence nebo mramoru. To jsou látky, které obsahují uhličitany, zejména uhličitan vápenatý (CaCO3). Vysvětlete slovně i pomocí rovnice vliv kyselých dešťů na tyto materiály.

3

Už jste si toho všimli? Pokud sledujete data spotřeby na obalech potravin, pak jste možná postřehli, že datum spotřeby mletého masa často bývá kratší, než kdybyste si to samé maso koupili nerozemleté. Zvlášť, když není balené v inertní atmosféře. Zlé jazyky tvrdí, že je to proto, že je to maso už těsně před dovršením doby spotřeby. Ale není to tak. Mleté maso se prostě kazí rychleji, pokud není kryto nějakou inertní atmosférou. Víte, proč je tomu tak?

4

Důvodů, proč dáváme olej do salátu, je několik. Přidává se do něj pro lepší chuť, dále proto, aby se vitamíny rozpustné v tucích mohly vstřebávat. A také proto, že takový salát, ve kterém je přítomen olej, vydrží déle čerstvý než salát tímto způsobem neupravený. Proč tomu tak je?

5

Jak doporučíte veřejnosti praní textilu s využitím enzymatických pracích prášků?

 

6

A) Že cigaretový kouř poškozuje lidský organismus, je známá věc, žádná novinka. Ostatně na každé krabičce se můžeme dočíst varování typu: „Kouření může zabíjet.“ „Kouření vážně poškozuje vaše zdraví.“ apod.  Jaká je ale vlastně příčina poškození lidského organismu cigaretovým kouřem? S pomocí odborné literatury nebo internetu vyhledejte aspoň 5 chemických látek, kterou jsou složkami cigaretového kouře, a uveďte, jakým způsobem poškozují lidský organismus.

B) Navrhněte na základě svých zjištění z internetu slogan, který by se uvedením na tabákových výrobcích měl podílet na omezení kouření a napište ho. (Slogan by neměl obsahovat více než 32 znaků, včetně mezer.)

7

Připravujeme-li v domácnosti kynuté těsto na knedlíky, buchty apod., pak hledáme vhodné místo, kde by nám těsto vykynulo. Kde to bude? Bude to ve vyhřáté místnosti, horké páře nebo v zapnuté ledničce? Svůj výběr zdůvodněte.

8

Je vhodná stejně tvrdá voda pro pití a pro praní? Zdůvodněte.

9

Uveďte alespoň tři pokyny pro spotřebitele, které musí dodržovat při práci s rychleschnoucí barvou. Pokyny zdůvodněte.

10

Řada lékařských úkonů se dělá opakovaně, pokud jste nemocní. Opakovaně dáváte krev, opakovaně vám měří tělesnou teplotu, opakovaně vám měří krevní tlak. Proč lékař přivítá, když k němu přijde nemocný s vysokým krevním tlakem, který si opakovaně tlak měřil ve stejných denních dobách po několik dnů?

11

Proč vědci měření téže zkoumané veličiny mnohokrát opakují?

12

Přečtěte si obaly tří potravin, vyhledejte přísady označené písmenem E a zhodnoťte vhodnost těchto potravin k častější konzumaci. K vašemu posudku můžete využít následující přehled a samozřejmě vaše další znalosti o zdravé výživě.

Neškodné přísady:

E 100, 101, 140, 150a, 160a, c, d, e, 161b, 162, 163, 170, 175, 270, 290, 300, 306, 307, 308, 322, 410, 440, 901, 948,

Přijatelné přísady:

E141, 172, 174, 260, 296, 301, 302, 304, 309, 315, 316, 325, 326, 327, 334, 350, 351, 352, 363, 406, 460, 470b, 551, 552, 553, 640, 650, 902, 903, 904, 920, 949, 1102, 1103,

Méně vhodné přísady:

E 150b, c, d, 153, 160b, f, 171, 200, 202, 203, 261, 263, 297, 330, 331, 332, 335, 337, 353, 354, 400–404, 407, 415–418, 420–422, 425, 445, 461, 463–466, 469, 470–475, 481–483, 491–495, 500–504, 508–511, 514–517, 524–530, 554–559, 570, 574–579, 585, 912, 914, 938, 939, 941, 942, 953, 956, 957, 965, 966, 967, 999, 1105, 1200, 1404, 1420, 1422, 1451, 1520,

Přísady působící nepříznivě:

E120, 161g, 173, 234, 236, 251, 252, 262, 280–283, 338–341, 343, 355–357, 380 385, 405, 407a, 412–414, 432–436, 442, 444, 450–452, 459, 468, 476, 477, 479b, 507, 513, 518, 520–523, 535, 536, 538, 541, 620–636, 900, 943, 950, 951, 959, 1201, 1202, 1410–1414, 1440, 1442, 1450, 1505, 1518,

Přísady s výrazně nepříznivým účinkem

E 102, 104, 110, 122–124, 127–133, 142, 151, 154, 155, 180, 210–224, 226–228, 230-233, 235, 242, 249, 250, 284, 285, 310–312, 320, 321, 512, 905, 927, 944, 952, 954


13

Horký nápoj nejrychleji vychladne v nádobě vyrobené

a) z plastu
b) ze skla
c) ze stříbra
d) z porcelánu

Svůj výběr zdůvodněte.

14

Ve veřejných médiích se stále mluví o nebezpečnosti skleníkového efektu pro naše životy. Zkuste si představit, že by se lidstvu podařilo skleníkový efekt zcela odstranit. Uveďte (pro tento případ) svou teorii o existenci života na Zemi.

15

Rodina Nováků bydlí v Českých Budějovicích. Koupili si novou rychlovarnou konvici do kuchyně. Stejnou rychlovarnou konvici si pořídili Matouškovi, kteří bydlí v  Hradci Králové. Po nějaké době se na topných spirálách obou konvic začal usazovat vodní kámen. Na konvici Novákových však v mnohem menší míře než u Matouškových. Na co z toho můžeme usuzovat?

16

Při řešení prakticky každého problému bychom měli zachovat určitý postup. Pokuste se následující etapy činnosti očíslovat od 1  do 6, jak by měly po sobě následovat.

 1. Kontrolovat vlastní práci  ……..
 2. Formulovat problém  ……….
 3. Rozpoznat základní proměnné a jejich vzájemné vztahy  ……….
 4. Vybrat správný postup ………..
 5. Prezentovat výsledky  ………
 6. Rozpoznat a chápat podstatu problému  ……

17

Uveďte tři příklady činností, které může vaše rodina s látkami, které používáte v domácnosti, dělat lépe, aby bylo životní prostředí méně zatěžováno. U každého příkladu uveďte, jak to děláte nyní a jak byste to podle vašeho názoru měli dělat lépe.

18

Uveďte jedno poučení pro váš život, které jste si odnesli z výuky chemie.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Václav Pumpr, CSc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k řešení problémů
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;

Průřezová témata:

 • Odborné vzdělávání
 • Člověk a životní prostředí