Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Technologické standardy pro nastávající učitele...

Technologické standardy pro nastávající učitele v Marylandu

Informativní příspěvek
Informace o programu ministerstva školství amerického Marylandu, jež realizuje s podporou federálních peněz celostátní projekt na přípravu budoucích učitelů ve využití technologií.
Ministerstvo školství amerického Marylandu realizuje s podporou federálních peněz celostátní projekt na přípravu budoucích učitelů ve využití technologií (Preparing Tomorrow's Teachers to Use Technology). Jeho praktická implementace byla svěřena sdružení (The Maryland Technology Consortium), jehož členy jsou všechny organizace připravující v tomto státě učitele. Projekt má tři hlavní cíle:
1. Naučit nastávající učitele používat technologie k analýze a interpretaci výukových výsledků vedoucí k správnému rozhodování v oblasti řízení výuky;
2. Připravit nastávající učitele využívat technologie k tvorbě, zprostředkování i hodnocení výukových aktivit tak, aby jejich integrace byla přínosná;
3. Vybudovat informační centrum MTTS Online (Maryland Teacher Technology Standards), které umožní všem nastávajícím učitelům přístup ke standardům, potřebným aktuálním výukovým materiálům a předpisům vztahujícím se k dané problematice.
Realizace projektu v praxi znamená, že každý nastávající učitel (kandidát) musí prokázat schopnosti dané těmito oficielními technologickými standardy. Jsou rozděleny do sedmi kategorií. V rámci každé z nich řeší kandidát úkol a splněním jednotlivých indikátorů prokazuje dosažení potřebných schopností čili cílů.
Následující stručný přehled Marylandských standardů, cílů, indikátorů a úkolů, jejichž splněním je podmíněno získání učitelské kvalifikace, je pro nás nepochybně zajímavý i poučný:
Standard I
Práce s informacemi, hodnocení, zpracování, aplikace
Cíl
schopnost kvalitně a efektivně zjišťovat, zpracovávat a hodnotit informace
Indikátory
popsat, najít, získat a rozlišit různorodé elektronické zdroje informací; kriticky je zhodnotit a stanovit možnost využití; informace roztřídit a uložit s možností pozdějšího efektivního nalezení
Úkol
kandidát naformuluje výzkumnou otázku, vyhledá informace a vypracuje elektronický dokument (např. Web nebo PPT prezentaci) za účelem prezentace výsledků
Standard II
Komunikace
Cíl
schopnost efektivně využívat technické komunikační prostředky k předávání informací v různých formátech
Indikátory
používat komunikační prostředky ke spolupráci s přáteli, rodiči, kolegy, učiteli či experty svého oboru; v závislosti na formátu a komunikačním záměru umět vybrat a použít vhodný technický nástroj pro tvorbu, publikování či přenos informace
Úkol
kandidát vytvoří on-line produkt integrující více různých digitálních formátů za účelem sdělení informace na téma podle vlastního výběru; zvolené technické prostředky musí odpovídat druhu sdělení a cílové skupině příjemců
Standard III
Zákonné, sociální a etické souvislosti
Cíl
porozumění zákonným, sociálním a etickým principům využití technologií ve vzdělávání
Indikátory
porozumět etickým a právním principům souvisejícím s využíváním technologií ve vzdělávání a schopnost analyzovat je; zavedení třídních pravidel na respektování autorských práv, slušného chování, soukromí a bezpečnosti práce online
Úkol
kandidát se seznámí s doporučenými případovými studiemi a najde v nich nejvhodnější postupy týkající se zákonných, sociálních a etických principů využití technologií ve vzdělávání své znalosti doloží vyplněním dotazníku
Standard IV
Zpracování výukových výsledků a administrativních dat
Cíl
využití technologií k analýze problémů a nalezení na datech založených řešení zlepšujících výuku a chod školy
Indikátory
zkoumat a analyzovat data vztahující se k výukovým výsledkům a úspěšnosti školy; aplikovat zjištění při stanovování vzdělávacích plánů; informovat o výsledcích a řešeních rodiče a veřejnost
Úkol
kandidát na základě získaných dat vytvoří tabulku s grafy přehledně zobrazujícími individuální, skupinové i celkové výukové výsledky; na základě těchto výstupů učiní kvalifikovaná rozhodnutí ve věci dalšího nasměrování výuky
Standard V
Integrace technologií do vzdělávacího procesu
Cíl
vytvářet, implementovat a hodnotit aktivity využívající technologie v souladu se vzdělávacím plánem a podporují porozumění, bádání, řešení problémů, komunikaci či spolupráci
Indikátory
na základě studia nejnovějších výzkumů zabývajících se praktickým uplatněním vzdělávacích technologií, zjištěných potřeb žáků a hodnocení vhodnosti dostupných výukových elektronických materiálů nalézt nejlepší způsob využití technologií ve vlastní výuce; umět diferencovat způsob využití technologií podle obsahu, cílů a schopností jednotlivých žáků; vhodným způsobem využívat technologie k měření dosažených výukových výsledků žáků; spravovat na technologiích založené online prostředí na podporu výuky
Úkol
kandidát připraví, zrealizuje, a vyhodnotí lekci využívající technologie; průběh zaznamená na video, zveřejní ho a na připomínky bude reagovat
Standard VI
Podpora specifických potřeb žáků
Cíl
schopnost porozumět problematice rovného přístupu ke vzdělání v podmínkách individuálních rozdílů mezi žáky v souvislosti s využitím vzdělávacích technologií; umět zvolit vhodný postup u žáků se specifickými poruchami učení či handicapem
Indikátory
najít, analyzovat a použít zdroje výukových materiálů podporující individuální výukové potřeby žáků; aplikovat specializované postupy včetně zvláštních podpůrných technických prostředků u žáků různého původu, vlastností, specifických potřeb či poruch
Úkol
kandidát vytvoří plán implementace individuálního přístupu k žákům nasazením specializovaných technických prostředků založený na metodice S – Student, E – Environments (prostředí), T – Tasks (úkoly), T – Tools (prostředky), jež je na portálu MTTS Online blíže rozpracována; výsledky práce prezentuje kandidát ústně, elektronicky nebo ve formě videa
Standard VII
Profesionální růst
Cíl
osvojení pracovních postupů, které zahrnují stálé sebe-vzdělávání a soustavný profesionální růst v oblasti využití technologií
Indikátory
vytvořit plán profesionálního růstu obsahující odkazy na vhodné studijní materiály popisující využití technologií v celoživotním vzdělávání a jejich integraci do výuky; průběžně zdokonalovat vlastní výukové postupy na základě hodnocení výsledků žáků; ovládat místní i státní doporučení pro práci s výukovými technologiemi a používat je ke zdokonalení své práce
Úkol
kandidát vytvoří osobní plán profesionálního růstu v oblasti využití vzdělávacích technologií obsahující rozbor vlastních kladů a záporů, identifikaci cílů, postupů k jejich dosažení (včetně předpokládaných studijních materiálů) a způsobu ověření jejich splnění
Poznámka: na portálu MTTS Online, z něhož je přehled převzat, jsou u každé kategorie k dispozici též další studijní materiály a praktické ukázky vhodných výstupů.
Detailní informace o článku naleznete ZDE.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek

Příspěvek je publikován pod licencí Creative Commons BY-NC-SA.