Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Rocketship – model školy budoucnosti
Odborný článek

Rocketship – model školy budoucnosti

16. 12. 2013 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička
Tento článek je součastí seriálu: Blended Learning

Anotace

Čtvrtý díl seriálu o kombinovaných formách výuky věnovaný popisu agresivně rostoucí americké sítě škol Rocketship, jež má pozoruhodně dobré výsledky v oblastech s převažujícím socioekonomicky znevýhodněným obyvatelstvem. Metody, které používají, lze označit za kontroverzní.

V kurzech, kterých jsem se nedávno zúčastnil, se často dávaly za příklad skutečné školy, které se již na cestu využití kombinovaných forem výuky vydaly. Spomocník se dosud mohl odvolávat jen na popis jedné z těch často odkazovaných - Carpe Diem (Americké hybridní školy pro síťovou generaci). Jenže podobné školy v USA rostou jak houby po dešti, a tak by příkladů mohlo být dnes mnohem více – třeba Summit Public Schools (spolupracují s Khan Academy), KIPP, Alpha Public Schools, Alliance, FirstLine Schools, Merit Prep Schools nebo New Classrooms (původním názvem School of One – viz Technologická transformace školství v USA pokračuje). U všech těchto příkladů je vývoj podobný. Na počátku byl záměr vybudovat pokrokovou školu využívající technologie zcela novým netradičním způsobem. Poté, co se to podařilo, otevírají zakladatelé další a další školy fungující na stejném principu, a dnes již lze hovořit o síti škol napříč celými Spojenými státy.

Myslím, že bude užitečné se alespoň na jednu z těchto sítí podívat trochu blíže. Vybral jsem kalifornskou Rocketship.

Základní informace o síti Rocketship

Rocketship je sítí soukromých neziskových charter schools (viz Strategie skutečné reformy školství), jež vznikla v roce 2006 v Kalifornii a dnes se šíří i do dalších amerických států. Patří do ní v současné době 9 škol s více jak 5 tisíci žáky 1. stupně, tj. od 1. do 5. třídy (Elementary) a mají v plánu otevřít do roku 2020 dalších 60 škol v pěti nových regionech. Školy Rocketship se koncentrují na lokality, kde žije většina socioekonomicky slabých rodin, jejichž děti často ani neumí pořádně anglicky. Pilířem celého záměru jsou právě technologie. Hlavním důvodem velkého mediálního zájmu je skutečnost, že žáci tuto výuku absolvující vykazují velmi dobré výsledky ve státních plošných testech ověřujících jejich výukové výsledky.

Denní schéma výuky Rocketship [1]

Je třeba konstatovat, že model výuky Rocketship je vysloveně revoluční. Rodinám, které se ocitly na pokraji chudoby, jejichž děti často svou budoucnost vidí chmurně a v důsledku toho ztrácejí zájem o učení, nabízí vidinu možné cesty vedoucí na střední i vysokou školu. S ní se obrací na rodiče v oblastech, kde tradiční školy s tradičními postupy a navíc v podmínkách snižování rozpočtu v motivování žáků ke studiu selhávají. Není divu, že zájem o přijetí ve všech případech mnohonásobně převyšuje nabídku. Aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, mají charter schools ze zákona povinnost v případě převisu volná místa obsazovat pomocí loterie (jak měla americká veřejnost díky kampani na podporu charter schools namířené proti veřejným školám možnost vidět ve filmu Waiting for Superman).

Výukový model Rocketship

Kombinovaná výuka ve všech školách Rocketship používá podobné základní schéma. Pro různé třídy se v reálu liší ještě tím, jak jsou jednotlivé bloky během dne řazeny. V zásadě se jedná o čtyři 100 minutové bloky –  2 dopoledne a 2 odpoledne. Kromě jednoho (zde třetího) se všechny odehrávají v učebnách, kde je realizována rotace mezi stanovišti s různými aktivitami. Minimálně jedno toto stanoviště je počítačové. Dva bloky (zde dopolední) jsou věnovány jazykové přípravě (děti většinou nemluví dobře anglicky) a sociální problematice (dejme tomu občanské výchově). Jeden rotační blok (zde poslední odpolední) je matematický a zahrnuje též tématiku přírodních věd.

Třetí blok, který začíná po obědě, využívá velkoplošnou počítačovou laboratoř, kde žáci za přítomnosti asistenta (který není učitelem) pracují na procvičování probírané látky řízeni adaptivním systémem. Zprávy o něm se poněkud rozcházejí. Rok starý zdroj [1] uvádí, že využívají  systém pro analýzu výukových dat Junyo a s podporou nadace Billa & Melindy Gatesových vyvíjejí vlastní systém řízení výuky zvaný Rocketship's Individual Scheduling Engine (RISE). Z nejnovějších zpráv [6] se pak dozvíme, že nasadili Illuminate a Schoolzilla. Výukový obsah zajišťují pomocí různých nezávislých aplikací, jako iReadyEducation Elements – pro matematiku je to DreamBox, STMath. Kde to jde, využívají samozřejmě též volně dostupné digitální výukové materiály.

Nastavení systému řízení i výběr výukových aplikací se provádí centrálně pro všechny školy sítě společně. Postup jednotlivých žáků je kontrolován učiteli, kteří do něj mohou zasáhnout a ve výuce na něj navazovat. Právě toto je podle představitelů Rocketship docela zásadní věc. Zrovna nedávno jsme se dozvěděli, že učitelé nejsou s výsledky žáků z počítačové laboratoře příliš spokojeni, tj. že systém řízení výuky zatím moc dobře nefunguje [2]. Aby mohli to, co žáci na počítačích dělají, více ovlivňovat, experimentují ve vyšších ročnících s rotačním modelem založeným na stanovištích ve velkoplošné třídě s přítomností více na různé obory specializovaných učitelů [6].

Pokud by vás zajímalo, kam se ve výukovém schématu poděla témata spadající do výtvarné či hudební výchovy, vězte, že ty se zařazují jen jako rozšiřující a nepovinné. Státní plošné testy je neověřují, tak není důvod se jimi zabývat. Totéž se týká i tělocviku, který je možná trochu suplován častými nástupy všech žáků školy na dvoře (chce se mi říci apelplace), kde dochází k nacvičování skupinových tanečků spojených se skandováním posilujícím sebevědomí žáků, týmového ducha a pocit sounáležitosti se školou. Jsou neseny hesly ala „já jsem rakeťák a jsem ze všech nejlepší“ (viz Learning Matters: Rocketship Schools).

Právě pocit sounáležitosti celé komunity patří nepochybně k základním nástrojům umožňujícím expanzi sítě do dalších lokalit. Aktivisty v tomto procesu jsou též rodiče žáků. Docela hezky se duch, jenž tuto komunitu ovládá, projevuje na následujícím videu, které za účelem psychologické podpory žáků před konáním státních testů natočili učitelé:

Don't Stop by Alma Academy from Rocketship Education on Vimeo.

Ekonomický model Rocketship

Rozjezd podobného projektu samozřejmě musí mít sponzorskou podporu ekonomicky silných partnerů. Má ji samozřejmě i Rocketship. Hlavní položkou v příjmech je však zcela jistě normativní platba na žáka jdoucí ze státního rozpočtu. Školné se sice neplatí, ale po rodičích se žádá, aby ve škole „dobrovolně“ odpracovali značný počet hodin (min. 30 ročně). Cílem je ekonomická vyváženost celého systému. Jeho funkci není těžké v hlavních obrysech pochopit.

Aby bylo možno vybavit školu technologiemi (v laboratoři je 100 počítačů a další ve třídách) a nakupovat software, musí se někde ušetřit. S provozem pomáhají rodiče, ale to zdaleka nestačí. Nejvíce se dá ušetřit na certifikovaných učitelích. V Rocketship se celá čtvrtina výuky odehrává v laboratoři, kde jsou na 100 žáků 2-3 nekvalifikovaní asistenti. Ani to ale pořád ještě nestačí. Vhodná organizace výuky v tematicky orientovaných blocích, kde je využíván princip kombinující samostatnou práci ve skupině rotující přes několik stanovišť, také dovoluje snížit počet učitelů v porovnání s výukou tradiční. Lapidárně to ukazuje následující obrázek.

Porovnání tradičního modelu školy s modelem Rocketship [3]

Učitelé, které Rocketship zaměstnává, mají minimálně o 10 % vyšší plat, než je místní průměr, nejsou odborově organizováni a poměrně dost fluktuují. Vzhledem k tomu, že se výukový model nepřetržitě vyvíjí a všechny postupy je proto třeba stále modifikovat, musí učitelé maximálně spolupracovat a stále se vzdělávat. Sami o sobě tvrdí, že mají pocit, jako by byli neustále „nováčky učícími poprvé“. Vlastnímu odbornému růstu věnují neuvěřitelných 300 hodin ročně.

Spoluzakladatel a současný ředitel Rocketship Preston Smith označuje jejich výuku za přelomovou a popisuje ji takto: „Díky optimalizaci dokážeme předložit tu správnou lekci ve správný čas správnému žáku.” [4]

Kauza Tamien

Jaký je dlouhodobý záměr soukromých vlastníků firmy Rocketship lze odhalit na sporu, který se odehrává mezi obyvateli obvodu Tamien na chudinském a přistěhovaleckém předměstí kalifornského San Jose. Ze tří tamních elementary schools (škol 1.st.) patří již dvě do sítě Rocketship, a přesto je tam pořád docela dost rodin, jejichž děti jsou na čekací listině. Proto se vedení Rocketship rozhodlo na tomto místě zřídit školu novou.

To se ale nelíbí příznivcům poslední veřejné státní školy obvodu Washington Elementary. Mohlo by to vést k likvidaci jejich školy, která na rozdíl od Rocketship připravuje žáky tzv. „holistickým“ způsobem, tj. neučí jen na testy, ale zabývá se komplexně aspekty budování kompetencí dítěte v plné šíři. Jakmile se o záměru na jaře tohoto roku dozvěděli, vytvořili komunitu aktivistů a dali se do boje. Začali bedlivě sledovat, co Rocketship dělá. A zjistili docela dost zajímavých informací, jež publikují na svém webu Stop Rocketship Now!. [4]

Rocketship platí profesionální lobbisty, kteří zajišťují podporu rozhodování na všech úrovních státní správy. Odhalili například, jak se podařilo vyjednat a schválit v městské radě San Jose, že nová škola Rocketship bude v obvodu Tamien postavena na místě, kde měl původně být park. Členové městské rady, poslanci i senátoři se totiž scházejí jen s lidmi, které uvádějí ve svých veřejnosti dostupných online diářích, kde lze dohledat i účel návštěvy. Jsou tudíž pod veřejnou kontrolou.

Aktivisté bedlivě studovali a archivovali (povinně zveřejňované) zápisy z jednání řídících orgánů Rocketship (jsou placeni ze státních peněz). Zaznamenali docela důležitou skutečnost, a sice že firma plánuje do budoucna výrazně zvyšovat podíl žáků na jednoho kvalifikovaného učitele. V archivu našli zápis, podle něhož by to mělo být až 41 (dnes oficielně přiznávají 27). Aktivisté navíc tvrdí, že (navzdory loterii) jsou přijímány jen ty děti, jejichž rodiče patří k podporovatelům hnutí schopným přesvědčit další zájemce.

Asi nejzávažnější argument jsem si nechal nakonec. Vypadá to, že po počátečních ohromujících výsledcích žáků Rocketship v plošných testech, se začíná prosazovat pomalé zhoršování, i když jsou výsledky pořád nadprůměrné. Zatímco Washington Elementary se pořád zlepšuje, Rocketship se zhoršuje. Následující graf ukazuje, že je rozdíl (v obvodu Tamien) již zcela zanedbatelný.

http://www.stoprocketship.com/education/

Nevím, jak moc kampaň aktivistů ovlivnila jednání městské rady. Určitě pomohlo i to, že se manažeři Rocketship pokusili zamést stopy tím, že dodatečně smazali ze svého serveru zápisy z jednání dokládající plány na zvyšování počtu žáků na učitele. V každém případě dne 19.11.2013 bylo rozhodnuto, že třetí škola Rocketship v obvodu Tamien zatím nebude.

Závěr

Na snaze amerických soukromých charter schools „neziskově“ podnikat ve školství je možno vysledovat několik rizik, které se týkají i našeho domácího vývoje.

Tím hlavním je určitě nebezpečí, které je spojeno s plošným testováním všech žáků. Lze ho totiž do školského systému zavést pouze v případě, že budou ověřovány všechny výukové cíle a nedojde k nežádoucí soutěži mezi školami. Je však třeba přiznat, že na případu Tamien se ukázalo, že soutěž může mít i pozitivní dopad. Jestliže na počátku byly výsledky místních veřejných škol natolik špatné, že by rodiče byli bývali udělali cokoli proto, aby své děti mohli nasměrovat jinam, po několikaletém zápasu došlo u poslední veřejné školy bojující o přežití k výraznému zlepšení. Obávám se ale, že boj, který vedou, je nutí do určité míry přijmout podmínky. Nejenže také zavádějí kombinované metody využívající technologie, ale chtě nechtě se musí zabývat hlavně přípravou na testy.

Jiným zajímavým zjištěním, dnes již dokonce ověřeným výzkumem, je zhoršování celkových výsledků sítě Rocketship. Výzkumnice ze Stanfordu nedávno odhalily, že se jedná o fenomén platný obecně pro všechny charter schools [5]. Jen málo těchto škol má vynikající výsledky. Avšak i tam, kde tomu tak skutečně je (jako u Rocketship), se nedaří ve stejné kvalitě replikovat tyto vynikající výsledky na další podle stejného vzoru zakládané školy. Ukáže-li se navíc, že hlavním cílem tohoto „podnikání“ nejsou výsledky ale efektivita vynaložených prostředků, lze další vývoj snadno odhadnout. Pokud bude existovat svobodný přístup k informacím a lobbing bude průhledný, není důvod k obavám. To se ale o našich domácích podmínkách říci bohužel nedá!

Ve Spojených státech jsme svědky začínající bitvy soukromých iniciativ snažících se pronikat do oblasti veřejného školství se zjevným cílem prodávat zařízení, software a služby i tam, kde není možno vybírat přímo školné. Je jisté, že podobný vývoj můžeme očekávat i jinde. Uvidíme, co z toho vzejde. Dříve, než Rocketship odsoudíme, měli bychom se zamyslet nad tím, zda dětem nabízíme něco lepšího? Jak jsme si ukázali, existuje určitá šance, že by aktuální konkurenční boj za příznivých okolností mohl vyústit ve zlepšení celého školského systému.

Zcela jisté je jen to, že do budoucna se kombinované výukové metody stanou standardem a ve školách najdou práci jen učitelé schopní přínosu vzdělávacích technologií využít. Měli bychom se snažit tento proces ovlivnit tak, aby měl pozitivní dopad na úplně všechny žáky a vedl ke stírání rozdílů v dostupnosti vzdělání.

Blended Learning - Rocketship Sí Se Puede School, San Jose

 

Literatura a použité zdroje

[1] – BERNATEK, Brad. et al. Blended Learning in Practice: Case Studies from Leading Schools. 2012. [cit. 2013-12-2]. Dostupný z WWW: [http://ow.ly/dZo9Z].
[2] – QUATTROCCHI, Christina. Changes to Rocketship's Learning Lab Puts Teachers in Driver's Seat. 2013. [cit. 2013-12-2]. Dostupný z WWW: [https://www.edsurge.com/n/2013-07-24-changes-to-rocketship-s-learning-lab-puts-teachers-in-driver-s-seat/].
[3] – BARRETT, Sharon Kebschull; ABLEIDINGER, Joe . Rocketship Education: Pioneering Charter Network Innovates Again Bringing Tech Closer to Teachers. 2013. [cit. 2013-12-2]. Dostupný z WWW: [http://opportunityculture.org/wp-content/uploads/2013/07/Rocketship_Education_An_Opportunity_Culture_Case_Study-Public_Impact.pdf].
[4] – QUATTROCCHI, Christina. Rocketship's Growth and Pain: A Test for Edtech. 2013. [cit. 2013-12-2]. Dostupný z WWW: [https://www.edsurge.com/n/2013-11-12-rocketship-s-growth-and-pain-a-test-for-edtech].
[5] – PELTASON, Emily H.; RAYMOND , Margaret E. Charter Growth and Replication. 2013. [cit. 2013-12-2]. Dostupný z WWW: [http://credo.stanford.edu/pdfs/CGAR%20Growth%20Volume%20I.pdf].
[6] – STANSBURY, Meris. The big key to success with blended learning. 2013. [cit. 2013-12-9]. Dostupný z WWW: [http://www.eschoolnews.com/2013/11/19/success-blended-learning-133/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Ondřej Neumajer
17. 12. 2013, 16:51
Extrémně zajímavý článek (a extrémně dlouhý). Příklad Rocketship a charterových škol obecně může ukazovat vývoj, na který není nereálné, že v ČR časem dojde (pokud již částečně nedochází již dnes). Na tomto příkladu je zároveň vidět, že kulturní a sociální odlišnosti zámoří komplikují možnost vyvozovat jednoznačné závěry i pro Evropany, nebo dokonce pro nás v ČR. Že zde technologie hrají roli "umožňovatele zlevnění" je zřejmé a pro školy varovné zároveň. Charterové školy zdá se, víří stojaté vody školství. Kdo to udělá u nás?
O stohlavých  třídách s více učiteli jsem několikrát slyšel i předminulý týden v Barceloně (http://ondrej.n…igitalni ). Škoda, že jsem nezjišťoval více informací.
ON
Pavlína Hublová
17. 12. 2013, 19:25
"Pokud by vás zajímalo, kam se ve výukovém schématu poděla témata spadající do výtvarné či hudební výchovy, vězte, že ty se zařazují jen jako rozšiřující a nepovinné. Státní plošné testy je neověřují, tak není důvod se jimi zabývat."
To je to, čeho se opravdu bojím - může mě někdo ujistit, že takto nedopadne i naše testované a testující školství?
Bořivoj Brdička
17. 12. 2013, 22:45
Díky paní Smetánkové ze Scia (dělá Výběr ze zpráv ...) jsem narazil na zprávu o výsledcích výzkumu (MIT, Harvard a Brown), který zkoumal, zda ty školy, které úspěšně zlepšují skóre testů (high-stakes testy překládá jako rozhodné) zároveň též zlepšují jejich schopnost logicky uvažovat a analyzovat problémy. Dělá to na mě dojem, že právě takovéto charter schools, jako Rocketship, byly příčinou. Výsledek nás nepřekvapí. Ukázalo se, že ne. Pro logickou a analytickou inteligenci používají pro mě nové označení - fluidní, zatímco tu "testovou" označují jako krystalickou. Zde je předběžná zpráva - Even when test scores go up, some cognitive abilities don’t.Ten výzkum bude pokračovat s cílem v delším časovém horizontu ověřit, jak se schopnost vypracovat dobře testy projevuje na budoucí úspěšnosti absolventů v praxi. To mi připomnělo profesora Zhao - http://spomocni…k/16409/ .
Bořivoj Brdička
22. 1. 2014, 13:51
Téma je stále žhavé. Akruálně o Rocketship píše Education Week - Growing Pains for Rocketship's Blended-Learning Juggernaut. Některé věci jsou v článku upřesněny, ale v zásadě se moc od mého neliší. Zmínil bych snad jen tu skutečnost, že si management již začal uvědomovat, že takto nemohou pokračovat a část peněz, které byly původně určeny na rozjezd dalších nových škol, věnují na výzkum optimálních kombinovaných výukových metod. Obávám se, že na záměru zvyšovat počet žáků na (kvalifikovaného) učitele, se nic nemění.
Bořivoj Brdička
30. 5. 2014, 12:51
Další studie potvrzuje, že rozdíly mezi kombinovanými a tradičními školami se co do výsledků snižují. Z toho lze odvodit, že zavádění Blended Learningu v cestě nic nestojí. Jediný problém opět nikdo nezmiňuje, a sice, jaká část výukových cílů je americkými plošnými testy ověřována.https://www.eds…learning

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.