Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > iNACOL standardy online učitele
Odborný článek

iNACOL standardy online učitele

20. 3. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička
Tento článek je součastí seriálu: Standardy iNACOL

Anotace

Článek přináší informaci o obsahu dokumentu asociace iNACOL, který popisuje potřebné kompetence učitelů pracujících v online prostředí.

Je neoddiskutovatelným faktem, že se stále více výukových aktivit odehrává online. A tento trend se s vybavováním celé populace našich žáků chytrými mobilními přístroji s přístupem do internetu bude jen prohlubovat. Dává totiž, kromě příležitosti, jak vydělat na poskytování různých online služeb – třeba specializovaného online doučování, také teoretickou naději, že stejnou možnost vzdělávat se dostane úplně každý bez ohledu na jeho socio-ekonomické postavení.

Zatím spíše převládá kritika toho, že naše děti využívají technologie převážně nevhodným způsobem. Ale co s tím? Je nasnadě, že chceme-li zlepšit efektivitu online výukových postupů, musíme se snažit poznat, jak by měly vypadat ty kvalitní. Je pravdou, že bychom se měli pokoušet určitým způsobem výchovně ovlivňovat i prostředí neformální, začít však musíme tím, co lze ovlivnit mnohem snadněji prostřednictvím řízení a plánu, a sice vzděláváním formálním.

A právě touto problematikou se zabývá americká asociace iNACOL, jejíž standardy kvalitních online kurzů (iNACOL National Standards for Quality Online Courses) jsme přiblížili minule. Tentokrát se zaměříme na to, jaké vlastnosti by podle ní měl mít učitel. Nejprve si ale připomeňme, jak práce online učitele vlastně vypadá (též viz Online Learning podle Edutopia).

A Day in the Life of an Online Teacher at EdisonLearning

Od roku 2008, kdy byla publikována první verze národních amerických standardů snažících se definovat tuto novou formu učení, doznala online výuka výrazné změny. Možnosti, které mají současní online učitelé k dispozici, se stále zdokonalují. Fyzická vzdálenost je pro kvalitní pedagogickou práci stále menší překážkou (nikoli však zanedbatelnou – viz Moorova teorie transakční vzdálenosti). Proto iNACOL přikročil v roce 2011 k inovování standardů a zároveň se transformoval z čistě národní instituce na mezinárodní. Vezmeme-li v úvahu charakter sítí propojeného světa, v němž se online výuka tak jako tak odehrává, je to asi krok docela logický.

Následující indikátory jsou jen nepatrně upravenou verzí nových iNACOL National Standards for Quality Online Teaching, které jsou určeny k hodnocení schopností online učitelů, jež jsou samozřejmě klíčovým faktorem úspěšnosti online vzdělávacího procesu jako celku. U každého je možno při posuzování konkrétních výkonů učitelů přidělit hodnotu 0 (není přítomen), 1 (nevyhovující), 2 (částečně vyhovující), 3 (vyhovující), 4 (velmi vyhovující).

Standard A
Online učitel zná základní principy a strukturu efektivní online výuky a je schopen v tomto prostředí realizovat výukové postupy vedoucí k dosažení výukových cílů u žáků.
Učitelské znalosti a pochopení souvislostí Schopnosti učitele Hodnocení
Online učitel ovládá praxi a strategie online výuky. Tyto své schopnosti aplikuje při vytváření smysluplného a na výukové aktivity bohatého online prostředí pro své žáky.  
Online učitel chápe význam online vzdělávání v kontextu přípravy na život v globalizovaném světě. Napomáhá zvyšování žákovských schopností přímé, kombinované i online spolupráce a podporuje jejich zapojení do občanské společnosti.  
Online učitel zná modely možné realizace online forem vzdělávání v rámci školy (Teoretické možnosti kombinovaných forem vzdělávání) Nastavuje pro své podmínky optimální model online vzdělávání (pokud je k tomu oprávněn).  
Online učitel chápe nutnost soustavné aktualizace svých teoretických i praktických znalostí a dovedností v roli učitele. Neustále se zdokonaluje v souladu s platnými standardy (kariérním systémem).  
Online učitel ovládá obor, který vyučuje a chápe specifické potřeby věkové kategorie svých žáků (včetně vlastností síťové generace – viz Vliv technologií na děti prudce roste). Je schopen doložit úspěšně dokončené studium této problematiky.  
Online učitel chápe svou vlastní povinnost přispět k významu a rozvoji učitelské profese, a to včetně aktivit realizovaných online. Své pochopení prokazuje činy.  
Standard B
Online učitel zná a je schopen podle potřeby používat různé typy technologií (stávající i zcela nové) vždy tak, aby vhodným způsobem posilovaly učení žáků a jejich zapojení do vzdělávacího procesu.
Učitelské znalosti a pochopení souvislostí Schopnosti učitele Hodnocení
Online učitel ovládá větší množství různých online nástrojů na komunikaci, tvorbu dokumentů, spolupráci, analýzu dat, prezentaci, hledání informací a publikování. Pro realizaci konkrétních výukových cílů vybírá a používá ty nejvhodnější online nástroje.  
Online učitel ví, jak použít nejvhodnější technický prostředek pro výuku a přizpůsobit ho specifickým potřebám žáků. V závislosti na specifikách předmětu a vývojových potřebách žáků efektivně nasazuje nejvhodnější technologické nástroje a výukové zdroje.  
Online učitel ví, jakou roli v online výuce hrají různé nástroje umožňující či přímo podněcující interaktivitu. Využívá všech dostupných technických prostředků (včetně komunikačních), aby nastavil přijatelnou míru interaktivity.  
Online učitel má základní povědomí o možných technických problémech spojených s využitím technologií žáky a jejich řešení. Umí poradit žákům, jak řešit technické problémy (např. změna hesla, stahování pluginů apod.).  
Online učitel si je vědom potřeby neustálého zdokonalování svých znalostí v oblasti možného nasazení nejnovějších vzdělávacích technologií. Sleduje vývoj vzdělávacích technologií a testuje nové postupy.  
Standard C
Online učitel plánuje, vytváří a aplikuje strategie podporující aktivní účast žáků, interaktivní učení a spolupráci v online prostředí.
Učitelské znalosti a pochopení souvislostí Schopnosti učitele Hodnocení
Online učitel ovládá specifické online výukové postupy ověřené výzkumem a praxí (např. diskuse ve fórech, kolaborativní učení, projektová výuka, práce ve skupinách, využití primárních zdrojů ad.). Tyto postupy aplikuje ve své výuce.  
Online učitel ví, jakou roli v online výuce hrají různé typy interaktivity a chápe svou roli facilitátora soustavnou přítomnost interaktivity vyvolávajícího (Andersonův teorém interakční ekvivalence). Monitoruje existenci základních interaktivit (student – učitel, student – student, student – výukový obsah) a usměrňuje je tak, aby ve všech fázích online výuky byla minimálně jedna z nich dostatečně kvalitní.  
Chápe též význam dalších interaktivit – např. učitel– rodič, učitel– mentor ad. Všechny typy interaktivit využívá ke zlepšení výsledků své online výuky.  
Online učitel zná techniky podporující rozvoj komunity účastníků online výuky (kurzu). Tyto techniky aplikuje v praxi.  
Online učitel ví, jak vyvolat proces nastavující činnost skupiny směrem ke splnění výukových cílů. Na základě zpětné vazby nastavuje výukové aktivity tak, aby výuka směřovala k plánovaným cílům.  
Online učitel zná postupy vedoucí k diverzifikaci problematiky řešené ve výuce i způsobů jejího vnímání žáky. Dokáže správně reagovat na různé situace v závislosti na odlišných potřebách žáků.  
Online učitel chápe potřebu rozdílných výukových postupů v závislosti na odlišných stylech učení žáků. Aplikuje různé výukové strategie a pomáhá žákům uspět.  
Online učitel zná postupy umožňující vytvořit online prostředí vstřícné vůči žákům a dovolující individuální přístup ke každému z nich. Tyto postupy aplikuje v praxi (např. formou otázek vyvolávajících diskuzi).  
Online učitel rozumí tomu, jak žák vnímá účast v online kurzu. Má vlastní zkušenosti s účastí v online kurzech a ve své výuce je využívá.  
Standard D
Online učitel posiluje úspěch žáků jasným očekáváním, okamžitou odezvou a pravidelnou zpětnou vazbou.
Učitelské znalosti a pochopení souvislostí Schopnosti učitele Hodnocení
Online učitel umí udržet průběžnou komunikaci s žáky a využívá k tomu celou řadu různých nástrojů. Průběžnou komunikaci s žáky ve své výuce skutečně aplikuje.  
Online učitel ví, jak využívat online komunikaci na podporu aktivního zapojení žáka (okamžitá zpětná vazba, popis očekávaných výsledků apod.) Nastavuje výukové cíle a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu individuálně v závislosti na schopnostech jednotlivých žáků.  
Online učitel chápe význam formální přípravy na výuku obsahující záměr, výukové cíle, plán a organizaci práce. Vytvoří písemný sylabus a vzdělávací plán online výuky a dá ho k dispozici žákům i rodičům.  
Online učitel chápe význam jasného definování způsobů chování v rámci komunity všech účastníků online výuky. Zavede a vyžaduje plnění pravidel slušného chování mezi žáky i učiteli.  
Online učitel chápe význam definování jasných pravidel hodnocení výukových výsledků. Definuje svá očekávání a popíše indikátory kvality výstupů online kurzu a způsob jejich hodnocení.  
Online učitel chápe, jak důležitá je pro žáka co nejrychlejší odpověď na otázku, kterou učiteli položil. Dodržuje předem definovaná pravidla (limity) času odezvy učitele na požadavky ze starny žáků.  
Online učitel rozumí principům personalizované analýzy výukových výsledků na základě výukových výsledků žáků. Využívá data vzniklá výukovou činností žáků online ke zjišťování dosaženého pokroku a k nastavování dalších individualizovaných výukových aktivit včetně mimořádných okamžitých nápravných opatření, je-li třeba.  
Online učitel zná nástroje a metody vhodné pro nasazení v případech zaostávání žáků Tyto nástroje a metody přiměřeným způsobem aplikuje.  
Online učitel ovládá proces naplňující očekávání učitelů i žáků v online výuce. Informuje žáky o cílech výuky i o použitých výukových metodách a vede je k poskytování zpětné vazby o tom, jak postupují.  
Standard E
Online učitel vede žáky k dodržování autorských práv, etických pravidel a k bezpečnému chování při práci s  technologiemi.
Učitelské znalosti a pochopení souvislostí Schopnosti učitele Hodnocení
Online učitel chápe význam zodpovědnosti digitálního občanství a ovládá postupy vedoucí k poznání právních a etických pravidel ze strany žáků. Zavádí standardy chování online a učí žáky dodržovat autorská práva.  
Online učitel si uvědomuje existující rizika možného zneužití práce online žáky k podvádění a plagiátorství. Dokáže takové jednání identifikovat a předcházet mu.  
Online učitel zná zdroje popisující pravidla správného nakládání s technologemi a umí s nimi pracovat. Tato pravidla aplikuje i na svou online výuku.  
Online učitel zná zákonné normy pro ochranu osobních údajů žáků. Dbá na to, aby veškeré komponenty jeho online výuky (včetně publikovaných materiálů žáky) byly s těmito pravidly v souladu.  
Standard F
Online učitel je vnímavý k rozdílným vzdělávacím potřebám žáků a zohledňuje je ve své online výuce.
Učitelské znalosti a pochopení souvislostí Schopnosti učitele Hodnocení
Online učitel si uvědomuje existenci odlišných vlastností žáků (talent, jazyk, původ) a umí budovat prostředí, kde mohou žáci uplatnit různé přístupy. Vytváří online vzdělávací prostředí dovolující uplatnění různých stylů učení a odlišných talentů s cílem umožnit zapojení všem žákům.  
Online učitel umí monitorovat činnost žáků a komplexně sledovat jejich pokrok vzhledem k výukovým cílům, a to u všech žáků včetně těch, kteří trpí poruchami učení či jinými hendikepy. Používá odpovídající nástroje pro sledování činnosti všech žáků a je schopen ve výsledcích zohledňovat jejich individuální možnosti.  
Online učitel chápe problémy hendikepovaných žáků a ví, jak mohou být pomocí technologií minimalizovány. Má-li hendikepovaného žáka, využije všech možností ke zmírnění jeho znevýhodněného postavení.  
Online učitel ví, jako možnosti přinášejí specializované technologie pro hendikepované. V případě potřeby tyto specializované technologie využívá.  
Online učitel umí posilovat myšlení žáků zaměřením výukových činností odpovídajícím stylům učení žáků a vytvářením obohacujícího prostředí či aplikací cílených intervencí. Identifikuje žáky trpící různými disfunkcemi a aplikuje vhodná opatření vedoucí k udržení jejich postupu na cestě vedoucí k úspěšnému zakončení kurzu.  
Online učitel ví o možnostech podpory, které jsou online výuce poskytovány různými oficiálními i neoficiálními lokálními cestami. Všech možností podpory využívá.  
Standard G
Online učitel dokáže vytvářet a implementovat takové nástroje online hodnocení žáků, které disponují dostatečnou validitou i reliabilitou.
Učitelské znalosti a pochopení souvislostí Schopnosti učitele Hodnocení
Online učitel zná takové nástroje hodnocení, které dovolují s dostatečnou validitou ověřovat splnění právě těch výukových cílů, jichž měla online výuka dosáhnout. Tyto metody ověřování plnění výukových cílů uplatňuje ve své online výuce.  
Online učitel ví, jak u použitých hodnotících nástrojů ověřovat reliabilitu a stálost v čase. Při měření výukových výsledků se stále zabývá i vhodností použitých nástrojů a snaží se je podle potřeby aktualizovat.  
Online učitel umí při hodnocení žáků uplatňovat takové postupy, které ověřují autentičnost původu a zaručují bezpečnost přenosu a ukládání dat. Tyto postupy podle potřeby aplikuje ve své praxi.  
Standard H
Online učitel vyvíjí obsah výuky a aplikuje výukovou činnost (úkoly, projekty a ověřování výsledků) tak, aby byla v souladu s platnými kurikulárními dokumenty (standardy).
Učitelské znalosti a pochopení souvislostí Schopnosti učitele Hodnocení
Online učitel si uvědomuje omezující charakter online testování a chápe nutnost nasazení širší palety nástrojů pro ověřování skutečného pochopení látky a existenci opravdového pochopení problematiky ze starny žáků. Hodnotí komplexně všechny deklarované výukové cíle včetně pochopení souvislostí a schopnosti poznatky aplikovat.  
Online učitel rozumí procesu průběžného sumativního i formativního hodnocení žáků a umí využít zpětnou vazbu (hlasování, dotazníky) dokládající postup žáků v rámci výuky Nasazuje nástroje zpětné vazby tak, aby získal dostatečné množství dat pro průběžné sumativní i formativní hodnocení žáků.  
Online učitel chápe souvislosti mezi zadávanými úkoly, hodnocením výsledků a výukovými cíly (odpovídajícími standardům). Svou online výuku buduje tak, aby mezi úkoly, hodnocením a standardy panoval soulad.  
Standard I
Online učitel má přístup a schopnosti umožňující mu využívat všechna dostupná data (nejen z vlastního hodnocení) k modifikaci obsahu výuky a k vedení žáků na cestě za poznáním.
Učitelské znalosti a pochopení souvislostí Schopnosti učitele Hodnocení
Online učitel chápe, jak ověřování dosažených výsledků ovlivňuje kvalitu výuky. Na základě získaných dat upravuje výukové postupy s cílem personalizovat výuku a individuální potřeby žáků.  
Online učitel ví, jak využít existující žákovská data k nastavení individualizované výuky. Všechna dostupná data (záznamy o činnosti v LMS, historie logování, archiv chatu a mailu apod.) skutečně k modifikaci výukových postupů používá.  
Online učitel chápe význam sebereflexe a přátelské zpětné vazby pro své zdokonalováni. Provádí autoevaluaci své online výuky a snaží se získat reakce a rady od kolegů.  
Online učitel dokáže využít data získaná rozdílnými strategiemi hodnocení žáků k nasazení alternativních výukových postupů (intervencí). Je-li to na základě získaných dat třeba, dokáže ovlivňovat celkovou úroveň dosažených výsledků u jednotlivých žáků prostřednictvím individualizovaných alternativních intervencí.  
Online učitel ví, jak prostřednictvím dat popisujících výukové výsledky žáků hodnotit efektivitu online výukových postupů s cílem tyto postupy v případě potřeby modifikovat s přihlédnutím k výsledkům nejnovějších výzkumů a zprávám o úspěšném nasazení technologií v jiné podobné online výuce. Soustavně analyzuje dostupná data za účelem evaluace svých postupů, sleduje dostupné odborné informace a své online výukové postupy inovuje.  
Online učitel umí řídit aktivity v rámci své online výuky a chápe význam jejich správného načasování. Nastavuje pravidelné a plánované online aktivity, a to jak asynchronní tak synchronní. Poskytuje žákům průběžnou zpětnou vazbu.  
Online učitel ví, jak ověřit připravenost žáků na účast v kurzu. Tuto připravenost na začátku kurzu ověřuje.  
Online učitel chápe důležitost úrovně zapojení žáků a jejich úspěšného dokončení pro hodnocení online výuky jako celku. Snaží se průběžně sbírat data za účelem hodnocení online výuky a toto hodnocení realizuje.  
Online učitel chápe význam auto-evaluace žáků. Dává žákům příležitost si nezávazně ověřovat dosažení výukových cílů.  
Online učitel rozumí důvodům, proč je třeba pomáhat žákům pochopit důvody pro celoživotní vzdělávání. Pomáhá žákům definovat si krátkodobé i dlouhodobé vzdělávací cíle.  
Standard J
Online učitel profesionálně a efektivně interaguje s kolegy, rodiči i jinými členy komunity s cílem zlepšit svou výuku a výsledky svých žáků.
Učitelské znalosti a pochopení souvislostí Schopnosti učitele Hodnocení
Online učitel chápe význam online komunity vzájemně se podporujících profesionálů pro soustavné zdokonalování svých kompetencí. Aktivně se do takových komunit zapojuje.  
Online učitel si je vědom nutnosti informovat o výukových výsledcích rodiče žáků. Má s rodiči navázán přímý soustavný kontakt a využívá ho.  
Online učitel si uvědomuje význam zapojování jiných lidí schopných napomáhat realizaci výukového procesu (rodiče, mentoři, místní osobnosti, experti apod.). Aktivně je do výukového procesu zapojuje všude, kde to má smysl.  
Standard K (pro online učitele tvořící vlastní výukový obsah či celé kurzy)
Online učitel dokáže připravit vhodný výukový obsah včetně využití multimédií tak, aby online výuka byla co nejefektivnější.
Učitelské znalosti a pochopení souvislostí Hodnocení
Online učitel disponuje digitální gramotností a má kompetence pro 21. st.  
Online učitel ví, jak využít technologie na podporu vzdělávání.  
Schopnosti učitele Hodnocení
Vytváří či modifikuje výukové materiály a metody hodnocení. Používá systém řízení výuky (LMS).  
Vytváří či modifikuje výukový obsah i metody ověřování dosažených výsledků v online prostředí.  
Tam, kde se to hodí, využívá specializovaný software umožňující plnit specifické výukové cíle (např. Logo ve výuce logického myšlení).  
Vytváří úkoly, projekty i hodnocení, jež zohledňují rozdílné preferované typy učení (např. vizuální, auditivní, kinestetický).  
Má u konkrétní online výuky, pro niž kurz tvoří, přehled o dostupných online výukových materiálech a o tom, jak cílovou úroveň žáků definují místní standardy.  
Do svých online kurzů zařazuje multimédia i jiné vizuálně či auditivně orientované materiály.  
Pro své online kurzy sám vytváří různé typy multimediálních materiálů tak, aby co nejefektivněji pomáhaly žákům osvojit si cílové znalosti či dovednosti.  

Jak vidíte, věnoval jsem tomu docela dost energie, protože mám dojem, že by se nám to mohlo jednou hodit. Snad se nemýlím?

Literatura a použité zdroje

[1] – iNACOL National Standards for Quality Online Teaching. 2011. [cit. 2014-3-11]. Dostupný z WWW: [http://www.inacol.org/cms/wp-content/uploads/2013/02/iNACOL_TeachingStandardsv2.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
20. 3. 2014, 09:50
Bude docela zajímavé porovnat tyto standardy s těmi, které vznikají v rámci připravovaného kariérního řádu učitele. Snad budu mít chvilku a podrobně si porovnám...
PS: Samozřejmě si uvědomuji, že článek se věnuje "online učiteli" :)
E Kocourek
28. 3. 2014, 21:51
Nesourodá směs požadavků celkem rozumných a ověřitelných s požadavky prakticky nerealizovatelnými a dále s požadavky zcela subjektivními a neověřitelnými - to jsou ty výše zmiňované standardy. Je škoda, že jednotlivé požadavky nejsou aspoň očíslované, abychom věděli, o čem se vlastně bavíme. Já moje poznámky očísluji.
Příklad požadavku rozumného a ověřitelného: "Online učitel zná modely možné realizace online forem vzdělávání v rámci školy".Příklad požadavků prakticky nerealizovatelných:(P1) "Online učitel zná zákonné normy pro ochranu osobních údajů žáků. Dbá na to, aby veškeré komponenty jeho online výuky (včetně publikovaných materiálů žáky) byly s těmito pravidly v souladu."
A příklady požadavků subjektivních a neověřitelných:(P2) "Online učitel má základní povědomí o možných technických problémech spojených s využitím technologií žáky a jejich řešení."(P3) "Pro realizaci konkrétních výukových cílů vybírá a používá ty nejvhodnější online nástroje."(P4) "Online učitel ví, jak použít nejvhodnější technický prostředek pro výuku a přizpůsobit ho specifickým potřebám žáků."(P5) "Online učitel chápe význam online vzdělávání v kontextu přípravy na život v globalizovaném světě."
K některým požadavkům:
Ad P1) Znáte náplň práce daňových poradců? Neustálé sledování permanentně se měnících zákonů. Nesmyslný dodatek vzápětí stíhá dodatek ještě nesmyslnější, tu s platností odvčerejška, tu s platností až naprší a uschne. Ony zákonné normy pro ochranu osobních údajů se vyvíjí podobně, a také je třeba přihlížet k rozsudkům, kde se ty normy všelijak interpretují.  Tohle má být starost učitele?
Ad P2) Které povědomí je základní? Stačí orientace v jednom operačním systému? Ve dvou? Ve všech? A stačí povědomí typu "problémy mohou nastat" ? Nebo je třeba z rukávu sypat řešení, včera bylo pozdě?
Ad P3) a P4) Všude, kde je ve standardu použit superlativ nej- ...   Jsem si jistý, že "nejvhodnější technický prostředek" znamená - například - něco jiného pro mne a něco zcela jiného pro prodejce interaktivních tabulí.
Ad P5) Pokud chápu význam online vzdělávání jinak než autor článku, platí pro nás pro oba, že chápeme význam online vzdělávání? Pokud ne, kdo určí to "správné" chápání? A pokud ano, jaký smysl má to kriterium?
A ještě ke komentáři paní Hublové. Kariérní řád. Tvůrci kariérního řádu se jistě chytnou zde nabízených standardů. Nebo nějakých ještě subjektivnějších a neověřitelnějších. Těšíte se na vyhlídku, jak vás někdo bude zkoušet, zda umíte stahovat pluginy?
Mgr. Zdeněk Sotolář
30. 3. 2014, 15:06
Navrhovaný standard je podobný. Pomineme-li skutečnost, že celý 4. stupeň je nesmysl.
Bořivoj Brdička
3. 4. 2014, 09:02
Pánové, koukám, že se tady diskutuje. To je dobře. Ono to celé není návrhem. Je to jen ukázkou toho, co se děje ve vyspělém světě. Zdá se, že můžete být bez obav. Náš karierní systém se požadavky na digitální kompetence učitelů zatím nezabývá.
Šel jsem sem ale z jiných důvodů. Chci sem vložit odkaz na Wheelerovo Interview with Terry Anderson. Je velmi vhodým doplňkem studia dané problematiky. Terry navíc připravuje na květen zbrusu novou knihu.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Standardy iNACOL.
Ostatní články seriálu: