Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > SELFIEforTEACHERS je tady
Odborný článek

SELFIEforTEACHERS je tady

18. 10. 2021 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o novém nástroji pro vlastní hodnocení digitálních kompetencí učitelů, který lze použít pro další nasměrování odborného růstu i na získání podpory odborníků a kolegů.

Dne 5. října 2021 byl slavnostně pod vedením slovinského předsednictví EU spuštěn nový online nástroj na autoevaluaci digitálních schopností učitelů – SELFIEforTEACHERS. Situace, do níž jsme se ne vlastní vinou kvůli tomu dostali, je docela komplikovaná a ne úplně dobrá. Máme vlastní velmi podobný nástroj Učitel21, takže ona malá skupina našich učitelů, kteří chtějí v oblasti využívání technologií odborně růst, teď bude váhat, který použít. Podívejme se na souvislosti.

Někdy na počátku nultých let tohoto století se v oboru vzdělávacích technologií prosadil přístup aplikující Rogersovu teorii inovací (viz Kam spěje vývoj vzdělávacích technologií). Ta popisuje, jak je nový objev postupně aplikován a přijímá ho celá společnost. Ten vývoj lze sledovat na různých úrovních, v našem případě u jednotlivých učitelů, nebo celé školy (Difuze technologií ve škole 21. století). Existuje celá řada modelů, které mapují proces, kterým musí jednotliví aktéři projít – u nás je hodně známý SAMR, mně nejmilejší je výklad transformace podle Marca Prenského. Snaha tento proces vědecky definovat a hodnotit jeho naplnění se neobejde bez stanovení cíle. Proto začaly vznikat standardy definující potřebné digitální kompetence různých aktérů – např. ISTE řeší zvlášť žáky, učitelevedoucí pracovníky.

Evropa vždy byla při zavádění digitálních technologií za USA poněkud pozadu. Přesto v rámci různých projektů již na počátku 21. století vzniklo několik různých popisů cílů, ke kterým by měly školy prostřednictvím technologií směřovat (např. Opeka, MENTEP ad.). Jak se z integrace technologií, nejen ve školství, stávala priorita, ukázalo se, že je třeba úsilí v této oblasti koordinovat a sjednotit. Evropská komise (EK) udělala první krok k tomuto cíli, když v roce 2006 zařadila digitální kompetence mezi osm klíčových (Key Competences for Lifelong Learning), a postupně začala digitální agendu vnímat jako jednu z nejvyšších priorit (A Europe fit for the digital age, Digital Education Action Plan).

Správné nasměrování strategických rozhodnutí je třeba ověřovat prostřednictvím výzkumu. Ten pro Evropskou komisi realizuje výzkumné středisko Joint Research Centre (JRC). V roce 2013 JRC vydalo první verzi standardu digitálních kompetencí pro občany DIGCOMP (poslední verze je 2.1) a vznikají i specializované klony (DigComp for Citizens, DigCompConsumers). Jedním z nich je DigCompOrg (pro vzdělávací organizace) z roku 2016, dalším pak v roce 2017 zveřejněný DigCompEdu (Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů).

Od počátku bylo jasné, že vydat jen standardy a zkoumat, zda jsou naplňovány, nebude stačit. Úspěšné zavádění technologií ve školství vyžaduje mnohem větší podporu. Kromě tradičního v Evropě používaného postupu, tj. prostřednictvím projektů, se Komise rozhodla pověřit JRC přípravou specializovaného nástroje pro autoevaluaci úrovně integrace technologií ve školách. Nazván byl SELFIE a po pilotním ověřování byl slavnostně spuštěn v říjnu 2018.

SELFIE lze považovat za atypický komplexní hodnoticí nástroj určený celé škole. Vytváří jakýsi ekosystém, který kontroluje koordinátor školy (většinou totožný s ICT koordinátorem). Jeho úkolem je v rámci školy definovat skupinu učitelů, žáků a zástupců vedení, kteří se nezávisle na sobě do hodnocení zapojí. Každé skupině vybere z existujícího seznamu otázky, případně přidá své vlastní, vygeneruje online dotazníky a odkazy předá respondentům. Výsledky se ukládají anonymizovaně na servery EK. Po ukončení časového období pro vyplnění získává škola komplexní zprávu se sofistikovaným automatickým statistickým zpracováním výsledků.

SELFIE je postaven na standardu DigCompOrg. Možná, že by se svým zaměřením dal srovnávat s naší Školou21, ale podobnost zde je dost vzdálená. Škola21 vznikla v roce 2011. Tento fakt je zásadní a vysvětluje naši současnou situaci. Proto všude uvádím letopočty. Je již poněkud zastaralá a není úplně kompatibilní se zde jmenovanými evropskými standardy. Je však důkazem toho, že jsme se vždy snažili jít s dobou a vyvinuli jsme vlastní profilový nástroj technologické autoevaluace školy o sedm let dříve než EK.

Docela jiná situace je u autoevaluace učitelů. Vývoj našeho vlastního nástroje byl naplánován již v roce 2016 v rámci projektu PPUČ. Když jsme v roce 2018 práce na něm zahajovali, bylo nám již známo, že JRC pracuje na SELFIEforTEACHERS. Bylo nutné se rozhodnout, zda vlastní nástroj vůbec vyvíjet. Tím hlavním důvodem pro byla zjevná neochota bruselských vývojářů sdílet výsledná data. V případě SELFIE byla na počátku dokonce prosazována představa EK, že data se místním autoritám předávat vůbec nebudou. Rozhodnutí v plném rozsahu naplnit cíle projektu PPUČ a vytvořit Profil Učitel21 tak bylo nasnadě. Navíc v ČR bylo na aktivity PPUČ navázáno 17 dalších projektů výzvy OP VVV (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), kde jsou školy a učitelé dle rámce DIGCOMPEDU vzděláváni a které jsou aktuálně již v realizaci.

Učitel21 již samozřejmě pracuje se standardem DIGCOMPEDU a je nakonec hodně podobný SELFIEforTEACHERS. Oba nástroje jsou s malými výjimkami jen profilovými reprezentacemi stejného standardu a poskytují učitelům zpětnou vazbu o vývoji jejich digitálních kompetencí včetně statistického srovnání s kolegy. Zásadní rozdíl je ale v tom, co se děje se získanými daty. První je ukládá na náš Metodický portál RVP.CZ, druhý na servery EK. U prvního můžeme se všemi anonymizovanými výsledky na vědecké úrovni pracovat, u druhého musíme spoléhat na to, že nám EK nějaké zpracované statistické výsledky dá se zpožděním k dispozici.

Mohlo by se zdát, že rozhodování, který nástroj použít, je celkem snadné. Ale pozor, tak jednoduché to nebude. Nástroje EK za sebou mají docela jinou úroveň podpory než ty naše domácí. Jen v rámci JRC na tomto úkolu pracuje přes 10 odborníků. Evropské projekty jsou vedeny k součinnosti (např. eTwinning), a tak začínají evropské evaluační nástroje používat. JRC a spolupracující vědecké organizace mají k datům přístup a začínají publikovat zajímavé analýzy (viz např. Scaling up and integrating the SELFIE tool for schools' digital capacity). Nám by se určitě hodilo být nedílnou součástí tohoto procesu. Za mimořádně důležitou lze považovat v pozadí stojící snahu budovat spolupracující komunity uživatelů (SELFIE Forum). Pro školy, které SELFIE používají, existuje soutěž, v jejímž rámci je jejich postup externě hodnocen, a v případě úspěchu je možné se zviditelnit (Digital Schools Awards).

Learn how the Digital Schools Awards European pilot programme is supporting schools in a digital age

Jak vidno, existuje docela dost důvodů pro používání evropských nástrojů autoevaluace škol i učitelů místo našich domácích. Cíle (i standardy) jsou stejné, to znamená, že evropské nástroje lze bez nesnází použít ve všech projektech, které s těmito standardy pracují. SELFIE je výrazně lepší a aktuálnější než naše Škola21, SELFIEforTEACHERS je srovnatelný s Učitelem21 a má bezkonkurenční podporu a perspektivu. Učitel21 zase lépe odpovídá našim místním podmínkám a disponuje odkazy na naše domácí aktivity. Situace zjevně vyžaduje určité politické rozhodnutí, jak se zachováme. Přejít na evropské nástroje znamená vzdát se kontroly a přístupu k datům.

Zatím možná navzdory dlouholeté snahy mnoha projektů necítíme potřebu tento problém řešit, stejně jako si většina učitelů neuvědomuje nutnost své digitální kompetence v duchu digitální pedagogiky rozvíjet. A to je ve skutečnosti tím největším naším problémem.

 

Poznámka: V okamžiku, kdy toto píšu, existuje SELFIEforTEACHERS jen v pěti jazykových mutacích. Připravuje se však překlad do všech oficiálních jazyků EU, tedy v blízké době bude k dispozici i v češtině.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
3. 12. 2021, 13:19
Oznamuji, že dnes EK oznámila rozšíření SELFIEforTEACHERS o 24 evropských jazyků včetně češtiny. Orientačně jsem to zkontroloval. Na první pohled překlad vypadá použitelně.
Bořivoj Brdička
14. 12. 2021, 10:46
Education Talks: Whole-school approach to ICT (https://www.sch…-ict.htm )
Článek s videem a českými titulky vysvětlující tzv. "celoškolní přístup" k ICT, který je podporován využitím evropských nástrojů Selfie. Provází Nikoleta Giannoutsou, která má vývoj těchto nástrojů v JRC na starosti.
Bořivoj Brdička
7. 1. 2023, 09:51
DIGCompEdu - další velmi elegantní nástroj na auto-evaluaci dig.kompetencí učitelů z dílny dánského startupu Center for Digital Dannelse
(https://digital…compedu/ )

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.