Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Zavádění hybridní praxe podle Wenmotha
Odborný článek

Zavádění hybridní praxe podle Wenmotha

2. 5. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o inspirativním materiálu novozélandského odborníka na vzdělávací technologie Dereka Wenmotha, který mapuje proces přechodu na hybridní výukové formy ve škole.

O integraci technologií do výuky mluvíme velmi často. Opakovaně jsme se pokoušeli přinášet příklady toho, jak by mohla vypadat (např. Hodina géniů). Se skutečně systémovým přístupem přichází nám již známý novozélandský expert na vzdělávací technologie Derek Wenmoth ve své publikaci Codifying Teacher Practice: Preparing for shifts in pedagogical practice in hybrid learning [1]. Pojem „codifying“ je zde použit ve významu zakódování či definování praxe hybridního vzdělávání. Jedná se o jakýsi manuál, který může škole sloužit jako průvodce.

Derek definuje celkem 10 oblastí, jimiž je třeba se při zavádění hybridní výuky zabývat. V každé specifikuje několik problémů, u nichž naznačuje možné řešení, a očekává, že každý začne pracovat na svých vlastních postupech. Následuje zjednodušený přehled s příklady typických problémů, kompletní materiál je dostupný v původní publikaci [1].

1. Spravedlnost (nezaměňovat s rovností)

příklad problému příklad praxe zdůvodnění podpora ověření
Jak eliminovat vliv rozdílných kulturních prostředí, socio-ekonomického zázemí a jiných znevýhodnění žáků? Začít první setkání snahou představit se v maorštině (na Novém Zélandu žije 3,7 % původních Maorů). Na Novém Zélandu je maorština oficiálním jazykem a její výuka je zařazována do ŠVP. Učitelé mají k dispozici kurzy maorštiny. K demonstraci znalosti maorštiny není třeba nikoho (učitele i žáky) nutit.


2
. Inkluze

příklad problému příklad praxe zdůvodnění podpora ověření
Jak eliminovat hendikepy žáků? Např. tělesné či mentální postižení, vadu sluchu či zraku. Všechna výuková videa jsou vybavena titulky a přepisem obsahu. Lidé se liší v tom, jak přijímají informace. Proto je vhodné předkládat výukový obsah v různých formách. Např. použití převodu textu do zvukové formy a naopak. Absence stížností na problémy s porozuměním obsahu výukových videí.


3.
Angažovanost žáka

příklad problému příklad praxe zdůvodnění podpora ověření
Jakou podporu má sebeřízené učení ve vaší škole? Žáci jsou vedeni k plánování svého učení (ve škole i doma) v týdenních intervalech. Řízení vlastní činnosti je klíčová kompetence, která má významný vliv na důvěru ve vlastní schopnosti. Vhodný nástroj je k dispozici v rámci školního LMS. Problémy s nedodržováním termínů žáky jsou minimalizovány.


4.
Zapojení žáka

příklad problému příklad praxe zdůvodnění podpora ověření
Jak zajišťujete, aby každý žák věděl, proč se učí právě to, co se učí? Ke každému požadavku (výukovému cíli) existuje ve školním LMS pomocný materiál vysvětlující souvislosti. Výzkumy ukazují, že zapojení žáků je vyšší, když lépe chápou, proč něco dělají. Obsah školního LMS je soustavně aktualizován. Zapojení žáků se díky lepšímu chápání výukových cílů zvyšuje.


5.
Vzdělávací obsah

příklad problému příklad praxe zdůvodnění podpora ověření
Jak vybíráte pro výuku vhodné zdroje? Všechny používané výukové materiály mají jasně definovaný původ (včetně žákovských prací). Součástí vzdělání je respekt k intelektuálnímu vlastnictví. Škola by měla deklarovat používání licence CC při vlastní tvorbě materiálů. Učitelé i žáci používají při tvorbě výhradně licenci CC.


6.
Výukové aktivity

příklad problému příklad praxe zdůvodnění podpora ověření
Považují žáci výukové aktivity za autentické? Jak to děláte? Všechny aktivity mají otevřený konec a poskytují několik možných postupů řešení. Možnost volby postupu dává žákům prostor pro sebevyjádření, které odpovídá jejich schopnostem. Podporuje sounáležitost a autenticitu. Využití prostředí, která disponují nástroji umožňujícími volbu postupu a různé formy sebevyjádření. Zájem žáků o výuku se zvyšuje, roste úroveň výstupů a dodržování termínů.


7. Partners
tví

příklad problému příklad praxe zdůvodnění podpora ověření
Koho do přípravy a realizace výuky zapojujete? Pro spojení s rodiči používáme specializované funkce naší online vzdělávací platformy. Ti mají přístup k plánu výukových aktivit i k výsledkům svých dětí. Snažíme se je vést ke spolupráci. Vyšší míra transparentnosti v tom, co škola dělá, vede k lepšímu zapojení rodičů a zlepšuje výsledky žáků. Soustavná aktualizace s rodiči sdíleného obsahu online platformy a vstřícná komunikace. Vysoká míra spokojenosti rodičů projevující se jejich využíváním online platformy. Vyšší důvěra žáků ve školu.


8.
Přínos technologií

příklad problému příklad praxe zdůvodnění podpora ověření
Využíváte technologie k posílení vyšších forem myšlení žáků? Dříve než žák dostane volný přístup k internetu, musí získat počítačovou licenci, která potvrzuje jeho schopnost vyhledávat a hodnotit online informace a chovat se online bezpečně. Klíčovou kompetencí pro život v digitálním světě je dostatečná informační gramotnost a digitální občanství. Tuto kompetenci je třeba budovat záměrně, nevzniká samovolně. Podmínky udělování počítačové licence jsou nastaveny ve spolupráci s odborníky i komunitou. Stoupající počet žáků vykazuje známky přiměřeného online chování a využití technologií ke svému zdokonalování.


9.
Zpětná vazba

příklad problému příklad praxe zdůvodnění podpora ověření
Jaké formy informování žáků o výsledcích jejich učení používáte? Všichni, kdo reagují na výukové aktivity žáků (učitelé, rodiče i spolužáci), jsou obeznámeni s principy kladné zpětné vazby (povzbuzení a doporučení ke zlepšení). Cílem zpětné vazby je přivést žáka na cestu zlepšování. Principy kladné zpětné vazby jsou definovány a k dispozici všem v rámci školní online platformy. V rámci systému poskytovaná zpětná vazba vykazuje známky pochopení stanovených principů.


10.
Hodnocení

příklad problému příklad praxe zdůvodnění podpora ověření
Jak zjistí žáci, co se od nich očekává? Očekávané výsledky učení jsou popsány pomocí hierarchicky uspořádaných indikátorů tak, aby žáci byli schopni sami sebe hodnotit. Definování kritérií komplexně popisujících výsledky zviditelňuje učební proces. Školní online platforma disponuje nástrojem vyhodnocujícím naplnění indikátorů učebního pokroku žáků. Učitelé, žáci i rodiče s výsledky učení pracují a na jejich základě se rozhodují.


Derek zpracoval tento návod pro přechod na hybridní vzdělávání na základě novozélandského kurikula a snaží se též zohledňovat dopad pandemie na fungování škol. Snad by mohl být určitou inspirací i pro nás.

Literatura a použité zdroje

[1] – WENMOTH, Derek. Codifying Teacher Practice: Preparing for shifts in pedagogical practice in hybrid learning. 2022. [cit. 2022-4-5]. Dostupný z WWW: [https://futuremakers.nz/codifying-teacher-practice/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.