Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Procvičování slovní zásoby netradičními způsoby
Odborný článek

Procvičování slovní zásoby netradičními způsoby

31. 8. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Martina Horáková
Spoluautor
Petr Vlček

Anotace

Projekt zaměřený na rozvoj slovní zásoby žáků.

Kontext

Třídy ve kterých byl projekt uskutečněn jsou rozděleny na skupiny o přibližně 12ti žácích. Jednalo se o maturitní ročníky a to ze dvou důvodů: 1. lepší znalosti angličtiny, 2. téma bylo vhodné jako opakování pro maturitní zkoušku.


Východiska

Vyučování cizímu jazyku ve středním odborném školství je jednak součástí všeobecného vzdělávání, doplňuje a prohlubuje systém jazykového vzdělávání, které je propojeno s dalšími vyučovacími předměty a zdroji informací, jednak představuje specifické jazykové vzdělávání vymezené studovaným oborem. Vede žáky k rozvíjení celé řady všeobecných kompetencí ( především z oblasti znalosti reálií a kultury zemí studovaného jazyka, sociokulturních dovedností, rozvíjení osobnosti a studijních návyků) a k rozvíjení komunikačních kompetencí ve zvoleném jazyce.

V jednotě s výchovnými a vzdělávacími cíli příslušného typu školy a studovaného oboru směřuje výuka cizího jazyka s návazností na základní vzdělávání k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnicím podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 2300 lexikálních jednotek za 4 roky studia, z toho tvoří obecně odborná terminologie minimálně 20%.

Produktivní řečové dovednosti se zaměřují na ústní a písemné vyjadřování, na písemné zpracování textu, i odborného a na překlady textů.

Receptivní řečové dovednosti jsou orientovány na poslech s porozuměním - jedná se především o projevy rodilých mluvčích, dialogy mezi učitelem a žákem a vzájemnými dialogy mezi žáky.

Interaktivní řečové dovednosti - ústní i písemné - jsou provázanou kombinací produktivních i receptivních řečových dovedností, vedou k formulaci vlastních myšlenek formou monologu, dialogu, popisu, dopisu apod.


Cíle

A Christmas Carol by Charles Dickens - what is the performance going to be about? (Synopsis).

Studenti se mají seznámit se základním obsahem díla před jeho shlédnutím v divadle a připomenout si spisovatele Ch. Dickense. Studenti uvádějí příklady děl tohoto autora, která znají z vlastní četby, televize, hodin českého jazyka.


Realizace

Učitel napíše na tabuli výraz Christmas. Úkolem studentů je vytvořit asociační diagram. Studenti uvádí anglické výrazy, spojené s tematem Christmas.

Christmas

Christmas dinner Christmas habits Christmas presents

potato salad, fried carp Christmas carols a Christmas mass, toys, books

candles,

Studenti vysvětlí anglicky význam spojení a Christmas carol a uvedou příklady známých českých a světových koled.

Cílem motivační části hodiny je navodit atmosféru vánoc, která je zobrazena v Dickensově díle a zopakovat slovní zásobu na tema Christmas, kterou si studenti již osvojili.

Této části hodiny je věnováno 5 minut.

(Práce s textem je rozdělena do 2 vyučovacích hodin. Průběh vyučovací hodiny.)


A. Selektivní poslech neznámého textu

Učitel napíše na tabuli následující úkol:

Complete the missing information

  1. Ebenezer Scrooge (the main character) starts as.............(his personal qualities) and ends us as..........(his personal qualities)
  2. The story takes place in......(a city) during.....(time)
  3. Music helps to create different......................

Učitel přečte 2x úvodní část textu a doplní se studenty správné odpovědi.

Cílem této aktivity je procvičit poslech neznámého textu se selektivním zaměřením se na požadované chybějící anglické výrazy.

Této části hodiny je věnováno 5 minut

B. Opakování slovní zásoby, týkající se kladných a záporných lidských vlastností formou soutěže

Na základě splněného úkolu A1/, ve kterém si studenti osvojili nové výrazy jako selfish, mean, generous,selfless... mají studenti za úkol vymyslet co nejvíce kladných a záporných lidských vlastností. Úkol je brán jako soutěž dvojic v časovém limitu 2 minut.

Po skončení časového limitu je vyhodnocena nejlepší dvojice a některé příklady vlastností jsou zapsány na tabuli

Učitel a studenti diskutují o svých kladných a záporných vlastnostech

Cílem této aktivity je procvičení již osvojené slovní zásoby na tema personal qualities a podpora práce ve dvojici.

Této části hodiny jsou věnováno 5 minut.

C. Přiřazování anglických výrazů k jejich definicím

Každý student obdrží kopii textu a definice anglických výrazů, obsažených v 1. scéně. Studenti pracují ve skupinách po čtyřech a jejich úkolem je najít v textu anglické výrazy, které odpovídají příslušné definici.

Př: a place where people are buried (a graveyard), a man who works in the office (a clerk), your sister's/brother's son is your (nephew)

Po vyřešení úlohy jsou nové výrazy zapsány na tabuli a je objasněn jejich význam

Cílem této úlohy je rozvíjet schopnost studentů pracovat ve skupině, rozdělit si úkoly, diskutovat o správném řešení

Z hlediska jazyka se žáci učí odhadovat význam slov na základě kontextu

Této části hodiny je věnováno 5 minut

D. Práce se slovníkem

Ve 2. scéně mají žáci za úkol podtrhat v textu neznámé anglické obraty, najít jejich význam ve slovníku a poznamenat si je do sešitu. Žáci pracují samostatně.

Cílem této aktivity je procvičit samostatnou práci žáka se slovníkem.

Této části hodiny je věnováno 10 minut

E. Soutěž ve spellingu

Na základě úkolu D si žáci vyberou 5 nově osvojených výrazů ze scény 2 a hláskují je svému partnerovi, žáci pracují ve dvojicích.

Cílem úlohy je procvičení spellingu, osvojení si nových anglických obratů i práce ve dvojicích.

Této části hodiny je věnováno 5 minut

F. 3. scéna formou diktátu

Učitel diktuje znění 3. scény, žáci zapisují a snaží se na základě svých dosavadních znalostí odhadnout pravopis neznámých slov. Následně si žáci diktát opraví podle textu a s pomocí učitele přeloží do českého jazyka.

Cílem této úlohy je procvičit slovní zásobu psanou formou.

Této části je věnováno 10 minut.


G. What can I remember? Co si pamatuji?

Na závěr hodiny žáci uvedou 10 nových výrazů, které si osvojili a zapsali do sešitu. Učitel zhodnotí práci třídy a poděkuje za dobře odvedenou práci.


Výsledky

Žáci se zúčastnili akce, při níž se obohatili o nové kulturní zážitky, prakticky se seznámili literárním dílem Ch. Dickense a získali novou slovní zásobu. Zopakovali a trochu jiným způsobem si připomněli učební látku důležitou pro vykonání maturitní zkoušky.

Z učitelského pohledu bylo velice důležité mezipředmětové propojení literatury a angličtiny.


Kontakt

Střední průmyslová škola

Hradecká 647/1a,

Hradec Králové 3, 50003

Mgr. Horáková Martina, xho@spshk.cz, 495 070 723

Mgr. Vlček Petr, xvl@spshk.cz, 495 070 722

Literatura a použité zdroje

[1] – DICKENS, Charles. A Christmas Carol.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
27.34 kB
Dokument
Slovní zásoba

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Horáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída