Domů > Spomocník > Odborné vzdělávání > Napínání při natahování
Odborný článek

Napínání při natahování

16. 12. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Šárka Němečková

Anotace

Podstatou tohoto příkladu dobré praxe je zdůraznění nutnosti praktické a samostatné činnosti žáků v hodinách fyziky. Schopnost samostatného úsudku na základě připravených podkladů by měla vést k přiblížení fyziky jako předmětu, kde fakta není nutné jen přijímat, ale i správně a logicky odvozovat. Smyslem hodiny, během níž si mají žáci osvojit základní pojmy o mechanickém kmitání, je přiblížení a zprůhlednění tohoto tématu natolik, aby motivovalo žáky k další samostatné činnosti. Hodina neprobíhá pouze formou výkladu, ale skupinovým řešením problému. Během práce pod vedením učitele si žáci osvojí nejen kompetence k řešení problémů, ale i kompetence komunikativní, sociální a personální.

Kontext

Cílovou skupinou jsou žáci druhého ročníku střední průmyslové školy. Je jich 20, a tak je možné vytvořit 4 skupiny po pěti.

Základním předpokladem a nutností pro správné řešení problému je vhodná časová návaznost na vzdělávací program matematiky druhého ročníku. Před zpracováním samotné úlohy byly potřebné údaje z matematiky vyučujícím zopakovány. Dalším předpokladem je návaznost na předmět ICT, odkud si žáci přinesou vypracovánu první část úlohy. Je tedy nutné, aby uměli pracovat s Photo Studiem (nebo s jiným grafickým programem) a úlohu, kterou teď fyzikálně a matematicky budou řešit, měli vytištěnu a připravenu ke zpracování.

Východiska

Nepřekládat poznatky pouze v hotové podobě – to je východiskem této hodiny. Je nutné ukázat žákům, že přírodovědné obory nejsou spojeny pouze s příjímáním obecných zákonů, ale i s jejich objevováním a případným rozšiřováním. Naše škola vyučuje podle ŠVP, jehož cílem je rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Proto je naší snahou hledat všechny možné metody, které by k tomu vedly. Jednou z nich je právě metoda skupinové práce s kooperativními prvky, která zefektivní výuku a zpestří průběh vyučování. Správný výsledek a úspěšnost celé úlohy závisí na aktivním přístupu všech členů skupiny.

Cíle

Hlavní cíle jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí:

Kompetence k učení:

 • žáci pracují ve skupinách
 • žáci si organizují vlastní činnost, spolupracují na stejném úkolu
 • žáci získávají a třídí informace
 • žáci si osvojují strategii učení

Kompetence k řešení problémů:

 • žáci prezentují své výsledky
 • žáci se učí hledat různá řešení zadaného problému

Kompetence komunikativní:

 • žáci spolu komunikují, předávají si informace, sami tvoří zápis, naslouchají, obhajují své myšlenky a argumentují
 • žáci se učí hledat řešení zadaného problému a tvoří vlastní úsudek
 • žáci se učí naslouchat názorům jiných.
 • žáci se dělí o získané poznatky s ostatními členy skupiny a usilují o dobrý výsledek celé skupiny

Kompetence sociální a personální:

 • žáci si navzájem pomáhají, respektují dohodnutá pravidla
 • žáci se učí sebehodnocení – vyhodnocují vlastní přínos
 • žáci vzávěru vzájemně zhodnotí přínos každého člena skupiny

Kompetence občanská:

 • žáci plní své povinnosti, ale využívají svá práva
 • žáci zodpovídají za výsledky své práce

Realizace

Na začátku hodiny jsou žáci rozděleni do čtyřčlenných skupin. Klíčem k výběru do skupin je i prospěch, to znamená, že je třeba zasáhnout po rozložení skupin tak, aby je tvořili jak žáci slabšího prospěchu, tak ti výborní. Žáci přinesli na hodinu zpracovanou úlohu z ICT, kde pomocí Photo Studia zpracovávali předem zadanou úlohu. Šlo o sestavení jednoho obrázku z vyfocených snímků. Žáci měli za úkol vyfotografovat přehupovačku na pouti, a to jak z čelního, tak bočního pohledu. Při hodině ICT fotografie skládali do jednoho obrázku, který by měl prezentovat kmitavý pohyb.

S takto připraveným materiálem začala úvodní hodina. Jejich zpracovaný obrázek jsem promítla na tabuli a pokusila se vysvětlit základní pojmy potřebné pro pochopení problému. Aby bylo zřejmé, o jakou problematiku se jedná, na pracovním stole jsem na stojanu měla připravenou pružinu se závažím. Žáci si postupně osvojili základní pojmy (rovnovážná poloha, amplituda, frekvence a perioda, okamžitá výchylka). Nyní už pracovali samostatně ve skupinách. Na předem připravené čtvrtky si načrtli kmitavý pohyb popsaný pomocí pohybu po kružnici a jejich úkolem bylo, aby pomocí matematických dovedností a obrázku vytvořeného při ICT odvodili vztah pro okamžitou výchylku.

Po pěti minutách zástupce z každé skupiny prezentoval její výsledky. Se svou čtvrtkou nastoupil před tabuli a obhajoval svůj výsledek. S mojí pomocí odstraňovali případné nedostatky a se zbytkem třídy jsme diskutovali nad výsledky. Správný výsledek – a tedy i obecný vztah – žáci uvedli na tabuli. Další část hodiny byla opět zaměřena na samostatnou práci ve skupinách. Problémem bylo, aby skupina odvodila zase pomocí matematiky a znalostí goniometrických funkcí vztah pro rychlost  kmitajícího tělesa. Tato úloha nebyla omezena časově, ale šlo o rychlost úsudku. První skupina, která byla přesvědčena o správnosti, svůj výsledek prezentovala a obhajovala před ostatními i přede mnou. Následovala diskuse ostatních. Pokud se podařilo dojít ke správnému, a tedy obecnému vztahu, vyjadřujícímu rovnici pro rychlost kmitajícího tělesa, byl tento vztah zapsán na tabuli. Pokud ne, zasáhla jsem já a pomohla žákům tento vztah odvodit.

Využité zdroje a pomůcky

Vlastní realizace je organizačně velmi nenáročná. Žáci mají z hodiny ICT nutnou pomůcku, kterou je zpracované postupné skládání fotografií, pořízených samotnými žáky podle zadání (fotografie přehupovaček z pouti). Čtvrtky mají připravené na lavicích podle skupin, pružinu na stojanu mám připravenou na pracovním stole.

Výsledky uskutečňovaného příkladu dobré praxe

Při hodině se podařilo zapojit každého žáka a podařilo se naplnit vytýčené cíle.

Žáci:

 • komunikovali, vzájemně si pomáhali při práci na stejném úkolu
 • učili se naslouchat druhému, tj. vyslechnout a přijmout názor druhého, být za svůj názor zodpovědný a společně dojít k jednotnému výsledku
 • předávali získané informace ostatním členům, předané informace musely být stručné, věcné a jasné
 • pociťovali svou zodpovědnost vůči ostatním

Zjištěné poznatky a výsledky práce žáků jsou dlouhodobé. Žáci si samostatně získané informace pamatují déle než poznatky pouze předkládané.

Shrnutí, zhodnocení

Tato metoda práce je vynikající v tom, že do činnosti jsou zapojeni všichni žáci. Během práce učitel žáky sleduje. Monitoruje, kteří žáci spolu dobře spolupracují, zhodnocují vzájemně své myšlenky, a někde naopak dochází k diskusi a snaze obhájit svůj názor. Učitel podává též pomocnou ruku, upozorňuje na obtížné momenty. Vyhodnocuje se nejen rychlost, ale především i správnost odevzdané práce. Na závěr je společně vysloveno správné řešení.

Byly podpořeny tyto klíčové kompetence:

 1. kompetence k učení – žáci si osvojovali strategii učení, organizovali si svoji činnost
 2. kompetence k řešení problémů – žáci si vytvořili úsudek, prezentovali své výsledky, svá řešení hodnotili a obhajovali
 3. kompetence komunikativní – žáci spolu komunikovali, obhajovali své myšlenky a argumentovali, zároveň poslouchali názory jiných
 4. kompetence sociální a personální – žáci si vzájemně pomáhali, respektovali dohodnutá pravidla
 5. kompetence občanská – žáci si plnili své povinnosti, ale využívali svá práva, zodpovídali za myšlenky své práce

Také byla uplatněna tato průřezová témata:

 1. osobnostní a sociální výchova – žáci si organizovali vlastní práci, připravovali se předem na plnění složitějšího úkolu, rozhodovali
 2. výchova demokratického občana – žáci byli nuceni přemýšlet v souvislostech, komunikovat a naslouchat

Žáci jsou aktivní, uplatňuje se u nich soutěživost a touha po poznání. Přínosem je i spolupráce žáků, kteří za normálních okolností nekomunikují, což má i dobrý dopad na sociální vztahy uvnitř třídy. Metoda je použitelná mezi žáky s odlišnými schopnostmi a dovednostmi. Popisovaný příklad dobré praxe se osvědčil, žáci byli motivováni k další samostatné a tvořivé práci. Ve třídě došlo k vytvoření dobrého a zdravého vztahu k jedné z přírodních věd.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Šárka Němečková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.