Domů > Spomocník > Neformální vzdělávání > Klíčení, aneb rosteme s dětmi
Odborný článek

Klíčení, aneb rosteme s dětmi

3. 1. 2014 Neformální vzdělávání Spomocník
Autor
Jakub Kořínek
Tento článek je součastí seriálu: Klíčení, aneb rosteme s dětmi

Anotace

Pracujete s dětmi v jejich volném čase? Připravujete pro ně neformální vzdělávací programy? Vedete oddíl, klub nebo třeba školní družinu? Pak čtěte dál :-)

Mláďátka a zvířátka -
čili aktivity pro nejmladší děti

      Pionýr - nezisková organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží – totiž v roce 2013 uzavřel tříletý projekt podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. A proč by vás to mělo zajímat? Protože výstupem projektu jsou čtyři navazující výchovné programy pro různé věkové kategorie – od nejmenších dětí po 15+ – tvořené s cílem přiblížit je i dětem se specifickými potřebami ve vzdělávání – ať už jde o děti např. hyperaktivní, sociálně vyloučené, trpící smyslovými poruchami či vadami řeči, nadprůměrně nadané a podobně. Všechny tyto podklady jsou volně k dispozici a určitě se budou hodit i tomu, kdo nepracuje cíleně s dětmi se zvláštními potřebami.

      Programy pro jednotlivé věkové kategorie - nazvané Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta - jsou dále vnitřně členěny na oblasti člověk a společnost, příroda, umění, sport, technika.

      Součástí tvorby programů bylo i dotazníkové šetření, jehož prostřednictvím bylo zjišťováno, co děti baví a jaká témata jsou pro ně v jakém věku nejvíce přitažlivá – podařilo se získat přes 4500 odpovědí. Na základě tohoto šetření a dlouholetých zkušeností všech zúčastněných sestavily odborné týmy soubory her a činností pasovaných na míru, který následně po dobu jednoho roku ověřovali se svými dětmi vedoucí a instruktoři ve svých pionýrských skupinách a oddílech – a přispěli řadou praktických připomínek ke konečnému výsledku.

Jak takový program vypadá?

      K jednotlivým programům vznikly sady podkladů. Každá sada obsahuje stručné informace o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami a základní postupy práce s nimi, dále jednotlivé metodické listy k daným činnostem a pracovní listy, které se dětem nakopírují a s nimiž tvoří daný úkol.

      Každý metodický list podrobně rozpracovává jednu aktivitu. Naleznete v něm údaje jako čas na přípravu, čas na realizaci, v jakém ročním období se dá provádět a zda vyhovuje víc prostředí v přírodě, nebo v klubovně, vyžadovaný počet účastníků a seznam potřebného materiálu. Dále seznámení se s cílem dané činnosti (tj. co daná aktivita u dětí rozvíjí), návod, jak děti motivovat, co jim ke hře říci, a samotný postup, doplněný někdy i o fotografie. Je zde popsán i doporučený přístup k dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami, rady, na co si dávat pozor.

      Dalšími výstupy projektu pak jsou publikace Sborník příkladů dobré praxe I. (pro programy Mláďátka a Zvířátka a Putování se psem) a Sborník příkladů dobré praxe II. (pro programy Tajemství staré truhly a Osmá planeta), kde jsou shrnuty nápady a zkušenosti ověřovatelských skupin. Pojďme se blíže seznámit s prvním z nových výchovných programů - Mláďátka a Zvířátka – v dalších týdnech se dočtete o následujících třech.

Mláďátka a Zvířátka

      Program je určen pro nejmladší věkovou kategorii – začínající školáky a děti z 2. třídy ZŠ. Skládá se ze dvou dílčích kapitol:
      - Mláďátka – pro děti, které ještě neumí číst,
      - Zvířátka – pro děti, které už čtou.

      Program dětem umožňuje pustit se máminy sukně a zažít pocit, že patří do kolektivu. Při nejrůznějších hrách si děti hledají první kamarády, vybírají si, s kým je jim dobře. I proto jsou důležitou součástí Mláďátek i Zvířátek činnosti zaměřené na začlenění do kolektivu. Děti také prostřednictvím činností z nejrůznějších oblastí zjišťují, co je baví, co jim půjde a v čem by mohly vyniknout. Program dětem dává impulz k prvnímu probuzení - maminka už přestává být středem jejich vesmíru.

      Pracovní sada obsahuje celkem 78 metodických a 62 pracovních listů. V programech se setkáte s tématy jako např. poznávání rostlin, vnímání času, rozvoj pohybových aktivit, třídění odpadu, divadlo, místo bydliště, bezpečnost na silnici… 
      V návaznosti na věkové zvláštnosti dětí má projekt za úkol podporovat rozvoj jejich kognitivních funkcí, a to zejména v oblasti paměti, pozornosti a koncentrace, schopnosti vyjadřování a porozumění.

      Kromě výchovně vzdělávací funkce pracovních materiálů se kladl při jejich vytváření i důraz na to, aby celkový koncept děti zaujal a udržel jejich pozornost co nejdéle. Proto jednotlivé oblasti provází zvířátka, která dětem představují svět a učí je různorodým dovednostem, které v něm uplatní. Oblast člověk a společnost provází moudrá sova, přírodu medvěd, sport obratná kočka, techniku šikovný mravenec a umění ptáček.
___________________________________________________________________________________________________

      Tolik o programu pro naše nejmladší a příště vás seznámíme s druhým výchovným programem, určeným pro děti mladšího školního věku, Putování se psem. Článek vyjde opět zde na našich stránkách.
      Další rozsáhlé informace (jako např. výsledky zmíněného dotazníkového šetření) a hlavně všechny materiály včetně všech metodických a pracovních listů naleznete ke stažení zdarma na webových stránkách www.kliceni.cz .

      Toho, kdo si jednotlivé výstupy projektu stáhne a měl by chuť se zapojit a být nápomocen, pracovní tým Klíčení žádá o zpětnou vazbu. Materiály jsou úmyslně k dispozici pouze v elektronické podobě, jelikož se neustále při práci s nimi rodí nové a nové nápady, proto se stále pracuje na aktualizaci všech metodických listů a jejich doplňování, a tak Pionýr bude vděčen za jakékoliv připomínky. S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jakub Kořínek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Neformální vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
  • Neformální vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
  • Neformální vzdělávání
  • Personální a sociální kompetence
  • posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;