Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Opening up education
Odborný článek

Opening up education

19. 6. 2014 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Lukáš Lebeda

Anotace

Základní informace o nové iniciativě EU, jež je součástí evropské Strategie 2020 a její Digitální agendy.

V červnu 2010 přijala Rada Evropské unie nový koncepční dokument zvaný Strategie 2020. Ta navazuje na končící Lisabonskou strategii a má přeměnit Evropskou unii v „inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění a vykazující vysokou míru zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti.“ [1]

Jádro nové strategie tvoří 3 hlavní priority:

  • Inteligentní růst (rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích)
  • Udržitelný růst (podpora konkurenceschopnosti a ekologie)
  • Růst podporující začlenění (vysoká zaměstnanost)

Důležitou součástí této iniciativy je tzv. Digitální agenda, tj. implementace technologií za účelem zvýšení prosperity, konkurenceschopnosti a integrity EU. V ní se nově objevuje požadavek na "otevření vzdělávání" (Opening up education), který má vyrovnat rozdíly mezi integrací ICT do výuky v jednotlivých zemích EU a zvýšit dostupnost vzdělání prostřednictvím volných výukových materiálů (OER) i kurzů.

Vedle vyšší míry integrace digitálních technologií je důležitým cílem strategie také růst úrovně digitální gramotnosti občanů evropské unie.

Proč otevírat vzdělávání?

Důvody lze vysvětlit poukazem na problémy, kterým školství v Evropské unii čelí.

V prvé řadě je to fakt, že v dnešní době se více než 60 % 9 letých dětí v EU ocitá ve školách, které stále nejsou digitálně vybaveny, přičemž v roce 2020 bude přibližně 90 % pracovních pozic vyžadovat digitální dovednosti. Vypovídající je také skutečnost, že 50 až 80 % studentů v EU nikdy při učení nepoužilo digitální učebnici, výukový software, simulaci nebo výukové hry. [2]

Dalším závažným důvodem pro změnu je digitální gramotnost vyučujících. Většina dnešních učitelů se totiž nepovažuje za "digitálně sebejisté", tj. používají technologie většinou pouze jako prostředek pro přípravu materiálů k výuce a ne jako prostředek výuky přímo ve třídě. Proto se propast mezi inovativně a tradičně vedenými žáky zvětšuje. Přitom výzkumy bylo zjištěno, že celých 70 % těchto učitelů má zájem se v oblasti digitálních technologií dále vzdělávat. [3]

Cílem iniciativy Opening up education je tedy snaha o zpřístupnění výukových materiálů studentům, ale hlavně jejich výměna mezi učiteli navzájem napříč státy. Bude tak možné dosáhnout větší kvality vzdělávání, neboť výukové zdroje se stanou dostupnější. Bude jednodušší získat kvalitní materiál připravený jiným kantorem, a to beztrestně, bezplatně a kdekoli.

Co se změní?

V rámci rozebírané strategie byl založen webový portál Open Education Europa, který umožňuje studentům, učitelům, ale i vzdělávacím institucím vkládat i používat studijní materiály, které jsou volně k dispozici.

Studenti mají možnost nabývat znalosti z volně dostupných informačních zdrojů, které se mohou od těch, které používají jejich vyučující a vzdělávací instituce, lišit. Dostávají možnost zapojit se do libovolné učící se skupiny a vytvářet tak vlastní studijní komunity mimo formální školní výuku, kde se mohou setkat se skupinou lidí, kteří mají podobné studijní zájmy a mohou si navzájem vyměňovat informace formou pouhého rozhovoru nebo chatu s kýmkoli, kdo se v této komunitě vyskytuje. [2]

Na druhé straně se změny dotknou i vyučujících. Některé iniciativy můžeme pozorovat již dnes, jako například snahu učitelů vytvářet studijní materiály, přípravy na hodiny (např. dumy) a nejlepší příklady z praxe, které sdílejí s ostatními. [2]

Otevřenost ovlivní i terciální školství například tím, že se zvýší podíl distančního vzdělávání. Univerzity budou nuceny provozovat MOOC nebo SPOC kurzy, které podporují distanční vzdělávání. Nutno ale podotknout, že většina univerzit na toto není připravena, ať materiálně nebo pedagogicky.

Jaký bude dopad této strategie?

  • Více otevřené učební prostředí bude mít za následek rozšířené využívání informačních technologií ve výuce.
  • Úspora finančních prostředků díky využívání volně šiřitelných výukových materiálů jako učebnic, videí, testů apod.
  • Změny v organizaci škol, univerzit a jiných vzdělávacích institucí v důsledku začlenění nových technologií.
  • Lepší infrastruktura informačních a komunikačních technologií a připojení ve školách.

Závěrem

Iniciativa Opening up education je snahou o vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými evropskými zeměmi, ale hlavně mezi Evropou a USA, jejichž náskok ve využívání informačních technologií ve výuce je naprosto markantní.

Zařazení většího množství technologií do vyučovacího procesu by mělo být podporováno i díky faktu, že drtivá většina mladé populace se s technologiemi setkává dnes a denně (tzv. síťová generace), a ty se proto stávají nedílnou součástí jejího života. To potvrzuje i fakt, že nemalé procento mládeže se již stalo na technologiích závislými (Rizika spojená s technologiemi podle Rosena). Nicméně ve škole a jiných školských zařízeních žáci takto důležitou součást svého života nenalézají v dostatečném nebo vůbec žádném množství, a díky tomu ztrácejí o výuku zájem.

Literatura a použité zdroje

[1] – Rada Eu. EVROPA 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. 2010. [cit. 2014-5-25]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/uploads/Zalezitosti_EU/Evropa_2020.pdf].
[2] – Evropská Komise. Komise zahajuje akční plán týkající se otevření systémů vzdělávání s cílem podpořit inovace a digitální dovednosti na školách a univerzitách. 2013. [cit. 2014-5-25]. Dostupný z WWW: [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_cs.htm].
[3] – VOLLMER, Timothy. European Commission launches “Opening Up Education” initiative. 2013. [cit. 2014-5-25]. Dostupný z WWW: [https://creativecommons.org/tag/opening-up-education].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lukáš Lebeda

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.