Domů > Spomocník > Gymnaziální vzdělávání > Naprogramujte si aplikaci pro mobilní telefon – žákovské práce
Odborný článek

Naprogramujte si aplikaci pro mobilní telefon – žákovské práce

14. 5. 2015 Gymnaziální vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Petr Němec
Tento článek je součastí seriálu: MIT App Inventor ve výuce

Anotace

Článek je pokračováním seriálu popisujícího praktické zkušenosti autora s nasazením volně dostupného nástroje MIT App Inventor ve výuce IKT na střední škole. Předkládá výsledky práce žáků a jejich názory na takto koncipovanou výuku.

Již dvakrát jsem na Spomocníkovi psal o online aplikaci MIT App Inventor, kterou využívám ve výuce programování na střední škole. V prvním článku (Naprogramujte si aplikaci pro mobilní telefon) jsem se zabýval popisem prostředí tohoto programovacího nástroje a tvorbou jednoduché aplikace pro mobilní telefon. Ve druhém článku (Naprogramujte si aplikaci pro mobilní telefon – první zkušenosti) jsem popisoval své první pokusy s nasazením MIT App Inventoru do výuky na škole, kde učím.

V tomto článku se s vámi chci podělit o další zkušenosti s používáním tohoto nástroje, ukázat žákovské práce, prezentovat jejich názory.

Co se změnilo od minule?

Autoři online programovacího nástroje MIT App Inventor za dobu, kdy jsem před rokem psal předchozí článek, provedli celkem přes 20 aktualizací. Jedná se o přidání nových komponent (např. Proximity Sensor, Spinner – rozbalovací nabídka), vylepšení stávajících komponent pomocí nových vlastností (např. komponenta ListView dostala nové vlastnosti TextSize, Text Colors, Background Colors), rychlejší start aplikace, větší podporu pro jednotlivé prohlížeče, podporu pro překlad do dalších jazyků atd. Seznam všech změn naleznete zde.

Úvod

Stejně jako v loňském roce jsem MIT App Inventor zařadil do výuky kapitoly algoritmizace a programování do 4. ročníku oboru ekonomické lyceum. Výuka probíhala ve dvouhodinových lekcích jedenkrát týdně po dobu čtvrt roku. Hned v úvodní hodině jsem si zjistil, zda někdo z žáků již někdy dříve programoval. Žádný z žáků neměl s programováním aplikací v nějakém programovacím jazyku (např. Visual Basic, C++, Delphi atd.) jakékoliv předchozí zkušenosti. Nebyli však úplnými nováčky, v předchozích letech jsem je částečně na tuto problematiku připravil. Ve druhém ročníku ve výuce tabulkového kalkulátoru se při tvorbě vzorců naučili používat funkce KDYŽ(), COUNTIF(), SUMIF(), díky kterým poznali podmíněný příkaz. Ve třetím ročníku si ve výuce jazyka HTML osvojili dovednost návrhu webové stránky pomocí tagů, což v tomto kontextu můžeme chápat jako návrh jednoduchého programu. S takto vybavenou skupinou žáků jsem prošel základy algoritmizace a programování, za oněch 16 vyučovacích hodin jsme skončili podmíněným příkazem (aplikace kvadratická rovnice). Na cyklus, práci s grafikou, multimédia, senzory atd. již čas nebyl, i přesto, že jsem měl celou kapitolu připravenu a zpracovánu do kurzu v Moodle.

Žákovské práce

Celou kapitolu jsem zakončil zadáním ročníkové práce, kdy měl každý žák naprogramovat vlastní aplikaci pomocí tohoto online nástroje a předvést ji ostatním žákům. Téma bylo libovolné, snažil jsem se je však směřovat tak, aby zkusili naprogramovat něco, co probírali na teoretické úrovni v jakémkoliv předmětu. Jediným požadavkem tedy bylo, aby aplikace obsahovala jméno a příjmení autora. Větší část prací byla navržena tak, že vykonávaly svou činnost pouze na jedné obrazovce, našlo se však i pár takových, které využívaly systému několika obrazovek, což jsme v hodinách neprobírali a znamenalo to, že žáci zkoumají možnosti aplikace nad rámec výuky.

Z prací s jednou obrazovkou můžu uvést např. matematickou aplikaci zaměřenou na výpočet objemu a povrchu komolého kuželu. Využití aplikace může být přímo v matematice, kde vlastnoručně vytvořená aplikace vhodně žákovi poslouží jako zpětná vazba, že dané problematice porozuměl. Obdobně by mohli žáci naprogramovat aplikace na řešení rovnic, soustav rovnic, kreslení grafů funkcí (lineárních, kvadratických atd.).

Z oblasti ekonomické zde mám práci na výpočet ceny s DPH, přičemž DPH lze volit 15 %, nebo 21 %. Zadáte cenu bez DPH, vyberete vhodnou sazbu DPH a aplikace dopočítá cenu s DPH. Aplikace je velmi vhodná pro oblast finanční gramotnosti, kdy si žák znalost probrané látky ověří na tom, zda je schopen zformulovat své úvahy a výpočty do podoby funkční aplikace. 

Další aplikace patří do oblasti biologie a řeší výpočet BMI (Body Mass Index – index tělesné hmotnosti), na jehož základě nás informuje, zda máme podváhu, optimální váhu či nadváhu. Tato aplikace je vhodná nejen do biologie, ale také do tělesné výchovy, výchovy ke zdraví atd.

Z prací, které obsahují několik obrazovek, jako první představím aplikaci, která zobrazuje informace o fotbalových klubech regionu Konicko. Jsou zde uvedeny informace o mužstvech, dále pak kontakty na tyto kluby. Využití takového typu aplikace vidím ve všech předmětech, žák může naprogramovat aplikaci např. do biologie, kde vytvoří elektronickou verzi herbáře (zde navíc zapojí práci s fotografiemi, mapami atd.), další užití může být jako elektronický průvodce městem, kde žák bydlí atd.

Další aplikace je zaměřena na záchranné složky – policii, zdravotníky a hasiče. Zobrazuje základní informace doplněné o zvukové sirény, které tyto záchranné složky používají. Tato práce by mohla dětem sloužit jako osvěta v oblasti využívání daných složek. Zde použité začlenění zvukových stop by mohlo dobře posloužit např. při tvorbě aplikací na výuku cizích slovíček, kde by mohl mít žák k dispozici obrázek znázorňující dané slovíčko (např. pořízený fotoaparátem mobilu) a ve zvukovém souboru správnou výslovnost (např. namluvenou rodilým mluvčím, je-li k dispozici).

Další ukázka procvičuje základní matematické operace s čísly – sčítání, odčítání, násobení a dělení. Žák si zvolí typ operace a postupně mu jsou předkládány příklady, které má vypočítat v časovém limitu. Takový typ aplikace se dá využít k jakémukoliv procvičování v matematice.

A co na to žáci?

Po odevzdání a obhájení ročníkové práce jsem požádal žáky o zpětnou vazbu prostřednictvím anonymního online dotazníku. Zde jsou výsledky za dva roky, po které nástroj ve výuce používám. Podívejte se na některé z nich:

Z těchto odpovědí je zřejmé, že žáci online výukové prostředí přijali a navíc pociťuji, že ho vyžadují i ve výuce ostatních kapitol a předmětů. App Inventor je zaujal, nevadí jim, že je anglicky. Osobně si myslím, že pro tuto věkovou skupinu žáků bych ani nedoporučoval překlad do češtiny, jak lépe si procvičit jazyk než přímo v praxi?

A jak žáci slovně hodnotili výuku programování pomocí App Inventoru?

  • Algoritmizace a programování bylo velmi zajímavé téma. Ze začátku kurzu jsme se museli naučit potřebnou teorii, abychom následně zvládli praktickou část hodin. Ročníková práce mě doopravdy bavila i díky programu, s kterým jsme mohli pracovat. Celkově mě tento kurz za dobu studia na škole zřejmě nejvíce zaujal a vůbec by mi nevadilo, kdyby se mu věnoval větší časový prostor, především k procvičování.
  • Toto téma mi přišlo jako jedno z nejzajímavějších, co jsme za celé 4 roky dělali.
  • Naučil jsem se jinak uvažovat. Více logicky.
  • Naučil jsem se plno nových věcí, které jsem dosud neznal. Toto téma mě opravdu bavilo a patřilo k nejzábavnějšímu učivu za celé 4 roky. V praxi to využiji určitě.
  • Nikdy mě nenapadlo, že vytváření mobilních aplikací může být tak jednoduché, hravé a že i já, kdybych se na to více zaměřil, můžu být schopen udělat poměrně zdařilou aplikaci. Navíc mi tato látka pomohla procvičit logické myšlení více než matematika. Hlavně díky tomu, že jsem toto uvažování používal na praktické věci a ne hypotetické příklady, které nejspíš v životě nikdy nebudu potřebovat.
  • Programování mě velmi zaujalo a bavilo, ráda bych tomu věnovala i více hodin. Zvolený program, ve kterém jsme pracovali, byl přehledný a dobře se mi s ním pracovalo.
  • Na polovinu látky jsem bohužel chyběl, ale i tak mě to bavilo, programování jsem považoval za těžké z pohledu naučení se programovacího jazyka, tento způsob výuky (appinventor) mne překvapil a zaujal. Podle mne to podporuje kreativitu a přitom to není až tak těžké.

Ze všech odpovědí byla pouze jedna laděna spíše negativně:

  • Programování pro mě bylo úplnou novinkou, ale moc mě toto téma nezaujalo.

Závěr

Myslím si, že pokud se bude žák aktivně podílet na svém vzdělávání, např. prostřednictvím vlastnoručně naprogramovaných aplikací, bude proces jeho učení mnohem efektivnější. Navíc použití App Inventoru, který má obrovské množství dalších funkcí, s nimiž je žák ve výuce pouze obeznámen, dává prostor pro jeho další bádání, studium, kreativitu, rozvoj komunikačních dovedností, jazykových atd., což jsou právě ty dovednosti, které bychom po žácích měli chtít, neboť o nich jsme přesvědčeni, že je budou jistě v životě potřebovat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Mira Friedrichová
17. 5. 2015, 11:16
Pěkný článek, inspirativní úlohy a skvělý nástroj AppInventor ! Také jej zkoušíme ve výuce - zatím ve fázi expirimentování :).

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu: