Úvodní stránka
Přehled článků
Metodická pomoc
Zpravodaj
O Spomocníkovi
Podcast
RSS RSS
Titulka RVP > Úvodní stránka Spomocníka > Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů...

Ikona prakticky

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu

Ikona inspirace
Autor: Ondřej Neumajer
Spoluautor: Daniela Růžičková, Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese https://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Zpráva o publikování českého překladu evropského dokumentu popisujícího digitální kompetence pedagogů, jehož součástí jsou i standardy, které mohou být použity k sebehodnocení a budou mít vliv na definování profilu uchazečů o učitelské povolání.
Klíčová slova: evaluace, sebehodnocení, standardy, digitální kompetence, DigCompEdu, profil kompetencí pedagogů, kvalifikace, osobní růst

Tak, jak se mění svět kolem nás, škola a prostředí, ve kterém se učení žáků odehrává, mění se i nároky na učitele. Již více než tři desetiletí do práce učitelů s různou mírou intenzity a úspěšnosti pronikají digitální technologie. O jejich účelném začleňování ale stále panují nejasnosti. Teprve před několika lety začaly v evropských institucích snahy o vytvoření systematického popisu digitálních dovedností a kompetencí, kterými by měli být vybaveni učitelé. Také bylo stále více zřejmé, že ve sbližující se Evropě je nutné hovořit i v této oblasti společnou terminologií. Výsledkem těchto snah je rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu.

DigCompEdu je výstupem dlouhodobé výzkumné činnosti Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre) Evropské komise, jehož úkolem je poskytovat nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívat tak k tvorbě politik Evropské unie. Dnes zveřejňovaný český překlad tohoto rámce vznikl v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) Národního ústavu pro vzdělávání, který podporuje pedagogy základních a mateřských škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost a informatické myšlení žáků a dětí. Tento projekt zároveň řeší vybraná opatření Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (SDV).

SDV ukládá v souvislosti s digitálními kompetencemi učitelů realizovat hned několik opatření. Jedním z prvních kroků bylo zmapování situace a ujasnění si, jak by výstupy projektu v souladu se schválenou strategií měly vypadat. Z tohoto důvodu byly zpracovány a v dubnu 2018 publikovány dvě studie [1], které dospívají k závěru, že nejvhodnějším obsahovým základem pro další aktivity bude DigCompEdu [2].

DigCompEdu je zdrojem pro standard digitálních kompetencí učitele, který NÚV připravuje v projektu PPUČ a ve spolupráci s MŠMT navrhuje jeho uplatnění v praxi (např. v rámci akreditace programů na vzdělávání učitelů). Na Metodickém portálu RVP.CZ bude na rámci DigCompEdu vytvořena nová aplikace Profil Učitel21, která bude sebehodnotícím nástrojem pro reflexi a plánování vlastních digitálních dovedností učitelů. Aplikace bude pilotně spuštěna/testována v příštím roce.

DigCompEdu vymezuje 22 digitálních kompetencí učitele sdružených v 6 oblastech:

  • Profesní zapojení učitele – pracovní komunikace; odborná spolupráce; reflektivní praxe; soustavný profesní rozvoj.

  • Digitální zdroje – výběr digitálních zdrojů; tvorba a úprava digitálních zdrojů; organizace, ochrana, sdílení digitálních zdrojů.

  • Výuka – vyučování; vedení žáka; spolupráce žáků; samostatné učení žáků.

  • Digitální hodnocení – strategie hodnocení; analýza výukových výsledků; zpětná vazba a plánování.

  • Podpora žáků – přístupnost a inkluze; diferenciace a individualizace; aktivizace žáků.

  • Podpora digitálních kompetencí žáků – informační a mediální gramotnost; digitální komunikace a spolupráce; tvorba digitálního obsahu; odpovědné používání digitálních technologií; řešení problémů prostřednictvím digitálních technologií.

Oblasti a rozsah DigCompEdu s členěním na jednotlivé digitální kompetence

Rámec obsahuje podrobnější popisy všech digitálních kompetencí, vazby mezi nimi, konkrétní příklady aktivit či fáze vývoje u každé digitální kompetence. Zároveň stanovuje úrovně pokroku po vzoru Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Ty jsou uváděny pomocí motivační role od úrovně A1 do C2: nováček, objevitel, praktik, odborník, lídr, průkopník. Díky těmto specifikacím je možné hodnotit úroveň jednotlivých dílčích vědomostí, dovedností, postojů a hodnot pedagoga v oblasti využívání digitálních technologií v pedagogickém procesu.

DigCompEdu patří do širší rodiny rámců digitálních kompetencí, z které byl již v minulosti publikován rámec digitálních kompetencí evropského občana (DigCom – The Digital Competence Framework for Citizens), rámec digitálně fungující vzdělávací organizace (DigCompOrg – Framework for Digitally Competent Educational Organisations) a rámec digitálních kompetencí pro spotřebitele (DigCompConsumers  – The Digital Competence Framework for Consumers). Mezi hlavní cíle zavádění těchto rámců patří zvýšit porozumění, usnadnění spolupráce ve vzdělávacím sektoru a nastolení společné terminologie.

Citace:
[1] - BRDIČKA, Bořivoj. Jak na Strategii digitálního vzdělávání?. 2018. [cit. 2018-9-13]. Dostupný z WWW: [https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21757/].  
[2] - NEUMAJER, Ondřej. Rámce digitálních kompetencí učitele. 2018. [cit. 2018-9-13]. Dostupný z WWW: [http://ondrej.neumajer.cz/ramce-digitalnich-kompet...].  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
 
INFO
Publikován: 24. 09. 2018
Zobrazeno: 10246krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NEUMAJER, Ondřej. Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu. Metodický portál: Články [online]. 24. 09. 2018, [cit. 2021-01-22]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21855/EVROPSKY-RAMEC-DIGITALNICH-KOMPETENCI-PEDAGOGU-DIGCOMPEDU.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.