Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Je zákaz mobilních technologií ve škole řešením?
Odborný článek

Je zákaz mobilních technologií ve škole řešením?

26. 11. 2015 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Lukáš Kroc

Anotace

Článek rozebírá problematiku zakazování vlastních mobilních zařízení žáků ve školách v souvislosti s kyberšikanou učitelů a kompetencemi pro 21. století, které nelze bez technologií budovat.

Mediální kampaň poslední doby podpořená knihou Manfreda Spitzera o digitální demenci vyvolala značné obavy veřejnosti z negativního působení technologií na děti. V některých školách, které dříve vlastní mobilní přístroje žáků alespoň omezeně tolerovaly, nově zavádějí úplný zákaz jejich použití, a to včetně přestávek. Týká se to například gymnázia a základní školy PORG (Školy bez mobilů. Ředitelé je chtějí zakázat).

Se zvyšujícím se využíváním mobilních technologií bohužel v posledních letech roste fenomén zneužívání těchto přístrojů např. k nahrávání videí a k jejich následnému zveřejňování online. Mobilní technologie tak mohou být snadno použity třeba k šikaně učitele. Martina Schrötterová v článku Kyberšikana učitele popisuje, jakým způsobem žáci prostřednictvím mobilních technologií učitele šikanují. Uvádí například, že své učitele natáčí až 8 % žáků. Nejedná se tedy pouze o ojedinělé případy.

Na internetu můžeme nalézt množství důkazů dokládajících šikanu učitele. Týká se to i České republiky. Jedním z prvních smutných případů bylo natočení ředitele železnobrodské ZŠ Pelechovská Jiřího Pacholíka v roce 2008, který dal facku žákovi (Ředitel školy zfackoval žáka a dal výpověď). Video, které se dostalo na internet, nepochybně přispělo k jeho sebevraždě několik měsíců poté (Učitel, který zpohlavkoval žáka, spáchal sebevraždu). Problémem je malá právní ochrana učitelů a také zvyšující se agresivita žáků. PhDr. Sáva Arabadžiev, který je ředitelem výchovného ústavu Pšov, uvádí, že zejména základní školy jsou omezeny v možnostech, jak trestat žáky. Proto některé školy zcela zakazují využívání mobilních technologií při výuce (např. viz Zákaz mobilů při výuce znesnadní žákům šikanování učitelů).

Je ale zakázání těchto technologií skutečně tou správnou cestou? Nemohou mít pro vzdělávání třeba i určitý přínos? Podívejme se na věc trochu jinak. Jistě se v každé škole stalo, že dítě hodilo svačinu po spolužákovi nebo svačinou znečistilo prostory školy. Pokud k takovým případům dochází, máme snad zakázat nošení svačin do školy? Určitě ne. Tyto přestupky jsou kázeňsky řešeny dle školního řádu.

Podobně bychom měli nahlížet na využití technologií ve výuce, protože zakazování technologií vyvolává jeden zásadní problém. S jejich pomocí se dnes nikdo v běžném životě a často i v práci neobejde. Schopnost uplatnit se je proto do značné míry ovlivněna existencí tzv. digitální gramotnosti (Digitální gramotnost podle Futurelab, Digitální gramotnost podle Wheelera). O digitální gramotnosti a informatickém myšlení hovoří také dokument Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 v listopadu 2014 schválený vládou. Dle tohoto dokumentu by se digitální gramotnost žáků měla rozvíjet nejen díky samostatnému předmětu Informatika, ale také implementací technologií do ostatních předmětů. Zakázat mobilní technologie ve výuce tedy není řešením, naopak jejich zákaz by do budoucna bránil naplnění strategických záměrů MŠMT…

Namísto úplného zákazu Je vhodné stanovit pravidla používání mobilních technologií. Učitel může ve spolupráci s vedením školy minimalizovat možnosti jejich zneužívání. Níže uvádím některé principy, které by v této oblasti mohly pomoci.

  • Učitel by měl mít základní povědomí o problematice šikanování a specifikách kyberšikany. Zejména začínající učitelé by měli být seznámeni s tím, jakým způsobem mohou řešit případné kázeňské problémy.
  • Učitel musí znát rizika mobilních technologií. Ve školním řádu by mělo být specifikováno, jakým způsobem bude potrestáno, pokud žák použije mobilní technologie způsobem, který se neslučuje se školním řádem. Může být vhodné sestavit pravidla zacházení s mobilem – tzv. mobilní etiketu, na jejímž sestavení se mohou podílet také žáci.
  • Pokud chce škola, aby s mobilními přístroji pracovali všichni žáci ve třídě, má možnost žákům tato zařízení zajistit z vlastních zdrojů, nebo jít cestou tzv. BYOD, kdy si žáci přinesou vlastní zařízení. S ohledem na rizika zneužití je snadnější, když škola zajišťuje vlastní přístroje, které může spravovat. Například znemožnit nahrávání, pokud není pro dané využití žádoucí.
  • Nahrávat celou hodinu. Většina nahrávek učitelů na internetu je vytržena z kontextu. Pokud by byla celá hodina nahrávána, žáci navíc nemají důvod sami učitele nahrávat. Zde by musel být souhlas rodičů. Případně může učitel nahrávat pouze sám sebe, aniž by v záběrech byli žáci. Nahrávka nemusí být veřejná, může být přístupná třeba jen rodičům a sloužit též k autoevaluaci učitele.
  • Definování cílů. Při používání mobilních technologií, kdy může být práce s dětmi odlišná než při frontální výuce, by se učitel měl vyhýbat příliš benevolentnímu přístupu, při němž neklade prakticky žádné požadavky, nebo jsou jeho požadavky nejasné.
  • Dobrá atmosféra ve třídě. Při dobrém vztahu mezi učitelem a žáky, zajímavých hodinách, do kterých budou žáci vtaženi, nemusí mít učitel obavy z šikanování.
  • Přítomnost dalšího pedagogického pracovníka. V prostředí, kde již v minulosti docházelo k patologickým jevům, může být vhodné zařadit nepravidelnou přítomnost jiného učitele (asistenta). 

Mobilní technologie mohou být při výuce použity nevhodně. Zároveň jsou ale mocným nástrojem pro zkvalitnění výuky a podporují konstruktivní přístup v edukačním procesu. Digitální gramotnost je základní podmínkou pro uplatnění v informační společnosti. Častější využívání technologií ve výuce je proto nezbytné navzdory případným rizikům. Principy uvedené v tomto článku mohou případným patologickým jevům předejít a zabezpečit vhodné začlenění mobilních technologií do výuky.

Literatura a použité zdroje

[1] – ARABADŽIEV, Sáva. Šikana učitelů. 15. vydání. Praha : Život bez závislostí, 2015. 3 s. ISBN 1214-8717.
[2] – Práva učitele a nová média ve vyučování . 2015. [cit. 2015-11-8]. Dostupný z WWW: [://www.ncbi.cz/category/6-metodiky-ucebni-materialy?download=86].
[3] – Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. 2015. [cit. 2015-11-8]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/uploads/Priloha_6_Skolni_sikanovani.doc].
[4] – Jak zvládnout kyberšikanu?. 2015. [cit. 2015-11-8]. Dostupný z WWW: [http://www.saferinternet.cz/finish/4-metodiky/11-jak-zvladnout-kybersikanu].
[5] – STUDENTS BULLYING TEACHERS: A New Epidemic . 2015. [cit. 2015-11-9]. Dostupný z WWW: [http://nobullying.com/students-bullying-teachers-a-new-epidemic/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lukáš Kroc

Hodnocení od uživatelů

Jaroslav Matějka
26. 11. 2015, 12:13
Článek má v obecné rovině pravdu. Jak je to ale konkrétně? "Zejména začínající učitelé by měli být seznámeni s tím, jakým způsobem mohou řešit případné kázeňské problémy." - Jakým? Myslím, že učitel, který se stal terčem kyberšikany má jediné jasné řešení - dát to k soudu. Pomůže si? Navrhne pan autor účinnější řešení? Existuje také důtka tř. učitele a pod.
Bořivoj Brdička
26. 11. 2015, 16:30
Pokud se nám nepodaří dospět k jednotému postoji v rámci školy, z problémů nevyjdeme. Správné je takovéto prohřešky tvrdě postihovat. Je třeba, aby se vedení školy pokusilo zapojit policii, zajistit demonstrativní vyšetřování přímo ve škole a, pokud není naděje na nápravu, i soud.
Vidím ale ještě jednu nutnost, která je s tím spojená. Je třeba ukazovat žákům, že technologie mohou být využity i jinak - třeba k poznávání či k tvorbě něčeho smysluplného, za co nehrozí soud, ale pochvala a uznání.
E Kocourek
27. 11. 2015, 16:46
"Zakázat mobilní technologie ve výuce  (...) jejich zákaz by do budoucna bránil naplnění strategických záměrů MŠMT…" - Normálně bych považoval takovéto zákazy za nesmyslné a marné pokusy o konzervaci středověku. Ale co když má pan autor pravdu? Třeba na těch zákazech přece jenom něco je ...
"své učitele natáčí až 8 % žáků" - A to je dobře a učitelé by měli usilovat o ještě větší procento, a ne mudrovat o jakési kyberšikaně! Nebo proboha co to ti učitelé při vyučování provádějí, že se obávají nahrání a zveřejnění nahrávky?
K té takzvané "kyberšikaně" šikovný student nepotřebuje učitele nahrávat! Pomocí běžných editačních prostředků lze libovolného učitele uvést do jakékoli nepříjemné situace - divákům bude lhostejné, že jde o evidentní fejk. Nežli volat policii a vymýšlet, jak záležitost předat soudům, musí si učitelé zvyknout žít s tím, čemu nelze zabránit. Zvykly si herečky, zvyknou si i učitelé. Jenom politici si nezvykli a pořád mluví o těch soudech, ale učitelé (snad?) mají více soudnosti.
 
K jednotlivým nápadům:
- Učitel by měl mít základní povědomí úplně o všem. Ale zrovna problematiku kyberšikany bych nezdůrazňoval.
- Ve školním řádu by mělo být specifikováno, že žáci smějí používat mobilní technologie bez jakýchkoli omezení (samozřejmě nerušit ostatní při vyučování). Žáci se nemají co podílet na sestavování žádných pravidel - na to snad ještě učitelé stačí!
- BYOD je jediná cesta!
- Nahrávat celou hodinu - ano. Ale uvědomte si, že tím se ničemu nezabrání. Vytrhávat z kontextu lze i pak. "Pokud by byla celá hodina nahrávána, žáci navíc nemají důvod sami učitele nahrávat." To je pohled drába. Samozřejmě že žáci ten důvod mají. "Nahrávka nemusí být veřejná, může být přístupná třeba jen rodičům a sloužit též k autoevaluaci učitele" - ano, dobrý nápad. Ale neveřejná nahrávka jde přímo proti smyslu předchozích opatření.
- "Definování cílů. Při používání mobilních technologií, kdy může být práce s dětmi odlišná než při frontální výuce, by se učitel měl vyhýbat příliš benevolentnímu přístupu, při němž neklade prakticky žádné požadavky, nebo jsou jeho požadavky nejasné." - Ano, ale to platí i bez technologií.
- "Dobrá atmosféra ve třídě. Při dobrém vztahu mezi učitelem a žáky, zajímavých hodinách, do kterých budou žáci vtaženi, nemusí mít učitel obavy z šikanování." - Hraběcí rada. Až budete vědět, co je "dobrý vztah", dejte vědět.
- "Přítomnost dalšího pedagogického pracovníka. V prostředí, kde již v minulosti docházelo k patologickým jevům, může být vhodné zařadit nepravidelnou přítomnost jiného učitele (asistenta)." - Má-li někdo peníze na dalšího pedagoga, směle do toho! A proč nepravidelnou? Pravidelná (to jako pořád) je lepší.
Jaroslav Matějka
28. 11. 2015, 14:48
Kyberšikana mi nepřipadne takový problém. Tam mě spíš zaujala představa, že třeba čekáme od VŠ přípravy učitele, že mladí učitelé nastoupí do praxe a budou vědět, co s tím (teoreticky). Ono "své učitele natáčí až 8% žáků" asi znamená někdy matočilo a jen vyjímečně je cílem šikana. Na šikanu ale stačí také křída (fix) na zdi, na tabuli, karikatura na nástěnce.
Zákaz používání mobilů ve výce je asi běžný, pokud má být účinný, tak to znamená mobil nebo simkarty žákům odebrat - viz diskuze na České škole u tohoto textu. V té diskuzi je také pohled, že to připomíná, jak pistolníci na divokém západě museli odevzdat zbraně nebo střelivo při vjezdu do města. 
Vhodná pravidla jsou asi zřejmá: Žáci nemají během výuky používat mobily, pokud je k tomu vyučující nevyzve a nenavrhne jim nějaké zajímavé využití mobilů pro vzdělávání. Jistě je vhodné takové aktivity hledat a zavádět do výuky, ale kolik % času lze tak využít?
Běžná realita? Použití mobilů během hodin je zakázané (cílené výukové aplikace jsou vyjímečné), ale je zcela všeobecnou hlavní aktivitou, které se žáci během vyučování věnují. 
RNDr. I. Marek
28. 11. 2015, 18:58
Kolik % času lze tak využít? - Samozřejmě sto procent! Připadá mi, že hledáte problémy tam, kde nejsou. Při výuce jazyků mohou studenti na svých smartfounech (i na jiných zařízeních) mít slovníky (lokální i on-line) i potřebná gramatická pravidla. Při výuce programování mohou studenti používat paměť svého mobilu (i toho úplně hloupého) k uložení svého projektu, který jim pak nikdo nepřemaže (jako si vzájemně mažou projekty na HDD školního počítače) a který nezapomenou doma (jako běžně zapomínají svůj flash-dongle).
"Žáci nemají během výuky používat mobily, pokud je k tomu vyučující nevyzve a nenavrhne jim nějaké zajímavé využití mobilů pro vzdělávání." - Vyzývám je k tomu na začátku školního roku a pak znovu pokaždé, když mi student hlásí nějaký problém, kterému by se vyhnul, kdyby se řídil mou radou. Netvrdím, že je to nějak dvakrát zajímavé, ale připadá mi to velice praktické.
Byly roky, kdy studenti používali elektronické pomůcky a studentky dávaly přednost pomůckám papírovým. Dnes už je tento rozdíl smazán.
Bylo by nesmyslné, kdyby si studenti fotili materiály k vykládané látce (když si je mohou stáhnout ze školního webu), ale nedávno si student fotil z tabule (přesněji ze tří tabulí) úlohu, kterou předtím (snad ke svému překvapení?) úspěšně naprogramoval.
 
"Jistě je vhodné takové aktivity hledat a zavádět do výuky ..." - Hledat? Takovéhle věci přece každého napadnou.
Mgr. Zdeněk Sotolář
29. 11. 2015, 19:32
Nahrávat celou hodinu. To je nesmysl. Přesněji řečeno tu někdo nerozlišuje (opět) školy. Jinak je na tom učitel na VŠ, který stojí daleko od žáků a "jenom" přednáší, jinak je na tom učitel ZŠ (zejména na prvním stupni), který je mezi žáky a interakace s nimi jsou daleko pestřejší. Kdy si tyto rozdíly autoři spomocníka konečně uvědomí ???
Bořivoj Brdička
29. 11. 2015, 19:52
Nahrávání hodin má svůj smysl i na ZŠ. Něco jiného je zveřejňování těchto záznamů, i když i to má občas smysl (viz Virtuální hospitace). Z pohledu tohoto článku má nahrávání preventivní účinek, protože vede učitele k tomu, že se nenechá vyprovokovat. Naprosto úžasný dopad na vlastní zdokonalování pak má, když si záznam později prostudujete. Použít se dá i jako materiál, který si rozeberete s kolegy či s případným mentorem.
Mgr. Zdeněk Sotolář
4. 12. 2015, 17:57
Materiál k prostudování? Ale to se, pane Brdičko, blížíte k videotréninku interakcí (VTI). Tam však článek zdaleka nesměřoval, protože by bylo nesmyslné uvažovat o nahrávání učitele bez žáků. Stejně naivní je autorovo tvrzení, že "pokud by byla celá hodina nahrávána, žáci navíc nemají důvod sami učitele nahrávat." Žáci mohou mít řadu důvodů učitele nahrávat. Především jde právě o to, že by nahrávali sami. 

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.