Odborný článek

DigComp 2.2

30. 5. 2022 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o nové verzi standardu digitálních kompetencí občanů EU – DigComp 2.2.

Standardy digitálních kompetencí se zabýváme opakovaně. Zpočátku jsme se orientovali hlavně na standardy americké ISTE – pro žáky, učitele a administrátory. Později se problematikou začala zabývat i Evropská komise a pověřila svou výzkumnou organizaci JRC vývojem vlastních evropských standardů. Tak postupně vznikl DigComp (2013), DigCompOrg, DigCompEdu a další pro různé rezorty nastavené standardy digitálních kompetencí. Edu je pro učitele, Org pro vzdělávací organizace (školy) a DigComp samotný pak obecně pro všechny občany EU. Všechny jsou průběžně aktualizovány. Spomocník se evropským standardům věnuje opakovaně (Digcomp). Dnes si připomeneme vydání nové verze, celým názvem DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes.

Politika EU má digitalizaci jako jednu z hlavních priorit. To se odráží na tom, že již v roce 2004 byla digitální kompetence zařazena mezi osm klíčových.

Klíčové kompetence EU [1]

DigComp blíže popisuje klíčové digitální kompetence občanů. Již od první verze pracuje s pěti oblastmi a celkem 21 složkami. Struktura doznala od verze 1 jen nepatrné změny. Složky verze 2 jsou v následujícím přehledu.

5 oblastí a 21 digitálních kompetencí DigComp 2.2 [1]

Všechny standardy DigComp definují kompetence v několika úrovních (např. viz český překlad DigCompEdu) – zde jsou čtyři (základní, pokročilá, vyspělá, vysoce specializovaná), a každá má ještě dvě úrovně. My se všemi kompetencemi zabývat nebudeme. Podíváme se jen na to, čím se odlišuje verze 2.2 od 2.1.

DigComp 2.2 pracuje s původní strukturou, poskytuje však více než 250 nových příkladů znalostí, dovedností a postojů. Právě do této části se promítá nejnovější pokrok vyvolaný vývojem umělé inteligence, zhoršující schopností populace vzdorovat dezinformacím či rostoucí potřebou wellbeingu.

Zde je několik vybraných ukázek:

1.1 Prohlížení, hledání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

Znalost č. 5:
Ví, že algoritmy umělé inteligence používají způsoby, které obvykle nejsou viditelné nebo snadno pochopitelné. Že fungují jako „černé skříňky“, u nichž může být nemožné zpětně sledovat, jak a proč se v konkrétní situaci rozhodují.

Dovednost č. 11:
Umí zvládnout přetížení informacemi (např. infodemie, tj. nárůst nepravdivých nebo zavádějících informací během propuknutí pandemie) přizpůsobením metod a strategií osobního vyhledávání.

1.3 Zpracování dat, informací a digitálního obsahu

Znalost č. 34:
, že senzory používané v mnoha digitálních zařízeních a aplikacích (např. kamery pro sledování obličeje, virtuální asistenti, nositelné technologie, mobilní telefony, chytrá zařízení) generují velké množství dat, včetně osobních dat, která lze použít k trénování systému AI.

Postoj č. 42:
Dává pozor na přesnost při vyhodnocování sofistikovaných reprezentací dat (např. tabulek nebo vizualizací), protože mohou být použity k vytváření zavádějícího úsudku tím, že zkreslují skutečnost a přitom se snaží navodit falešný pocit objektivity.

2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií

Dovednost č. 50:
Umí identifikovat znaky, které naznačují, zda komunikujete s člověkem, nebo konverzačním agentem založeným na AI (např. při používání textových nebo hlasových chatbotů).

Postoj č. 55:
Ochota přizpůsobit použitou komunikační strategii v závislosti na situaci a digitálním nástroji: verbální strategie (psané či ústní sdělení), neverbální strategie (řeč těla, mimika, tón hlasu), vizuální strategie (znaky, ikony, ilustrace), popř. smíšené strategie.

2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

Postoj č. 65:
Ochota sdílet digitální obsah, který může být zajímavý a užitečný pro ostatní.

Postoj č. 66:
Neochota sdílet digitální obsah, pokud není možno ověřit jeho původ citovat jeho autora nebo zdroj.

2.3 Aktivní občanství prostřednictvím digitálních technologií

Postoj č. 80:
Na internetu zastává odpovědné a konstruktivní postoje, protože jsou základem lidských práv spolu s hodnotami, jako je respekt k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie a rovnost.

2.4 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

Dovednost č. 87:
Ví, jak používat digitální nástroje a technologie v kontextu práce na dálku pro generování nápadů a spoluvytváření digitálního obsahu (např. sdílené myšlenkové mapy a tabule, nástroje pro hlasování).

Postoj č. 90:
Jedná důvěryhodným způsobem k dosažení skupinových cílů v rámci společného budování zdrojů nebo znalostí.

2.5 Netiketa

Postoj č. 103:
Respektuje na internetu názory lidí s různými kulturními příslušnostmi, původem, přesvědčením, hodnotami nebo osobními okolnostmi; akceptuje perspektivy druhých, i když jsou odliš.

2.6 Řízení digitální identity

Znalost č. 106:
Ví, že v EU má každý právo požádat správce webových stránek nebo vyhledávačů o přístup k osobním údajům, které o něm má, o jejich aktualizaci, opravu nebo odstranění.

3.2 Integrace a remix digitálního obsahu

Postoj č. 135:
Ochota vytvářetco nového ze stávajícího digitálního obsahu pomocí interaktivních návrhových procesů (např. aplikováním tvořivého myšlení).

Postoj č. 137:
Ochota používat dostupné nástroje k ověření, zda byly obrázky nebo videa upraveny (např. technikami deep-fake).

3.3 Autorská práva a licence

Dovednost č. 146:
Má schopnost identifikovat, kdy použití digitálního obsahu chráněného autorským právem spadá pod výjimku z autorských práv, takže není zapotřebí žádný předchozí souhlas (např. učitelé a studenti v EU mohou používat obsah chráněný autorským právem pro účely výukové ilustrace).

3.4 Programování

Znalost č. 159:
Má povědomí o existenci problémů, které nelze plně v rozumném čase vyřešit žádným známým algoritmem, a proto se v praxi často řeší přibližnými postupy (např. sekvenování DNA, shlukování dat, předpověď počasí).

4.1 Ochrana zařízení

Dovednost č. 175:
Dovede šifrovat citlivá data uložená na osobním zařízení nebo ve službě cloudového úložiště.

Postoj č. 179:
Nepoužívá otevřené Wi-Fi sítě k provádění finančních transakcí nebo online bankovnictví.

4.2 Ochrana osobních dat a soukromí

Dovednost č. 185:
Umí využít elektronickou identifikaci pro služby poskytované orgány veřejné správy (např. vyplnění daňového formuláře, žádost o sociální dávky, žádost o certifikáty) nebo veřejné služby, jako jsou banky.

Postoj č. 187:
Zvažuje výhody a rizika povolení zpracovávat osobní údaje třetím stranám (např. si uvědomuje, že hlasový asistent na chytrém telefonu, který se používá k zadávání příkazů robotickému vysavači, by mohl třetím stranám – společnostem, vládám, kyberzločincům – poskytnout přístup k těmto datům).

4.3 Ochrana zdraví a wellbeing

Znalost č. 194:
Zná působeníefektu ztráty zdrženlivosti online“, který vyvolává zvýšené riziko nevhodného chování či použití urážlivého jazyka online.

Dovednost č. 198:
Ví, jak rozpoznat techniky ovlivňování uživatelů určené k manipulaci a/nebo oslabení schopnosti člověka mít kontrolu nad svými rozhodnutími (např. přimět uživatele, aby trávili více času online aktivitami, podpora konzumerismu).

4.4 Ochrana životního prostředí

Postoj č. 187:
Hledá způsoby, jak by digitální technologie mohly pomoci žít a spotřebovávat způsobem, který respektuje udržitelnost lidské společnosti a přírodního prostředí.

5.1 Řešení technických problémů

Znalost č. 221:
Uvědomuje si, že umělá inteligence je produktem lidské inteligence a rozhodování (tj. lidé vybírají, čistí a kódují data, navrhují algoritmy, trénují modely a vkládají lidské hodnoty do výstupů), a proto neexistuje nezávisle na lidech.

5.3 Kreativní využití digitálních technologií

Znalost č. 239:
Ví, že aplikace technologie internetu věcí (IoT) mají potenciál být využívány v mnoha různých odvětvích (např. zdravotnictví, zemědělství, průmysl, občanské vědecké aktivity).

Postoj č. 245:
Má motivaci ke společnému navrhování a spoluvytváření nových produktů a služeb pomocí digitálních zařízení k vytváření ekonomických nebo sociálních hodnot pro ostatní (např. v makerspaces a jiných společných prostorech).

5.3 Identifikace nedostatečných digitálních kompetencí

Znalost č. 250:
Ví, že online učení může nabídnout příležitosti, jak udržet krok s vývojem v oblasti digitálních technologií a rozvíjet nové digitální dovednosti (např. videonávody, webináře, kombinované kurzy, MOOC). Některé online vzdělávací příležitosti poskytují certifikáty.

Postoj č. 257:
Má zájem pomáhat ostatním zlepšit jejich digitální kompetence, stavět na svých silných stránkách a zmírňovat své slabé stránky.

Postoj č. 259:
Pomáhá ostatním ocenit svůj vlastní potenciál i potenciál druhých, neustále se učit pomocí digitálních technologií v rámci celoživotního procesu, který vyžaduje otevřenost, zvídavost a odhodlání.

Možná bychom si na závěr mohli připomenout, že ke standardům DigComp poskytuje EK též autoevaluační nástroje řady Selfie. První bylo SELFIE samotné, postavené na DigCompOrg (tedy pro školy), následovalo SELFIEforTEACHERS pracující s DigCompEdu (pro učitele). Blíže viz SELFIEforTEACHERS je tady. Vážným zájemcům mohu doporučit kurz Michala Černého na KISK MUNI Evropský rámec digitálních kompetencí 2.0.

Je logické, že v následujícím období bude muset dojít k úpravě všech navazujících standardů i na nich postavených nástrojů tak, aby nový vývoj zahrnovaly. To se pochopitelně týká i našeho Profilu Škola21 a Profilu Učitel21.

Literatura a použité zdroje

[1] – VUORIKARI, R.; KLUZER, S.; PUNIE, Y. DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes. 2022. [cit. 2022-4-27]. Dostupný z WWW: [https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
30. 7. 2022, 11:01
DigComp 2.2 je jedním z prvních výstupů Digital Education Action Plan (2021-2027) - https://educati…ion-plan

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.