Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Americký Národní EdTech plán
Odborný článek

Americký Národní EdTech plán

25. 3. 2024 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o novém Akčním plánu rozvoje vzdělávacích technologií amerického federálního ministerstva školství.

National Education Technology Plan (NETP). Hlavní priority lze zjistit již z jeho názvu – A Call to Action for Closing the Digital Access, Design, and Use Divides (Akční plán na odstranění rozdílů v přístupu, rozvoji a využití digitálních zařízení). Plán se, na rozdíl od předchozích, nezabývá přímo zaváděním digitálních zařízení, ale věnuje se především eliminaci nerovností ve třech v názvu zmíněných oblastech.

Využití digitálních zařízení

V americkém pojetí nejde o dostupnost technologií, ale spíše o úroveň jejich využívání. Podle NETP se rozdíly týkají především způsobu implementace technologií ve výuce. Na jedné straně jsou žáci, kteří jsou žádáni, aby aktivně používali digitální nástroje v rámci svého učení k analýze informací, jejich zpracování, k tvorbě apod., zatímco žáci na druhé straně propasti se setkávají jen s pasivním plněním přesně zadaných úkolů (konstruktivní vs. instruktivní přístup).

K překonání této propasti nabízí NETP následující tipy [1]:

 • Vytvořte si „Profil žáka/absolventa“, který definuje kognitivní, osobní a mezilidské kompetence, které by měli žáci mít ve všech fázích studia.

 • Navrhněte a udržujte komplexní digitální ekosystém školy zahrnující odhalování potřeb, technologické plány a procesy hodnocení podporující rozvoj kompetencí popsaných v Profilu.

 • Implementujte mechanismy zpětné vazby, které žákům umožní stát se spolutvůrci vzdělávacích zkušeností.

 • Vytvořte knihovny vhodných učebních digitálních zdrojů, abyste zajistili, že nástroje budou přístupné a integrované do celého vzdělávacího ekosystému a budou podporovat principy Universal Design for Learning (UDL) a mohou být přizpůsobeny pro individuální potřeby žáků včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Projděte si celé kurikulum, abyste se ujistili, že zahrnuje výukové zkušenosti žáků rozvíjející dovednosti digitální gramotnosti odpovídající věku.

 • Vytvářejte veřejno-soukromá partnerství s místními podniky, institucemi vyššího vzdělávání a neziskovými organizacemi, abyste žákům pomohli získat představu o cílech učení orientovaného na praxi s podporou technologií.

 • Poskytujte odbornou výuku a technickou pomoc vedoucím pracovníkům ve školství a pedagogům, abyste posílili informovanost o používání vzdělávacích technologií.

 • Zaveďte pravidla pro používání technologií, která chrání soukromí dat studentů a zajišťují soulad se sdílenou vzdělávací vizí a principy pedagogiky.

Rozvoj digitálních zařízení

Plán uvádí, že existuje značný rozdíl mezi školskými obvody (možná se k podobnému uspořádání i my jednou zase vrátíme se zavedením středního článku), které poskytují každému pedagogovi čas a podporu, kterou potřebují k vybudování svých kapacit pro navrhování výukových zkušeností s digitálními nástroji, a obvody, které toto nepodporují dostatečně. Překonání této propasti vyžaduje pomoc pedagogům efektivně využít závratné množství technologických nástrojů, které mají k dispozici. V situaci, kdy má průměrný učitel přístup k více než 2 000 digitálních nástrojů, bývá specializované školení o základní funkčnosti libovolného nástroje nedostatečné. K odstranění těchto rozdílů je třeba posunout všechny učitele za hranice běžného používání digitálních nástrojů a umožnit jim navrhovat vhodné výukové aktivity pro všechny žáky v rámci komplexního digitálního ekosystému školy. NETP přináší následující doporučení.

 • Vypracujte „Profil pedagoga“, který nastiňuje kognitivní, osobní a interpersonální kompetence, které by měl mít, aby dokázal navrhnout takové vzdělávací postupy, které pomohou rozvíjet dovednosti a vlastnosti dané Profilem absolventa.

 • Navrhujte a rozvíjejte ekosystémy, které podporují průběžné učení nových i zkušených učitelů a vedoucích představitelů škol. Poskytněte jim čas a prostor potřebný k navrhování vzdělávacích příležitostí v souladu s rámcem UDL.

 • Implementujte mechanismy zpětné vazby, které umožňují pedagogům stát se vůdci a spolutvůrci profesionálních vzdělávacích zkušeností.

 • Poskytněte pedagogům profesionální vzdělávání, které podporuje rozvoj dovedností v oblasti digitální gramotnosti, aby mohli tyto dovednosti modelovat pro žáky a širší školní komunitu.

 • Nastavte procesy hodnocení potenciální efektivity digitálních nástrojů před nákupem, včetně využití výzkumu a důkazů.

 • Podporujte inkluzivní digitální ekosystémy, které vyžadují vstupy od různých zúčastněných stran ke spolupráci při rozhodování o nákupech technologií, návrhu vzdělávacích postupů a výukového obsahu.

 • Podporujte systémovou kulturu, která buduje důvěru a umožňuje pedagogům zlepšovat a rozvíjet svou odbornou praxi tak, aby vyhovovala potřebám každého žáka.

 • Získávejte zpětnou vazbu od pedagogů a hodnoťte jejich profesionální vzdělávací úsilí, abyste zajistili soulad s Profilem pedagoga.

Přístup k digitálním zařízením

Přístup k digitálním zařízením je nutnou podmínkou možného rozvoje digitálních kompetencí. Žáci bez přístupu k technologiím jsou jednoznačně v nevýhodě. NETP proto věnuje velký prostor zkoumání této problematiky a nabízí doporučení na překonání těchto nerovností. Některá doporučení dokonce přesahují rámec školního prostředí.

 • Vytvořte model učebního prostředí, který nastaví očekávání týkající se návyků a schopností žáků bez ohledu na konkrétní prostor, v němž se výukové aktivity odehrávají.

 • Zaveďte funkci koordinátora ICT na úrovni školy, aby bylo zajištěno správné využití a rozumné a efektivní vynakládání prostředků.

 • Provádějte pravidelné hodnocení potřeb, abyste zajistili, že technologie správně podporuje učení.

 • Vytvořte modelové procesy a zásady obnovy zařízení na základě místních možností financování.

 • Při nákupu hardwaru, softwaru a služeb využijte státní podporu i dostupnou pomoc ziskového i neziskového sektoru.

 • Využijte partnerství veřejného a soukromého sektoru a komunitní spolupráci, abyste zajistili vysokorychlostní přístup k internetu i do hůře propojených oblastí, a umožnili tak žákům možnost nepřetržitého učení.

 • Plánujte a začleňte dovednosti pro rozvoj mediální gramotnosti, digitálního wellbeingu, bezpečnosti a občanství napříč všemi stupni škol a oborů.

Tento stručný výčet doporučení vypadá dost nekonkrétně. Celý 113stránkový dokument však každý z těchto bodů rozebírá podrobněji a přináší příklady z praxe. Možná by stálo za to se s ním seznámit mnohem detailněji.

Literatura a použité zdroje

[1] – OFGANG, Erik. The 2024 National Educational Technology Plan is Out: Here’s What You Need to Know. 2024. [cit. 2024-2-14]. Dostupný z WWW: [https://www.techlearning.com/news/the-2024-national-educational-technology-plan-is-out-heres-what-you-need-to-know].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.