Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Kam se přesunuje naše inteligence?
Odborný článek

Kam se přesunuje naše inteligence?

10. 12. 2018 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Zpráva o výsledcích práce profesorky University College London, Institute of Education Rose Luckin, která se věnuje využití umělé inteligence ve vzdělávání a popisuje přicházející revoluci ve využití technologií. Vyzývá učitele, vývojáře a výzkumníky ke spolupráci.

Toto je zpráva o mimořádně zajímavých výsledcích práce profesorky University College London, Institute of Education Rose Luckin, která se věnuje využití umělé inteligence (AI) ve vzdělávání (The Knowledge Illusion). Bližší informace o ní jsou k dispozici na stránce People jí založeného britského programu Educate, který propojuje učitele s inovátory vzdělávacích technologií a výzkumníky, kteří vědí kdy a jak nejlépe technologie do výuky zavést. Rose tvrdí, že přichází AI revoluce [1]. Přestože to pro nás není nic nového, bude zajímavé se podívat, jak to myslí.

Rose vidí dva možné hlavní směry vývoje – dystopický a utopický. Dystopický scénář vede k převzetí kontroly nad výukovým procesem umělou inteligencí. Je to taková forma, v níž je žák při učení řízen počítačem. Označujeme ji již řadu let za instruktivní. Vývoj v poslední době směřuje k výrazně sofistikovanějším metodám založeným na analýze velkých dat všech studujících. Systém disponující strojovým učením dokáže porovnáním malých dat jednotlivce s daty ostatních vygenerovat každému uživateli optimální studijní postup. Mluvíme v tomto případě o tzv. personalizaci.

I když může být tento přístup na nižších stupních Bloomovy taxonomie přínosný, má jeden zásadní nedostatek. Umělá inteligence zatím není schopna takové úrovně empatie jako živý učitel. Sama nemá metakognitivní schopnosti, a tak je nedokáže rozvíjet ani u žáků. To platí i pro aktuálně stále potřebnější nekognitivní kompetence – tvořivost, spolupráci, podnikavost apod. Rose tento směr vývoje označuje za dystopický [1] hlavně proto, že nedokáže zajistit zdravý budoucí vývoj celé lidské společnosti. Ten je totiž podmíněn dostatečnou schopností občanů myslet.

Problém výrazně zhoršuje fakt, že automatizovaná výuka nahrazující učitele je výrazně levnější. Proto již dnes existují silné ekonomické tlaky k jejímu zavádění zvláště tam, kde nejsou lidé ochotni (či schopni) za vzdělání platit (např. viz Americké hybridní školy pro síťovou generaci).

Jenže technologie lze využívat též jinak, a sice konstruktivně. Platí to v plné míře i o AI. Konstruktivní přístup je obecně založen na generování vlastní aktivity žáka. Pro technologie (včetně těch vybavených AI) to znamená, že cílem není studujícího řídit, ale pomáhat mu dělat vlastní rozhodnutí. Významnou roli hraje učitel. Může spolu s AI každého naučit se učit na jeho individuálně nejvyšší možné úrovni. Jak vidno, nazvat tento scénář utopickým je docela přiléhavé.

Přesto bychom se měli pokoušet se touto cestou vedoucí k vyšším formám myšlení vydat. Rose upozorňuje, že musíme začít o umělé inteligenci uvažovat trochu jinak [1]. Dosud jsme nebyli zvyklí vnímat technologie jako inteligentní. To je ale třeba změnit. Začít bychom měli zamyšlením nad tím, co to inteligence vlastně je. Ta strojová asi nikdy nebude stejná jako lidská. Dnes je již ale docela jisté, že s její pomocí člověk, i kdyby nebyl vysloveně inteligentnější, vykazuje mnohem inteligentnější (umocněnější) chování (Jsme díky internetu hloupější nebo chytřejší?).

Problém, který dnes musí školství řešit, je, jak dovést lidi ke schopnosti nové inteligentní počítačové systémy využívat. Ta kompetence nevznikne sama od sebe. Rose pro pochopení situace používá názorné podobenství z knihy amerického doktora Spencera Johnsona nazvané Who Moved My Cheese? (česky Kam se poděl můj Sýr?). Jedná se o názorné vysvětlení nutnosti na sobě pracovat, chceme-li v životě něčeho dosáhnout. Na první pohled je to typická americká kuchařka, která se vás snaží navést na cestu k úspěchu – podle odezvy veřejnosti ale jedna z nejlepších.

V knize vystupují čtyři charakterově odlišné postavičky, které řeší problém zmizelého „Sýru“, který je zde metaforou toho, co v životě chceme. Děj se odehrává v „bludišti“, v němž se Sýr ztrácí a znovu v lepší kvalitě objevuje na jiném místě. Hrdinové mají odlišný přístup. Někdo po zmizení Sýru čeká, zda se opět neobjeví, jiný se ponoří do bludiště a hledá ho. Ukáže se, že hledání je strategie úspěšná. Ti, kteří čekají, mohou zemřít hlady. Nakonec jim nezbude než se též vydat na cestu. Kniha obsahuje několik základních pouček, které Rose upravila pro naši současnou situaci v oblasti AI.

Kam se poděl můj Sýr? Kam se přesunuje naše inteligence?
Změny se stávají: Sýr se někdy přesouvá. Stroje jsou stále chytřejší. Dokonce i některé inteligenci vyžadující činnosti se přesouvají na ně.
Předvídejte změny: Buďte připraveni na to, že Sýr se může přesunout. Buďte připraveni na to, že i některé vaše intelektuální aktivity převezme AI.
Vnímejte změny: Čichejte k Sýru často, abyste poznali, kdy začíná plesnivět. Udržujte své schopnosti používat AI dostatečné a aktuální.
Na změnu reagujte rychle: Čím dřív se vzdáte starého Sýra, tím dřív můžete najít nový. Na změny reagujte s rozmyslem. Nezbavujte se hned všech intelektuálních aktivit. Zachovejte si lidskou integritu.
Změňte se: Běžte tam, kde je Sýr. Používejte kombinaci obou inteligencí (přirozené lidské i umělé strojové).
Radujte se ze změny: Prožijte dobrodružství a radujte se z chuti nového Sýra. Užívejte si – je příjemné být inteligentní.
Buďte připraveni na změnu: Sýr se kdykoli může opět přesunout. Nikdy si nezačněte myslet, že už jste dost chytří, snažte se pořád zdokonalovat.

Analogie Rose Luckin inspirovaná podobenstvím o mizejícím sýru [2]

Ukáže-li se, že většina z nás bude stále více svoje intelektuální schopnosti umocňovat umělou inteligencí, pak nám nezbude než připustit, že to, co přichází, je skutečně možno nazývat revolucí. Paní profesorka navíc není sama, kdo o AI uvažuje v tomto duchu (viz Přichází druhá počítačová revoluce). Důsledkem ale pravděpodobně bude něco trochu jiného, než jak o tom v současnosti mluví média (průmysl 4.0). Bylo by chybou pouze strašit, že stroje připraví lidi o práci. Nejnovější výzkumy naznačují, že sice převezmou část práce, ale zároveň sejmou z lidí mnoho nezajímavých činností a zvýší výrazně produktivitu. Studie australské vlády [3] předpovídá, že AI zvýší národní produkt Austrálie do roku 2030 o 2.2 bilionu dolarů, přidá zaměstnancům v průměru 2 hodiny volna týdně a práce bude lidi více bavit.

Podobné koncepční zprávy sepisují i jiné vlády (např. britská [4]) a – pokud je mi známo – o něco podobného se snaží i ta naše. Výsledkem musí podle paní profesorky Rose Luckin být snaha připravit na nové požadavky v první řadě učitele. Oni jsou těmi, kdo budou učit ostatní, jak s AI spolupracovat. Musí tedy začít jako první. Rose (v rámci programu Educate) vyzývá vývojáře AI aplikací ke spolupráci s učiteli, zvláště chtějí-li se uplatnit v resortu školství. Vlastně stejná výzva je určena i učitelům, nechtějí-li připustit, aby zvítězil dystopický přístup, který by mohl vést k jejich nahrazování stroji.

Prof. Rose Luckin on the Impact of AI in Education | CogX17 Highlights

 

Literatura a použité zdroje

[1] – Rose Luckin: the AI revolution is here. 2018. [cit. 2018-11-23]. Dostupný z WWW: [https://www.jisc.ac.uk/news/the-ai-revolution-is-here-17-aug-2018].
[2] – LUCKIN, Rose. Who moved my brAIn? Is this the next self help best seller to get us ready for our AI future?. 2017. [cit. 2018-11-23]. Dostupný z WWW: [https://knowledgeillusion.blog/category/artificially-augmented-human-intelligence/].
[3] – THE AUTOMATION ADVANTAGE: How Australia can seize a $2 trillion opportunity from automation and create millions of safer, more meaningful and more valuable jobs. 2017. [cit. 2018-11-23]. Dostupný z WWW: [https://www.alphabeta.com/wp-content/uploads/2017/08/The-Automation-Advantage.pdf].
[4] – AI in the UK: ready, willing and able?, House of Lords AI select committee report. 2018. [cit. 2018-11-23]. Dostupný z WWW: [https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Bořivoj Brdička
24. 12. 2018, 23:19
Artificial Intelligence and the Future of Humans - přehledová zpráva Pew Research založená na názorech téměř tisícovky expertů naznačující, jakým směrem se vývoj AI bude ubírat. V oblasti vzdělávání je očekáván personalizovaný přístup s využitím inteligentních asistentů a definitivní odklon od memorování fakt. Obecně máme očekávat velký pokrok v tom, jak budou stroje lidem pomáhat a rozšiřovat jejich možnosti.
Ondřej Neumajer
5. 1. 2019, 10:14
Zájemcům doporučuji novou studii Jaký je potenciál umělé inteligence v České republice, kterou vytvářeli autoři z z Technologického centra AV ČR, FEL ČVUT a Ústavu státu a práva AV ČR. Zvláště doporučuji kapitolu 5.2  Doporučení v oblasti trhu práce, zvyšování kvalifikace a vzdělávání ze Souhrnné zprávy.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.