Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Strukturované prompty pro učitele
Odborný článek

Strukturované prompty pro učitele

22. 1. 2024 Základní vzdělávání Spomocník
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Základní informace o postupu, jak komunikovat s generativní umělou inteligencí, což je nová důležitá digitální kompetence i pro učitele.

Spolu s překotným rozvojem generativní umělé inteligence zjišťujeme, že dochází k vývoji obsahu klíčové digitální kompetence. Každý, kdo bude chtít AI ovládat, se potřebuje naučit s ní komunikovat. Aby výsledek odpovídal požadavkům autora, je třeba jí dát co nejpřesnější zadání (vhodný prompt). Jako po dešti se rojí služby, které se snaží toto uživatelům usnadnit a nabízejí různé knihovny hotových promptů (např. GenAI Chatbot Prompt Library for Educators) či specializovaná prostředí s přednastavenými parametry, takže uživatel pak již mnohem snadnějším způsobem dostane odpovídající reakci. Nedávno jsme na jednu takovou (Magic School), která se specializuje na anglicky mluvící učitele, narazili, když jsme mluvili o rizicích spojených s nedostatečnou digitální kompetencí učitelů (Máme AI slona ve třídě?). Dnes se podíváme na to, jak ovládat velké jazykové modely LLM (ChatGPT, Google Bard, Microsoft Copilot) přímo bez prostředníků.

Znamená to potřebné dostatečně specifikované (strukturované) prompty tvořit samostatně. Začít se dá velice jednoduše. S chatbotem si lze povídat jako s jiným člověkem. Nepřipravená konverzace se však většinou ubírá nevhodným směrem. Pro specifikaci cíle, ke kterému se chceme přiblížit, je vhodné použít tzv. strukturované prompty. Pozor, i kdybychom od AI dostali sebedokonalejší reakci na náš požadavek, ve většině případů bude třeba do výsledku zasáhnout a ručně ho upravit.

To, jak vhodná struktura zadání vypadá, není zatím (po prvním roce používání) docela sjednoceno. Různí odborníci se v doporučeních liší. Základ ale bývá stejný. Podívejme se na strukturu promptů z dílny Gianluca Maura, která má akronym CIDI [1]:

  • Kontext (Context): Definujte roli, v níž má AI zadání řešit.

  • Zadání (Instructions): Určete cíl a postup řešení.

  • Podrobnosti (Details): Nastavte parametry zadání.

  • Vstup (Input): Připojte relevantní data nebo dokumenty.

Praktický příklad pro ChatGPT:

  • Kontext (Context): Jsi učitel osmé třídy ZŠ a potřebuješ vytvořit lekci objasňující žákům význam osobního digitálního wellbeingu a cesty k jeho zlepšení.

  • Zadání (Instructions): Definuj krok za krokem, co má žák s minimální digitální kompetencí dělat, aby se jeho digitální wellbeing zlepšil, a snaž se ho motivovat, aby to skutečně udělal.

  • Podrobnosti (Details): Je třeba, aby bylo možné celou lekci realizovat s pomocí vlastních chytrých mobilů, tabletů či počítačů žáků ve škole či doma během jednoho dne.

  • Vstup (Input): Cílová skupina – žák 8. třídy vlastnící chytré zařízení bez větších digitálních zkušeností. Časová dotace – celkově maximálně 5 hodin. Cíl – znatelné zlepšení informovanosti o problémech digitálního wellbeingu a postupech jeho zlepšení.

Reakce ChatGPT 3.5:

Skvělé, že chceš pomoci žákům pochopit význam osobního digitálního wellbeingu! S minimální digitální kompetencí je možné udělat několik kroků, které pomohou zlepšit jejich digitální wellbeing. Zde je návrh lekce, která by mohla být provedena během jednoho dne s využitím chytrých zařízení žáků:

Lekce o Digitálním Wellbeingu – Krok za Krokem

Časový rámec: Celkem 5 hodin

Krok 1: Základní Seznámení (30 minut)
Přednáška: Začni krátkou přednáškou o digitálním wellbeingu, vysvětli význam a dopady digitálního prostředí na naše zdraví a pohodu.
Diskuze: Otevři diskuzi a povzbuzuj žáky, aby sdíleli své zkušenosti a dojmy ohledně digitálního života.

Krok 2: Analýza Digitálního Používání (1 hodina)
Aktivita: Sledování používání zařízení: Žáci mají za úkol sledovat své používání chytrého zařízení po dobu několika hodin.
Záznam: Zaznamenejte čas strávený online, typy aktivit a pocity během této doby.

Krok 3: Reflexe a Vyhodnocení (1 hodina)
Skupinová diskuse: Žáci se rozdělí do skupin a sdílejí své záznamy a pocity.
Identifikace problémů: Pomocí otázek a podnětů pomozte žákům identifikovat, co může negativně ovlivňovat jejich digitální wellbeing.

Krok 4: Cesty k Zlepšení (1,5 hodiny)
Workshopy: Vytvořte workshopy s tipy a triky, jak zlepšit digitální wellbeing, jako je správa času, digitální pauzy, kvalitní obsah atd.
Praktické cvičení: Žáci mohou vyzkoušet několik z těchto tipů a sdílet své zážitky.

Krok 5: Akční Plán (30 minut)
Individuální plán: Žáci vytvoří individuální plán, jakými konkrétními způsoby budou zlepšovat svůj digitální wellbeing.

Závěrečná diskuze: Diskutujte o důležitosti dodržování těchto plánů a vzájemně se podpořte.

Domácí Úkol (nepovinný):
Reflexe a Zápisník: Žáci mohou vést zápisník o svých pokrocích a postřezích ohledně digitálního wellbeingu po dobu následujícího týdne.

Závěrečné Slovo:
Motivuj žáky, aby si uvědomili, že i malé změny v jejich digitálním životě mohou mít velký vliv na jejich pohodu a zdraví. Povzbuzuj je k tomu, aby své nové znalosti aplikovali a pravidelně pracovali na zlepšení svého digitálního wellbeingu.

Tato lekce kombinuje vzdělávací prvky, interaktivní aktivity a praktické cvičení, které by měly být proveditelné s použitím chytrých zařízení, které žáci vlastní. Snaž se vytvořit prostředí otevřené diskuse a podpory, aby se žáci cítili pohodlně sdílet své zkušenosti a zapojit se do procesu zlepšování svého digitálního wellbeingu.

Myslím, že jako nasměrování, jak asi bude vhodné nástroje generativní AI používat, to stačí. Dovolím si ještě připomenout, že se strukturované promptování stále vyvíjí, a je proto vhodné sledovat čelné odborníky, kteří ho posouvají na vyšší úroveň – například 5S model AI for Education [2] nebo The FACTS Cycle for Prompt Engineering od Johna Spencera [3].

A Practical Guide to Prompt Engineering

Strukturované prompty vždy nutně nemusí přinést dokonalý výsledek, ale mohou mít významný pozitivní dopad na kvalitu výstupů AI. Představte si AI jako žáka. Předpokládejte, že nic neví. Dejte mu velmi jasné pokyny, co má dělat, jak to dělat a v jakém pořadí. Pokud existují očekávatelné chyby, kterým se snažíte vyhnout, řekněte mu také, co dělat nesmí. AI vás potřebuje! Vy jste zdrojem kontextu, instrukcí, podrobností a vstupů, které AI musí dostat.

Snažte se udělat vše pro to, aby se využití umělé inteligence nestalo naším slonem ve třídě.

Literatura a použité zdroje

[1] – HARDMAN, Philippa. Structured Prompting for Educators. 2023. [cit. 2023-12-19]. Dostupný z WWW: [https://drphilippahardman.substack.com/p/structured-prompting-for-educators].
[2] – Prompt Framework for Educators: The Five "S" Model. 2023. [cit. 2023-12-19]. Dostupný z WWW: [https://www.aiforeducation.io/ai-resources/the-five-s-model].
[3] – SPENCER, John. The FACTS Cycle for Prompt Engineering. 2023. [cit. 2023-12-19]. Dostupný z WWW: [https://spencerauthor.com/facts-cycle/].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.