Domů > Spomocník > Základní vzdělávání > Hagen Manifest nového učení
Odborný článek

Hagen Manifest nového učení

Anotace

Informace o dokumentu vytvořeném na německé Feruniversität in Hagen včetně jeho obsahu, který shrnuje světový vývoj vzdělávacích postupů v souvislosti s rozvojem technologií a dává doporučení pro nastavení vzdělávací politiky.

Feruniversität in Hagen (Německo) přichází s dokumentem [1], který má formu manifestu nových forem vzdělávání. Vznikl v souvislosti s následky pandemie. Cílem sice byly hlavně VŠ, vše ale platí téměř stejně i pro regionální školství. To, co tento Manifest nazývá Novým učením, je zcela ve shodě s naší digitální pedagogikou. Přinášíme poněkud zestručněnou verzi.

Preambule

Digitální transformace zásadně mění naši společnost a naše pracovní prostředí. V našich vzdělávacích institucích, ve vzdělávací politice a ve společnosti však stále postrádáme adekvátní pochopení toho, jak digitální média a nástroje zásadně změnily – a nadále budou měnit – učení. Již léta odborníci ve vzdělávání žádají, abychom změnili způsob, jakým pojímáme a definujeme vzdělávání.

Věříme, že je třeba přijmout radikálně nové chápání učení – Nové učení.

1. Nové učení znamená celoživotní vzdělávání

Nové učení je pevnou součástí našich životů. Nové učení chápeme jako celoživotní vzdělávací proces: od vzdělávání v raném dětství a školy přes profesní přípravu a akademické vzdělávání až po další vzdělávání a profesní rozvoj. Patří sem také neformální učení, které probíhá mimo formální vzdělávací systém.

Nové učení vyžaduje:

 • nové příležitosti a rozvoj nových dovedností, které umožní samořízené a sebeorganizované učení;

 • vzdělávací politiku, která situuje téma učení do všech oblastí společnosti a která zahrnuje všechny aktivní subjekty v resortu školství i zástupce průmyslu a občanské společnosti.

2. Nové učení podporuje rovné příležitosti

Všichni studenti mají právo na vysoce kvalitní vzdělání. Je nezbytné odstranit sociální, materiální a kulturní překážky, aby se každému umožnily nové a moderní způsoby učení. To zahrnuje používání digitálních médií. Nové učení zvyšuje citlivost učitelů a vzdělávacích institucí na sociální rozdělení v digitalizované společnosti a umožňuje studentům podílet se na digitální transformaci společnosti.

Nové učení vyžaduje:

 • povědomí učitelů o nebezpečí, že digitalizace může posílit nerovnosti;

 • seznámení s procesy digitálního učení, které zdůrazňují rozmanitost, inkluzivitu a rovné příležitosti;

 • zdroje, které všem lidem umožňují se zapojit do vzdělávacích procesů a digitální transformace společnosti.

3. Nové učení staví studenty do centra pozornosti

Každý člověk se učí svým vlastním způsobem. To je důvod, proč důsledně zaměřujeme naše myšlení o novém učení na studenty. Nové učení podporuje jejich individuální silné stránky a jedinečnost jak prostřednictvím osobního vedení, tak prostřednictvím digitálně podporovaných systémů, které vytvářejí adaptivní prostředí.

Nové učení vyžaduje:

 • adaptivní vzdělávací prostředí, které se přizpůsobí individualitě a rozmanitosti studentů, v němž je k dispozici osobní poradenství;

 • adekvátní a dobře reflektovanou koordinaci digitálního a osobního učení;

 • schopnost učitelů a studentů iniciovat a využívat učební procesy nad rámec formalizovaných struktur s cílem poskytnout co nejširší příležitost pro rozvoj individuálních silných stránek a zájmů.

4. Nové učení přehodnocuje role učitelů a studentů

Podle našeho názoru učitelé nejsou ani vševědoucí, ani by neměli pouze nastavovat proces učení. Musí sami sebe vnímat jako studenty, kteří současně vytvářejí rámec pro učení ostatních. Rozvíjejí adaptivní učební cesty, vytvářejí prostor pro učení a řídí procesy učení založené na spolupráci. Svou výuku přizpůsobují potřebám studentů a relevantním společenským tématům.

Nové učení vyžaduje:

 • reflektivní a participativní proces, ve kterém učitelé a studenti společně interagují a uvažují o vhodných studijních cestách a cílech;

 • kulturu učení, která boří bariéry mezi účastníky procesu učení.

5. Nové učení znamená učení v síti

Nové učení pro nás znamená učit se propojeným způsobem. Vzdělávací prostředí se musí propojit se světem každodenních, kariérních a životních zkušeností studentů. Jen tak mohou využívat motivované učení založené na zkušenostech a budovat emocionální a smyslový přístup na mnoha úrovních. Nové učení vyžaduje a zároveň vytváří nové metody síťového učení (konektivismus), které implementuje didakticky vhodným způsobem digitální média.

Nové učení vyžaduje:

 • digitální a síťové koncepty výuky a učení, které jsou konzistentně uplatňovány na všech úrovních vzdělávání a které vhodně kombinují digitální a analogové formáty;

 • čas pro rozvoj zásadně nových, účinných typů síťových spojení a produktivní spolupráci.

6. Nové učení umožňuje flexibilní a sebeřízené učení

Nové učení rozvíjí kulturu učení. Učení v projektech a prostřednictvím digitálních formátů postupně nahrazuje čistě na přednáškách založenou výuku. Lidé se učí individuálním, sebeřízeným a týmově orientovaným způsobem, s flexibilními časy a místy. Zároveň se stávají součástí podpůrné komunity jednotlivců, kteří se učí jeden od druhého a mají smysl pro společenskou odpovědnost.

Nové učení vyžaduje:

 • kulturu učení, která posiluje volnost, spolupráci a samostatné postupy;

 • institucionalizované vzdělávací struktury, které umožňují flexibilní a samoorganizované formy učení.

7. Nové učení měří úspěšnost učení podle individuálních cílů

Jsme přesvědčeni, že úspěch v učení není určen pouze dosaženými tituly. Minimálně stejně důležité je být a zůstat schopný učit se a dosahovat individuálních cílů (například rozšířit si vlastní dovednosti a kvalifikaci nebo se věnovat osobnímu rozvoji). Dělání chyb je také součástí procesu učení; kultura, která se pozitivně vyrovnává s chybami, přispívá k úspěchu v učení.

Nové učení vyžaduje:

 • uznávání studijních úspěchů nad rámec stávajících titulů a kvalifikací, a to jak společensky, tak v rámci vzdělávací politiky státu;

 • alternativní, modulární vzdělávací formáty a certifikace pevně ukotvené ve vzdělávacím systému;

 • kulturu učení, která nepovažuje chyby za selhání, ale spíše za produktivní aspekt procesu učení.

8. Nové učení chápe technologie jako příležitost – a neignoruje rizika

Pro nás je Nové učení neoddělitelně spojeno s novými technologiemi, jako je např. umělá inteligence, analýza výukových výsledků, velká data, blockchain. Tyto technologie jsou základem pokrokového a kooperativního vzdělávacího prostředí. Nabízejí nové formy interakce i individuální a personalizované příležitosti k učení – ale také vyžadují kritickou reflexi.

Nové učení vyžaduje:

 • vzdělávací technologie, které podporují individuální silné stránky a vlastní kompetence studentů a tím zvyšují jejich sebevědomí a autonomii;

 • systematické navrhování digitální výuky jako dostupné, citlivé k rozmanitosti a orientované na individuální potřeby studentů;

 • průběžné hodnocení a eliminaci negativních dopadů, např. algoritmického zkreslení.

9. Nové učení zlepšuje digitální (mediální) kompetence a datovou gramotnost

Nové učení rozvíjí datovou (informační) gramotnost, a tak umožňuje v současné společnosti jednat sebevědomě, autonomně a zodpovědně. Nutnou podmínkou úspěchu jsou kvalifikovaní, technicky zdatní a motivovaní učitelé a studenti, kteří jsou schopni informovaně využívat zdroje digitálních znalostí (data).

Nové učení vyžaduje:

 • institucionálně ukotvené definice potřebných dovedností, vzdělávací strategie a také dostupný výukový obsah pro získání digitální a datové gramotnosti;

 • komplexní možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve všech vzdělávacích institucích.

10. Nové učení zaručuje soukromí i ochranu dat a zabraňuje diskriminaci

Naším cílem je utvářet Nové učení způsobem, který bere v úvahu rozmanitost, chrání soukromí, vytváří transparentní zásady týkající se dat a integruje hodnocení etického dopadu. Za základní požadavek je třeba považovat citlivou správu a minimální shromažďování osobních údajů, stejně jako ochranu před diskriminací prostřednictvím technologií.

Nové učení vyžaduje:

 • politickou regulaci centrální ochrany údajů, například ochrana soukromí a ochrana před diskriminací prostřednictvím algoritmů sociálních sítí;

 • maximální možnou míru vlivu uživatelů na používání jejich vlastních dat v rámci vzdělávacích a komunikačních platforem;

 • maximální transparentnost při zpracovávání dat na podporu rozhodovacích procesů uživatelů.

11. Nové učení překonává hranice mezi vzdělávacími institucemi

Chceme překonat umělé hranice a rozdělení mezi jednotlivými vzdělávacími systémy a institucemi, vně i uvnitř institucí.

Nové učení vyžaduje:

 • nové formy spolupráce, diskuse a síťového spojení mezi vzdělávacími institucemi na všech úrovních, které se spojují v produktivní kooperaci;

 • ochotu všech zúčastněných učit se jeden od druhého přes institucionální a oborové hranice;

 • příležitosti pro studenty snadněji se pohybovat mezi různými vzdělávacími systémy.

12. Nové učení vyžaduje novou vzdělávací politiku založenou na spolupráci

Věda, technologie a společnost se rychle rozvíjejí a celosvětová soutěž o talenty stále více eskaluje. Naplnění aktuálních výzev bude vyžadovat společné úsilí všech aktérů vzdělávací politiky na státní i lokální úrovni.

Od politiků požadujeme:

 • Vláda a místní zřizovatelé škol (v budoucnosti též střední článek řízení) musí spolupracovat na vytvoření společné vize pro Nové učení.

 • Tvůrci vzdělávací politiky musí dále rozvíjet náš vzdělávací systém na základě mezinárodně osvědčených postupů.

 • Vzdělávací instituce a organizace musí být finančně podporovány, aby mohly implementovat a neustále rozvíjet Nové učení.

 • Nové učení jako veřejný zájem musí být aktivně politicky podporováno a rozvíjeno.

Poznámka:

Hagen Manifest je dokumentem, který dokonale shrnuje současnou situaci ve vývoji vlivu technologií na výukový proces a definuje jeho vztah ke školské politice. Je ve shodě i s naší Strategií 2030+, a měl by proto být inspirací i pro nás, zvláště při realizaci velké revize RVP. Hlavním cílem (a to i v Německu) je rozpoutat veřejnou diskuzi nad jeho obsahem.

Možná stojí za to připomenout, že podobné aktivity existují i u nás, počínaje Memorandem Informační gramotnost pro žáky z roku 2014.

Literatura a použité zdroje

[1] – Rethinking Learning: The Hagen New Learning Manifesto. 2021. [cit. 2022-1-5]. Dostupný z WWW: [https://www.fernuni-hagen.de/english/university/manifesto-text.shtml].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.